Чи ско­ри­ста­є­ться Укра­ї­на гру­зин­ським шан­сом?

Yurydychna Gazeta - - БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ПОДІЯ -

Бо­роть­ба з ко­ру­пці­єю – одне з прин­ци­по­вих пи­тань, яке по­тре­бує не­гай­но­го ви­рі­ше­н­ня. Для цьо­го ство­рю­є­ться На­ціо­наль­не антикорупційне бю­ро Укра­ї­ни ( НАБУ), очіль­ни­ка яко­го най­ближ­чим ча­сом ма­ють при­зна­чи­ти у на­шій дер­жа­ві. Пла­ну­є­ться, що НАБУ очо­лить гру­зин­ський пред­став­ник, однак по­ки не­ві­до­мо, хто са­ме це бу­де.

Єв­ро­пей­ська бі­знес- асо­ці­а­ція 09.02.2015 про­ве­ла зу­стріч з гру­зин­ськи­ми ре­фор­ма­то­ра­ми, у ме­жах якої пре­зен­ту­ва­ли ро­бо­ту екс­пер­тної гру­пи – НАБУ, яке не­вдов­зі ді­я­ти­ме в Укра­ї­ні за під­трим­ки Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни та Фон­ду «Ін­но­ва­ції та роз­ви­ток».

Зокре­ма у зу­стрі­чі взя­ли участь Мі­хе­їл Са­а­ка­шві­лі, по­лі­ти­чний та гро­мад­ський ді­яч, Пре­зи­дент Гру­зії (2004-2013), Зу­раб Аде­ї­шві­лі, мі­ністр юсти­ції та Ге­не­раль­ний про­ку­рор Гру­зії (2004-2012), Гі­ор­гі Ва­ша­дзе, член пар­ла­мен­ту Гру­зії (2012), за­сту­пник Мі­ні­стра юсти­ції Гру­зії (2010-2012), Да­вид Са­ква­ре­лі­дзе, член пар­ла­мен­ту Гру­зії ( 2012), за­сту­пник Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра (2009-2012), Да­вид Кі­зі­ріа, ек­сперт Фон­ду « Ін­но­ва­ції та роз­ви­ток», То­маш Фі­а­ла, пре­зи­дент ЄБА та ди­ре­ктор ком­па­нії Dragon Capital. Мо­де­ра­то­ром дис­ку­сії був Сер­гій Гре­бе­нюк, адво­кат, ра­дник ЮБ «Єго­ров, Пу­гін­скій, Афа­на­сьєв і пар­тне­ри» Укра­ї­на.

За сло­ва­ми С. Гре­бе­ню­ка, від­чу­ва­є­ться, що бі­знес-спіль­но­та є ба­жа­н­ня про­ве­де­н­ня ре­форм. Осо­бли­во їх хви­лю­ють пи­та­н­ня бо­роть­би з ко­ру­пці­єю.

Во­дно­час М. Са­а­ка­шві­лі по­яснив, чо­му са­ме гру­зи­ни до­по­ма­га­ють Укра­ї­ні про­во­ди­ти ре­фор­ми. За йо­го сло­ва­ми, пи­та­н­ня ви­жи­ва­н­ня Укра­ї­ни – це пи­та­н­ня ви­жи­ва­н­ня Гру­зії. Якщо Укра­ї­на за­раз про­три­ма­є­ться, то у Гру­зії є май­бу­тнє. То­му для Гру­зії це кри­ти­чне пи­та­н­ня. Че­рез це гру­зи­ни прийня­ли укра­їн­ське гро­ма­дян­ство, пра­цю­ють в Укра­ї­ні. Про­те Са­а­ка­шві­лі за­пев­нив, що гру­зи­ни не бу­дуть за­три­му­ва­ти­ся в на­шій кра­ї­ні на­дов­го. Ма­кси­мум пів­то­ра ро­ку.

М. Са­а­ка­шві­лі вва­жає, що ва­жли­во, щоб НАБУ отри­ма­ло змо­гу пра­цю­ва­ти, щоб не бу­ло шту­чних обме­жень і по­лі­ти­чних за­мов­лень, щоб во­но бу­ло ви­да­ле­но від вся­ких по­лі­ти­чних ін­те­ре­сів і справ­ді пра­цю­ва­ло на кра­ї­ну.

«Ні­хто в сві­ті ні­ко­ли не го­во­рив стіль­ки на за­хист Укра­ї­ни, як я. Я бу­ду завжди за­хи­ща­ти Укра­ї­ну. Це фун­да­мен­таль­не пи­та­н­ня. Але одно­ча­сно я не бу­ду вас ви­прав­до­ву­ва­ти. Якщо тут ні­чо­го не ста­не­ться – я не бу­ду го­во­ри­ти, що щось від­бу­ва­є­ться. По­ки що ми на са­мо­му по­ча­тку цьо­го сер­йо­зно­го ру­ху», – за­явив М. Са­а­ка­шві­лі.

На йо­го дум­ку, пе­ред­усім Укра­ї­ні по­трі­бно по­збу­ти­ся лю­дей, які ні­де не пра­цю­ють, крім про­ку­ра­ту­ри, мі­лі­ції, мі­сце­вої вла­ди, мі­ні­стерств, і які при цьо­му ду­же ба­га­ті – або їхні дру­жи­ни, або си­ни.

«У вас бу­ла про­ку­ра­ту­ра, ке­рів­ни­ки якої бу­ли ще й ві­до­ми­ми бі­зне­сме­на­ми. У нас те са­ме бу­ло. Наш про­ку­рор був го­лов­ним зем­ле­вла­сни­ком у Гру­зії. По­тім ми йо­го зня­ли. Він став ду­же успі­шним фер­ме­ром. Він се­бе очи­стив і про­дов­жу­вав бу­ти тіль­ки фер­ме­ром. Щось по­ді­бне тре­ба ро­би­ти й тут. Ва­жли­во, щоб по­са­до­ві осо­би в тих ор­га­нах, де лег­ко ро­бля­ться гро­ші – у фі­нан­сах, еко­но­мі­ці, про­ку­ра­ту­рі – в жо­дно­му ра­зі не бу­ло ба­га­тих лю­дей», – вва­жає екс-пре­зи­дент Гру­зії.

За сло­ва­ми М. Са­а­ка­шві­лі, за­раз пра­кти­чно ні­хто з по­са­до­вих осіб у Гру­зії не є ба­га­тою людиною. На йо­го дум­ку, пер­ший прин­цип ба­гат­ства – гро­ші і вла­да ма­ють бу­ти роз­діль­но. Це ду­же ва­жли­во для то­го, щоб бі­зне­сме­ни ма­ли змо­гу пра­цю­ва­ти в кра­ї­ні. Для цьо­го і ство­рю­є­ться Антикорупційне бю­ро.

« За­раз в Укра­ї­ні най­кра­щий пар­ла­мент з тих, що у вас ко­ли-не­будь бу­ли. Він на­га­дує ме­ні пар­ла­мент 90-х рр. у Гру­зії, ко­ли лю­ди впер­ше по­тра­пи­ли ту­ди, хо­ті­ли щось хо­ро­ше зро­би­ти, але ще не ма­ли кон­кре­тних ідей», – вва­жає екс-пре­зи­дент Гру­зії.

За йо­го сло­ва­ми, якщо в Укра­ї­ні ні­чо­го не змі­ни­ться, то все по­ле­тить до бі­са че­рез чо­ти­ри-шість мі­ся­ців, а то­му в Укра­ї­ни ду­же ма­ло ча­су для дій.

Сер­гій ГРЕ­БЕ­НЮК, адво­кат, ра­дник ЮБ «Єго­ров, Пу­гін­скій, Афа­на­сьєв і пар­тне­ри» Укра­ї­на

Да­вид Са­ква­ре­лі­дзе, член пар­ла­мен­ту Гру­зії (2012), за­сту­пник Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра (2009–2012)

Мі­хе­їл СА­А­КА­ШВІ­ЛІ, по­лі­ти­чний та гро­мад­ський ді­яч, Пре­зи­дент Гру­зії (2004–2013)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.