КОМЕНТАР

Yurydychna Gazeta - - МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ -

Владислав КОЧКАРОВ, ке­ру­ю­чий пар­тнер ЮК Prove Group

За­ява Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни від 18 лю­то­го цьо­го ро­ку про за­лу­че­н­ня іно­зем­но­го вій­сько­во­го кон­тин­ген­ту в Укра­ї­ну для про­ве­де­н­ня ми­ро­твор­чої опе­ра­ції біль­ше схо­жа на ди­пло­ма­ти­чний і по­лі­ти­чний хід, ніж ді­є­вий крок до отри­ма­н­ня вій­сько­вої до­по­мо­ги для про­ве­де­н­ня АТО.

Клю­чо­вий мо­мент – для то­го, щоб «бла­ки­тні шо­ло­ми» уві­йшли на те­ри­то­рію ті­єї чи ін­шої кра­ї­ни – не­об­хі­дне прийня­т­тя від­по­від­но­го рі­ше­н­ня на рів­ні ООН, а са­ме Ра­дою Без­пе­ки ООН. До то­го ж ва­жли­во ро­зу­мі­ти, що для прийня­т­тя рі­ше­н­ня Ра­дою без­пе­ки ООН не­об­хі­дний кон­сен­сус се­ред так зва­них по­стій­них чле­нів Ра­дбе­зу ООН. Це 5 кра­їн, се­ред яких РФ. Тоб­то РФ має пра­во за­бло­ку­ва­ти та­ке рі­ше­н­ня.

Слід за­зна­чи­ти, що й укра­їн­ське за­ко­но­дав­ство пе­ред­ба­чає осо­бли­вий по­ря­док прийня­т­тя по­ді­бних рі­шень. Зокре­ма ст. 85 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни пе­ред­ба­чає обов’яз­ко­ве схва­ле­н­ня рі­ше­н­ня про до­пуск під­роз­ді­лів зброй­них сил ін­ших дер­жав на те­ри­то­рію Укра­ї­ни. Крім то­го, є За­кон Укра­ї­ни «Про по­ря­док до­пу­ску та умов пе­ре­бу­ва­н­ня під­роз­ді­лів зброй­них сил ін­ших дер­жав на те­ри­то­рії Укра­ї­ни».

До то­го ж ст. 3 цьо­го За­ко­ну пе­ред­ба­чає пе­ре­лік ви­пад­ків, ко­ли іно­зем­ні війська мо­жуть пе­ре­бу­ва­ти на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, і в цьо­му пе­ре­лі­ку не за­зна­че­на та­ка під­ста­ва, як про­ве­де­н­ня ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції. Тоб­то по­трі­бно ви­зна­ва­ти на офі­цій­но­му рів­ні, що є агре­сія з бо­ку ін­шої дер­жа­ви. На­ба­га­то про­сті­ше вне­сти змі­ни до за­ко­ну, до­пов­нив­ши йо­го від­по­від­ним по­ло­же­н­ням.

Вра­хо­ву­ю­чи, що Ра­да На­ціо­наль­ної Без­пе­ки і Обо­ро­ни Укра­ї­ни по­го­ди­ла про­ект за­ко­ну про вне­се­н­ня змін до за­ко­но­дав­ства, що ре­гу­лює вій­сько­вий стан, то, про­гно­зо­ва­но, що він пі­де шля­хом «під­гон­ки» за­ко­но­дав­ства під ни­ні­шню си­ту­а­цію.

На жаль, про­ект, про який го­во­ри­ли на на­ра­ді РНБО, ні­де не опу­блі­ко­ва­ний, і не­ві­до­мо, чи є він вза­га­лі, як кон­кре­тний до­ку­мент, або ще пи­ше­ться. То­му, на­ра­зі го­во­ри­ти про те, до яких на­слід­ків при­зве­де йо­го прийня­т­тя – не­мо­жли­во. Але швид­ше змі­ни тор­кну­ться са­ме осо­бли­во­сті дій зброй­них сил, ніж по­ряд­ку ве­де­н­ня бі­зне­су або прав лю­дей.

У будь-яко­му ви­пад­ку, чи бу­дуть вне­се­ні до­да­тко­ві змі­ни до за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни чи ні, цей за­ко­но­про­ект є си­гна­лом, зокре­ма й для пред­став­ни­ків іно­зем­но­го бі­зне­су, про не­зда­тність Укра­ї­ни про­ти­сто­я­ти за­гро­зі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.