КОМЕНТАР

Yurydychna Gazeta - - НЕРУХОМІСТЬ -

Не­що­дав­но у сво­їй по­ста­но­ві від 18.02.2015 Вер­хов­ний суд Укра­ї­ни зро­бив пра­во­вий ви­сно­вок що­до ви­зна­н­ня пра­ва вла­сно­сті на не­жи­тло­ві при­мі­ще­н­ня, зокре­ма на но­во­ство­ре­не не­ру­хо­ме май­но, що на­бу­ва­є­ться за до­го­во­ром ін­ве­сту­ва­н­ня.

Стат­тею 328 Ци­віль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (да­лі – ЦК Укра­ї­ни) вста­нов­ле­но, що пра­во вла­сно­сті на­бу­ва­є­ться на під­ста­вах, що не за­бо­ро­не­ні за­ко­ном, зокре­ма із пра­во­чи­нів. Що­до но­во­ство­ре­них об’єктів, ча­сти­ни 2, 3, 4 ст. 331 ЦК Укра­ї­ни пе­ред­ба­ча­ють, що пра­во вла­сно­сті на но­во­ство­ре­не не­ру­хо­ме май­но (жи­тло­ві бу­дин­ки, бу­дів­лі, спо­ру­ди то­що) ви­ни­кає з мо­мен­ту за­вер­ше­н­ня бу­дів­ни­цтва (ство­ре­н­ня май­на) та у ра­зі по­тре­би не­об­хі­дно­сті дер­жав­ної ре­є­стра­ції май­на і прийня­т­тя йо­го в екс­плу­а­та­цію.

Згі­дно з ч. 5 ст. 7 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ін­ве­сти­цій­ну ді­яль­ність» ін­ве­стор має пра­во во­ло­ді­ти, ко­ри­сту­ва­ти­ся і по­ши­рю­ва­ти­ся об’єкта­ми та ре­зуль­та­та­ми ін­ве­сти­цій, вра­хо­ву­ю­чи ре­ін­ве­сти­ції та тор­го­вель­ні опе­ра­ції на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, від­по­від­но до за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни. Тоб­то пра­во вла­сно­сті ін­ве­сто­ра на об’єкт йо­го ін­ве­сту­ва­н­ня є чі­тко вста­нов­ле­ним чин­ним за­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни та не по­тре- бує до­да­тко­во­го йо­го ви­зна­н­ня су­дом.

Згі­дно із на­яв­ною ін­фор­ма­ці­єю що­до су­до­вої спра­ви, по­ста­но­ву, в якій бу­ло ви­не­се­но, за­бу­дов­ник пе­ре­дав не­жи­тло­ве при­мі­ще­н­ня ін­ве­сто­ру- по­зи­ва­чу, та звер­нув­ся до ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту, який на той час був від­по­від­аль­ним за дер­жав­ну ре­є­стра­цію май­на, для оформ­ле­н­ня пра­ва вла­сно­сті. Ви­ко­нав­чий ко­мі­тет у свою чер­гу прийняв рі­ше­н­ня про оформ­ле­н­ня та­ко­го пра­ва вла­сно­сті.

Ста­т­тя 392 ЦК Укра­ї­ни пе­ред­ба­чає, що по­зов при ви­зна­н­ня пра­ва вла­сно­сті мо­же бу­ти пред’ яв­ле­но, якщо пра­во вла­сни­ка май­на оскар­жу­є­ться або не ви­зна­є­ться, а з огля­ду на те, що ор­ган ви­ко­нав­чої вла­ди не від­мо­вив у ре­є­стра­ції пра­ва вла­сно­сті на но­во­ство­ре­не не­ру­хо­ме май­но, є оче­ви­дним, що та­ке пра­во вла­сни­ка бу­ло ви­зна­но.

От­же, суд ціл­ком спра­ве­дли­во ді­йшов ви­снов­ку, що у по­зи­ва­ча не бу­ло жо­дних об­ста­вин по­да- ва­ти по­зов до су­ду про ви­зна­н­ня пра­ва вла­сно­сті на но­во­ство­ре­не не­ру­хо­ме май­но, так і суд не мо­же ви­зна­ва­ти не­об­хі­дність за­хи­сту прав шля­хом ви­зна­н­ня пра­ва вла­сно­сті.

Як­би в оформ­лен­ні пра­ва вла­сно­сті під час звер­не­н­ня до ви­ко­нав­чо­го ор­га­ну бу­ло від­мов­ле­но, то то­ді в ін­ве­сто­ра-по­зи­ва­ча ви­ни­ка­ла б не­об­хі­дність і пра­во­ве об­ґрун­ту­ва­н­ня за­хи­сту сво­їх прав шля­хом ви­зна­н­ня пра­ва вла­сно­сті на не­ру­хо­ме май­но у су­до­во­му по­ряд­ку. А так на­бу­т­тя пра­ва вла­сно­сті за до­го­во­ром ін­ве­сту­ва­н­ня є пра­во­мір­ною під­ста­вою.

Цей ви­сно­вок Вер­хов­но­го су­ду Укра­ї­ни є ціл­ком об­ґрун­то­ва­ним, ви­ва­же­ним і та­ким, що на­да­лі спри­я­ти­ме пра­виль­но­му об­ґрун­ту­ван­ню спра­ве­дли­во­го і за­кон­но­го ви­рі­ше­н­ня спо­рів що­до за­хи­сту по­ру­ше­них, оскар­жу­ва­них та не­ви­зна­них прав гро­ма­дян на об’єкти не­ру­хо­мо­сті, зокре­ма на но­во­ство­ре­не не­ру­хо­ме май­но, яке на­бу­ва­є­ться за до­го­во­ром ін­ве­сту­ва­н­ня.

Дар’я МІНЧЕНКО, юрист ЮФ «Юр­лайн»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.