ЮФ Jurimex від­сто­я­ла ін­те­ре­си клі­єн­та у спра­ві про ска­су­ва­н­ня по­да­тку на зем­лю

Yurydychna Gazeta - - ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

Суд 13.02.2015 пов­ні­стю за­до­воль­нив по­зов, по­да­ний ЮК Jurimex в ін­те­ре­сах фі­зи­чної осо­би до Дер­жав­ної по­да­тко­вої ін­спе­кції у Пе­чер­сько­му ра­йо­ні м Ки­є­ва.

У су­до­во­му рі­шен­ні роз’ясне­но, що пла­тни­ка­ми зе­мель­но­го по­да­тку є вла­сни­ки ре­чо­вих прав на зем­лю (п. 269.1. ПК Укра­ї­ни), а та­кож, що під­ста­вою для на­ра­ху­ва­н­ня по­дат- ку є да­ні дер­жав­но­го зе­мель­но­го ка­да­стру (п. 286.1. Ко­де­ксу). От­же, фа­кти­чно вста­нов­ле­но прі­о­ри­тет за­зна­че­них норм над по­ло­же­н­ня­ми п. 287.8. ПК Укра­ї­ни, згі­дно з яки­ми вла­сник не­жи­тло­вих при­мі­щень у ба­га­то­квар­тир­но­му бу­дин­ку зо­бов’яза­ний опла­чу­ва­ти зе­мель­ний по­да­ток за зе­мель­ну ді­лян­ку, на якій роз­та­шо­ва­ний бу­ди­нок, з ура­ху­ва­н­ням про­пор­цій­ної час­тки при­бу­дин­ко­вої те­ри­то­рії з да­ти дер­жав­ної ре­є­стра­ції пра­ва вла­сно­сті на не­ру­хо­ме май­но.

Рі­ше­н­ня має пре­це­ден­тне зна­че­н­ня в по­ді­бних су­пе­ре­чках. З бо­ку ЮК Jurimex спра­ву су­про­во­джу­вав пар­тнер Оле­ксандр Шишканов.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.