Ана­ліз клю­чо­вих по­ло­жень Уго­ди про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною та ЄС у тор­го­вель­ній сфе­рі

Yurydychna Gazeta - - МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ -

ВР Укра­ї­ни та Єв­ро­пей­ський пар­ла­мент 16.09.2014 одно­ча­сно ра­ти­фі­ку­ва­ли Уго­ду про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною, з одно­го бо­ку, та Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом, Єв­ро­пей­ським спів­то­ва­ри­ством з атом­ної енер­гії та їхні­ми дер­жа­ва­ми-чле­на­ми, з ін­шо­го бо­ку (Уго­да про асо­ці­а­цію, або Уго­да), якою пе­ред­ба­ча­є­ться ство­ре­н­ня як по­лі­ти­чної асо­ці­а­ції, так і все­о­хо­пної зо­ни віль­ної тор­гів­лі (ЗВТ). Для на­бра­н­ня Уго­дою за­кон­ної си­ли, її ма­ють ра­ти­фі­ку­ва­ти усі 28 кра­їн – чле­нів ЄС, що мо­же три­ва­ти від одно­го до двох ро­ків.

Уго­да про асо­ці­а­цію скла­да­є­ться з по­над ти­ся­чі сто­рі­нок з по­си­ла­н­ня­ми на чи­слен­ні ре­гла­мен­ти ЄС, які по­вин­ні бу­ти ім­пле­мен­то­ва­ні в за­ко­но­дав­ство Укра­ї­ни. Про­тя­гом на­сту­пних 10 ро­ків пі­сля за­про­ва­дже­н­ня ЗВТ, Укра­ї­на здій­сню­ва­ти­ме по­гли­бле­ну ін­те­гра­цію еко­но­мі­ки до вну­трі­шньо­го рин­ку ЄС, що пе­ред­ба­чає зна­чну лі­бе­ра­лі­за­цію тор­гів­лі то­ва­ра­ми, по­слу­га­ми, ру­ху ка­пі­та­лу, а та­кож ком­пле­ксну гар­мо­ні­за­цію пра­вил ве­де­н­ня бі­зне­су з нор­ма­ми ЄС. Згі­дно з очі­ку­ва­н­ня­ми бі­зне­су, шля­хом лі­бе­ра­лі­за­ції та­ри­фів і на­бли­же­н­ня за­ко­но­дав­ства до єв­ро­пей­ських ви­мог, Укра­ї­на змо­же ско­ри­ста­ти­ся но­ви­ми тор­го­ви­ми мо­жли­во­стя­ми на рин­ку ЄС і при­ве­сти у від­по­від­ність клю­чо­ві га­лу­зі укра­їн­ської еко­но­мі­ки до єв­ро­пей­ських стан­дар­тів. Зни­же­н­ня та­ри­фів бу­де і на­да­лі спри­я­ти то­му, що укра­їн­ські екс­пор­те­ри що­ро­ку змо­жуть за­оща­ди­ти зна­чні ко­шти, оскіль­ки ну­льо­ва став­ка вві­зно­го ми­та бу­де за­сто­со­ву­ва­ти­ся до май­же 80% укра­їн­ської сіль­госп­про­ду­кції. Ви­ко­ри­ста­н­ня стан­дар­тів ЄС та те­хні­чних ре­гла­мен­тів, не тіль­ки зро­бить укра­їн­ські то­ва­ри більш кон­ку­рен­то­спро­мо­жни­ми на єв­ро­пей­сько­му рин­ку, ай в усьо­му сві­ті.

Слід за­зна­чи­ти, що Уго­да про ЗВТ з ЄС не пе­ре­шко­джа­ти­ме збе­ре­жен­ню чи ство­рен­ню ін­ших ми­тних со­ю­зів, зон віль­ної тор­гів­лі та при­кор­дон­них до­мов­ле­но­стей з тре­ті­ми кра­ї­на­ми, от­же, Укра­ї­на не зо­бов’яза­на ви­хо­ди­ти із ЗВТ, що ство­ре­на у ме­жах СНД.

Вна­слі­док три­сто­рон­ніх пе­ре­го­во­рів між ЄС, Укра­ї­ною і Ро­сі­єю, які ві­дбу­ли­ся 12.09.2014, тим­ча­со­ве за­сто­су­ва­н­ня пов’ яза­них з тор­гів­лею по­ло­жень Уго­ди від­кла­де­но до 31.12.2015. Во­дно­час ЄС про­дов­жив за­сто­су­ва­н­ня до укра­їн­ських то­ва­рів ре­жи­му «автономних тор­го­вель­них пре­фе­рен­цій» до кін­ця по­то­чно­го ро­ку. В ме­жах та­ко­го пе­ре­хі­дно­го пе­рі­о­ду для укра­їн­ських ім­пор­те­рів та екс­пор­те­рів ва­жли­во зро­зу­мі­ти основ­ні по­ло­же­н­ня Уго­ди з ме­тою під­го­тов­ки до пов­но­мас­шта­бно­го її за­сто­су­ва­н­ня з 2016 р. То­му у цій стат­ті ми на­да­мо ко­ро­ткий огляд клю­чо­вих по­ло­жень Уго­ди у га­лу­зі тор­гів­лі та до­сту­пу до рин­ків ЄС та Укра­ї­ни.

Що­до тор­гів­лі то­ва­ра­ми

Згі­дно з по­ло­же­н­ня­ми Уго­ди, Укра­ї­на та ЄС змен­шу­ють або ска­со­ву­ють вві­зне ми­то на то­ва­ри від­по­від­но до вста­нов­ле­них гра­фі­ків, до то­го ж для Укра­ї­ни пе­ре­хі­дний пе­рі­од три­ва­ти­ме до 10 ро­ків, а ЄС ска­сує ми­то одра­зу пі­сля на­бу­т­тя чин­но­сті Уго­дою.

На­да­лі ані Укра­ї­на, ані ЄС не змо­жуть збіль­ши­ти став­ки ми­та або за­про­ва­ди­ти но­ві на то­ва­ри по­хо­дже­н­ням з ін­шої сто­ро­ни Уго­ди про асо­ці­а­цію.

Для най­чу­тли­ві­ших то­ва­рів бу­дуть за­про­ва­дже­ні та­ри­фні кво­ти. Так, Укра­ї­на пе­ред­ба­чи­ла за­сто­су­ва­н­ня та­ри­фних квот для де­якої м’ясної про­ду­кції та цукру. Пе­ре­лік та­ри­фних квот ЄС на­ра­хо­вує 36 по­зи­цій, пе­ре­ва­жно що­до сіль­сько­го го­спо­дар­ства та хар­чо­вої про­ми­сло­во­сті.

По­ло­же­н­ня­ми Уго­ди пе­ред­ба­че­но до­да­тко­ві умо­ви тор­гів­лі одя­гом, що був у ви­ко­ри­стан­ні, зокре­ма Укра­ї­на:

• ска­сує вві­зне ми­то про­тя­гом 5 ро­ків, з 1 сі­чня ро­ку, на­сту­пно­го за ро­ком на­ста­н­ня чин­но­сті Уго­дою;

• за­про­ва­дить вхі­дні ці­ни, ви­зна­че­ні в єв­ро, за кі­ло­грам чи­стої ва­ги (30% від се­ре­дньої ми­тної вар­то­сті за по­пе­ре­дній рік).

Укра­ї­на зо­бов’яза­лась пу­блі­ку­ва­ти що­рі­чні се­ре­дні ці­ни на одяг, що є осно­вою для ви­зна­че­н­ня вхі­дної ці­ни за два по­пе­ре­дні ро­ки.

Ви­ві­зне (екс­порт­не) ми­то

Екс­порт­ні ми­та, що ді­ють в Укра­ї­ні, по­сту­по­во ска­со­ву­ва­ти­му­ться від­по­від­но до узго­дже­но­го гра­фі­ку про­тя­гом 10 ро­ків, по­чи­на­ю­чи з да­ти на­бу­т­тя чин­но­сті Уго­дою, зокре­ма:

• для жи­вої ху­до­би, шкі­ря­ної си­ро­ви­ни, на­сі­н­ня де­яких ви­дів олій­них куль­тур, бру­хту ле­го­ва­них чор­них ме­та­лів, бру­хту ко­льо­ро­вих ме­та­лів та на­пів­фа­бри­ка­тів з їхнім за­сто­су­ва­н­ням – про­тя­гом 10 ро­ків;

• для бру­хту чор­них ме­та­лів – про­тя­гом 8 ро­ків.

Во­дно­час Укра­ї­на мо­же за­сто­со­ву­ва­ти за­хи­сні за­хо­ди що­до ви­ві­зно­го ми­та ще 15 ро­ків з да­ти на­бу­т­тя чин­но­сті Уго­дою у ви­пад­ку, якщо впро­довж будь-яко­го одно­го ро­ку су­мар­ний об­сяг екс­пор­ту з Укра­ї­ни до ЄС з ко­жно­го ви­зна­че­но­го ко­ду УКТ ЗЕД пе­ре­ви­щу­ва­ти­ме ви­зна­че­ний гра­ни­чний об­сяг.

За­хи­сні за­хо­ди ма­ють фор­му до­да­тко­во­го ми­та, гра­ни­чний роз­мір яко­го узго­дже­ний у ме­жах Уго­ди. Укра­ї­на зо­бов’яза­лась якнай­швид­ше по­ві­дом­ля­ти­ме ЄС про на­мір за­сто­со­ву­ва­ти за­хо­ди, до то­го ж та­кі за­хо­ди не за­сто­со­ву­ва­ти­му­ться про­тя­гом 30 днів з дня за­про­ше­н­ня до кон­суль­та­цій.

Екс­порт­ні суб­си­дії Укра­ї­на та ЄС зо­бов’яза­лись ска­су­ва­ти та на­да­лі не за­про­ва­джу­ва­ти екс­порт­ні суб­си­дії або ін­ші екві­ва­лен­тні за­хо­ди на сіль­сько­го­спо­дар­ські то­ва­ри, при­зна­че­ні для про­да­жу на те­ри­то­рії ін­шої сто­ро­ни.

Оскіль­ки Укра­ї­на на­ра­зі не ви­ко­ри­сто­вує екс­порт­них суб­си­дій, то ва­жли­ві­шим є ска­су­ва­н­ня екс­порт­них суб­си­дій з бо­ку ЄС на сіль­сько­го­спо­дар­ські то­ва­ри, які екс­пор- ту­ю­ться в Укра­ї­ну, що дасть змо­гу усу­ну­ти фа­ктор не­до­бро­че­сної кон­ку­рен­ції.

Під­твер­дже­н­ня по­хо­дже­н­ня то­ва­ру Для то­го щоб отри­ма­ти піль­ги в рам­ках Уго­ди, ім­пор­те­ри по­вин­ні під­твер­ди­ти по­хо­дже­н­ня то­ва­ру з ЄС або Укра­ї­ни, тоб­то що во­ни або пов­ні­стю ви­ро­бле­ні (отри­ма­ні) або під­да­ні до­ста­тній пе­ре­роб­ці на те­ри­то­рії кра­їн­чле­нів ЄС або Укра­ї­ни. Ви­зна­че­н­ня чи виробництво або пе­ре­роб­ка на­да­ють ста­тус то­ва­ру з ЄС або Укра­ї­ни за­ле­жить від ба­га­тьох кри­те­рі­їв і по­вин­ні вста­нов­лю­ва­тись ін­ди­ві­ду­аль­но. Під­ста­вою для за­сто­су­ва­н­ня до то­ва­рів тор­го­вель­них пре­фе­рен­цій має бу­ти: а) сер­ти­фі­кат по­хо­дже­н­ня фор­ми EUR.1, виданого ми­тни­ми ор­га­на­ми; б) для не­ве­ли­ких пар­тій ван­та­жів – де­кла­ра­ція про по­хо­дже­н­ня, зро­бле­на екс­пор­те­ром у ко­мер­цій­но­му ра­хун­ку або ін­ших су­про­від­них до­ку­мен­тах за умо­ви, що вар­тість та­ких по­ста­вок не пе­ре­ви­щує 6 млн єв­ро. До то­го ж ді­я­ти­муть пра­ви­ла по­хо­дже­н­ня то­ва­рів від­по­від­но до Ре­гла­мен­ту ЄК №2454/93, за яким за­про­ва­дже­но в дію ім­пле­мен­та­цій­ні По­ло­же­н­ня Ми­тно­го ко­де­ксу ЄС (Ре­гла­мент Ра­ди №2913/92).

Крім то­го, Уго­да мі­стить пра­ви­ло, що ви­ма­гає пря­мо­го пе­ре­ве­зе­н­ня то­ва­рів з те­ри­то­рії одні­єї зі сто­рін до ін­шої (Пра­ви­ло пря­мо­го транс­пор­ту­ва­н­ня). Це озна­чає, що то­ва­ри по­вин­ні пе­ре­во­зи­ти­ся без­по­се­ре­дньо з те­ри­то­рії ЄС в Укра­ї­ні і нав­па­ки. До­ка­зом від­по­від­но­сті пра­ви­лу пря­мо­го транс­пор­ту­ва­н­ня мо­же бу­ти на­ле­жним чи­ном оформ­ле­ні транс­порт­ні до­ку­мен­ти (на­при­клад, CMR, Carnet TIR, то­що).

Не­до­три­ма­н­ня Пра­ви­ла пря­мо­го транс­пор­ту­ва­н­ня або не під­твер­дже­н­ня по­хо­дже­н­ня то­ва­ру сер­ти­фі­ка­том по­хо­дже­н­ня фор­ми EUR.1 або де­кла­ра­ці­єю про по­хо­дже­н­ня мо­же при­зве­сти до від­мо­ви ми­тних ор­га­нів у за­сто­су­ван­ні та­ри­фних пре­фе­рен­цій до ім­пор­то­ва­но­го то­ва­ру.

За­со­би тор­го­вель­но­го за­хи­сту

Укра­ї­на та ЄС під­твер­ди­ли мо­жли­вість за­сто­су­ва­н­ня у вза­єм­ній тор­гів­лі:

• за­хи­сних (спе­ці­аль­них) за­хо­дів (ЄС та­кож збе­ріг за со­бою зо­бов’яза­н­ня, пе­ред­ба­че­ні в Уго­ді про сіль­ське го­спо­дар­ство);

• ан­ти­дем­пін­го­вих та ком­пен­са­цій­них за­хо­дів.

Це зо­бов’яза­н­ня не обме­же­но в ча­сі та дає змо­гу іні­ці­ю­ва­ти від­по­від­ні роз­слі­ду­ва­н­ня у ви­пад­ку не­до­бро­со­ві­сної кон­ку­рен­ції.

Спе­ці­аль­ні за­хи­сні за­хо­ди що­до лег­ко­вих ав­то­мо­бі­лів

Укра­ї­на отри­ма­ла мо­жли­вість про­тя­гом 14 ро­ків, по­чи­на­ю­чи з дру­го­го 12-мі­ся­чно­го пе­рі­о­ду з да­ти на­бу­т­тя чин­но­сті Уго­ди, за­сто­со­ву­ва­ти за­хи­сні за­хо­ди у фор­мі ви­щої став­ки вві­зно­го ми­та до лег­ко­вих ав­то­мо­бі­лів, якщо:

• в ре­зуль­та­ті зни­же­н­ня чи ска­су­ва­н­ня ми­та від­по­від­но до Уго­ди зро­сте кіль­кість ім­пор­то­ва­них з ЄС лег­ко­вих ав­то­мо­бі­лів, зав­дав­ши зна­чної шко­ди на­ціо­наль­но­му ви­ро­бни­ко­ві;

• су­ку­пний об­сяг ім­пор­ту ав­то про­тя­гом ро­ку до­ся­гне гра­ни­чно­го – 45 тис. штук;

• су­ку­пний об­сяг ім­пор­ту ав­то впро­довж остан­ньо­го 12-мі­ся­чно­го (рі­чно­го) пе­рі­о­ду пе­ре­ви­щить гра­ни­чний від­со­ток всіх пер­вин­них ре­є­стра­цій лег­ко­вих ав­то­мо­бі­лів в Укра­ї­ні, що до­рів­нює:

• 20% про­тя­гом дру­го­го ро­ку з да­ти на­бу­т­тя чин­но­сті Уго­дою; • 21% про­тя­гом тре­тьо­го ро­ку; • 22% про­тя­гом че­твер­то­го ро­ку; • 23% про­тя­гом п’ято­го ро­ку; • 24% про­тя­гом шо­сто­го ро­ку; • 25% про­тя­гом сьо­мо­го ро­ку. Ма­кси­маль­ний роз­мір вві­зно­го ми­та та до­да­тко­во­го збо­ру не по­ви­нен пе­ре­ви­щу­ва­ти 10%.

Про на­мір за­сто­со­ву­ва­ти да­ні за­хо­ди Укра­ї­на по­ві­дом­ля­ти­ме ЄС

в яко­мо­га ко­ро­тший тер­мін. Для узго­дже­н­ня цьо­го пи­та­н­ня про­во­ди­ти­му­ться спе­ці­аль­ні кон­суль­та­ції з ЄС, до то­го ж жо­дні за­пла­но­ва­ні за­хо­ди не за­сто­со­ву­ва­ти­му­ться про­тя­гом 30 днів з дня за­про­ше­н­ня на пе­ре­го­во­ри.

Пі­сля за­вер­ше­н­ня пе­ре­хі­дно­го пе­рі­о­ду, що три­ва­ти­ме 10-13 ро­ків, Укра­ї­на мо­же за­сто­со­ву­ва­ти за­хи­сні за­хо­ди що­до лег­ко­вих ав­то­мо­бі­лів ли­ше пі­сля про­ве­де­н­ня від­по­від­но­го роз­слі­ду­ва­н­ня. Укра­ї­на не за­сто­со­ву­ва­ти­ме за­хи­сні за­хо­ди до кін­ця пер­шо­го мі­ся­ця 12-мі­ся­чно­го пе­рі­о­ду з да­ти на­бу­т­тя чин­но­сті Уго­дою і не про­во­ди­ти­ме жо­дних роз­слі­ду­вань з ці­єю ме­тою пі­сля 15-го ро­ку, а та­кож не за­сто­со­ву­ва­ти­ме одно­ча­сно за­хи­сні за­хо­ди за ці­єю Уго­дою та від­по­від­но до Уго­ди СОТ про за­хи­сні за­хо­ди.

Ми­тні пи­та­н­ня та спри­я­н­ня тор­гів­лі

Для на­ле­жної ре­а­лі­за­ції ці­лей Уго­ди про асо­ці­а­цію Укра­ї­на зо­бов’язу­є­ться до­сяг­ти ста­біль­но­сті тор­го­вель­но­го та ми­тно­го за­ко­но­дав­ства, по­ло­же­н­ня і про­це­ду­ри яко­го бу­дуть про­пор­цій­ни­ми, про­зо­ри­ми, пе­ред­ба­чу­ва­ни­ми, не­дис­кри­мі­на­цій­ни­ми, об’єктив­ни­ми, уні­фі­ко­ва­ни­ми та ефе­ктив­ни­ми. Се­ред ін­шо­го, пла­ну­є­ться за­без­пе­чи­ти:

• уни­кне­н­ня не­по­трі­бних або дис­кри­мі­на­цій­них на­ван­та­жень на суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, ско­ро­че­н­ня ви­трат і збіль­ше­н­ня пе­ред­ба­чу­ва­но­сті ми­тних про­це­дур;

• за­сто­су­ва­н­ня єди­но­го адмі­ні­стра­тив­но­го до­ку­мен­та в ці­лях ми­тно­го де­кла­ру­ва­н­ня (на­ра­зі вже за­сто­со­ву­є­ться в Укра­ї­ні);

• про­зо­рість і спро­ще­н­ня ми­тних про­це­дур на кор­до­ні;

• за­сто­су­ва­н­ня су­ча­сних ми­тних ме­то­дів, зокре­ма си­сте­ми управ­лі­н­ня ри­зи­ка­ми, по­ста­у­дит кон­тро­лю та ін. (на­ра­зі ці си­сте­ми не пов­ною мі­рою пра­цю­ють в Укра­ї­ні);

• вве­де­н­ня та за­сто­су­ва­н­ня спро­ще­них про­це­дур для упов­но­ва­же­них еко­но­мі­чних опе­ра­то­рів (на­ра­зі цей ін­сти­тут не за­сто­со­ву­є­ться в Укра­ї­ні);

• про­пор­цій­ність та не­дис­кри­мі­на­цій­ність штра­фів, які на­кла­да­ю­ться за по­ру­ше­н­ня ми­тно­го за­ко­но­дав­ства та про­це­дур­них ви­мог, з ме­тою уни­кне­н­ня не­ви­прав­да­них за­три­мок на кор­до­ні.

Ме­то­ди ро­бо­ти ми­тни­ків ма­ють бу­ти по­лі­пше­ні, а та­кож за­без­пе­чу­ва­ти ефе­ктив­ність ми­тних опе­ра­цій, зокре­ма шля­хом:

• ско­ро­че­н­ня, спро­ще­н­ня та стан­дар­ти­за­ції да­них і до­ку­мен­та­ції, що ви­ма­гає ми­тни­ця;

• спро­ще­н­ня ви­мог та фор­маль­но­стей що­до швид­ко­го ви­пу­ску та ро­зми­тне­н­ня то­ва­рів;

• за­без­пе­че­н­ня про­це­дур, що га­ран­ту­ють пра­во оскар­же­н­ня адмі­ні­стра­тив­них дій, ми­тних пра­вил та рі­шень.

Що­до тран­зи­ту – від­бу­ва­ти­ме­ться по­сту­по­ва вза­є­мо­дія тран­зи­тних ми­тних си­стем, крім то­го, бу­де за­без­пе­чу­ва­ти­ся спів­ро­бі­тни­цтво та ко­ор­ди­на­ція за­ці­кав­ле­них ор­га­нів та агентств за­для спри­я­н­ня тран­зи­тним пе­ре­ве­зе­н­ням та про­су­ва­н­ня транскор­дон­но­го спів­ро­бі­тни­цтва.

На­бли­же­н­ня за­ко­но­дав­ства у ми­тній сфе­рі від­бу­ва­ти­ме­ться шля­хом ім­пле­мен­та­ції в укра­їн­ське за­ко­но­дав­ство ря­ду єв­ро­пей­ських актів, зокре­ма:

• Ре­гла­мен­ту Ра­ди ЄС №450/2008 (Мо­дер­ні­зо­ва­ний митний ко­декс) (за ви­ня­тком де­кіль­кох ста­тей);

• Кон­вен­ції про спро­ще­н­ня фор­маль­но­стей у тор­гів­лі то­ва­ра­ми (1987 р.);

• Кон­вен­ції про єди­ний ре­жим тран­зи­ту (1987 р.);

• Ре­гла­мен­ту Ра­ди ЄС №1186/2009 про звіль­не­н­ня від ми­тних збо­рів.

Ви­сно­вок

На на­шу дум­ку, ра­ти­фі­ка­ція Уго­ди про асо­ці­а­цію є зна­ко­вою по­ді­єю у но­ві­тній істо­рії Укра­ї­ни, яка, мо­жли­во, на­віть є більш ва­жли­вою, ніж вступ Укра­ї­ни до СОТ у 2008 р. Не­зва­жа­ю­чи на те, Уго­да про асо­ці­а­цію є ли­ше пер­шим кро­ком на шля­ху до єди­но­го єв­ро­пей­сько­го рин­ку, во­на пе­ред­ба­чає ве­ли­кий об­сяг ро­бо­ти для Укра­ї­ни що­до про­ве­де­н­ня ре­форм і гар­мо­ні­за­ції за­ко­но­дав­ства з європейськими стан­дар­та­ми. Не­зва­жа­ю­чи на те, що ЄС під­пи­сав уго­ди про асо­ці­а­цію з більш ніж де­ся­тьма кра­ї­на­ми сві­ту, Укра­ї­на, бе­зу­мов­но, за­пла­ти­ла най­ви­щу ці­ну за та­кі при­ві­леї. Бу­де­мо спо­ді­ва­ти­ся, що в май­бу­тньо­му ці ін­ве­сти­ції оку­пя­ться.

Оле­ксандр ТЕ­РЕ­ЩЕН­КО, юрист ЮФ Aequo

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.