ЄПАП Укра­ї­на до­по­мо­гли іно­зем­но­му ін­ве­сто­ру вре­гу­лю­ва­ти спір

Yurydychna Gazeta - - ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

Ко­ман­да ЮБ «Єго­ров, Пу­гін­скій, Афа­на­сьєв і пар­тне­ри» Укра­ї­на су­про­во­джу­ва­ла пе­ре­го­во­ри між ін­ве­сто­ром з Бе­ні­лю­ксу та укра­їн­ською ко­ман­дою роз­ро­бни­ків про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня (ПЗ) у ме­жах по­за­су­до­во­го вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру в сфе­рі ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті.

Спір ви­ник нав­ко­ло прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті на до­ро­ге про­грам­не за­без­пе­че­н­ня, яке клі­єнт при­дбав у се­ре­ди­ні 2014 р. При­дба­н­ня прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті від­бу­ло­ся у ме­жах про­це­ду­ри банкрутства єв­ро­пей­ської ком­па­нії, яка ра­ні­ше за­лу­ча­ла ко­ман­ду укра­їн­ських роз­ро­бни­ків для те­хні­чної під­трим­ки від­по­від­но­го про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня. У ре­зуль­та­ті на­пру­же­них пе­ре­го­во­рів, що три­ва­ли кіль­ка мі­ся­ців, сто­ро­ни укла­ли ми­ро­ву уго­ду на ви­гі­дних для клі­єн­та умо­вах. Згі­дно з під­пи­са­ною ми­ро­вою уго­дою, сто­ро­ни без­за­пе­ре­чно ви­зна­ли, що всі пра­ва на ПЗ на­ле­жать клі­єн­ту.

Ко­ман­да ЄПАП Укра­ї­на су­про­во­джу­ва­ла про­ект у скла­ді юри­ста На­та­лії Спи­ри­до­но­вої та ра­дни­ка Дми­тра Марчукова під ке­рів­ни­цтвом пар­тне­рів Окса­ни Іль­чен­ко та Сер­гія Сви­ри­би.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.