КОМЕНТАР

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА -

ВР Укра­ї­ни 11.02.2015 р. прийняв за­га­лом Про­ект За­ко­ну Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до стат­ті 186-1 Зе­мель­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни що­до спро­ще­н­ня про­це­ду­ри по­го­дже­н­ня про­е­кту зем­ле­устрою».

Згі­дно з цим про­е­ктом ком­пе­тен­тні ор­га­ни із зем­ле­устрою у ви­пад­ку на­да­н­ня ви­снов­ку про ві­дмо­ву по­го­дже­н­ня про­е­кту від­ве­де­н­ня зе­мель­ної ді­лян­ки по­вин­ні чі­тко за­зна­ча­ти під­ста­ви для та­кої від­мо­ви. Та­кож у ра­зі по­втор­но­го по­да­н­ня на роз­гляд про­е­кту від­ве­де­н­ня, за­зна­че­ні ор­га­ни не ма­ють пра­ва ви­су­ва­ти ін­ші за­ува­же­н­ня, ніж ті, що бу­ли за­зна­че­ні під час на­да­н­ня пер­шо­го ви­снов­ку про ві­дмо­ву.

Змі­ни, за­про­ва­дже­ні цим за­ко­но­про­е­ктом, зви­чай­но, є по­зи­тив­ни­ми. Хо­ча слід за­зна­чи­ти, що бу­ло б над­зви­чай­но ефе­ктив­ні­ше вста­но­ви­ти ана­ло­гі­чні ви­мо­ги до всіх ор­га­нів, що здій­сню­ють ре­гу­ля­тор­ну по­лі­ти­ку дер­жа­ви під час на­да­н­ня до­зво­лів сер­ти­фі­ка­тів, по­го­джень, лі­цен­зій то­що.

До то­го ж роз­гля­да­ти про­цес по­го­дже­н­ня про­е­кту від­ве­де­н­ня як окре­мий є не­до­ціль­но, адже він є одним із ета­пів до­ся­гне­н­ня та­кої ме­ти, як: отри­ма­н­ня в орен­ду, при­ва­ти­за­ція, ви­куп зе­мель дер­жав­ної чи ко­му­наль­ної вла­сно­сті, змі­на кон­фі­гу­ра­ції зе­мель­ної ді­лян­ки та її ці­льо­во­го при­зна­че­н­ня. Зва­жа­ю­чи на це, по­го­дже­н­ня про­е­кту від­ве­де­н­ня зе­мель­ної ді­лян­ки не є най­сут­тє­ві­шим та най­скла­дні­шим у до­ся­гнен­ні за­зна­че­них ці­лей. Так, фі­наль­ний етап – ре­є­стра­ція прав на зем­лю у Дер­жав­ній ре­є­стра­цій­ній слу­жбі, є не менш про­бле­ма­ти­чним. До то­го ж ре­є­стра­ції під­ля­гає і пра­во орен­ди зе­мель­них ді­ля­нок, що зна­хо­дя­ться в при­ва­тній вла­сно­сті. За­зна­чу, що най­ча­сті­ше се­ред ін­ших прав на зем­лю ре­є­стру­є­ться са­ме пра­во орен­ди і са­ме во­но ста­но­вить най­біль­ше на­ван­та­же­н­ня на ре­є­стра­цій­ну слу­жбу. Осо­бли­во від­чу­тні та­кі скла­дно­щі у ве­ли­ких мі­стах та сіль­сько­го­спо­дар­ських ре­гіо­нах. За­тя­гу­ва­н­ня стро­ків ре­є­стра­ції прав на зем­лю є сут­тє­вою про­бле­мою зокре­ма для аграр­них під­при­ємств. Так, на­при­клад ре­є­стра­ція про­дов­же­н­ня стро­ку дії до­го­во­рів орен­ди зем­лі або укла­де­н­ня но­вих мо­же зайня­ти чи­ма­ло ча­су. Про­тя­гом цьо­го пе­рі­о­ду де-юре орен­дар не має пра­ва ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти зем­лю, оскіль­ки до­го­вір не про­йшов дер­жав­ну ре­є­стра­цію, а де-фа­кто ча­сто зму­ше­ний у цей час ви­ко­ну­ва­ти сіль­сько­го­спо­дар­ські ро­бо­ти, вкла­да­ю­чи у це ко­шти на вла­сний ри­зик, оскіль­ки у ре­є­стра­ції мо­же бу­ти від­мов­ле­но.

Як за­зна­ча­ло­ся, прийня­т­тя обго­во­рю­ва­но­го За­ко­ну справ­ді є по­зи­тив­ним. Тим не менш, за­про­ва­дже­ні ним змі­ни не мо­жна на­зва­ти кар­ди­наль­ни­ми чи на­віть сут­тє­ви­ми по­кра­ще­н­ня­ми у про­це­сі отри­ма­н­ня та ре­є­стра­ції ре­чо­вих прав на зем­лю.

Ана­то­лій КОСОВАН, ке­ру­ю­чий пар­тнер юри­ди­чної фір­ми «Косован Лі­гал Груп»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.