Як тор­гу­ва­ти з ЄС

Yurydychna Gazeta - - МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ АНАЛІТИКА -

Для ви­ко­ри­ста­н­ня пре­фе­рен­цій­но­го тор­го­во­го ре­жи­му з Єв­ро­пей­ський Со­ю­зом не­об­хі­дно:

1. Отри­ма­ти сер­ти­фі­кат по­хо­дже­н­ня EUR.1. Ви­да­є­ться Тор­го­во-про­ми­сло­вою па­ла­тою Укра­ї­ни та її ре­гіо­наль­ни­ми під­роз­ді­ла­ми. ЄС за­ли­шає та­кож мо­жли­вість ви­ко­ри­ста­н­ня умов екс­пор­ту в рам­ках ре­жи­му GSP, який діє сьо­го­дні для Укра­ї­ни та для ви­ко­ри­ста­н­ня яко­го не­об­хі­дно отри­ма­ти сер­ти­фі­кат фор­ми А. Від­по­від­ні сер­ти­фі­ка­ти та­кож ви­дає Тор­го­во-про­ми­сло­ва па­ла­та Укра­ї­ни. 2. Озна­йо­ми­ти­ся із пра­ви­ла­ми по­хо­дже­н­ня то­ва­рів з Ре­гла­мен­ту Єв­ро­пей­ської Ко­мі­сії № 2454/93.

При­мі­тка: Ін­фор­ма­ція про отри­ма­н­ня сер­ти­фі­ка­та EUR.1 та умо­ви тор­гів­лі роз­мі­ще­ні на сай­ті Тор­го­во-про­ми­сло­вої па­ла­ти (По­слу­ги / Оформ­ле­н­ня сер­ти­фі­ка­тів про по­хо­дже­н­ня то­ва­рів / Під­твер­дже­н­ня кра­ї­ни по­хо­дже­н­ня то­ва­рів, що екс­пор­ту­ю­ться з Укра­ї­ни, та ви­да­ча від­по­від­них сер­ти­фі­ка­тів по­хо­дже­н­ня / Сер­ти­фі­кат EUR.1 в рам­ках автономних тор­го­вих пре­фе­рен­цій Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.