Про­дов­же­ний за­кор­дон­ний па­спорт і Шен­ген: бу­ти чи не бу­ти?

Yurydychna Gazeta - - МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА - Лю­дми­ла СУ­ПРУН, адво­кат, м. Київ

Осо­бли­во­сті пра­во­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня

Від­по­від­но до ч. 1 ст. 4 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про по­ря­док ви­їзду з Укра­ї­ни та в’їзду в Укра­ї­ну гро­ма­дян Укра­ї­ни» па­спорт гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни для ви­їзду за кор­дон оформ­лю­є­ться на пе­рі­од до де­ся­ти ро­ків з мо­жли­ві­стю про­дов­же­н­ня на та­кий са­мий тер­мін. Тоб­то від­по­від­но до за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни за­кор­дон­ний па­спорт із про­дов­же­ним тер­мі­ном дії є дій­сним до­ку­мен­том.

Єв­ро­пей­ський пар­ла­мент та Ра­да ЄС 26.06.2013 прийня­ли акт, що пе­ред­ба­чає обме­же­н­ня пе­ре­ти­ну кор­до­нів кра­їн Шен­ген­ської зо­ни гро­ма­дя­на­ми тре­тіх кра­їн у ра­зі пред’яв­ле­н­ня за­кор­дон­но­го па­спор­та із про­дов­же­ним тер­мі­ном дії. Йде­ться про Ре­гла­мент ЄС № 610/2013 про змі­ну Ре­гла­мен­ту Єв­ро­пей­сько­го пар­ла­мен­ту та Ра­ди ЄС № 562/2006, який вста­нов­лює Ко­декс спів­то­ва­ри­ства про пе­ре­тин осо­ба­ми кор­до­нів (Шен­ген­ський ко­декс про кор­до­ни), Кон­вен­ції про за­сто­су­ва­н­ня Шен­ген­ської уго­ди, Ре­гла­мен­тів Ра­ди ЄС № 1683/95 та № 539/2001, а та­кож Ре­гла­мен­тів Єв­ро­пей­сько­го пар­ла­мен­ту та Ра­ди ЄС № 767/2008 та № 810/2009 (да­лі – Ре­гла­мент ЄС № 610/2013). Для то­го щоб ро­зі­бра­ти­ся у цьо­му пи­тан­ні, не­об­хі­дно про­ана­лі­зу­ва­ти ст. 1 Ре­гла­мен­ту ЄС № 610/2013, якою бу­ли вне­се­ні змі­ни до ст. 5 Шен­ген­сько­го ко­де­ксу про кор­до­ни. Згі­дно з но­вою ре­да­кці­єю за­зна­че­ної стат­ті тер­мін дії за­кор­дон­но­го па­спор­та не мо­же пе­ре­ви­щу­ва­ти де­ся­ти ро­ків (тоб­то не пе­ред­ба­че­но мо­жли­во­сті ви­ко­ри­ста­н­ня па­спор­та з про­дов­же­ним тер­мі­ном дії) і по­ви­нен бу­ти дій­сним мі­ні­мум три мі­ся­ці від мо­мен­ту за­пла­но­ва­но­го ви­їзду з кра­ї­ни Шен­ген­ської зо­ни. Остан­нє сто­су­є­ться ли­ше гро­ма­дян тре­тіх кра­їн, які пе­ре­бу­ва­ти­муть на те­ри­то­рії кра­їн – чле­нів Шен­ген­ської зо­ни не біль­ше 90 днів про­тя­гом будь-яко­го пе­рі­о­ду в 180 днів (пункт (а) па­ра­гра­фу 1 ст. 5 Шен­ген­сько­го ко­де­ксу про кор­до­ни (із змі­на­ми, вне­се­ни­ми ст. 1 Ре­гла­мен­ту ЄС № 610/2013)).

До на­бра­н­ня за­кон­ної си­ли Ре­гла­мен­том ЄС № 610/2013 кон­суль­ські від­ді­ли по­сольств Укра­ї­ни та кон­суль­ства Укра­ї­ни за кор­до­ном пра­кти­ку­ва­ли про­дов­же­н­ня за­кор­дон­них па­спор­тів. Не ви­кли­кає сум­ні­вів той факт, що про­це­ду­ра про­дов­же­н­ня за­кор­дон­но­го па­спор­та, яка полягає у про­став­лен­ні спе­ці­аль­ної від­мі­тки у па­спор­ті, про­сті­ша і де­шев­ша, ніж про­це­ду­ра отри­ма­н­ня но­во­го за­кор­дон­но­го па­спор­та.

Мо­жли­ві ви­ня­тки

Пун­ктом (а) па­ра­гра­фу 4 ст. 5 Шен­ген­сько­го ко­де­ксу про кор­до­ни (із змі­на­ми, вне­се­ни­ми ст. 1 Ре­гла­мен­ту ЄС № 610/2013) пе­ред­ба­че­но, що мо­же до­зво­ля­ти­ся в’їзд на те­ри­то­рію кра­їн – чле­нів Шен­ген­ської зо­ни гро­ма­дя­нам тре­тіх кра­їн, які не від­по­від­а­ють ви­мо­гам, пе­ред­ба­че­ним па­ра­гра­фом 1 ст. 5 (зокре­ма ви­мо­гам про на­яв­ність дій­сно­го про­їзно­го до­ку­мен­та, тер­мін дії яко­го не мо­же пе­ре­ви­щу­ва­ти де­ся­ти ро­ків і який по­ви­нен бу­ти дій­сним мі­ні­мум три мі­ся­ці з мо­мен­ту за­пла­но­ва­но­го ви­їзду з кра­ї­ни Шен­ген­ської зо­ни), але які ма­ють по­свід­ку на про­жи­ва­н­ня або дов­го­стро­ко­ву ві­зу, якщо во­ни ма­ють на ме­ті в’їзд на те­ри­то­рію кра­ї­ни Шен­ген­ської зо­ни, яка ви­да­ла по­свід­ку на про­жи­ва­н­ня або дов­го­стро­ко­ву ві­зу, за умо­ви, що во­ни не фі­гу­ру­ють у на­ціо­наль­но­му спи­ску ін­фор­ма­цій­них за­пи­тів ті­єї кра­ї­ни-чле­на, на зов­ні­шніх кор­до­нах якої во­ни пе­ре­бу­ва­ють, і цей ін­фор­ма­цій­ний за­пит не мі­стить вка­зі­вок на за­бо­ро­ну в’їзду або тран­зи­ту.

Ви­снов­ки

Від­по­від­но до но­вих пра­вил пе­ре­ти­ну кор­до­нів кра­їн Шен­ген­ської зо­ни, за­кор­дон­ний па­спорт із про­дов­же­ним тер­мі­ном дії не є дій­сним до­ку­мен­том для в’їзду до кра­їн Шен­ге­ну. Ви­ня­ток мо­жуть ста­но­ви­ти ли­ше гро­ма­дя­ни тре­тіх кра­їн, які є ре­зи­ден­та­ми кра­їн Шен­ген­ської зо­ни або ма­ють дов­го­стро­ко­ву ві­зу, за умо­ви, що во­ни ма­ють на ме­ті в'їзд на те­ри­то­рію кра­ї­ни Шен­ген­ської зо­ни, яка ви­да­ла по­свід­ку на про­жи­ва­н­ня або дов­го­стро­ко­ву ві­зу. Тоб­то пра­во в’їзду ці­єї ка­те­го­рії гро­ма­дян на те­ри­то­рію кра­їн Шен­ген­ської зо­ни не є без­умов­ним, оскіль­ки за­ле­жить від во­лі чи­нов­ни­ка або пред­став­ни­ка авіа­ком­па­нії. То­му хо­ті­ло­ся б по­ра­ди­ти за­зна­че­ній ви­ще ка­те­го­рії гро­ма­дян все-та­ки отри­му­ва­ти но­ві за­кор­дон­ні па­спор­ти без­по­се­ре­дньо в Укра­ї­ні пе­ред по­вер­не­н­ням у кра­ї­ну Шен­ген­ської зо­ни, ре­зи­ден­та­ми якої во­ни є, або отри­ма­ти но­ві за­кор­дон­ні па­спор­ти у кон­суль­ських від­ді­лах по­сольств Укра­ї­ни за кор­до­ном або у від­по­від­них кон­суль­ствах Укра­ї­ни.

Що­до гро­ма­дян – ре­зи­ден­тів Укра­ї­ни, то по­соль­ства кра­їн Шен­ген­ської зо­ни, які роз­та­шо­ва­ні на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, швид­ше не при­ймуть у них про­дов­же­ний за­кор­дон­ний па­спорт під час ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня ви­да­чі ві­зи.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.