КОМЕНТАР

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО -

У 1998 р. бу­ло ухва­ле­но За­кон Укра­ї­ни «Про дер­жав­ну ви­ко­нав­чу слу­жбу». Че­рез рік на йо­го ви­ко­на­н­ня у скла­ді Мін’юсту бу­ло утво­ре­но Дер­жав­ну ви­ко­нав­чу слу­жбу (ДВС), на яку бу­ло по­кла­де­но при­му­со­ве ви­ко­на­н­ня рі­шень су­дів та по­за­су­до­вих ор­га­нів.

По­ста­но­вою КМУ «Про утво­ре­н­ня уря­до­во­го ор­га­ну дер­жав­но­го управ­лі­н­ня у скла­ді Мі­ні­стер­ства юсти­ції» від 23.04.2005 №320, у скла­ді Мін’юсту на ба­зі ор­га­нів дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби бу­ло утво­ре­но Де­пар­та­мент дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби як уря­до­вий ор­ган дер­жав­но­го управ­лі­н­ня.

У та­ко­му ста­ту­сі Де­пар­та­мент ДВС про­існу­вав не­дов­го, оскіль­ки на під­ста­ві ухва­ле­но­го на­при­кін­ці 2006 р. пар­ла­мен­том За­ко­ну Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до за­ко­нів Укра­ї­ни «Про дер­жав­ну ви­ко­нав­чу слу­жбу» та «Про ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня» що­до ре­фор­му­ва­н­ня ор­га­нів дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби», вже у 2007 р. він зно­ву став де­пар­та­мен­том у скла­ді Мін’юсту Укра­ї­ни.

На­да­лі Ука­зом Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни від 06.04.2011 №385/2011 «Про за­твер­дже­н­ня По­ло­же­н­ня про Дер­жав­ну ви­ко­нав­чу слу­жбу Укра­ї­ни», остан­ній бу­ло надано ста­тус цен­траль­но­го ор­га­ну ви­ко­нав­чої вла­ди, ді­яль­ність яко­го спря­мо­ву­є­ться і ко­ор­ди­ну­є­ться КМУ че­рез Мін’юст Укра­ї­ни.

До­сить по­ка­зо­вим є те, що По­ло­же­н­ня про Дер­жав­ну ви­ко­нав­чу слу­жбу Укра­ї­ни, за­твер­дже­не пре­зи­дент­ським ука­зом, пов­ні­стю су­пе­ре­чи­ло За­ко­ну Укра­ї­ни «Про дер­жав­ну ви­ко­нав­чу слу­жбу» що­до ви­зна­че­н­ня ста­ту­су ДВС та си­сте­ми ор­га­нів, що на­ле­жать до її скла­ду, про­те це не за­ва­жа­ло її ді­яль­но­сті аж до ухва­ле­н­ня не­дав­ньо­го рі­ше­н­ня про лі­кві­да­цію ДВС як цен­траль­но­го ор­га­ну.

Зви­чай­но, Дер­жав­на ви­ко­на­вча слу­жба в її сприйнят­ті як ор­га­ну, на який по­кла­де­но ви­ко­на­н­ня рі­шень су­дів та ін­ших ор­га­нів, не при­пи­няє сво­го існу­ва­н­ня, а ли­ше по­сі­дає своє ви­зна­че­не за­ко­ном мі­сце як Де­пар­та­мент дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби Мін’юсту Укра­ї­ни.

Що ми ма­є­мо у су­хо­му за­ли­шку? Ви­сна­же­ний псев­до­ре­фор­ма­ми ор­ган при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня, «ві­зи­тною кар­ткою» яко­го є вкрай низь­ке ма­те­рі­аль­но-те­хні­чне за­без­пе­че­н­ня, ве­ли­ке на­ван­та­же­н­ня, ко­ру­пція, та пра­кти­чно ну­льо­ва мо­ти­ва­ція йо­го спів­ро­бі­тни­ків до ви­ко­на­н­ня сво­їх обов’яз­ків.

За­ра­ди­ти цьо­му дер­жа­ва на сьо­го­дні не в змо­зі – вій­сько­ві дії на схо­ді фор­му­ють бю­джет еко­но­мії, а не роз­ви­тку.

Чи збіль­ши­ться від­со­ток ви­ко­на­них су­до­вих рі­шень у ре­зуль­та­ті лі­кві­да­ції ДВС як уря­до­во­го ор­га­ну? Зви­чай­но, ні. Якщо звер­ну­тись до єв­ро­пей­сько­го до­сві­ду, то мо­жна кон­ста­ту­ва­ти, що в ба­га­тьох дер­жа­вах Єв­ро­пи ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень по­кла­де­но на при­ва­тних осіб.

При­ва­тні су­до­ві ви­ко­нав­ці та­кож сво­го ча­су пов­ні­стю за­мі­ни­ли су­до­вих ви­ко­нав­ців у кра­ї­нах Бал­тії – Латвії, Ли­тві, Есто­нії. Крім то­го, є ці­лий ряд кра­їн, де є змі­ша­на си­сте­ма при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня, де по­ряд із дер­жав­ни­ми ви­ко­нав­ця­ми ді­ють і при­ва­тні.

Та­кож де­кіль­ка ро­ків то­му змі­ша­на си­сте­ма ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень, бу­ла за­про­ва­дже­на у пост­ра­дян­ських кра­ї­нах – Гру­зії та Ка­зах­ста­ні. Пер­ші під­сум­ки ро­бо­ти при­ва­тних ви­ко­нав­ців у цих кра­ї­нах по­ка­за­ли, що во­ни пра­цю­ють на­ба­га­то ефе­ктив­ні­ше, ніж їхні «дер­жав­ні» ко­ле­ги. Жо­дна з пост­ра­дян­ських дер­жав, яка впро­ва­ди­ла «при­ва­тну» си­сте­му ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень – пов­ну або змі­ша­ну, до ста­рої си­сте­ми не по­вер­ну­лась.

З огля­ду на до­свід та­ких ре­форм в єв­ро­пей­ських і пост­ра­дян­ських кра­ї­нах, мо­жна про­гно­зу­ва­ти та­кі по­зи­тив­ні на­слід­ки за­про­ва­дже­н­ня в Укра­ї­ні ін­сти­ту­ту при­ва­тних ви­ко­нав­ців:

1. Змен­ше­н­ня на­ван­та­же­н­ня на дер­жав­них ви­ко­нав­ців, та кон­ку­рен­ція між при­ва­тни­ми ви­ко­нав­ця­ми за клі­єн­та-стя­гу­ва­ча, що під­ви­щить ефе­ктив­ність ви­ко­на­н­ня за­га­лом.

2. Ско­ро­че­н­ня стро­ків здій­сне­н­ня ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня та збіль­ше­н­ня по­ка­зни­ків ре­аль­но­го ви­ко­на­н­ня че­рез ма­те­рі­аль­ну за­ці­кав­ле­ність при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця у якна­йопе­ра­тив­ні­шо­му здій­снен­ні всіх ви­ко­нав­чих дій.

3. Ви­ко­рі­не­н­ня тра­ди­цій­ної ко­ру­пцій­ної скла­до­вої у си­сте­мі ви­ко­на­н­ня. При­ва­тний ви­ко­на­вець не бу­де за­ці­кав­ле­ний за­ни­жу­ва­ти вар­тість ре­а­лі­за­ції за­а­ре­што­ва­но­го май­на, оскіль­ки роз­мір йо­го ви­на­го­ро­ди за­ле­жа­ти­ме від су­ми фа­кти­чно стя­гну­тих ко­штів.

4. Еко­но­мія бю­дже­тних ко­штів, ско­ро­че­н­ня апа­ра­ту дер­жав­них слу­жбов­ців.

Стя­гу­ва­чі, які не спри­ймуть при­ва­тних ви­ко­нав­ців, як це спо­ча­тку бу­ло у при­ва­тно­му но­та­рі­а­ті, змо­жуть ко­ри­сту­ва­ти­ся ста­рою зро­зумі­лою си­сте­мою. Во­на та­кож на­дає за­хист існу­ю­чим пра­ців­ни­кам Дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби.

Слід за­зна­чи­ти, що тер­мін «при­ва­тний», як спра­ве­дли­во вка­зу­ють на­у­ков­ці, є до­сить умов­ним, оскіль­ки ви­ко­на­вець су­до­вих рі­шень отри­мує пов­но­ва­же­н­ня від іме­ні дер­жа­ви, пра­цює у ме­жах вста­нов­ле­них за­ко­ном про­це­дур, си­сте­ма опла­ти та­кож ви­зна­ча­є­ться дер­жа­вою, а то­му «при­ва­тний» еле­мент ці­єї ді­яль­но­сті ви­ра­же­ний тіль­ки у спосо­бі фі­нан­су­ва­н­ня та окре­мих еле­мен­тах про­фе­сії.

Зви­чай­но, мо­жна за­ли­ши­ти все як є, або про­ве­сти чер­го­ву ре­фор­му та утво­ри­ти «Мі­ні­стер­ство дер­жав­но­го ви­ко­на­н­ня», про­те, як показує до­свід до жо­дних по­зи­тив­них зру­шень це не при­зве­де.

Осо­би­сто я ба­чу ви­хід у за­ко­но­дав­чо­му за­про­ва­джен­ні ін­сти­ту­ту «змі­ша­ної» фор­ми ви­ко­на­н­ня – дер­жав­ною ви­ко­нав­чою службою та при­ва­тни­ми ви­ко­нав­ця­ми, та спо­ді­ва­юсь, що на­пра­цьо­ва­ний за­ко­но­про­ект що­до цьо­го, бу­де вне­се­но у пар­ла­мент най­ближ­чим ча­сом.

Ан­дрій АВТОРГОВ, адво­кат, к.ю.н., ке­ру­ю­чий пар­тнер ЮФ «Агент­ство з пи­тань бор­гів та банкрутства»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.