Юри­сти за­без­пе­чи­ли су­про­від ре­стру­кту­ри­за­ції за­бор­го­ва­но­сті

Yurydychna Gazeta - - ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

Гру­па юри­стів ком­па­нії Jurimex за­без­пе­чи­ла юри­ди­чний су­про­від ре­стру­кту­ри­за­ції за­бор­го­ва­но­сті одно­го з най­біль­ших укра­їн­ських під­при­ємств, яке спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на ка­пі­таль­но­му бу­дів­ни­цтві та ре­мон­ті ав­то­мо­біль­них до­ріг, за кре­ди­тною уго­дою з бан­ком на за­галь­ну су­му по­над 5 млн дол. США. Опе­ра­цію су­про­во­джу­вав пар­тнер ЮК Jurimex Бо­г­дан Ша­по­вал.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.