КОМЕНТАР

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО -

Прийня­т­тя За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­без­пе­че­н­ня пра­ва на спра­ве­дли­вий суд » сут­тє­во змі­нює про­це­ду­ри, які від­по­від­но до сво­їх пов­но­ва­жень про­во­дить Ви­ща ква­лі­фі­ка­цій­на ко­мі­сія суд­дів Укра­ї­ни. Та­кі змі­ни спря­мо­ва­ні пе­ре­ва­жно на під­ви­ще­н­ня рів­ня про­зо­ро­сті ді­яль­но­сті Ко­мі­сії шля­хом до­сту­пу та уча­сті гро­мад­сько­сті, ство­ре­н­ня рів­них та об’єктив­них умов для суд­дів у пла­ні їхньо­го кар’єр­но­го ро­сту та про­фе­сій­но­го роз­ви­тку.

Се­ред клю­чо­вих но­вел, які по­вин­ні під­ви­щи­ти до­ві­ру су­спіль­ства до су­до­вої си­сте­ми мо­жна ви­окре­ми­ти та­кі:

– за­ко­но­дав­чо ви­зна­че­на мо­жли­вість при­су­тно­сті на будь-яко­му ета­пі про­ве­де­н­ня до­бо­ру кан­ди­да­тів на по­са­ду суд­ді пред­став­ни­ків за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції, гро­мад­ських об’єд­нань, суд­дів, адво­ка­тів, пред­став­ни­ків ор­га­нів суд­дів­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня;

– обов’язок Ви­щої ква­лі­фі­ка­цій­ної ко­мі­сії суд­дів Укра­ї­ни ши­ро­ко ін­фор­му­ва­ти про ре­зуль­та­ти сво­єї ро­бо­ти – пра­кти­чно всі про­це­ду­ри, які здій­сню­ю­ться (до­бір кан­ди­да­тів на по­са­ду суд­ді, пе­ре­ве­де­н­ня суд­дів, обра­н­ня без­стро­ко­во, ква­лі­фі­ка­цій­не оці­ню­ва­н­ня то­що) ма­ють бу­ти ви­сві­тле­ні на офі­цій­но­му веб-сай­ті Ви­щої ква­лі­фі­ка­цій­ної ко­мі­сії суд­дів Укра­ї­ни;

– ви­клю­чно кон­кур­сна про­це­ду­ра пе­ре­ве­де­н­ня суд­дів на осно­ві від­кри­тих да­них про віль­ні ва­кан­сії та умо­ви про­ве­де­н­ня кон­кур­су;

– про­ве­де­н­ня не­за­ле­жно­го оці­ню­ва­н­ня ро­бо­ти суд­дів гро­мад­ськи­ми об’єд­на­н­ня­ми шля­хом спо­сте­ре­же­н­ня у від­кри­тих су­до­вих за­сі­да­н­нях та подаль­ше на­прав­ле­н­ня від­по­від­ної ін­фор­ма­ції до Ко­мі­сії.

Най­більш ін­три­гу­ю­чим но­во­вве­де­н­ням цьо­го За­ко­ну, бе­зу­мов­но, є за­про­ва­дже­н­ня в Укра­ї­ні про­це­ду­ри ква­лі­фі­ка­цій­но­го оці­ню­ва­н­ня суд­дів. У цьо­му на­пря­мі пе­ред Ви­щою ква­лі­фі­ка­цій­ною ко­мі­сі­єю суд­дів Укра­ї­ни сьо­го­дні сто­їть го­лов­не зав­да­н­ня: вста­нов­ле­н­ня про­фе­сій­ної ком­пе­тен­ції суд­ді на осно­ві об’єктив­них та чі­тких кри­те­рі­їв. Про­фе­сій­не оці­ню­ва­н­ня суд­дів, яке бу­де вра­хо­ву­ва­ти йо­го ква­лі­фі­ка­цій­ний рі­вень, ре­зуль­та­ти ро­бо­ти, пра­гне­н­ня до під­ви­ще­н­ня про­фе­сій­но­го рів­ня по­вин­не ста­ти осно­вою для фор­му­ва­н­ня не­за­ле­жно­го, не­упе­ре­дже­но­го та об’єктив­но­го суд­ді та ар­гу­мен­том для спра­ве­дли­во­го кар’єр­но­го ро­сту та­ко­го суд­ді, і в жо­дно­му ра­зі не ін­стру­мен­том впли­ву на суд­дів.

Із прийня­т­тям За­ко­ну збіль­шу­є­ться пе­ре­лік під­став для при­тя­гне­н­ня суд­дів до ди­сци­плі­нар­ної від­по­від­аль­но­сті, а та­кож ви­дів ди­сци­плі­нар­них стя­гнень. Ви­да­є­ться, що Ви­щій ква­лі­фі­ка­цій­ній ко­мі­сії суд­дів Укра­ї­ні не­об­хі­дно у най­ближ­чий час ви­ва­же­но і ґрун­тов­но пі­ді­йти до на­пра­цю­ва­н­ня по­ряд­ку ре­а­лі­за­ції цих по­ло­жень За­ко­ну. Ко­мі­сія бу­де кон­суль­ту­ва­тись з гро­мад­ські­стю, ор­га­на­ми суд­дів­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, на­у­ков­ця­ми для за­без­пе­че­н­ня фун­кціо­ну­ва­н­ня но­вих про­це­дур за най­ви­щи­ми по­ка­зни­ка­ми ефе­ктив­но­сті, яко­сті та про­зо­ро­сті, за­без­пе­че­н­ня до­три­ма­н­ня осно­во­по­ло­жних прав та сво­бод лю­ди­ни та прин­ци­пу вер­хо­вен­ства пра­ва.

Ро­ман САВ­ЧУК, на­чаль­ник управ­лі­н­ня з пи­тань ор­га­ні­за­ції під­го­тов­ки суд­дів се­кре­та­рі­а­ту Ви­щої ква­лі­фі­ка­цій­ної ко­мі­сії суд­дів Укра­ї­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.