Бо­роть­ба з ко­ру­пці­єю чи за­ми­лю­ва­н­ня очей

Yurydychna Gazeta - - СУДОЧИНСТВО -

У на­у­ко­вій лі­те­ра­ту­рі, пе­рі­о­ди­ці, зокре­ма ко­ли­шні та ни­ні­шні на­ро­дні де­пу­та­ти не­о­дно­ра­зо­во ви­слов­лю­ва­ли дум­ку про не­об­хі­дність лі­кві­да­ції го­спо­дар­ських су­дів, а за­о­дно і го­спо­дар­сько­го пра­ва як та­ко­го. І всі ці ви­мо­ги при­кри­ва­ю­ться ні­би­то бла­ги­ми на­мі­ра­ми, а са­ме: бо­роть­ба з ко­ру­пці­єю, олі­гар­хі­чни­ми стру­кту­ра­ми, при­ве­де­н­ня си­сте­ми пра­во­су­д­дя у від­по­від­ність до єв­ро­пей­ських стан­дар­тів та ін­ши­ми.

Ймо­вір­но, за за­ду­мом ав­то­рів цих за­кли­ків го­спо­дар­ська ді­яль­ність в Укра­ї­ні пе­ре­ста­не існу­ва­ти як та­ка, а раз не­має го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті, то не тре­ба її ре­гу­лю­ва­ти, тоб­то не­має по­тре­би у го­спо­дар­сько­му пра­ві. По­тре­ба у го­спо­дар­ських су­дах від­па­де.

Тіль­ки не­зро­зумі­ло, як по­вин­ні во­дно­час зни­кну­ти чи­слен­ні ТОВ, АТ, фі­зи­чні осо­би-під­при­єм­ці, а що ро­би- ти з про­ми­сло­ви­ми під­при­єм­ства­ми, які всу­пе­реч усім тру­дно­щам все ще пра­цю­ють.

За­га­лом, якщо не­має в дер­жа­ві го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті, то не­має не­об­хі­дно­сті в го­спо­дар­сько­му пра­ві і про­це­сі. Але якщо не­має еко­но­мі­чної (го­спо­дар­ської) ді­яль­но­сті, то як мо­же існу­ва­ти кра­ї­на? Та­ким чи­ном не має аль­тер­на­ти­ви здій­сне­н­ня еко­но­мі­чної (го­спо­дар­ської) ді­яль­но­сті в дер­жа­ві, то­му тре­ба її ре­гу­лю­ва­ти, а для цьо­го вкрай не­об­хі­дне го­спо­дар­ське пра­во та го­спо­дар­ський про­цес. Ба­га­то­рі­чна пра­кти­ка існу­ва­н­ня го­спо­дар­сько­го пра­ва і про­це­су про­де­мон­стру­ва­ла, що ли­ше це пра­во і про­цес да­ють змо­гу на ви­со­ко­про­фе­сій­но­му рів­ні ре­гу­лю­ва­ти еко­но­мі­чну (го­спо­дар­ську) ді­яль­ність в Укра­ї­ни і за її ме­жа­ми. У ви­пад­ку лі­кві­да­ції го­спо­дар­ських су­дів і го­спо­дар­сько­го пра­ва еко­но­мі­ка Укра­ї­ни бу­де втя­гну­та в ха­ос, а вра­хо­ву­ю­чи ни­ні­шню по­лі­ти­чну си­ту­а­цію, це при­зве­де до пов­но­го ко­ла­псу в дер­жа­ві.

Ду­же ва­жли­ве пи­та­н­ня бо­роть­би з ко­ру­пці­єю, до яко­го не­об­хі­дно ста­ви­ти­ся ви­ва­же­но і ком­пле­ксно. Якщо по­го­ди­ти­ся з під­хо­дом, що для лі­кві­да­ції ко­ру­пції в си­сте­мі го­спо­дар­ських су­дів тре­ба їх лі­кві­ду­ва­ти, то то­ді по­трі­бно не­гай­но лі­кві­ду­ва­ти ци­віль­ні, кри­мі­наль­ні, адмі­ні­стра­тив­ні су­ди, ми­тни­цю, фі­скаль­ні ор­га­ни та ін­ші ор­га­ни вла­ди і управ­лі­н­ня.

Не­що­дав­но у пре­сі актив­но обго­во­рю­вав­ся факт ко­ру­пції в ми­тних ор­га­нах Укра­ї­ни, ми пам’ята­є­мо низ­ку гу­чних за­три­мань ке­рів­них пра­ців­ни­ків ми­тних ор­га­нів. Але всі ро­зу­мі­ють, що без ми­тних ор­га­нів дер­жа­ва існу­ва­ти не мо­же, то­му не­мо­жли­во для усу­не­н­ня ко­ру­пції лі­кві- ду­ва­ти ми­тні ор­га­ни, а от­же, по­трі­бно шу­ка­ти ін­ші спосо­би бо­роть­би з ко­ру­пці­єю. Уто­пі­чність ідеї бо­роть­би з ко­ру­пці­єю шля­хом лі­кві­да­ції ко­ру­пцій­них дер­жав­них або су­до­вих стру­ктур про­де­мон­стру­вав при­клад лі­кві­да­ції ДАІ са­ме уна­слі­док ко­ру­пцій­но­сті ці­єї си­сте­ми, а го­лов­не ті не­га­тив­ні на­слід­ки, які цей не­о­бду­ма­ний крок мав для дер­жа­ви.

Так чо­му ж існує дум­ка, що без про­фе­сій­них го­спо­дар­ських су­дів мо­же існу­ва­ти еко­но­мі­чна си­сте­ма дер­жа­ви. Го­спо­дар­ські спо­ри ма­ють спе­ци­фі­ку, то­му для їхньо­го ви­рі­ше­н­ня не­об­хі­дні ви­со­ко­про­фе­сій­ні спе­ці­а­лі­сти са­ме у цій сфе­рі. До то­го ж на сьо­го­дні­шній день са­ме си­сте­ма го­спо­дар­ських су­дів най­про­фе­сій­ні­ша, про що свід­чить якість го­спо­дар­сько­го пра­во­су­д­дя в по­рів­нян­ні з ін­ши­ми юрис­ди­кці­я­ми, обі­зна­ність су­дів із осо­бли­во­стя­ми здій­сне­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті, її тон­ко­ща­ми.

Прин­цип про­фе­сіо­на­лі­зму у сфе­рі су­до­устрою є одним із осно­во­по­ло­жних єв­ро­пей­ських стан­дар­тів. То­му осо­бли­во акту­аль­ним є пи­та­н­ня про­фе­сіо­на­лі­зму суд­дів, які роз­гля­да­ють го­спо­дар­ські спо­ри. На сьо­го­дні збіль­ши­лась кіль­кість кор­по­ра­тив­них спо­рів, а та­кож спо­рів, які пов’яза­ні із рей­дер­ським за­хо­пле­н­ням бі­зне­су, а ці пи­та­н­ня на­стіль­ки спе­ци­фі­чні, за­ко­но­дав­чо нев­ре­гу­льо­ва­ні, що по­тре­бу­ють гли­бо­ких знань за­ко­но­дав­ства у сфе­рі го­спо­да­рю­ва­н­ня. До то­го ж це сто­су­є­ться як норм ма­те­рі­аль­но­го пра­ва, так і го­спо­дар­сько­го про­це­су. Та­ких знань го­спо­дар­сько­го пра­ва, про­це­су та до­сві­ду ви­рі­ше­н­ня спо­рів у сфе­рі го­спо­да­рю­ва­н­ня не ма­ють ні суд­ді за­галь­ної, ні ци­віль­ної, ні адмі­ні­стра­тив­ної юрис­ди­кції. А для при­дба­н­ня та­ких знань та до­сві­ду зна­до­бля­ться ро­ки кро­пі­ткої пра­ці. То­му лі­кві­да­ція на­ла­го­дже­ної про­фе­сій­ної си­сте­ми го­спо­дар­ських су­дів при­зве­де до ко­ла­псу під час ви­рі­ше­н­ня спо­рів у сфе­ри го­спо­да­рю­ва­н­ня, що ду­же не­без­пе­чно для еко­но­мі­ки всі­єї дер­жа­ви. Ко­ру­пцій­ні схе­ми у сфе­рі го­спо­да­рю­ва­н­ня ні­ку­ди не ді­ну­ться, а пе­ре­ко­чу­ють у ци­віль­ні та адмі­ні­стра­тив­ні су­ди. То­ді до­ве­де­ться лі­кві­ду­ва­ти й ці су­ди. Та­ки­ми ме­то­да­ми дер­жа­ва мо­же вза­га­лі за­ли­ши­ти­ся без су­до­вої си­сте­ми.

Зруй­ну­ва­ти си­сте­му го­спо­дар­ських суд­дів, яка ви­бу­до­ву­ва­ла­ся про­тя­гом де­ся­ти­літь не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни не скла­дно, а ви­пра­ви­ти не­га­тив­ні на­слід­ки та­ких без­дум­них дій бу­де над­то важ­ко, а в окре­мих пи­та­н­нях не­мо­жли­во.

Хі­ба ЄС ви­ма­гає руй­ну­ва­н­ня всіх по­зи­тив­них при­дбань си­сте­ми пра­во­су­д­дя Укра­ї­ни? На­ше пер­шо­чер­го­ве зав­да­н­ня не втра­ти­ти ті на­дба­н­ня, які ми ма­є­мо, а са­ме прин­цип спе­ці­а­лі­за­ції, який пе­ред­ба­че­но Кон­сти­ту­ці­єю Укра­ї­ни і є за­по­ру­кою ефе­ктив­но­го та за­кон­но­го ви­рі­ше­н­ня го­спо­дар­ських спо­рів.

От­же, зруй­ну­ва­ти си­сте­му го­спо­дар­сько­го пра­ва і про­це­су не скла­дно, а по­бу­ду­ва­ти ефе­ктив­ну си­сте­му ре­гу­лю­ва­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті на улам­ках, без вра­ху­ва­н­ня про­фе­сій­них під­хо­дів, по­зи­тив­них на­пра­цю­вань, не­мо­жли­во. Ко­ру­пція є у всіх гіл­ках вла­ди, а са­ме в за­ко­но­дав­чій, ви­ко­нав­чій, су­до­вій без ви­ня­тку, то­му до­ціль­но не лі­кві­ду­ва­ти ці гіл­ки вла­ди, а за­без­пе­чи­ти та­кі умо­ви, які да­ють змо­гу по­збу­ти­ся ко­ру­пцій­ної скла­до­вої.

Оле­на ЗЕЛЬДІНА, д.ю.н., про­фе­сор, за­ві­ду­ва­чка се­кто­ром Ін­сти­ту­ту еко­но­мі­ко-пра­во­вих до­слі­джень НАН Укра­ї­ни (м. Київ)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.