Зе­мель­не пра­во

Де­пу­та­ти спро­сти­ли про­це­ду­ру по­го­дже­н­ня про­е­кту зем­ле­устрою

Yurydychna Gazeta - - НОВИНИ -

Від­по­від­ний За­кон 11 лю­то­го цьо­го ро­ку бу­ло ухва­ле­но Вер­хов­ною Ра­дою Укра­ї­ни.

За­ко­ном Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до ст. 186-1 Зе­мель­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни що­до спро­ще­н­ня про­це­ду­ри по­го­дже­н­ня про­е­кту зем­ле­устрою» вста­нов­лю­є­ться, що у ви­снов­ку про ві­дмо­ву по­го­дже­н­ня про­е­кту зем­ле­устрою що­до від­ве­де­н­ня зе­мель­ної ді­лян­ки, ор­га­на­ми ви­ко­нав­чої вла­ди, які здій­сню­ють йо­го по­го­дже­н­ня, має бу­ти надано ви­чер­пний пе­ре­лік не­до­лі­ків про­е­кту зем­ле­устрою та ро­зум­ний строк для усу­не­н­ня та­ких не­до­лі­ків.

Та­кож цим ор­га­нам за­бо­ро­ня­є­ться по­втор­но від­мов­ля­ти у по­го­джен­ні та­ких про­е­ктів у ра­зі, якщо усі за­ува­же­н­ня, ви­слов­ле­ні в їхньо­му по­пе­ре­дньо­му ви­снов­ку, бу­ли усу- не­ні, та ви­су­ва­ти до­да­тко­ві за­ува­же­н­ня до про­е­кту у ра­зі, якщо та­кі за­ува­же­н­ня не бу­ли ви­су­не­ні у по­пе­ре­дньо­му ви­снов­ку.

За­ко­но­про­ект за­ре­є­стру­вав на­ро­дний де­пу­тат В. Ни­чи­по­рен­ко за №1025-1.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.