Ді­яль­ність держ­під­при­ємств від­те­пер бу­де про­зо­рі­шою, – КМУ

Yurydychna Gazeta - - ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ -

Від­те­пер ді­яль­ність дер­жав­них під­при­ємств ста­не про­зо­рі­шою та зро­зумі­лі­шою. КМУ 18 лю­то­го прийняв рі­ше­н­ня впро­ва­джу­ва­ти Ме­то­ди­чні ре­ко­мен­да­ції що­до за­без­пе­че­н­ня про­зо­ро­сті ді­яль­но­сті суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня дер­жав­но­го се­кто­ру еко­но­мі­ки, які бу­ли роз­ро­бле­ні Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку. Упро­ва­дже­н­ня цих ре­ко­мен­да­цій за­без­пе­чить про­зо­рість ді­яль­но­сті держ­під­при­ємств, від­кри­тий до­ступ до ін­фор­ма­ції про їхню ро­бо­ту не тіль­ки для ор­га­нів вла­ди, а й для ін­ве­сто­рів і по­тен­цій­них ді­ло­вих пар­тне­рів.

Ре­ко­мен­да­ції з про­зо­ро­сті пе­ред­ба­ча­ють, що фі­нан­со­ва зві­тність усіх дер­жав­них ком­па­ній бу­де у гро­мад­сько­му до­сту­пі – на сай­ті ком­па­нії або про­філь­но­го мі­ні­стер­ства. Окрім то­го, ме­то­ди­чні ре­ко­мен­да­ції дер­жав­ним під­при­єм­ствам про­по­ну­ють роз­кри­ва­ти та­ку ін­фор­ма­цію:

– стра­те­гії та ці­лі ді­яль­но­сті під­при­ємств;

– ін­ве­сти­цій­ні про­е­кти (які у про­це­сі ви­ко­на­н­ня чи за­пла­но­ва­ні);

– ре­зуль­та­ти фі­нан­со­во-го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті;

– се­ре­дньо­облі­ко­ву чи­сель­ність шта­тних пра­ців­ни­ків, се­ре­дньо­мі­ся­чну за­ро­бі­тну пла­ту (зокре­ма ке­рів­ни­ків та їхніх за­сту­пни­ків) і за­бор­го­ва­ність із ви­пла­ти зар­пла­ти.

Ця ін­фор­ма­ція роз­мі­щу­ва­ти­ме­ться на ін­тер­нет-сто­рін­ках ком­па­ній або ор­га­нів управ­лі­н­ня. Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку на осно­ві ці­єї ін­фор­ма­ції під­го­тує ана­лі­ти­чний звіт про стан під­при­ємств дер­жав­но­го се­кто­ру та їхньої ді­яль­но­сті.

Це рі­ше­н­ня прийня­те у ме­жах про­ве­де­них Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку за­хо­дів із ре­фор­му­ва­н­ня си­сте­ми управ­лі­н­ня об’єкта­ми дер­жав­ної вла­сно­сті й за­без­пе­че­н­ня про­зо­ро­сті ре­зуль­та­тів їхньої го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.