Ко­мі­тет АПУ про­по­нує збіль­ши­ти вар­тість за на­да­н­ня до­звіль­них до­ку­мен­тів АМКУ

Yurydychna Gazeta - - АНТИМОНОПОЛЬНЕ ПРАВО -

Так, 19 лю­то­го від­бу­ло­ся чер­го­ве за­сі­да­н­ня Ко­мі­те­ту Асо­ці­а­ції прав­ни­ків з кон­ку­рен­цій­но­го пра­ва. На по­ря­док ден­ний бу­ло ви­не­се­но де­кіль­ка пи­тань, пов’яза­них з ре­зуль­та­та­ми та вдо­ско­на­ле­н­ням ро­бо­ти над під­го­тов­кою про­е­ктів нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів з пер­шо­чер­го­вих на­пря­мів ре­форм у сфе­рі кон­ку­рен­цій­но­го пра­ва. Зокре­ма йшло­ся про роз­роб­ку про­е­кту змін до за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни що­до вста­нов­ле­н­ня обов’яз­ку АМКУ та йо­го те­ри­то­рі­аль­них від­ді­лень опри­лю­дню­ва­ти прийня­ті рі­ше­н­ня та ре­ко­мен­да­ції; роз­роб­ку про­е­кту нор­ма­тив­но-пра­во­во­го акта що­до роз­ро­бле­н­ня і за­сто­су­ва­н­ня АМКУ Ме­то­ди­ки ви­зна­че­н­ня роз­мі­ру штра­фу.

Та­кож бу­ли роз­гля­ну­ті вже роз­ро­бле­ні про­е­кти за­ко­но­дав­чих змін. На­при­клад, де­таль­ну ува­гу бу­ло при­ді­ле­но про­е­кту За­ко­ну Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змі­ни до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­хист еко­но­мі­чної кон­ку­рен­ції» що­до за­про­ва­дже­н­ня спро­ще­ної про­це­ду­ри кон­тро­лю за узго­дже­ни­ми ді­я­ми, кон­цен­тра­цію суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня. Йде­ться пе­ред­усім про за­про­ва­дже­н­ня ско­ро­че­ної про­це­ду­ри оцін­ки кон­цен­тра­цій (за­про­ва­дже­н­ня про­це­ду­ри но­ти­фі­ка­ції та­ких кон­цен­тра­цій), що не ста­нов­лять по­тен­цій­них ри­зи­ків для кон­ку­рен­ції, змен­ше­н­ня пе­ре­лі­ку та об­ся­гу ін­фор­ма­ції для по­да­н­ня за­ви про на­да­н­ня до­зво­лу на кон­цен­тра­цію. Вве­де­н­ня обов’яз­ко­вої про­це­ду­ри про­ве­де­н­ня по­пе­ре­дніх кон­суль­та­цій для прийня­т­тя за­яви до роз­гля­ду. Крім то­го, уча­сни­ки ді­йшли згоди про не­об­хі­дність збіль­ше­н­ня вар­то­сті за по­слу­ги АМКУ з на­да­н­ня до­зво­лів.

Так, під час за­хо­ду на­го­ло­си­ли, що оскіль­ки це адмі­ні­стра­тив­но­дер­жав­ний кон­троль, втру­ча­н­ня в сфе­ру ді­яль­но­сті бі­зне­су, то во­но має бу­ти про­пор­цій­ним. Са­ма ідея кон­тро­лю за кон­цен­тра­ці­єю полягає у то­му, що якщо во­на не не­се будь-яких ри­зи­ків для кон­ку­рен­ції, то не­по­трі­бно дов­ги­ми про­це­ду­ра­ми стри­му­ва­ти ді­яль­ність цих суб’єктів. Від­по­від­но АМКУ не по­трі­бно ви­тра- ча­ти ре­сур­си то­що. Має бу­ти за­про­ва­дже­но про­стий прин­цип – на­да­ти та­ким суб’єктам го­спо­да­рю­ва­н­ня від­по­від­ний до­звіл. Звід­си ви­пли­ває ще одне пи­та­н­ня, яке не від­обра­же­но у за­ко­но­про­е­кті, оскіль­ки за­га­лом за­ко­но­про­ект не ре­гу­лює це пи­та­н­ня, це ви­мо­ги що­до до­ку­мен­та­ції. Тоб­то у ра­зі спро­ще­ної про­це­ду­ри має на­да­ва­ти­ся мі­ні­маль­ний па­кет до­ку­мен­тів. Як ар­гу­мент, зно­ву-та­ки бу­ло за­зна­че­но, що при скла­дній кон­цен­тра­ції, де за­лу­че­но по­ту­жні рин­ки, чи­ма­лі ко­шти і по­трі­бно про­ве­сти сер­йо­зну оцін­ку то­го, а яким чи­ном кон­цен­тра­ція впли­не на кон­ку­рен­цію, чи бу­де мо­но­по­лі­за­ція то­що. А це мо­же бу­ти ве­ли­кий об­сяг ін­фор­ма­ції, яку не­об­хі­дно пе­ре­ві­ри­ти, про­ана­лі­зу­ва­ти. Якщо ві­до­мо, що це два уча­сни­ки, які ма­ють по 0,5% на рин­ку і це ні на що не впли­ває, то аб­со­лю­тно не має не­об­хі­дно­сті від них ви­ма­га­ти ве­ли­кої кіль­ко­сті до­ку­мен­тів та про­во­ди­ти якісь скла­дні про­це­ду­ри.

Як бу­ло за­зна­че­но під час за­хо­ду, основ­на про­бле­ма полягає в то­му, що в біль­шо­сті ци­ві­лі­зо­ва­них кра­їн до­звіль­ні про­це­ду­ри ду­же жорс­ткі і до­ро­гі по­рів­ня­но з Укра­ї­ною, во­дно­час ком­па­нії все одно ви­ко­ну­ють ви­мо­ги за­ко­но­дав­ства. В Укра­ї­ні суб’єкти го­спо­да­рю­ва­н­ня як іно­зем­ні, так і ві­тчи­зня­ні ви­му­ше­ні по­да­ва­ти ті кон­цен­тра­ції, які вза­га­лі ні­як не впли­ва­ють на кон­ку­рен­цію в Укра­ї­ні. «Зав­да­н­ня ко­мі­те­ту – по­лег­ши­ти тя­гар отри­ма­н­ня до­зво­лу для цих ком­па­ній, щоб во­ни не че­ка­ли 45 днів, а по­да­ли про­сту кон­цен­тра­цію, яка не не­се ні­я­ких про­блем, і от- ри­ма­ли за при­ско­ре­ною про­це­ду­рою до­звіл за 25 днів», – за­зна­чив один з уча­сни­ків за­сі­да­н­ня. Крім то­го, бу­ло за­зна­че­но, що вар­тість за отри­ма­н­ня до­зво­лу має сти­му­лю­ва­ти ко­мі­тет пра­цю­ва­ти швид­ше та ефе­ктив­ні­ше, оскіль­ки ці ко­шти за­ли­ша­ться в АМКУ, і хоч не мо­же бу­ти ви­тра­че­на за­ро­бі­тна пла­та, але мо­же пі­ти на якісь ін­ші по­тре­би, ви­тра­тні ма­те­рі­а­ли, то­що, що в прин­ци­пі теж при­ско­рює та по­лег­шує ро­бо­ту ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту. То­му на пе­ре­ко­на­н­ня чле­нів ко­мі­те­ту АПУ у ра­зі під­ня­т­тя вар­то­сті за отри­ма­н­ня до­зво­лу в де­кіль­ка ра­зів, і за­про­ва­дже­н­ня по­да­н­ня одно­го па­ке­та до­ку­мен­тів, а не де­кіль­кох де­ся­тків, як від­бу­ва­є­ться на­ра­зі, то від цьо­го ви­грає як АМКУ, так і суб’єкти го­спо­да­рю­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.