КОМЕНТАР

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО - Дми­тро НАВРОЦЬКИЙ, юрист, прав­ни­ча фір­ма «Со­фія»

Лі­кві­да­ція Дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби Укра­ї­ни (да­лі – ДВС) на сьо­го­дні є одним із акту­аль­них пи­тань не тіль­ки для дер­жав­них слу­жбов­ців, юри­стів чи гро­мад­сько­сті, а й для сто­рін ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня. Прийня­та По­ста­но­ва КМ Укра­ї­ни від 21.01.2014 №17 «Пи­та­н­ня опти­мі­за­ції ді­яль­но­сті цен­траль­них ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди си­сте­ми юсти­ції» пе­ред­ба­чає лі­кві­да­цію ДВС Укра­ї­ни та пе­ре­да­н­ня її фун­кцій Мін’юсту Укра­ї­ни.

Як слі­дує з са­мої По­ста­но­ви КМ Укра­ї­ни, то лі­кві­да­ція ДВС спря­мо­ва­на на за­без­пе­че­н­ня ра­ціо­наль­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня бю­дже­тних ко­штів. Во­дно­час вва­жа­є­мо та­кий під­хід до ре­фор­му­ва­н­ня си­сте­ми ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди що­до ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень не є вда­лим.

На на­шу дум­ку, не­об­хі­дним у цьо­му ви­пад­ку бу­ло за­без­пе­че­н­ня на­ле­жно­го ви­ко­на­н­ня дер­жав­ни­ми ви­ко­нав­ця­ми по­кла­де­них на них обов’яз­ків, які ви­зна­че­ні у За­ко­ні Укра­ї­ни «Про ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня» та від­по­від­них ін­стру­кці­ях. Слід бу­ло вжи­ти за­хо­дів для змен­ше­н­ня кіль­ко­сті не­ви­ко­на­них су­до­вих рі­шень, зокре­ма вдо­ско­на­ли­ти та змі­ни­ти під­хід до фор­му­ва­н­ня ка­дрів ви­ко­нав­чої слу­жби, вста­но­ви­ти кон­троль за ді­яль­ні­стю ви­ко­нав­ців та ор­га­нів ви­ко­нав­чої слу­жби, на­да­ти на­ле­жне ма­те­рі­аль­но-те­хні­чне за­без­пе­че­н­ня цим ор­га­нам.

Якщо звер­ну­ти ува­гу на за­про­по­но­ва­ну ре­фор­му ор­га­нів ДВС, то по су­ті фа­кти­чно ні­чо­го не змі­ню­є­ться, пов­но­ва­же­н­ня що­до ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень пе­ре­да­ю­ться від одно­го ор­га­ну до ін­шо­го, а от­же, за­ли­ша­є­ться не зро­зумі­лим ме­та та­кої ре­фор­ми, оскіль­ки про­бле­ми що­до не­ефе­ктив­но­го ви­ко­на­н­ня рі­шень за­ли­ша­ю­ться. Ця ре­фор­ма біль­ше схо­жа на роз­по­діл впли­ву у си­сте­мі юсти­ції.

Не зро­зумі­лим та­кож за­ли­ша­ю­ться про­бле­ми, пов’яза­ні із пра­ва­ми та обов’яз­ка­ми стя­гу­ва­чів та бор­жни­ків, пе­ре­да­н­ням ма­те­рі­а­лів ви­ко­нав­чих про­ва­джень та з про­це­ду­рою ви­ко­на­н­ня рі­шень пі­сля оста­то­чної лі­кві­да­ції цих ор­га­нів.

От­же, вва­жа­є­мо, що від змі­ни «ви­ві­сок» чи пе­ре­да­н­ня пов­но­ва­жень від одно­го ор­га­ну до ін­шо­го якість та зна­чи­мість будь-яких ре­форм зво­ди­ться до ну­ля. Будь-яка си­сте­ма по­тре­бує чі­ткої кон­це­пції та по­слі­дов­но­сті її змін, яка у ра­зі лі­кві­да­ції, бу­де одра­зу за­про­ва­дже­на та за­сто­со­ва­на на пра­кти­ці. То­му, не­за­ле­жно від то­го. ко­му на сьо­го­дні бу­де пе­ре­да­но пов­но­ва­же­н­ня на ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень, про­бле­ми, яка є у цій сфе­рі, не бу­дуть ви­рі­ше­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.