Ра­да Єв­ро­пи по­чи­нає про­ект з ре­фор­ми від­по­від­аль­но­сті суд­дів

Від­вер­тим по­штов­хом для цьо­го ста­ла спра­ва суд­ді Вер­хов­но­го Су­ду «Оле­ксандр Волков про­ти Укра­ї­ни», яку роз­гля­дав ЄСПЛ

Yurydychna Gazeta - - РЕФОРМА СУДОЧИНСТВА - Окса­на ІЖАК, ре­да­ктор «Юри­ди­чної га­зе­ти»

«Ми сьо­го­дні офі­цій­но від­кри­ва­є­мо про­ект «Під­трим­ка ре­фор­ми си­сте­ми суд­дів­ської від­по­від­аль­но­сті в Укра­ї­ні», – про це 18 лю­то­го на бри­фін­гу для пред­став­ни­ків укра­їн­ських ЗМІ ого­ло­си­ла го­ло­ва Де­пар­та­мен­ту пра­во­су­д­дя та пра­во­во­го спів­ро­бі­тни­цтва Ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра­ту прав лю­ди­ни та вер­хо­вен­ства пра­ва Ра­ди Єв­ро­пи

Хан­не Юн­кер.

Цей про­ект, за її сло­ва­ми, за­по­ча­тко­ва­но рі­ше­н­ням Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни і ви­снов­ка­ми Ве­не­ці­ан­ської ко­мі­сії в кон­текс­ті осо­бли­во­стей вре­гу­лю­ва­н­ня суд­дів­ської від­по­від­аль­но­сті у ві­тчи­зня­но­му за­ко­но­дав­стві. Ме­тою про­е­кту в цьо­му ви­пад­ку є спра­ве­дли­ва, об’єктив­на і чі­тко про­пи­са­на у ві­тчи­зня­но­му за­ко­но­дав­стві суд­дів­ська від­по­від­аль­ність. «Це пи­та­н­ня ду­же чу­тли­ве, адже за Кон­сти­ту­ці­єю Укра­ї­ни су­до­ва вла­да є не­за­ле­жною, а з ін­шо­го бо­ку – суд­ді є дер­жав­ни­ми слу­жбов­ця­ми, то­му на­шою ме­тою в ме­жах про­е­кту є до­ся­гне­н­ня та­ко­го со­бі ба­лан­су цих двох чин­ни­ків», – на­го­ло­си­ла па­ні Юн­кер. Во­дно­час, во­на за­зна­чи­ла, що на­ра­зі Ра­да Єв­ро­пи має ве­ли­кий до­свід що­до роз­роб­ки си­сте­ма суд­дів­ської від­по­від­аль­но­сті в ін­ших кра­ї­нах Єв­ро­пи і те­пер го­то­ва впро­ва­джу­ва­ти та­кий до­свід і в Укра­ї­ні. Як бу­ло за­зна­че­но, цей про­ект роз­ра­хо­ва­ний на 1 рік.

Від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня що­до про­гно­зо­ва­них ре­зуль­та­тів та­кої ді­яль­но­сті, ко­ор­ди­на­тор про­е­кту «Під­трим­ка ре­фор­ми си­сте­ми суд­дів­ської від­по­від­аль­но­сті в Укра­ї­ні» Лі­літ Да­не­гян роз­по­ві­ла, що ро­бо­та бу­де спря­мо­ва­на у двох на­пря­мах:

– ро­бо­та над за­ко­но­дав­ством, роз­роб­ка змін до за­ко­но­дав­ства та про­ве­де­н­ня від­по­від­них обго­во- рень, зокре­ма що­до змін до укра­їн­сько­го Основ­но­го За­ко­ну що­до скла­ду Ви­щої ра­ди юсти­ції;

– ана­ліз пе­ре­лі­ку пра­вил і про­це­дур ро­бо­ти ди­сци­плі­нар­них ор­га­нів та ін.

«Пе­ред­усім, вар­то роз­ро­би­ти до­ро­жню кар­ту спів­пра­ці за уча­стю між­на­ро­дних та ві­тчи­зня­них екс­пер­тів для впро­ва­дже­н­ня за­хо­дів за­галь­но­го ха­ра­кте­ру», – на­го­ло­си­ла па­ні Да­не­гян. Ва­жли­во, що, за її сло­ва­ми, на­ра­зі ро­бо­ча гру­па про­е­кту, яка роз­ро­бля­ти­ме цей до­ку­мент, ско­ро по­чне від­по­від­ні кон­суль­та­ції.

«Волков про­ти Укра­ї­ни»: суд­дів­ська спра­ва з ро­дзин­кою

«Як до­бре, що Укра­ї­на є чле­ном Ра­ди Єв­ро­пи. Ра­да Єв­ро­пи до­по­ма­гає сво­їм чле­нам у ви­рі­шен­ні тих про­блем, які на­ко­пи­чу­ю­ться для ви­рі­ше­н­ня, – за­зна­чив на по­ча­тку сво­го ви­сту­пу від­нов­ле­ний на сво­їй по­са­ді су­д­дя Вер­хов­но­го су­ду Укра­ї­ни Оле­ксандр Волков. Вва­жаю по­ча­ток цьо­го про­е­кту ва­жли­вим са­ме за­раз, то­му що впев­не­ний у то­му, що пи­та­н­ня ди­сци­плі­нар­ної суд­дів­ської від­по­від­аль­но­сті – це не пи­та­н­ня су­то від­по­від­аль­но­сті суд­дів». Са­ме так су­д­дя про­ко­мен­ту­вав старт про­е­кту та роз­ви­ток сво­єї спра­ви, яка фа­кти­чно ста­ла по­штов­хом до ство­ре­н­ня про­е­кту.

На­га­да­є­мо, що кіль­ка ти­жнів то­му від­по­від­но до по­ста­но­ви ВРУ Олександра Вол­ко­ва бу­ло по­нов­ле­но на по­са­ді суд­ді Вер­хов­но­го су­ду Укра­ї­ни на ви­ко­на­н­ня за­хо­дів ін­ди­ві­ду­аль­но­го ха­ра­кте­ру, за­зна­че­них у рі­шен­ні Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни у спра­ві «Оле­ксандр Волков про­ти Укра­ї­ни». Са­ма за­зна­че­на спра­ва бе­ре свій по­ча­ток ще в 2010 ро­ці, ко­ли за по­ру­ше­н­ня при­ся­ги суд­ді йо­го бу­ло звіль­не­но у 2010 р. Зго­дом пан Волков про­йшов усі про­це­дур­ні ета­пи

оскар­же­н­ня сво­го звіль­не­н­ня та звер­нув­ся до ЄСПЛ. Єв­ро­суд у сво­є­му рі­шен­ні ви­знав по­ру­ше­н­ня ст. 6 Єв­ро­пей­ської кон­вен­ції з прав лю­ди­ни (пра­во на спра­ве­дли­вий суд) та ви­зна­чив низ­ку за­хо­дів ін­ди­ві­ду­аль­но­го та за­галь­но­го ха­ра­кте­ру для їхньо­го ви­ко­на­н­ня Укра­ї­ною. Зокре­ма за­хо­ди за­галь­но­го ха­ра­кте­ру є зо­бов’яза­н­ням дер­жа­ви Укра­ї­на та сто­су­ю­ться за­без­пе­че­н­ня суд­дів­ської не­за­ле­жно­сті в на­шій кра­ї­ні не­об­хі­дно­сті ре­фор­му­ва­н­ня си­сте­ми суд­дів­ської від­по­від­аль­но­сті.

От­же, у ме­жах за­зна­че­но­го про­е­кту Ра­да Єв­ро­пи на­да­ва­ти­ме Укра­ї­ні під­трим­ку що­до ви­ко­на­н­ня за­хо­дів за­галь­но­го ха­ра­кте­ру, пе­ред­ба­че­них рі­ше­н­ням у цій спра­ві, шля­хом вті­ле­н­ня низ­ки кро­ків, спря­мо­ва­них на ре­фор­му­ва­н­ня си­сте­ми ди­сци­плі­нар­ної від­по­від­аль­но­сті суд­дів, а та­кож до­по­ма­га­ти­ме Укра­ї­ні вті­лю­ва­ти за­ко­но­дав­ство про лю­стра­цію суд­дів від­по­від­но до єв­ро­пей­ських стан­дар­тів.

Так, ко­мен­ту­ю­чи за­яву про по­ча­ток цьо­го про­е­кту, пан Волков за­зна­чив те, що на­ра­зі в су­спіль­стві на­зрі­ва­ють на­строї що­до суд­дів­ської від­по­від­аль­но­сті, які про­те ма­ють свої під­ста­ви, «то­му що в нас уже рік не пра­цю­ють ор­га­ни, які ма­ють здій­сню­ва­ти цю ро­бо­ту, для при­кла­ду Ви­ща ра­да юсти­ції. Крім то­го, він та­кож на­га­дав про про­бле­му, з якою зі­штов­хну­ли­ся на сьо­го­дні си­сте­ма суд­дів­ської від­по­від­аль­но­сті». «Жо­ден су­д­дя з кві­тня ми­ну­ло­го ро­ку про­сто не мо­же звіль­ни­ти­ся ні са­мо­стій­но, ні при­му­со­во, бо так про­пи­са­ні кон­сти­ту­цій­ні прин­ци­пи, оскіль­ки на звіль­не­н­ня суд­ді має бу­ти по­да­н­ня Ви­щої ра­ди юсти­ції, яка від­то­ді не пра­цює. То­му по­вин­ні ді­я­ти за­ко­но­дав­чі про­це­ду­ри і ме­ха­ні­зми. Ди­сци­плі­нар­на від­по­від­аль­ність суд­дів – це за­хист суд­дів пе­ред­усім, ще й – це за­хист су­спіль­ства та гро­ма­дян. І чі­тко про­пи­са­ні в за­ко­но­дав­стві ди­сци­плі­нар­ні про­це­ду­ри – це га­ран­тії то­го, що спо­ри бу­дуть ви­рі­шу­ва­ти­ся від­по­від­но до за­ко­ну, від­по­від­но до прин­ци­пів вер­хо­вен­ства пра­ва та спра­ве­дли­во­сті і у ра­зі по­ру­ше­н­ня га­ран­ту­ю­ться пра­ва на звер­не­н­ня гро­ма­дян що­до від­по­від­аль­но­сті суд­ді, який по­ру­шує прин­ци­пи за­ко­ну, а що­до суд­ді – за­хист від не­пра­во- мір­них зви­ну­ва­чень», – на­го­ло­сив су­д­дя ВСУ.

Ви­сло­вив­ся він і про май­бу­тній вне­сок про­е­кту до ни­ні­шньо­го укра­їн­сько­го за­ко­но­дав­ства. «Я спо­ді­ва­ю­ся, що ре­зуль­та­ти цьо­го про­е­кту бу­дуть по­зи­тив­ни­ми. І в ме­жах ді­яль­но­сті цьо­го про­е­кту дій­сно бу­де по­кра­ще­но за­ко­но­дав­ство Укра­ї­ни і бу­дуть прийня­ті за­хо­ди для ви­ко­на­н­ня рі­шень Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни, не­о­дно­ра­зо­вих та ба­га­то­рі­чних ре­ко­мен­да­цій Ве­не­ці­ан­ської ко­мі­сії, яка дав­но ре­ко­мен­ду­ва­ла Укра­ї­ні, яким чи­ном від­по­від­но до єв­ро­пей­ських стан­дар­тів зро­би­ти жи­т­тя на­ро­ду кра­щим».

Во­дно­час Філіп Ліч, про­фе­сор у сфе­рі прав лю­ди­ни, ви­кла­дач пра­ва у Мі­дл­сек­сько­му уні­вер­си­те­ті, ди­ре­ктор Єв­ро­пей­сько­го цен­тру за­хи­сту прав лю­ди­ни та пред­став­ник Олександра Вол­ко­ва в Єв­ро­пей­сько­му су­ді з прав лю­ди­ни під час роз­гля­ду спра­ви «Оле­ксандр Волков про­ти Укра­ї­ни» на­го­ло­сив на ва­жли­во­сті ці­єї спра­ви, за­зна­чив­ши, що в рі­шен­ні Су­ду без­по- се­ре­дньо да­є­ться на­каз про по­нов­ле­н­ня суд­ді Вол­ко­ва на по­са­ді, який є юри­ди­чним зо­бов’яза­н­ням для Укра­ї­ни. І ва­жли­во тут те, що, за сло­ва­ми фа­хів­ця, та­ко­го фор­му­лю­ва­н­ня зо­бов’язаль­но­го на­ка­зу не бу­ло ра­ні­ше в жо­дно­му рі­шен­ні Су­ду.

Крім то­го, він та­кож на­го­ло­сив і на ши­ро­кій по­лі­ти­за­ції цьо­го пи­та­н­ня та по­тре­бі ви­рі­ше­н­ня про- бле­ми з фун­кціо­ну­ва­н­ням Ви­щої ра­ди юсти­ції. Так, як бу­ло за­зна­че­но, у пи­тан­ні при­зна­че­н­ня скла­ду та про­це­ду­ри при­зна­че­н­ня ВРЮ по­трі­бні змі­ни до Кон­сти­ту­ції. «Але це тіль­ки по­ча­ток ро­бо­ти, адже в сво­є­му рі­шен­ні Єв­ро­пей­ський суд за­зна­чив про фун­да­мен­таль­ні си­стем­ні про­га­ли­ни в про­це­ду­рі при­зна­че­н­ня та про­су­ва­н­ня на по­са­ді суд­дів», – за­зна­чив ек­сперт.

Ра­да Єв­ро­пи має ве­ли­кий до­свід що­до роз­роб­ки си­сте­ми від­по­від­аль­но­сті суд­дів в ін­ших кра­ї­нах і те­пер го­то­ва впро­ва­джу­ва­ти та­кий до­свід і в Укра­ї­ні

Оле­ксандр ВОЛКОВ, су­д­дя Вер­хов­но­го су­ду Укра­ї­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.