КОМЕНТАР

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО -

Від­по­від­но до ч.1 ст. 2 За­ко­ну «Про ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня» при­му­со­ве ви­ко­на­н­ня рі­шень по­кла­да­є­ться на дер­жав­ну ви­ко­нав­чу слу­жбу, яка вхо­дить до си­сте­ми ор­га­нів Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни. Від­по­від­но до ч. 2 ст. 2 цьо­го ж За­ко­ну при­му­со­ве ви­ко­на­н­ня рі­шень здій­сню­ють дер­жав­ні ви­ко­нав­ці, ви­зна­че­ні За­ко­ном Укра­ї­ни «Про дер­жав­ну ви­ко­нав­чу слу­жбу».

Від­по­від­но до ст. 1 За­ко­ну «Про дер­жав­ну ви­ко­нав­чу слу­жбу» дер­жав­на ви­ко­на­вча слу­жба вхо­дить до си­сте­ми ор­га­нів Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни і здій­снює ви­ко­на­н­ня рі­шень су­дів, тре­тей­ських су­дів та ін­ших ор­га­нів, а та­кож по­са­до­вих осіб від­по­від­но до за­ко­нів Укра­ї­ни. Крім то­го, пи­та­н­ня ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень ре­гу­лю­ю­ться Ін­стру­кці­єю про про­ве­де­н­ня ви­ко­нав­чих дій, за­твер­дже­ної на­ка­зом Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни від 15 гру­дня 1999 ро­ку №74/5.

То­му аби лі­кві­ду­ва­ти да­ний ор­ган Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни, не­об­хі­дно вне­сти від­по­від­ні змі­ни до двох ви­ще на­ве­де­них за­ко­нів Укра­ї­ни, оскіль­ки по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни не мо­же лі­кві­до­ву­ва­ти­ся да­ний ор­ган Мін’юсту, пра­во­вий ста­тус та пов­но­ва­же­н­ня яко­го ви­зна­че­ні на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні. Від­по­від­но до ст. 19 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни ор­га­ни дер­жав­ної вла­ди та ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, їх по­са­до­ві осо­би зо­бов’яза­ні ді­я­ти ли­ше на під­ста­ві, в ме­жах пов­но­ва­жень та у спо­сіб, що пе­ред­ба­че­ні Кон­сти­ту­ці­єю та за­ко­на­ми Укра­ї­ни.

З ін­шої сто­ро­ни та­кі змі­ни в стру­кту­рі Мін’юсту є пер­шим ета­пом ре­фор­ми юсти­ції. На­сту­пним ета­пом бу­де за­про­ва­дже­н­ня ін­сти­ту­ту при­ва­тних ви­ко­нав­ців (до­свід Ка­зах­ста­ну, Фран­ції, Бель­гії, Лю­ксем­бур­гу, кра­їн Бал­тії). Щоб ста­ти при­ва­тним ви­ко­нав­цем по­трі­бно бу­де отри­ма­ти дер­жав­ну лі­цен­зію та за­стра­ху­ва­ти свою від­по­від­аль­ність пе­ред клі­єн­та­ми.

Від­по­від­но до ч. 2 ст. 4 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про дер­жав­ну ви­ко­нав­чу слу­жбу» дер­жав­ний ви­ко­на­вець є пред­став­ни­ком вла­ди й здій­снює при­му­со­ве ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень, по­ста­нов­ле­них іме­нем Укра­ї­ни, і рі­шень ін­ших ор­га­нів (по­са­до­вих осіб), ви­ко­на­н­ня яких по­кла­де­но на дер­жав­ну ви­ко­нав­чу слу­жбу, у по­ряд­ку, пе­ред­ба­че­но­му за­ко­ном. А що­до при­ва­тних ви­ко­нав­ців по­ста­ють ба­га­то пи­тань, зокре­ма, яким чи­ном бу­де здій­сню­ва­ти­ся ви­ко­на­н­ня кри­мі­наль­них по­ка­рань; ви­ко­на­н­ня рі­шень су­ду у спра­ві, де від­по­від­а­чем ви­сту­пає дер­жа­ва; чи не при­зве­де цей ін­сти­тут до зло­вжи­ва­н­ня сво­ї­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми і до рей­дер­ства; яким чи­ном бу­де здій­сню­ва­ти­ся кон­троль за їх ді­яль­ні­стю. То­му слід бу­де в май­бу­тньо­му ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня із ви­зна­че­н­ням на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні пра­во­во­го ста­ту­су та пов­но­ва­жень від­но­сно здій­сне­н­ня ви­ко­нав­чих дій при­ва­тни­ми ви­ко­нав­ця­ми, здій­сне­н­ня кон­тро­лю за їх ді­яль­ність.

Про­бле­ма­ми на сьо­го­дні­шній день в ро­бо­ті дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби Укра­ї­ни є: ви­ко­на­н­ня при­бли­зно 25 від­со­тків про­ва­джень; на­дмір­на за­ван­та­же­ність ро­бо­ти дер­жав­них ви­ко­нав­ців; низь­кий рі­вень ма­те­рі­аль­но-те­хні­чно­го за­без­пе­че­н­ня їх ро­бо­ти та за­ро­бі­тної пла­ти.

Про­те, вар­то за­зна­чи­ти, що не слід поспішати з пов­ною лі­кві­да­ці­єю ор­га­нів Дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби Укра­ї­ни. Мо­жна ж пе­ре­йти до змі­ша­ної си­сте­ми при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня рі­шень су­дів. Так, зокре­ма, за­ли­ши­ти і Дер­жав­ну ви­ко­нав­чу слу­жбу і впро­ва­ди­ти ін­сти­тут при­ва­тних ви­ко­нав­ців. Наш ві­тчи­зня­ний ба­га­то­рі­чний до­свід по­ка­зав, що під час за­про­ва­дже­н­ня, на­при­клад, ін­сти­ту­ту при­ва­тно­го но­та­рі­а­ту з 1993 ро­ку, та­кож бу­ли пев­ні за­сте­ре­же­н­ня від­но­сно то­го, що при­ва­тні но­та­рі­у­си по­ру­шу­ва­ти­муть чин­не за­ко­но­дав­ство Укра­ї­ни, та­єм­ни­цю вчи­не­н­ня но­та­рі­аль­них дій. Про­те, цьо­го ж не ста­ло­ся.

То­му ра­зом із ор­га­на­ми дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби ді­яль­ність при­ва­тних ви­ко­нав­ців змо­же при­зве­сти до змен­ше­н­ня на­ван­та­же­н­ня на дер­жав­них ви­ко­нав­ців, під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті їх ро­бо­ти; ско­ро­че­н­ня стро­ків ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня; змен­ше­н­ня ко­ру­пцій­них чин­ни­ків, оскіль­ки при­ва­тний ви­ко­на­вець не бу­де за­ці­кав­ле­ний за­ни­жу­ва­ти вар­тість ре­а­лі­за­ції аре­што­ва­но­го май­на; еко­но­мії бю­дже­тних ко­штів із-за ско­ро­че­н­ня апа­ра­ту в си­сте­мі ор­га­нів дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби Укра­ї­ни. І, в ре­шті-решт, одна із сто­рін змо­же са­ма ви­зна­ча­ти­ся, до дер­жав­но­го чи при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця їй звер­та­ти­ся для при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня су­ду.

Що сто­су­є­ться лі­кві­да­ції Дер­жав­ної ре­є­стра­цій­ної слу­жби Укра­ї­ни і пе­ре­да­чі ор­га­нам мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня ча­сти­ни її фун­кцій, то слід за­зна­чи­ти, По­ло­же­н­ня про Дер­жав­ну ре­є­стра­цій­ну слу­жбу Укра­ї­ни за­твер­дже­не Ука­зом Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни 6 кві­тня 2011 ро­ку № 401/2011. Від­по­від­но до п. 1 цьо­го По­ло­же­н­ня Дер­жав­на ре­є­стра­цій­на слу­жба Укра­ї­ни (Укр­держ­ре­єстр) є цен­траль­ним ор­га­ном ви­ко­нав­чої вла­ди, ді­яль­ність яко­го спря­мо­ву­є­ться і ко­ор­ди­ну­є­ться Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів Укра­ї­ни че­рез Мі­ні­стра юсти­ції Укра­ї­ни та вхо­дить до си­сте­ми ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди.

Крім то­го, По­ло­же­н­ня про Дер­жав­ну ре­є­стра­цій­ну слу­жбу Укра­ї­ни бу­ло за­твер­дже­не та­кож по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни від 2 ли­пня 2014 р. № 219, яким ви­зна­че­но, що Дер­жав­на ре­є­стра­цій­на слу­жба Укра­ї­ни (Укр­держ­ре­єстр) є цен­траль­ним ор­га­ном ви­ко­нав­чої вла­ди, ді­яль­ність яко­го спря­мо­ву­є­ться і ко­ор­ди­ну­є­ться Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів Укра­ї­ни че­рез Мі­ні­стра юсти­ції, який ре­а­лі­зує дер­жав­ну по­лі­ти­ку з пи­тань дер­жав­ної ре­є­стра­ції актів ци­віль­но­го ста­ну, ре­чо­вих прав на не­ру­хо­ме май­но та їх об­тя­жень, юри­ди­чних осіб та фі­зи­чних осіб – під­при­єм­ців, до­го­во­рів ко­мер­цій­ної кон­це­сії (суб­кон­це­сії), ре­є­стра­ції (ле­га­лі­за­ції) об’єд­нань гро­ма­дян, гро­мад­ських спі­лок, ін­ших гро­мад­ських фор­му­вань, ста­ту­тів фон­дів за­галь­но­обов’яз­ко­во­го дер­жав­но­го со­ці­аль­но­го стра­ху­ва­н­ня, якщо їх ре­є­стра­ція пе­ред­ба­че­на за­ко­на­ми, ста­ту­ту те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди м. Ки­є­ва, дер­жав­ної ре­є­стра­ції дру­ко­ва­них за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції та ін­фор­ма­цій­них агентств як суб’єктів ін­фор­ма­цій­ної ді­яль­но­сті.

Вар­то звер­ну­ти ува­гу на те, що Указ Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни 6 кві­тня 2011 ро­ку № 401/2011 є чин­ним і має ви­щу юри­ди­чну си­лу по від­но­шен­ню до по­ста­но­ви Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни. По­ста­но­ва Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни «Пи­та­н­ня опти­мі­за­ції ді­яль­но­сті цен­траль­них ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди си­сте­ми юсти­ції» від 21 сі­чня 2015 ро­ку № 17 прийня­та з ме­тою опти­мі­за­ції ді­яль­но­сті цен­траль­них ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди си­сте­ми юсти­ції, ра­ціо­наль­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня бю­дже­тних ко­штів та на ви­ко­на­н­ня пун­кту 9 роз­ді­лу III «При­кін­це­ві по­ло­же­н­ня» За­ко­ну Укра­ї­ни від 28 гру­дня 2014 р. № 76-VIII «Про вне­се­н­ня змін та ви­зна­н­ня та­ки­ми, що втра­ти­ли чин­ність, за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни» що­до ско­ро­че­н­ня чи­сель­но­сті пра­ців­ни­ків дер­жав­них ор­га­нів на 20 від­со­тків Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни.

Від­по­від­но до п. 9 роз­ді­лу III «При­кін­це­ві по­ло­же­н­ня» За­ко­ну «Про вне­се­н­ня змін та ви­зна­н­ня та­ки­ми, що втра­ти­ли чин­ність, за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни»від 28 гру­дня 2014 р. № 76-VIII ке­рів­ни­кам ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди та ін­ших дер­жав­них ор­га­нів (крім ор­га­нів, які бе­руть участь в ан­ти­те­ро­ри­сти­чних опе­ра­ці­ях, здій­снен­ні за­хо­дів із за­без­пе­че­н­ня пра­во­по­ряд­ку на дер­жав­но­му кор­до­ні, від­бит­ті зброй­но­го на­па­ду на об’єкти, що охо­ро­ня­ю­ться вій­сько­во­слу­жбов­ця­ми, звіль­нен­ні цих об’єктів у ра­зі за­хо­пле­н­ня або спро­би на­силь­но­го за­во­ло­ді­н­ня збро­єю, бо­йо­вою та ін­шою те­хні­кою) з ме­тою за­без­пе­че­н­ня ра­ціо­наль­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня бю­дже­тних ко­штів вжи­ти за­хо­дів що­до ско­ро­че­н­ня чи­сель­но­сті пра­ців­ни­ків цих ор­га­нів на 20 від­со­тків, на­да­н­ня пра­ців­ни­кам від­пу­сток без збе­ре­же­н­ня за­ро­бі­тної пла­ти, вста­нов­ле­н­ня для пра­ців­ни­ків ре­жи­му ро­бо­ти на умо­вах не­пов­но­го ро­бо­чо­го ча­су, змен­ше­н­ня або ска­су­ва­н­ня сти­му­лю­ю­чих ви­плат, змен­ше­н­ня на­дба­вок і доплат, які вста­нов­ле­ні у гра­ни­чних роз­мі­рах, пе­ре­гля­ну­ти укла­де­ні до­го­во­ри на при­дба­н­ня то­ва­рів, ро­біт, по­слуг.

От­же, у ви­ще на­ве­де­но­му За­ко­ні йде мо­ва не про лі­кві­да­цію ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди та ін­ших дер­жав­них ор­га­нів, а про ско­ро­че­н­ня чи­сель­но­сті пра­ців­ни­ків цих ор­га­нів на 20 від­со­тків то­що. Крім то­го, ви­ни­кає за­пи­та­н­ня, чи бу­де здій­сню­ва­ти­ся своє­ча­сне фі­нан­со­ве за­без­пе­че­н­ня ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня для ви­ко­на­н­ня де­яких пе­ре­да­них до їх пов­но­ва­жень фун­кцій Укр­держ­ре­є­стру і на­скіль­ки ефе­ктив­но во­ни бу­дуть ці фун­кції ви­ко­ну­ва­ти; як ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня бу­дуть аку­му­лю­ва­ти ін­фор­ма­цію, що мі­сти­ться в Мін’юсті, що­до об’єктів не­ру­хо­мо­го май­на, за­галь­на пло­ща яких ви­сту­па­ти­ме ба­зою для стя­гне­н­ня по­да­тку на не­ру­хо­ме май­но, від­мін­не від зе­мель­ної ді­лян­ки.

Ан­тон МОНАЄНКО, д.ю.н., про­фе­сор, за­слу­же­ний юрист Укра­ї­ни, член На­у­ко­во-кон­суль­та­тив­ної ра­ди при ВСУ та ВАСУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.