Но­вий ін­сти­тут – но­вий по­ря­док

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ігор ВИНОКУР, спе­ці­аль­но для «Юри­ди­чної га­зе­ти»

Зва­жа­ю­чи на ті фун­кції, які сьо­го­дні ма­ють но­та­рі­у­си (на­га­да­є­мо, що но­та­рі­у­сам цьо­го ро­ку надано до­да­тко­ві пов­но­ва­же­н­ня у сфе­рі дер­жав­ної ре­є­стра­ції прав), ар­бі­тра­жні ке­ру­ю­чі (від ді­яль­но­сті яких фа­кти­чно за­ле­жить до­ля ба­га­тьох укра­їн­ських під­при­ємств), держ­слу­жбов­ці Мін’юсту та роль пред­став­ни­ків цих про­фе­сій у су­спіль­стві, під­ви­ще­н­ня їх ква­лі­фі­ка­ції є вкрай акту­аль­ним і ва­жли­вим пи­та­н­ням. Ра­ні­ше ним за­ймав­ся Центр пе­ре­пі­дго­тов­ки та під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції пра­ців­ни­ків юсти­ції, а у черв­ні цьо­го ро­ку, від­по­від­но до на­ка­зу Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни від 05.06.2015 №856/5, йо­го бу­ло пе­ре­йме­но­ва­но в Ін­сти­тут пра­ва та пі­сля­ди­плом­ної осві­ти Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни. От­же, сьо­го­дні цим пи­та­н­ням за­йма­є­ться ці­лий ін­сти­тут.

Зна­чно онов­ле­но ка­дро­вий по­тен­ці­ал Ін­сти­ту­ту. На сьо­го­дні в ньо­му пра­цює три до­кто­ри та два кан­ди­да­ти юри­ди­чних на­ук. До­да­тко­во за­лу­ча­ю­ться на­у­ков­ці і фа­хів­ці з ін­ших ви­щих на­вчаль­них за­кла­дів, з якими укла­де­но ме­мо­ран­ду­ми про спів­ро­бі­тни­цтво та спів­пра­цю. За да­ни­ми Ін­сти­ту­ту, про­тя­гом II–III квар­та­лу 2015 р. за­га­лом бу­ло про­ве­де­но 54 се­мі­на­ри для 2403 осіб.

Так, ко­штом за­галь­но­го фон­ду про­ве­де­но 26 се­мі­на­рів для 636 осіб, з них (від­по­від­но до пла­ну-гра­фі­ка під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції пра­ців­ни­ків ор­га­нів юсти­ції та цен­траль­них ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди, ді­яль­ність яких спря­мо­ву­є­ться і ко­ор­ди­ну­є­ться Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів Укра­ї­ни че­рез Мі­ні­стра юсти­ції Укра­ї­ни на 2015 р., за­твер­дже­но­го на­ка­зом Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни від 28.01.2015 №128/к) про­ве­де­но 24 се­мі­на­ри для 565 осіб:

– 8 се­мі­на­рів для 166 пра­ців­ни­ків стру­ктур­них під­роз­ді­лів апа­ра­ту Мі­ні­стер­ства юсти­ції та цен­траль­них ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди, ді­яль­ність яких спря­мо­ву­є­ться і ко­ор­ди­ну­є­ться Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів Укра­ї­ни че­рез Мі­ні­стра юсти­ції Укра­ї­ни;

– 16 се­мі­на­рів для 399 пра­ців­ни­ків те­ри­то­рі­аль­них ор­га­нів юсти­ції (ке­рів­ні пра­ців­ни­ки та спе­ці­а­лі­сти го­лов­них управ­лінь юсти­ції з рі­зних на­пря­мів ро­бо­ти);

Від­по­від­но до Пла­ну-гра­фі­ка під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції пра­ців­ни­ків юри­ди­чних служб мі­ні­стерств, ін­ших цен­траль­них ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди у 2015 р., за­твер­дже­но­го на­ка­зом Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни від 25.12.2014 №283/7 про­ве­де­но 2 се­мі­на­ри для 71 осо­би.

Ко­штом спе­ці­аль­но­го фон­ду Дер­жав­но­го бю­дже­ту про­ве­де­но 23 се­мі­на­ри, у яких узя­ли участь 1767 осіб, з них від­по­від­но до Пла­ну-гра­фі­ка під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції но­та­рі­у­сів, кон­суль­тан­тів дер­жав­них но­та­рі­аль­них кон­тор, дер­жав­них но­та­рі­аль­них ар­хі­вів, по­мі­чни­ків пр ива­тних но­та­рі­у­сів на кві­тень-гру­день 2015 р., за­твер­дже­но­го на­ка­зом Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни від 13.03.2015 №81/7 про­ве­де­но 7 се­мі­на­рів з гру­па­ми при­ва­тних но­та­рі­у­сів та по­мі­чни­ків при­ва­тних но­та­рі­у­сів у кіль­ко­сті 148 осіб, 8 се­мі­на­рів з гру­па­ми но­та­рі­у­сів з ре­гіо­нів у кіль­ко­сті 252 осо­би.

1 се­мі­нар – під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції ар­бі­тра­жних ке­ру­ю­чих (роз­по­ря­дни­ків май­на, ке­ру­ю­чих са­на­ці­єю, лі­кві­да­то­рів), у яких узя­ли участь 27 осіб.

Від­по­від­но до ли­ста Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни від 26.01.2015 №10.2-7/108 про­ве­де­но 7 се­мі­на­рів з гру­па­ми пра­ців­ни­ків юри­ди­чних служб мі­ні­стерств, ін­ших цен­траль­них ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди, у яких узя­ли участь 77 осіб. Та­кож, за да­ни­ми ін­сти­ту­ту, одно­ча­сно бу­ло про­ве­де­но до­да­тко­ві за­хо­ди – 5 се­мі­на­рів для но­та­рі­у­сів у кіль­ко­сті 1263 осіб, а са­ме:

– м. Ки­їв – се­мі­нар про­ве­де­но 30.06.2015, про­йшли на­вча­н­ня 170 осіб;

– м. Хар­ків – се­мі­нар про­ве­де­но 10.07.2015, про­йшли на­вча­н­ня 293 осо­би;

– м. Львів – се­мі­нар про­ве­де­но 24-25.09.2015, про­йшли на­вча­н­ня 316 осіб;

– м. Оде­са – се­мі­нар про­ве­де­но 23.10. 2015, про­йшли на­вча­н­ня 239 осіб;

– м. За­по­ріж­жя – се­мі­нар про­ве­де­но 20-21.08.2015, про­йшли на­вча­н­ня 245 осіб.

Кон­троль над но­та­рі­аль­ною ква­лі­фі­ка­ці­єю

На сьо­го­дні під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції но­та­рі­у­сів, кон­суль­тан­тів дер­жав­них но­та­рі­аль­них кон­тор, дер­жав­них но­та­рі­аль­них ар­хі­вів, по­мі­чни­ків при­ва­тних но­та­рі­у­сів ре­гу­лю­є­ться по­ряд­ком, за­твер­дже­ним на­ка­зом Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни від 28.08.2014 №1422/5, за­ре­є­стро­ва­но­го в Мі­ні­стер­стві юсти­ції Укра­ї­ни 29.08.2014 за №1046/25823.

На­у­ков­ці Ін­сти­ту­ту вне­сли про­по­зи­ції що­до про­е­кту По­ряд­ку та про­по­ну­ють прийня­т­тя йо­го в но­вій ре­да­кції. Про­ект до­ку­мен­та ви­зна­чає ме­ха­нізм за­без­пе­че­н­ня ор­га­ні­за­ції та про­ве­де­н­ня за­хо­дів з під­ви­ще­н­ня про­фе­сій­но­го рів­ня, а та­кож під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції дер­жав­них та при­ва­тних но­та­рі­у­сів, кон­суль­тан­тів дер­жав­них но­та­рі­аль­них кон­тор і дер­жав­них но­та­рі­аль­них ар­хі­вів, по­мі­чни­ків при­ват- них но­та­рі­у­сів з ура­ху­ва­н­ням ви­мог За­ко­нів Укра­ї­ни «Про но­та­рі­ат» та «Про осві­ту».

Згі­дно з за­про­по­но­ва­ни­ми змі­на­ми, ме­ха­нізм ор­га­ні­за­ції за­без­пе­че­н­ня під­ви­ще­н­ня про­фе­сій­но­го рів­ня дер­жав­них і при­ва­тних но­та­рі­у­сів, кон­суль­тан­тів дер­жав­них но­та­рі­аль­них кон­тор, дер­жав­них но­та­рі­аль­них ар­хі­вів, по­мі­чни­ків при­ва­тних но­та­рі­у­сів та під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції но­та­рі­у­сів скла­да­є­ться з су­ку­пно­сті за­хо­дів, спря­мо­ва­них на ін­фор­ма­цій­не, ме­то­ди­чне, ка­дро­ве та ма­те­рі­аль­но­те­хні­чне за­без­пе­че­н­ня за­хо­дів з під­ви­ще­н­ня про­фе­сіо­на­лі­зму зга­да­них осіб.

Но­та­рі­у­си зо­бов’яза­ні по­стій­но під­ви­щу­ва­ти свій про­фе­сій­ний рі­вень, а у ви­пад­ках, пе­ред­ба­че­них п. 3 ч. 1 ст. 29-1 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про но­та­рі­ат», про­хо­ди­ти кур­си під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції за про­фе­сій­ни­ми про­гра­ма­ми.

Про­е­ктом змін до По­ряд­ку про­по­ну­є­ться, що про­ве­де­н­ня за­хо­дів з під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції но­та­рі­у­сів, кон­суль­тан­тів дер­жав­них но­та­рі­аль­них кон­тор, дер­жав­них но­та­рі­аль­них ар­хі­вів, по­мі­чни­ків при­ва­тних но­та­рі­у­сів без про­фе­сій­ної про­гра­ми або від­по­від­но до про­фе­сій­ної про­гра­ми, не по­го­дже­ної зі стру­ктур­ним під­роз­ді­лом Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни, який за­без­пе­чує ре­а­лі­за­цію пов­но­ва­жень Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни у сфе­рі но­та­рі­а­ту, не до­пу­ска­є­ться.

У пла­ні Про­е­кту про­по­ну­є­ться де­таль­но ре­гла­мен­ту­ва­ти по­ря­док під­ви­ще­н­ня про­фе­сій­но­го рів­ня та під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції но­та­рі­у­сів. Так, пе­ре­дба­ча­є­ться, що під­ви­ще­н­ня про­фе­сій­но­го рів­ня – це онов­ле­н­ня, поглиблення та роз­ши­ре­н­ня про­фе­сій­них знань, умінь і на­ви­чок вузь­кої те­ма­ти­ки, обра­ної но­та­рі­у­сом за йо­го впо­до­ба­н­ням чи по­тре­ба­ми. При цьо­му під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції – це ком­пле­ксне по­кра­ще­н­ня знань, умінь і пра­кти­чних на­ви­чок до рів­ня, що від­по­від­ає су­ча­сним ви­мо­гам, за про­фе­сій­ною про­гра­мою.

Під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції на­вчаль­ним за­кла­дом пі­сля­ди­плом­ної осві­ти, який під­по­ряд­ко­ву­є­ться Мі­ні­стер­ству юсти­ції Укра­ї­ни (да­лі – на­вчаль­ний за­клад Мін’юсту), про­во­ди­ться від­по­від­но до Пла­нів-гра­фі­ків під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції но­та­рі­у­сів, кон­суль­тан­тів дер­жав­них

но­та­рі­аль­них кон­тор, но­та­рі­у­сів дер­жав­них но­та­рі­аль­них ар­хі­вів, по­мі­чни­ків при­ва­тних но­та­рі­у­сів (да­лі – План-гра­фік), які що­ро­ку за­твер­джу­ю­ться Мі­ні­стер­ством юсти­ції Укра­ї­ни. Пі­сля за­твер­дже­н­ня План-гра­фік роз­мі­щу­є­ться на офі­цій­но­му веб-сай­ті на­вчаль­но­го за­кла­ду Мін’юсту в ме­ре­жі Ін­тер­нет.

На під­ста­ві Пла­ну-гра­фі­ка на­вчаль­ний за­клад Мін’юсту спіль­но з Де­пар­та­мен­том но­та­рі­а­ту та фі­нан­со­во­го мо­ні­то­рин­гу (да­лі – Де­пар­та

мент) фор­мує нав­чаль­ні пла­ни до ко­жно­го на­вчаль­но­го за­хо­ду, якими пе­ред­ба­ча­ю­ться вид, за­галь­на те­ма, строк під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції, ка­те­го­рія слу­ха­чів, роз­по­діл на­вчаль­но­го ча­су, те­ма­ти­ка на­вчаль­них за­нять та ви­кла­да­цький склад.

Нав­чаль­ні пла­ни що­до під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції но­та­рі­у­сів і кон­суль­тан­тів дер­жав­них но­та­рі­аль­них кон­тор та дер­жав­них но- та­рі­аль­них ар­хі­вів по­го­джу­ю­ться Де­пар­та­мен­том ка­дро­вої ро­бо­ти й дер­жав­ної слу­жби та за­твер­джу­ю­ться ди­ре­кто­ром на­вчаль­но­го за­кла­ду Мін’юсту.

З ме­тою оцін­ки ре­зуль­та­тів на­вча­н­ня, пе­ре­вір­ки рів­ня те­о­ре­ти­чних знань, пра­кти­чних умінь і на­ви­чок за­сто­со­ву­є­ться під­сум­ко­вий кон­троль, що здій­сню­є­ться шля­хом скла­да­н­ня у на­вчаль­но­му за­кла­ді Мін’юсту в очно­му ре­жи­мі під­сум­ко­во­го за­лі­ку або про­хо­дже­н­ня на веб-пор­та­лі на­вчаль­но­го за­кла­ду Мін’юсту те­сту­ва­н­ня.

Для прийня­т­тя під­сум­ко­во­го за­лі­ку на­вчаль­ним за­кла­дом Мін’юсту ство­рю­є­ться ко­мі­сія у скла­ді го­ло­ви ко­мі­сії, за­сту­пни­ка го­ло­ви ко­мі­сії (за по­тре­би), чле­нів ко­мі­сії та се­кре­та­ря. Пер­со­наль­ний склад ко­мі­сії за­твер­джу­є­ться на­ка­зом на­вчаль­но­го за­кла­ду Мін’юсту. Го­ло­ва ко­мі­сії за­твер­джує орі­єн­тов­ний пе­ре­лік те­о­ре­ти­чних пи­тань для ви­не­се­н­ня на за­лік чи те­сту­ва­н­ня, які опри­лю­дню­ю­ться на офі­цій­ній сто­рін­ці на­вчаль­но­го за­кла­ду Мін’юсту в ме­ре­жі Ін­тер­нет.

Бі­ле­ти, за якими слу­ха­чі скла­да­ють під­сум­ко­вий за­лік або про­хо­дять те­сту­ва­н­ня, скла­да­ю­ться з 3-х зав­дань: 1-го те­о­ре­ти­чно­го пи­та­н­ня з опри­лю­дне­но­го пе­ре­лі­ку та 2-х пра­кти­чних за­дач.

Під­сум­ко­вий за­лік мо­же про­хо­ди­ти в пи­сьмо­вій або усній фор­мах. Від­по­віді слу­ха­чів оці­ню­ю­ться ко­мі­сі­єю. Ре­зуль­тат те­сту­ва­н­ня ви­зна­ча­є­ться про­грам­ним за­без­пе­че­н­ням ав­то­ма­ти­чно. Слу­хач який отри­мав не­га­тив­ний ре­зуль­тат у під­сум­ко­во­му кон­тро­лі знань, вва­жа­є­ться та­ким, що не про­йшов під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції. У цьо­му ви­пад­ку йо­му на­да­є­ться пра­во один раз узя­ти участь у під­сум­ко­во­му кон­тро­лі знань на без­опла­тній осно­ві.

Про­е­ктом на­ка­зу пе­ре­дба­ча­є­ться, що на­вчаль­ний за­клад Мін’юсту мо­же ор­га­ні­зо­ву­ва­ти по­за­пла­но­ві та до­да­тко­ві за­хо­ди з під­ви­ще­н­ня про­фе­сій­но­го рів­ня та під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції за про­гра­ма­ми те­ма­ти­чних ко­ро­тко­стро­ко­вих се­мі­на­рів для дер­жав­них і при­ва­тних но­та­рі­у­сів, кон­суль­тан­тів дер­жав­них но­та­рі­аль­них кон­тор і дер­жав­них но­та­рі­аль­них ар­хі­вів, по­мі­чни­ків при­ва­тних но­та­рі­у­сів, за без­по­се­ре­днім звер­не­н­ням за­зна­че­них осіб та на до­го­вір­них за­са­дах.

У ра­зі про­ве­де­н­ня на­вчаль­ним за­кла­дом Мін’юсту та­ких за­хо­дів дер­жав­ним та при­ва­тним но­та­рі­у­сам, кон­суль­тан­там дер­жав­них но­та­рі­аль­них кон­тор і дер­жав­них но­та­рі­аль­них ар­хі­вів, по­мі­чни­кам при­ва­тних но­та­рі­у­сів ви­да­є­ться сер­ти­фі­кат про під­ви­ще­н­ня про­фе­сій­но­го рів­ня за фор­мою, на­ве­де­ною у до­да­тку до цьо­го По­ряд­ку.

На­вчаль­ний пункт Ін­сти­ту­ту, м. Ки­їв

Бу­ди­нок, де зна­хо­ди­ться Ін­сти­тут

На­вчаль­ний пункт у м. Іва­но-Фран­ків­ську

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.