Он­лайн-сер­віс ЄС «Слу­жба під­трим­ки екс­пор­ту»

Yurydychna Gazeta - - МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ АНАЛІТИКА -

Сер­віс ство­ре­ний Єв­ро­пей­ською Ко­мі­сі­єю для то­го, щоб на­да­ва­ти без­ко­штов­ний до­ступ до ін­фор­ма­ції сто­сов­но умов екс­пор­ту до ЄС. Цей он­лайн-сер­віс мі­стить ін­фор­ма­цію про умо­ви тор­гів­лі з ЄС, зокре­ма сто­сов­но ді­ю­чих мит, пре­фе­рен­цій­них тор­го­вель­них угод, ста­ти­сти­чних да­них, ін­ших спе­ци­фі­чних ви­мог до про­ду­кції. Ін­тер­нет-адре­са он­лайн-сер­ві­су «Слу­жба під­трим­ки екс­пор­ту»: www.exporthelp.europa.eu

Для ефе­ктив­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня он­лайн-сер­ві­су «Слу­жба під­трим­ки екс­пор­ту» мо­жна ско­ри­ста­ти­ся пре­зен­та­ці­єю, роз­мі­ще­ною на сто­рін­ці Мі­ні­стер­ства еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі (Спів­ро­бі­тни­цтво між Укра­ї­ною та Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом / Ін­фор­ма­цій­но-ана­лі­ти­чні ма­те­рі­а­ли з окре­мих пи­тань / ExportHELPDESK).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.