КОМЕНТАР

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА -

За­ко­ном Укра­ї­ни від 11 лю­то­го 1015 ро­ку «Про вне­се­н­ня змін до стат­ті 1861 Зе­мель­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни що­до спро­ще­н­ня про­це­ду­ри по­го­дже­н­ня про­е­кту зем­ле­устрою» (да­лі – За­кон) вне­се­но змі­ни до про­це­ду­ри по­го­дже­н­ня про­е­кту зем­ле­устрою зе­мель­ної ді­лян­ки та по­втор­но­го роз­гля­ду до­о­пра­цьо­ва­них про­е­ктів.

Так, від­по­від­но до вне­се­них змін ста­т­тя 1861 Зе­мель­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (ЗК Укра­ї­ни) до­пов­не­на ча­сти­ною 8, що зо­бо­вя­зу’є упов­но­ва­же­ні ор­га­ни у ви­пад­ку на­да­н­ня від­мо­ви в по­го­джен­ні про­е­кту зем­ле­устрою що­до від­ве­де­н­ня зе­мель­ної ді­лян­ки за­зна­чи­ти ви­чер­пний пе­ре­лік не­до­лі­ків про­е­кту. Окрім цьо­го, в та­ко­му ви­снов­ку має бу­ти вста­нов­ле­ний ро­зум­ний строк для усу­не­н­ня ви­яв­ле­них не­до­лі­ків, який за пи­сьмо­вим про­ха­н­ням роз­ро­бни­ка про­е­кту мо­же бу­ти про­дов­же­ний.

Та­кож від­по­від­но до но­вої нор­ми упов­но­ва­же­ні ор­га­ни мо­жуть від­мо­ви­ти у по­го­джен­ні про­е­кту зем­ле­устрою ли­ше у ра­зі, якщо не усу­ну­ті не­до­лі­ки, за­зна­че­ні у по­пе­ре­дньо­му ви­снов­ку. Тоб­то не мо­жна від­мо­ви­ти за­яв­ни­ку у по­го­джен­ні про­е­кту зем­ле­устрою з ін­ших при­чин чи ви­яви­ти та вка­за­ти ін­ші не­до­лі­ки. При цьо­му пов­тор­на відмова не по­збав­ляє роз­ро­бни­ка про­е­кту зем­ле­устрою пра­ва усу­ну­ти не­до­лі­ки про­е­кту та ще раз по­да­ти йо­го на по­го­дже­н­ня.

За по­пе­ре­дньою ре­да­кці­єю стат­ті 1861 ЗК Укра­ї­ни зав­да­н­ням ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди, які по­го­джу­ють про­ект зем­ле­устрою що­до від­ве­де­н­ня зе­мель­них ді­ля­нок, є ана­ліз від­по­від­но­сті по­ло­жень про­е­кту ви­мо­гам за­ко­нів та прийня­тих від­по­від­но до них нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів, до­ку­мен­та­ції із зем­ле­устрою або мі­сто­бу­дів­ній до­ку­мен­та­ції. Відмова у по­го­джен­ні про­е­кту зем­ле­устрою по­вин­на мі­сти­ти обов’яз­ко­ве по­си­ла­н­ня на за­ко­ни та прийня­ті від­по­від­но до них нор­ма­тив­но-пра­во­ві акти, що ре­гу­лю­ють від­но­си­ни у від­по­від­ній сфе­рі. Тоб­то, по­пе­ре­дня ре­да­кція стат­ті 1861 ЗК Укра­ї­ни мі­стить за­галь­ні по­ло­жен- ня та не вста­нов­лює чі­ткі ви­мо­ги до від­по­від­них ор­га­нів вла­ди що­до ви­чер­пно­сті за­ува­жень до про­е­кту за­яв­ни­ка у ра­зі від­мо­ви по­го­дже­н­ня та про­це­ду­ри по­втор­но­го по­го­дже­н­ня цьо­го про­е­кту. На пра­кти­ці це при­зво­дить до за­тя­гу­ва­н­ня про­це­су по­го­дже­н­ня про­е­ктів зем­ле­устрою та ін­шим зло­вжи­ва­н­ням упов­но­ва­же­них ор­га­нів. Ри­нок зем­лі не мо­же пов­но­цін­но пра­цю­ва­ти, а за­яв­ни­ки не ма­ють жо­дних пра­во­вих га­ран­тій ре­а­лі­за­ції сво­їх про­е­ктів в строк. То­му змі­ни до за­ко­ну від 11.02.2015 мо­жна оці­ни­ти як по­зи­тив­ні, то­му що во­ни кон­кре­ти­зу­ють про­це­ду­ру по­го­дже­н­ня про­е­кту зем­ле­устрою та йо­го по­втор­ний роз­гляд.

Про­те, є пи­та­н­ня що­до за­сто­су­ва­н­ня но­вої нор­ми упов­но­ва­же­ни­ми ор­га­на­ми на пра­кти­ці. В за­ко­ні з’яви­ло­ся по­ня­т­тя «ро­зум­ний строк», яке мо­же тлу­ма­чи­тись упов­но­ва­же­ни­ми ор­га­на­ми на вла­сний роз­суд та за­ли­шає мі­сце для пев­них ма­ні­пу­ля­цій.

Оль­га МІСЕВИЧ, юрист ILF

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.