Зна­йти прав­ду на ми­тни­ці

До пи­та­н­ня оскар­же­н­ня окре­мих актів суб’єктів вла­дних пов­но­ва­жень у ми­тній сфе­рі

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Під час оскар­же­н­ня суб’єкта­ми го­спо­да­рю­ва­н­ня актів ми­тних ор­га­нів Укра­ї­ни по­стає пи­та­н­ня, чи мо­жуть су­ди за­до­воль­ня­ти в одній спра­ві по­зов­ні ви­мо­ги про стя­гне­н­ня по­мил­ко­во та/або на­дмір­но за­ра­хо­ва­них до бю­дже­ту ми­тних пла­те­жів ра­зом із ви­мо­га­ми про ви­зна­н­ня не­за­кон­ним ви­зна­че­н­ня ми­тної вар­то­сті то­ва­ру ми­тни­цею, чи та­ке стя­гне­н­ня мо­жли­ве ли­ше у ви­пад­ку не­по­вер­не­н­ня ко­штів у по­за­су­до­во­му по­ряд­ку пі­сля на­бра­н­ня за­кон­ної си­ли су­до­вим рі­ше­н­ням про ви­зна­н­ня рі­ше­н­ня ми­тни­ці про ви­зна­че­н­ня ми­тної вар­то­сті не­за­кон­ним.

Від­по­від­но до ст. 17 Ко­де­ксу адмі­ні­стра­тив­но­го су­до­чин­ства Укра­ї­ни від 06.07.2005 № 2747-IV (да­лі –

КАСУ) юрис­ди­кція адмі­ні­стра­тив­них су­дів по­ши­рю­є­ться на пра­во­від­но­си­ни, що ви­ни­ка­ють у зв’яз­ку зі здій­сне­н­ням суб’єктом вла­дних пов­но­ва­жень вла­дних управ­лін­ських фун­кцій, а та­кож у зв’яз­ку з пу­блі­чним фор­му­ва­н­ням суб’єкта вла­дних пов­но­ва­жень шля­хом виборів або ре­фе­рен­ду­му.

Від­по­від­но до ст. 24 Ми­тно­го ко­де­ксу Укра­ї­ни від 13.03.2012 №4495-VI ко­жна осо­ба має пра­во оскар­жи­ти рі­ше­н­ня, дії або без­ді­яль­ність ор­га­нів до­хо­дів і збо­рів, їхніх по­са­до­вих осіб та ін­ших пра­ців­ни­ків, якщо вва­жає, що ци­ми рі­ше­н­ня­ми, ді­я­ми або без­ді­яль­ні­стю по­ру­ше­но її пра­ва, сво­бо­ди чи ін­те­ре­си.

Від­по­від­но до ч. 2 ст. 24 цьо­го Ко­де­ксу рі­ше­н­ня – окре­мі акти, яки­ми ор­га­ни до­хо­дів і збо­рів або їхні по­са­до­ві осо­би при­йма­ють рі­ше­н­ня з пи­тань, пе­ред­ба­че­них за­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни з пи­тань дер­жав­ної ми­тної спра­ви, а та­кож за­до­воль­ня­ють скар­ги, за­яви, кло­по­та­н­ня кон­кре­тних фі­зи­чних чи юри­ди­чних осіб або від­мов­ля­ють в їхньо­му за­до­во­лен­ні.

То­му рі­ше­н­ня ми­тних ор­га­нів що­до ви­зна­че­н­ня ми­тної вар­то­сті є пра­во­ви­ми акта­ми ін­ди­ві­ду­аль­ної дії, во­ни по­ро­джу­ють для пла­тни­ків по­да­тків юри­ди­чні на­слід­ки у фор­мі прав, обов’яз­ків, їхні змі­ни чи при­пи­не­н­ня. Рі­ше­н­ня ми­тних ор­га­нів від­по­від­а­ють кри­те­рі­ям, які да­ють змо­гу від­не­сти їх до рі­шень суб’єктів вла­дних пов­но­ва­жень. То­му на рі­ше­н­ня ми­тних ор­га­нів Укра­ї­ни по­ши­рю­є­ться юрис­ди­кція адмі­ні­стра­тив­них су­дів від­по­від­но до п. 1 ч. 2 ст. 17 КАСУ.

Від­по­від­но до ст. 29 Ми­тно­го ко­де­ксу Укра­ї­ни рі­ше­н­ня, дії або без­ді­яль­ність ор­га­нів до­хо­дів і збо­рів або їхніх по­са­до­вих осіб мо­жуть бу­ти оскар­же­ні без­по­се­ре­дньо до су­ду в по­ряд­ку, ви­зна­че­но­му за­ко­ном.

Якщо рі­ше­н­ня, дії або без­ді­яль­ність ор­га­ну до­хо­дів і збо­рів або йо­го по­са­до­вої осо­би одно­ча­сно оскар­жу­ю­ться до ор­га­ну (по­са­до­вої осо­би) ви­що­го рів­ня та до су­ду і суд від­кри­ває про­ва­дже­н­ня у спра­ві, роз­гляд скар­ги ор­га­ном (по­са­до­вою осо­бою) ви­що­го рів­ня при­пи­ня­є­ться.

Крім то­го, вар­то за­зна­чи­ти, що від­по­від­но до ч. 2 ст. 55 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни ко­жно­му га­ран­ту­є­ться пра­во на оскар­же­н­ня в су­ді рі­шень, дій чи без­ді­яль­но­сті ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди, ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, по­са­до­вих і слу­жбо­вих осіб.

Го­лов­ним обов’яз­ком дер­жа­ви є утвер­дже­н­ня і за­без­пе­че­н­ня прав і сво­бод лю­ди­ни. Звер­не­н­ня до су­ду для за­хи­сту кон­сти­ту­цій­них прав і сво­бод лю­ди­ни і гро­ма­дя­ни­на без­по­се­ре­дньо на під­ста­ві Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни га­ран­ту­є­ться (ст. 8 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни).

От­же, на кон­сти­ту­цій­но­му рів­ні ство­ре­но ме­ха­нізм ре­а­лі­за­ції кон­сти­ту­цій­но­го пра­ва осо­би на су­до­вий за­хист прав і сво­бод лю­ди­ни і гро­ма­дя­ни­на.

Є та­кож і по­зи­ція КСУ з при­во­ду ре­а­лі­за­ції пра­ва звер­не­н­ня до су­ду без до­су­до­во­го вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру. Так, від­по­від­но до рі­ше­н­ня КСУ у спра­ві за кон­сти­ту­цій­ним звер­не­н­ням гро­ма­дян­ки Дзюби Г. що­до офі­цій­но­го тлу­ма­че­н­ня ч. 3, ін­шої ст. 55 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни та ст. 248-2 ЦПК Укра­ї­ни (спра­ва гро­ма­дян­ки Дзюби Г. що­до пра­ва на оскар­же­н­ня в су­ді не­пра­во­мір­них дій по­са­до­вої осо­би) від 25.11.1997 №6-зп ч. 2 ст. 55 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни не­об­хі­дно ро­зу­мі­ти так, що ко­жен, тоб­то гро­ма­дя­нин Укра­ї­ни, іно­зе­мець, осо­ба без гро­ма­дян­ства має га­ран­то­ва­не дер­жа­вою пра­во оскар­жи­ти в су­ді за­галь­ної юрис­ди­кції рі­ше­н­ня, дії чи без­ді­яль­ність будь-яко­го ор­га­ну дер­жав­ної вла­ди, ор­га­ну мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, по­са­до­вих і слу­жбо­вих осіб, якщо гро­ма­дя­нин Укра­ї­ни, іно­зе­мець, осо­ба без гро­ма­дян­ства вва­жа­ють, що їхнє рі­ше­н­ня, дія чи без­ді­яль­ність по­ру­шу­ють або обме­жу­ють пра­ва і сво­бо­ди гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни, іно­зем­ця, осо­би без гро­ма­дян­ства чи пе­ре­шко­джа­ють їхньо­му здій­снен­ню, а то­му по­тре­бу­ють пра­во­во­го за­хи­сту в су­ді. Та­кі скар­ги під­ля­га­ють без­по­се­ре­дньо­му роз­гля­ду в су­дах не­за­ле­жно від то­го, що прийня­тим ра­ні­ше за­ко­ном міг бу­ти вста­нов­ле­ний ін­ший по­ря­док їхньо­го роз­гля­ду (оскар­же­н­ня до ор­га­ну, по­са­до­вої осо­би ви­що­го рів­ня що­до то­го ор­га­ну і по­са­до­вої осо­би, що прийня­ли рі­ше­н­ня, вчи­ни­ли дії або допу­сти­ли без­ді­яль­ність). По­да­н­ня скар­ги до ор­га­ну, по­са­до­вої осо­би ви­що­го рів­ня

не пе­ре­шко­джає оскар­жен­ню цих рі­шень, дій чи без­ді­яль­но­сті до су­ду.

То­му мо­жна ствер­джу­ва­ти, що оскар­жу­ва­ти рі­ше­н­ня ми­тних ор­га­нів Укра­ї­ни що­до ви­зна­че­н­ня ми­тної вар­то­сті то­ва­ру мо­жна без­по­се­ре­дньо до су­ду без по­за­су­до­во­го по­ряд­ку ви­рі­ше­н­ня спо­ру між суб’єкта­ми го­спо­да­рю­ва­н­ня та ми­тни­ми ор­га­на­ми Укра­ї­ни, хо­ча ви­ще на­ве­де­ні при­пи­си Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни та Ми­тно­го ко­де­ксу Укра­ї­ни не пе­ре­шко­джа­ють ре­а­лі­за­ції пра­ва суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня в по­за­су­до­во­му по­ряд­ку ви­рі­ши­ти спір з ми­тни­ми ор­га­на­ми шля­хом по­да­чі від­по­від­ної за­яви чи скар­ги до ми­тних ор­га­нів що­до пра­виль­но­сті ви­зна­че­н­ня ми­тної вар­то­сті то­ва­ру.

Що­до стя­гне­н­ня по­мил­ко­во та/або на­дмір­но за­ра­хо­ва­них до бю­дже­ту ми­тних та ін­ших пла­те­жів вна­слі­док не­пра­виль­но­го чи не­за­кон­но­го ви­зна­че­н­ня ми­тної вар­то­сті то­ва­ру, слід за­зна­чи­ти та­ке.

Від­по­від­но до п. 1 ст. 43 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни від 02.12.2010 № 2755-VI (із змі­на­ми та до­пов­не­н­ня­ми) по­мил­ко­во та/або на­дмі­ру спла­че­ні су­ми гро­шо­во­го зо­бов’яза­н­ня під­ля­га­ють по­вер­нен­ню пла­тни­ку від­по­від­но до ці­єї стат­ті та ст. 301 Ми­тно­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, крім ви­пад­ків на­яв­но­сті у та­ко­го пла­тни­ка по­да­тко­во­го бор­гу.

Ста­т­тя 301 Ми­тно­го ко­де­ксу Укра­ї­ни від 13.03.2012 № 4495-VI ре­гла­мен­тує по­вер­не­н­ня по­мил­ко­во та/або на­дмі­ру спла­че­них сум ми­тних пла­те­жів.

Крім то­го, від­по­від­но до ст. 27 Ми­тно­го ко­де­ксу Укра­ї­ни від 13.03.2012 № 4495-VI, якщо за­до­во­ле­н­ня скар­ги на рі­ше­н­ня, дії або без­ді­яль­ність ор­га­нів до­хо­дів і збо­рів або їхніх по­са­до­вих осіб пов’яза­не з ви­пла­тою гро­шо­вих сум, їхня ви­пла­та здій­сню­є­ться за ра­ху­нок дер­жав­но­го бю­дже­ту ор­га­на­ми, що здій­сню­ють ка­зна­чей­ське об­слу­го­ву­ва­н­ня бю­дже­тних ко­штів, на під­ста­ві рі­ше­н­ня су­ду, ор­га­ну чи по­са­до­вої осо­би що­до за­до­во­ле­н­ня скар­ги пов­ні­стю або час­тко­во у по­ряд­ку, ви­зна­че­но­му за­ко­ном.

Від­по­від­но до пп. 1 п. 9 роз­ді­лу VI При­кін­це­вих та пе­ре­хі­дних по­ло­жень Бю­дже­тно­го ко­де­ксу Укра­ї­ни від 08.07.2010 № 2456-VI рі­ше­н­ня су­ду про стя­гне­н­ня (арешт) ко­штів дер­жав­но­го бю­дже­ту (мі­сце­вих бю­дже­тів) ви­ко­ну­є­ться ви­клю­чно цен­траль­ним ор­га­ном ви­ко­нав­чої вла­ди, що ре­а­лі­зує дер­жав­ну по­лі­ти­ку у сфе­рі ка­зна­чей­сько­го об­слу­го­ву­ва­н­ня бю­дже­тних ко­штів. За­зна­че­ні рі­ше­н­ня пе­ре­да­ю­ться до цен­траль­но­го ор­га­ну ви­ко­нав­чої вла­ди, що ре­а­лі­зує дер­жав­ну по­лі­ти­ку у сфе­рі ка­зна­чей­сько­го об­слу­го­ву­ва­н­ня бю­дже­тних ко­штів, для ви­ко­на­н­ня.

Від­по­від­но до пп. 5 п. 9 роз­ді­лу VI При­кін­це­вих та пе­ре­хі­дних по­ло­жень Бю­дже­тно­го ко­де­ксу Укра­ї­ни від 08.07.2010 № 2456-VI спи­са­н­ня ко­штів з бю­дже­ту за рі­ше­н­ням су­ду що­до по­вер­не­н­ня пла­тни­ку по­да­тків на­дмір­но та/або по­мил­ко­во спла­че­них по­да­тків і збо­рів (обов’яз­ко­вих пла­те­жів) та ін­ших до­хо­дів бю­дже­ту про­ва­ди­ться у ме­жах на­дмір­но та/або по­мил­ко­во спла­че­них ним до бю­дже­ту ко­штів.

Вар­то та­кож за­зна­чи­ти, що рі­ше­н­ня су­ду що­до стя­гне­н­ня по­мил­ко­во та/або на­дмір­но за­ра­хо­ва­них до бю­дже­ту ми­тних пла­те­жів без пра­виль­но­го ним ви­зна­че­н­ня ми­тної вар­то­сті то­ва­ру бу­де не­пра­во­мір­ним, оскіль­ки то­ді бу­де втра­ча­ти­ся при­чин­но­на­слід­ко­вий зв’язок між ви­зна­че­н­ням ми­тної вар­то­сті то­ва­ру та стя­гне­н­ням цих пла­те­жів. Не­пра­во­мір­ність та­ко­го рі­ше­н­ня су­ду бу­де по­ля­га­ти та­кож у то­му, що суд, не вста­но­вив­ши пра­виль­но­сті роз­ра­хун­ку ми­тної вар­то­сті то­ва­ру та її роз­мі­ру, не змо­же ви­зна­чи­ти, яку са­ме су­му по­мил­ко­во та/або на­дмір­но за­ра­хо­ва­них до бю­дже­ту ми­тних пла­те­жів слід стя­гну­ти з бю­дже­ту.

То­му суб’єктам го­спо­да­рю­ва­н­ня до­ціль­но по­да­ва­ти до су­дів адмі­ні­стра­тив­ний по­зов одно­ча­сно що­до ска­су­ва­н­ня рі­ше­н­ня ми­тних ор­га­нів Укра­ї­ни про не­пра­виль­не чи не­за­кон­не ви­зна­че­н­ня ми­тної вар­то­сті то­ва- ру, якщо бу­ли по­ру­ше­ні їхні пра­ва та ін­те­ре­си ми­тни­ми ор­га­на­ми Укра­ї­ни при її ви­зна­чен­ні, та що­до стя­гне­н­ня по­мил­ко­во та/або на­дмір­но за­ра­хо­ва­них до бю­дже­ту ми­тних пла­те­жів, во­дно­час за­зна­чив­ши ор­га­ни Дер­жав­ної ка­зна­чей­ської слу­жби Укра­ї­ни тре­тьою осо­бою в адмі­ні­стра­тив­ній спра­ві, які бу­дуть зо­бов’яза­ні за рі­ше­н­ням су­ду здій­сни­ти ви­пла­ту та­ких пла­те­жів.

Ан­тон МОНАЄНКО, д.ю.н., про­фе­сор, за­слу­же­ний юрист Укра­ї­ни, член На­у­ко­во-кон­суль­та­тив­ної ра­ди при ВСУ та при ВАСУ

Дже­ре­ло: Адмі­ні­стра­ція Дер­жав­ної при­кор­дон­ної слу­жби Укра­ї­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.