Спра­ве­дли­ве пра­во­су­д­дя по-пре­зи­дент­ськи

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО -

Епо­пея з су­до­вою ре­фор­мою в Укра­ї­ні по­ки що за­кін­чи­лась. Ми­ну­ло­го че­твер­га, 12 лю­то­го цьо­го ро­ку прийня­ла за­ко­но­про­ект № 1656 «Про за­без­пе­че­н­ня пра­ва на спра­ве­дли­вий суд». Але за­спо­ко­ю­ва­тись ра­но, оскіль­ки най­ближ­чим ча­сом пла­ну­є­ться вне­се­н­ня змін до Кон­сти­ту­ції, яке зокре­ма сто­су­є­ться роз­ді­лу «Пра­во­су­д­дя».

Слід за­зна­чи­ти, що змі­ни з мо­мен­ту опу­блі­ку­ва­н­ня на­бу­дуть чин­но­сті тіль­ки в ча­сти­ні норм, які сто­су­ю­ться Ви­щої ра­ди юсти­ції та Ви­щої ква­лі­фі­ка­цій­ної ко­мі­сії суд­дів для то­го, щоб ці ор­га­ни змо­гли пов­но­цін­но пра­цю­ва­ти, а всі ін­ші нор­ми на­бу­дуть чин­но­сті че­рез мі­сяць. За цей час на­ро­дні де­пу­та­ти пла­ну­ють отри­ма­ти ви­сно­вок Ве­не­ці­ан­ської ко­мі­сії і за по­тре­би вне­сти від­по­від­ні змі­ни до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­без­пе­че­н­ня пра­ва на спра­ве­дли­вий суд».

Слід за­зна­чи­ти, що до прийня­т­тя за­ко­ну бу­ли ви­клю­че­ні нор­ми що­до змін до про­це­су­аль­них ко­де­ксів, по­ло­же­н­ня про еле­ктрон­ний суд і по­прав­ки сто­сов­но фі­нан­со­во-ма­те­рі­аль­но­го за­без­пе­че­н­ня. За­зна­че­ні пи­та­н­ня бу­дуть ви­рі­шу­ва­тись шля­хом по­да­н­ня окре­мих за­ко­но­про­е­ктів, оскіль­ки є рі­зне ба­че­н­ня та­ких змін.

Тре­ба ска­за­ти, що під час під­го­тов­ки за­ко­но­про­е­кту до го­ло­су­ва­н­ня в дру­го­му чи­тан­ні в ко­мі­те­ті Вер­хов­ної Ра­ди з пра­во­вої по­лі­ти­ки та пра­во­су­д­дя не бу­ло до­три­ма­но та­ку ва­жли­ву про­це­ду­ру, як го­ло­су­ва­н­ня у ко­жній по­прав­ці. Від­бу­ва­лось ли­ше обго­во­ре­н­ня най­ва­жли­ві­ших, на дум­ку на­ро­дних де­пу­та­тів, пи­тань ре­фор­му­ва­н­ня су­до­вої си­сте­ми, оскіль­ки на це не ви­ста­ча­ло ча­су. До за­ко­но­про­е­кту №1656 бу­ло по­да­но по­над 3 тис. по­пра­вок і за ти­ждень їх фі­зи­чно не­мо­жли­во опра­цю­ва­ти. Що вже го­во­ри­ти про го­ло­су­ва­н­ня що­до ко­жної окре­мої по­прав­ки. Тим не мен­ше у пар­ла­мен­ті за­кри­ли на це очі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.