Хро­ні­чні пів­кро­ку до ме­ти...

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Згі­дно з да­ни­ми ві­тчи­зня­них ана­лі­ти­ків та ста­ти­стів об­сяг іно­зем­них ін­ве­сти­цій в еко­но­мі­ці Укра­ї­ни за не­пов­ний 2014 р. ско­ро­тив­ся біль­ше ніж на 10 млрд США по­рів­ня­но з по­ча­тком 2014-го ро­ку і ста­но­вив близь­ко 48,5 млрд дол. США. Окрім то­го, згі­дно зі ста­ти­сти­кою на­яв­не зна­чне зни­же­н­ня об­ся­гів над­хо­дже­н­ня (при­пли­ву) но­вих пря­мих іно­зем­них ін­ве­сти­цій в Укра­ї­ну в 2014 р.; якщо по­рів­ня­ти ці об­ся­ги з по­ка­зни­ка­ми 2013-го ро­ку, зни­же­н­ня ста­но­ви­ти­ме в кіль­ка ра­зів.

Іно­зем­ні екс­пер­ти (для при­кла­ду взя­ти ін­фор­ма­цію, яку на­во­дять в Ор­га­ні­за­ції еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва та роз­ви­тку) вла­сни­ми да­ни­ми та­кож під­твер­джу­ють та­ку нев­ті­шну кар­ти­ну.

Вла­сне для лю­ди­ни, яка по­стій­но пе­ре­бу­ває у ме­жах укра­їн­сько­го еко­но­мі­чно­го, со­ці­аль­но­го, ін­фор­ма­цій­но­го про­сто­ру, на­ве­де­не ви­ще зву­чить швид­ше як за­ко­но­мір­ність, ніж не­при­єм­ний сюр­приз. Вра­хо­ву­ю­чи три­ва­лу не­ста­біль­ність май­же у всіх сфе­рах та збройний кон­флікт на схо­ді на­шої кра­ї­ни, оку­па­цію ча­сти­ни те­ри­то­рії су­сі­дньою кра­ї­ною, на не­ста­чу під­став для ви­прав­да­н­ня ста­ти­сти­чних да­них го­ді скар­жи­ти­ся. Швид­кий пе­ре­гляд пу­блі­чних ін­фор­ма­цій­них ре­сур­сів, за­яв та твер­джень з цих пи­тань вка­зує на те, що й справ­ді ми схи­ля­є­мо­ся до са­мо­за­спо­ко­є­н­ня та об­ґрун­ту­ва­н­ня всіх на­ших не­га­ра­здів скла­дною си­ту­а­ці­єю в кра­ї­ні. Мов­ляв, ми­не вій­на, ми­не і кри­за. Втім чи вар­то, а над­то чи ма­є­мо ми пра­во на та­ку спо­гля­даль­ну по­зи­цію та роз­сла­бле­но вузь­кий під­хід до ана­лі­зу си­ту­а­ції, зокре­ма ко­ли йде­ться про іно­зем­ні ін­ве­сти­ції, які, як ві­до­мо, є одним з ви­дів паль­но­го для еко­но­мі­ки?

На­пев­но, ні. Са­ме че­рез те, що ко­рінь про­бле­ми ле­жить не стіль­ки в не­ста­біль­но­сті еко­но­мі­ки, ва­лю­тній сфе­рі чи по­лі­ти­чно­му жит­ті, ко­рі­н­ня є на­ба­га­то глиб­шим та си­стем­ним. Ймо­вір­ність над­хо­дже­н­ня до кра­ї­ни но­вих дов­го­стро­ко­вих ін­ве­сти­цій пря­мо за­ле­жить від при­ва­бли­во­сті ін­ве­сти­цій­но­го се­ре­до­ви­ща. Про рі­вень роз­ви­тку ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту (ін­ве­сти­цій­но­го се­ре­до­ви­ща) в Укра­ї­ні не ви­слов­лю­вав­ся хі­ба що ле­да­чий. Про що йде­ться. Це, на пер­ший по­гляд, за­над­то за­галь­не по­ня­т­тя має до­ста­тньо кон­кре­тний зміст. По су­ті йде­ться про су­ку­пність пра­вил гри, які про­по­нує на­ше су­спіль­ство (са­ме все су­спіль­ство, а не ли­ше дер­жа­ва в осо­бі дер­жав­них ор­га­нів та чи­нов­ни­цтва) до ви­ко­на­н­ня іно­зем­ни­ми вла­сни­ка­ми ка­пі­та­лу, які цей са­мий ка­пі­тал ви­рі­ши­ли вкла­сти в укра­їн­ські об’єкти. Пра­ви­ла гри скла­да­ю­ться із нор­ма­тив­ної ба­зи, пра­кти­ки за­сто­су­ва­н­ня цих са­мих норм, га­ран­тій та ре­аль­ної мо­жли­во­сті ефе­ктив­но­го за­хи­сту ін­те­ре­сів вла­сни­ка об’єкта ін­ве­сти­ції, про­гно­зо­ва­но­сті по­лі­ти­ки ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди з клю­чо­вих пи­тань роз­ви­тку еко­но­мі­ки, су­спіль­ства і дер­жа­ви та ба­га­тьох ін­ших чин­ни­ків. Без­пе­ре­чно, вже за­раз час пе­ре­хо­ди­ти від слів до спра­ви і по­ча­ти ви­ко­ну­ва­ти вла­сне до­ма­шнє зав­да­н­ня; так би мо­ви­ти зро­би­ти пов­ний крок впе­ред, а не за­ви­са­ти в роз­мо­вах на ета­пі хро­ні­чно­го пів­кро­ку до успі­ху.

Ска­жі­мо, по­ча­ти мо­жна із пов­но­го пе­ре­гля­ду нор­ма­тив­ної ба­зи. На пер­ший по­гляд, в Укра­ї­ні прийня­ті до­ста­тньо ро­зум­ні та об­ґрун­то­ва­ні нор­ми з ре­гу­лю­ва­н­ня ін­ве­сти­цій­ної ді­яль­но­сті, вра­хо­ву­ю­чи ві­до­мі за­ко­ни «Про за­хист іно­зем­них ін­ве­сти­цій на Укра­ї­ні», «Про ре­жим іно­зем­но­го ін­ве­сту­ва­н­ня» й ін­ші за­ко­но­дав­чі та підза­кон­ні акти, які ре­гла­мен­ту­ють га­ран­тії ін­ве­сти­цій­ної ді­яль­но­сті та ме­ха­ні­зми її здій­сне­н­ня. Во­дно­час ко­ли йде­ться про аде­ква­тне ре­гу­ля­тор­не по­ле, яке ро­бить кра­ї­ну при­ва­бли­вою для іно­зем­но­го ін­ве­сто­ра, на­го­ло­шу­ють на де­що ін­ших нор­мах. По-пер­ше, ува­га ін­ве­сто­ра при­ку­та до пра­во­во­го ста­ту­су об’єкта ін­ве­сти­ції. То­му пе­ред на­ми сто­їть зав­да­н­ня про­ве­сти кро­пі­тку ро­бо­ту із зба­лан­су­ва­н­ня та бу­кваль­но­го під­чи­ще­н­ня за­ко­но­дав­ства, яке сто­су­є­ться ко­жно­го по­тен­цій­но­го об’єкта ін­ве­сти­ції: по­чи­на­ю­чи від під­во­дних ка­ме­нів си­сте­ми ре­є­стра­ції прав на не­ру­хо­ме май­но, до вдо­ско­на­ле­н­ня ре­гу­лю­ва­н­ня фон­до­во­го рин­ку, си­сте­ми обі­гу цін­них па­пе­рів, лі­кві­да­ція не­то­чно­стей та під­став для мно­жин­них тлу­ма­чень норм у сфе­рі кор­по­ра­тив­них прав то­що. По-дру­ге, ре­фор­му­ва­н­ня ме­ха­ні­змів за­хи­сту ін­ве­сти­цій, які мо­жуть бу­ти до­сту­пні ін­ве­сто­ру. Бе­зу­мов­но, ве­ли­кий ін­ве­стор у ви­пад­ку ви­ни­кне­н­ня сут­тє­во­го по­ру­ше­н­ня йо­го прав з бо­ку дер­жа­ви не ви­тра­ча­ти­ме час на з’ясу­ва­н­ня сто­сун­ків ло­каль­но, на­то­мість ско­ри­ста­є­ться міжнародними ме­ха­ні­зма­ми ви­рі­ше­н­ня ін­ве­сти­цій­них спо­рів. Однак ефе­ктив­на си­сте­ма по­пе­ре­дже­н­ня по­ру­ше­н­ня прав ін­ве­сто­ра, а та­кож спра­ве­дли­во­го ви­рі­ше­н­ня по­то­чних пи­тань на рів­ні ре­гу­ля­то­рів у від­по­від­ній сфе­рі, це до­да­тко­ві ба­ли для кра­ї­ни, які спри­я­ють фор­му­ван­ню її investor-friendly імі­джу. По­трі­бно ви­зна­ти, що пев­на ро­бо­та в цьо­му на­пря­мі роз­по­ча­та на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні. Де­кла­ру­є­ться на­мір подаль­шої змі­ни си­сте­ми вла­ди та ре­фор­му­ва­н­ня ме­ха­ні­зму дер­жав­но­го управ­лі­н­ня за­га­лом, пе­ре­ро­бля­ти і вдо­ско­на­лю­ва­ти су­до­ву си­сте­му. Зно­ву-та­ки, це той хро­ні­чний на­пів­крок, який вар­то до­во­ди­ти до кін­ця.

Ка­жуть, що в ча­си, ко­ли Сер Уін­стон Чер­чіль пе­ре­бу­вав у Пре­то­рії в Пів­ден­ній Афри­ці в ста­ту­сі в’язня вій­ни, він на­пи­сав свою зна­ме­ни­ту на весь світ фра­зу «This is no time for ease and comfort. It is time to dare and endure», тоб­то «Не­має ча­су на спо­кій та ком­форт. За­раз час осмі­лю­ва­тись та ви­три­му­ва­ти». До­зво­лю со­бі ще одну ци­та­ту не­ві­до­мо­го ав­то­ра про те, що «будь-яка не­ста­біль­ність та вій­на – най­кра­ща до­мів­ка для ве­ли­ких змін». Ду­же про нас, над­зви­чай­но влу­чно. Аби по­до­ла­ти на­ші тра­ди­цій­ні не­до­хо­дже­н­ня пів­кро­ку до по­став­ле­ної ме­ти, вар­то ско­ри­ста­ти­ся не­при­єм­ни­ми об­ста­ви­на­ми на вла­сну ко­ристь, набратися смі­ли­во­сті і зре­штою спо­ну­ка­ти са­мих се­бе до кон­кре­тних дій.

Ро­ман СТЕ­ПА­НЕН­КО, пар­тнер, ке­рів­ник пра­кти­ки бан­ків­сько­го і фі­нан­со­во­го пра­ва, рин­ків ка­пі­та­лу Юри­ди­чне бю­ро «Єго­ров, Пу­гін­скій, Афа­на­сьєв і пар­тне­ри» Укра­ї­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.