КОМЕНТАР

Yurydychna Gazeta - - ПОДІЯ -

Ан­тон КА­ГА­НЕЦЬ, стар­ший юрист ЮК Prove Group

Змі­ни за­ко­но­дав­ства, про­стя­гне­н­ня єди­но­го со­ці­аль­но­го вне­ску не зни­зи­ли по­да­тко­во­го ти­ску на бі­знес. Фа­кти­чна кіль­кість об'єктів опо­да­тку­ва­н­ня не ско­ро­ти­лась при фор­маль­но­му змен­шен­ні кіль­ко­сті по­да­тків, за­ро­бі­тні пла­ти за­ли­ша­ю­ться в ті­ні, адмі­ні­стру­ва­н­ня, за ве­ли­ким ра­хун­ком, не спро­сти­ло­ся. Та­ка са­ма ситуація і з ви­тра­та­ми бі­зне­су. Крім то­го, не­змін­на ситуація, ко­ли ор­га­ни вла­ди на­ма­га­ю­ться під­мі­ни­ти нор­ми за­ко­нів сво­ї­ми ли­ста­ми та роз'ясне­н­ня­ми. Осо­бли- во це на­сто­ро­жує в ча­сти­ні опо­да­тку­ва­н­ня при­бу­тку, адже, з одно­го бо­ку, но­ва си­сте­ма опо­да­тку­ва­н­ня при­бу­тку – ре­аль­ний крок на­зу­стріч бі­зне­су, з ін­шо­го бо­ку, прив'яз­ка до стан­дар­тів бух­гал­тер­сько­го облі­ку дає змо­гу дер­жа­ві «гра­ти­ся» зі зга­да­ни­ми стан­дар­та­ми і не­ві­до­мо в що це ви­л­лє­ться. Де­я­кі з уча­сни­ків кру­гло­го сто­лу зви­ну­ва­чу­ва­ли в та­ких тен­ден­ці­ях Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів Укра­ї­ни. З на­шо­го по­гля­ду про­бле­ма скла­дні­ша, але й не­бе­зна­дій­на. У будь-яко­му ви­пад­ку, кіль­кість ра­но чи пі­зно пе­ре­ро­сте в якість, і дер­жа­ва, і бі­знес справ­ді зна­йдуть то­чку рів­но­ва­ги.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.