Тіль­ки без фа­на­ти­зму

Yurydychna Gazeta - - КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО - З по­ва­гою Хри­сти­на ВЕНГРИНЯК, го­лов­ний ре­да­ктор «Юри­ди­чної га­зе­ти»

Окру­жний адмі­ні­стра­тив­ний суд Ки­є­ва – один із най­скан­даль­ні­ших в Укра­ї­ні. То йо­го суд­ді ска­су­ва­ли ука­зи пре­зи­ден­та, то бу­ли пе­ри­пе­тії з ін­ши­ми ре­зо­нан­сни­ми спра­ва­ми. Не­що­дав­но в при­мі­щен­ні Окру­жно­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду м. Ки­є­ва спів­ро­бі­тни­ки мі­лі­ції та про­ку­ра­ту­ри про­ве­ли об­шук. Ці­ка­во, що під­ста­вою та­ких дій ста­ла ухва­ла Шев­чен­ків­сько­го ра­йон­но­го су­ду м. Чер­нів­ці від 14.02.2014 у спра­ві №727/1117/ 15-к (ма­те­рі­а­ли кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня №42015100000000098 від 31.01.2015) якою за­до­во­ле­но кло­по­та­н­ня слід­чо­го ОВС від­ді­лу про­ку­ра­ту­ри Чер­ні­ве­цької обла­сті Р. Мель­ни­чка та надано до­звіл на про­ве­де­н­ня об­шу­ку в ро­бо­чих ка­бі­не­тах окре­мих суд­дів Окру­жно­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду м. Ки­є­ва, у при­мі­ще­н­нях ар­хі­ву, апа­ра­ту та ін­ших ка­бі­не­тах су­ду, з ме­тою ви­яв­ле­н­ня та ви­лу­че­н­ня ре­чей і до­ку­мен­тів, які мо­жуть бу­ти до­ка­за­ми до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня та су­до­во­го роз­гля­ду.

Не всти­гли в су­спіль­стві обго­во­ри­ти ці по­дії, як Окру­жний адмі­ні­стра­тив­ний суд Ки­є­ва став цен­тром но­во­го скан­да­лу. Пав­ло Пе­трен­ко, мі­ністр юсти­ції Укра­ї­ни, за­явив, що Мін’юст іні­ці­ює ди­сци­плі­нар­не про­ва­дже­н­ня що­до суд­дів, які від­мо­ви­ли­ся роз­гля­да­ти спра­ву про за­бо­ро­ну Ком­пар­тії Укра­ї­ни. Спра­ва в то­му, що всі суд­ді Окру­жно­го адмін­су­ду за­яви­ли са­мо­від­від та від­мо­ви­лись роз­гля­да­ти за­зна­че­ну спра­ву. Мі­ністр Пе­трен­ко на­го­ло­сив, що, від­по­від­но до за­ко­ну, су­д­дя мо­же ого­ло­си­ти про са­мо­від­від ли­ше до по­ча­тку роз­гля­ду спра­ви по су­ті, то­ді як Окру­жний адмі­ні­стра­тив­ний суд Ки­є­ва роз­гля­дає спра­ву про за­бо­ро­ну КПУ з ли­пня 2014 р.

У ньо­го скла­ло­ся вра­же­н­ня, що роз­гляд спра­ви за­тя­гу­є­ться, і суд «пі­ді­грає» одній зі сто­рін, а са­ме – пред­став­ни­кам Ком­пар­тії. «Дії суд­ді й усьо­го скла­ду су­ду, на жаль, під­твер­ди­ли на­ші пі­до­зри про те, що суд фа­кти­чно був не­об’єктив­ним і упе­ре­дже­ним», - за­явив Пе­трен­ко. Він та­кож за­зна­чив, що за­ко­ном не пе­ред­ба­че­но мо­жли­вість ко­ле­ктив­ної за­яви про са­мо­від­від тих суд­дів, які не є уча­сни­ка­ми про­це­су.

Ви­хо­дить, що ор­ган ви­ко­нав­чої гіл­ки вла­ди на­ма­га­є­ться ро­зі­бра­тись з ор­га­ном су­до­вої вла­ди. Важ­ко ска­за­ти, хто в пи­тан­ні зі спра­вою про­ти Ком­пар­тії ви­нен, а хто ні, але за­яви про те, що суд фа­кти­чно був не­об’єктив­ним і упе­ре­дже­ним яв­но по­за ком­пе­тен­ці­єю П. Пе­трен­ка. Мі­ністр юсти­ції не на­ді­ле­ний пов­но­ва­же­н­ня­ми ви­рі­шу­ва­ти ці пи­та­н­ня.

Ду­же на­пру­же­на ситуація скла­ла­ся нав­ко­ло Окру­жно­го адмін­су­ду Ки­є­ва і пі­до­зрі­ла з по­гля­ду іні­ці­а­то­рів об­шу­ків та іні­ці­ю­ва­н­ня ди­сци­плі­нар­них про­ва­джень про­ти суд­дів. Зро­зумі­ло, що суд­ді мо­жуть бу­ти й вин­ні, і в су­до­вій си­сте­мі так і не від­бу­ла­ся лю­стра­ція, але в будь-яко­му ви­пад­ку не­об­хі­дно до­три­му­ва­ти­ся за­ко­ну, та ро­би­ти все пра­виль­но, щоб по­тім не тре­ба бу­ло за рі­ше­н­ням ЄСПЛ з держ­бю­дже­ту від­шко­до­ву­ва­ти ко­шти. На­то­мість по­лі­ти­чною до­ціль­ні­стю остан­нім ча­сом по­ча­ли при­кри­ва­тись всі, не ду­ма­ю­чи про на­слід­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.