22 суд­дів ре­ко­мен­до­ва­ні для обра­н­ня без­стро­ко­во

Yurydychna Gazeta - - ПОДІЯ СУДОВА СИСТЕМА -

20.11.2015 р. на за­сі­дан­ні Ви­щої ква­лі­фі­ка­цій­ної ко­мі­сії суд­дів Укра­ї­ни роз­гля­ну­то пи­та­н­ня про ре­ко­мен­ду­ва­н­ня кан­ди­да­тів для обра­н­ня на по­са­ду суд­ді без­стро­ко­во.

За ре­зуль­та­та­ми пе­ре­вір­ки Ко­мі­сія прийня­ла рі­ше­н­ня ре­ко­мен­ду­ва­ти кан­ди­да­тів:

• Фе­до­ро­ву Окса­ну Фе­до­рів­ну – суд­дею Шев­чен­ків­сько­го ра­йон­но­го су­ду м. Льво­ва;

• Ба­бі­че­ву Лю­бов Пе­трів­ну – суд­дею Ан­тра­ци­тів­сько­го мі­ськра­йон­но­го су­ду Лу­ган­ської обл.;

• Ка­ря­ку Дми­тра Оле­ксан­дро­ви­ча – суд­дею При­мор­сько­го ра­йон­но­го су­ду За­по­різь­кої обл.;

• Яні­ва На­за­ра Ми­ро­сла­во­ви­ча – суд­дею Стрий­сько­го мі­ськра­йон­но­го су­ду Львів­ської обл.;

• Оста­пен­ко Те­тя­ну Ана­то­лі­їв­ну – суд­дею го­спо­дар­сько­го су­ду Хер­сон­ської обл.;

• Бу­жо­ру Ва­си­ля То­до­ро­ви­ча – суд­дею Сто­ро­жи­не­цько­го ра­йон­но­го су­ду Чер­ні­ве­цької обл.;

• Шев­чен­ко (Музиченко) Ан­ну Ва­си­лів­ну – суд­дею Ки­їв­сько­го окру­жно­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду;

• Вой­на­рів­сько­го Ми­ко­лу Ми­ко­ла­йо­ви­ча – суд­дею Ми­ко­ла­ївсь- ко­го ра­йон­но­го су­ду Ми­ко­ла­їв­ської обл.;

• Ко­са Іго­ря Бо­г­да­но­ви­ча – суд­дею Бу­сько­го ра­йон­но­го су­ду Львів­ської обл.;

• Ве­ре­щін­ську Іри­ну Ві­кто­рів­ну – суд­дею Со­лом’ян­сько­го ра­йон­но­го су­ду м. Ки­є­ва;

• Кон­дра­тен­ко Оле­ну Оле­ксан­дрів­ну – суд­дею Шев­чен­ків­сько­го ра­йон­но­го су­ду м. Ки­є­ва;

• Ко­ре­цько­го Дми­тра Бо­ри­со­ви­ча – суд­дею Су­во­ров­сько­го ра­йон­но­го су­ду м. Хер­со­на;

• Ди­бу Оле­ксія Ва­си­льо­ви­ча – суд­дею Обо­лон­сько­го ра­йон­но­го су­ду м. Ки­є­ва;

• Ми­халь­чен­ко Юлію Во­ло­ди­ми­рів­ну – суд­дею При­дні­пров­сько­го ра­йон­но­го су­ду м. Чер­ка­си;

• Ве­ли­чка Во­ло­ди­ми­ра Па­вло­ви­ча – суд­дею Бо­ри­спіль­сько­го мі­ськра­йон­но­го су­ду Ки­їв­ської обл.;

• Гур­то­вен­ка Ру­сла­на Ві­кто­ро­ви­ча – суд­дею Ста­ви­щен­сько­го ра­йон­но­го су­ду Ки­їв­ської обл.;

• Тан­ди­ра Оле­ксія Ві­та­лі­йо­ви­ча – суд­дею Ма­ка­рів­сько­го ра­йон­но­го су­ду Ки­їв­ської обл.;

• Лев­ко Ві­ру Бо­г­да­нів­ну – суд­дею Дні­пров­сько­го ра­йон­но­го су­ду м. Ки­є­ва;

• Борисюк Ін­ну Еду­ар­дів­ну – суд­дею Він­ни­цько­го мі­сько­го су­ду Він­ни­цької обл.;

• За­крев­сько­го Ле­о­ні­да Во­ло­ди­ми­ро­ви­ча – суд­дею Во­ло­ди­ми­ре­цько­го ра­йон­но­го су­ду Рів­нен­ської обл.;

• Кар­тав­це­ву Юлію Ва­ле­рі­їв­ну – суд­дею го­спо­дар­сько­го су­ду м. Ки­є­ва;

• Ей­ва­зо­ву Аі­ду Ра­фі­ків­ну – суд­дею го­спо­дар­сько­го су­ду Ки­їв­ської обл.

Ко­мі­сія прийня­ла рі­ше­н­ня від­кла­сти роз­гляд пи­та­н­ня про ре­ко­мен­ду­ва­н­ня на по­са­ду суд­ді без­стро­ко­во сто­сов­но Чер­но­гу­за Ан­дрія Фе­до­ро­ви­ча та Га­лай­ко На­та­лії Ми­ро­нів­ни.

Сер­гій КО­ЗЬЯ­КОВ, го­ло­ва ВККС

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.