І Фо­рум АПУ з кон­кур­сно­го пра­ва: стя­гне­н­ня, реструктуризація, бан­крут­ство

Yurydychna Gazeta - - ПОДІЯ БАНКРУТСТВО - Те­тя­на ПАШКОВСЬКА, жур­на­ліст «Юри­ди­чної га­зе­ти»

Пра­во­ве ре­гу­лю­ва­н­ня ді­яль­но­сті ар­бі­тра­жних ке­ру­ю­чих в Укра­ї­ні має го­стру по­тре­бу у нор­ма­тив­но­пра­во­вих змі­нах. Про це за­явив за­сту­пник ди­ре­кто­ра Де­пар­та­мен­ту з пи­тань су­до­вої ро­бо­ти та бан­крут­ства, на­чаль­ник управ­лі­н­ня з пи­тань бан­крут­ства Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни Юрій Мо­і­се­єв під час І Фо­ру­му з кон­кур­сно­го пра­ва, який бу­ло ор­га­ні­зо­ва­но Асо­ці­а­ці­єю прав­ни­ків Укра­ї­ни та при­свя­че­но трьом основ­ним аспе­ктам кон­кур­сно­го про­це­су: стя­гнен­ню, бан­крут­ству та ре­стру­кту­ри­за­ції.

Так, за сло­ва­ми па­на Мо­і­се­є­ва, сьо­го­дні в Укра­ї­ні пра­цює по­над 1,5 тис. ар­бі­тра­жних ке­ру­ю­чих, втім їхня ді­яль­ність не на­ле­жним чи­ном вре­гу­льо­ва­на дер­жа­вою на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні. «Ар­бі­тра­жний ке­ру­ю­чий – клю­чо­ва фі­гу­ра у спра­вах, пов’яза­них з бан­крут­ством. Це сво­го ро­ду ан­ти­кри­зо­вий ме­не­джер, на­ді­ле­ний пу­блі­чно-пра­во­ви­ми фун­кці­я­ми від іме­ні дер­жа­ви для то­го, щоб від­но­ви­ти пла­то­спро­мо­жність пла­тни­ка, або, якщо це не мо­жли­во, спри­я­ти про­ве­ден­ню про­це­ду­ри бан­крут­ства та­ким чи­ном, щоб за­вер­ши­ти її у най­ко­ро­тші стро­ки та з най­біль­шою ви­го­дою для кре­ди­то­рів», – ка­же екс­перт. Та­кож він до­дає, що на сьо­го­дні для цьо­го є пев­ні пе­ре­по­ни, у ви­гля­ді не­до­ско- на­ло­сті нор­ма­тив­но-пра­во­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня та скла­дно­щів у нор­мо­за­сто­сов­чій пра­кти­ці.

«Сьо­го­дні існує го­стра по­тре­ба нор­ма­тив­но-пра­во­вих змін. На­сам­пе­ред, в удо­ско­на­лен­ні за­без­пе­че­н­ня опла­ти по­слуг ар­бі­тра­жно­го ке­ру­ю­чо­го на ста­дії йо­го при­зна­че­н­ня як роз­по­ря­дни­ка май­на. Крім то­го, слід роз­ши­ри­ти пра­ва кре­ди­то­рів під час до­бо­ру кан­ди­да­тів на при­зна­че­н­ня ар­бі­тра­жно­го ке­ру­ю­чо­го в яко­сті роз­по­ря­дни­ка май­на. У за­ко­но­про­е­ктах, по­да­них на роз­гляд ВР, роз­пи­са­ний пев­ний ме­ха­нізм, в яко­му де­та­лі­зо­ва­но та роз­ши­ре­но пра­ва цих кре­ди­то­рів. Адже, як нам ві­до­мо, кре­ди­тор має прин­цип і він ри­зи­кує сво­ї­ми ко­шта­ми та сво­ї­ми пев­ни­ми кре­ди­тор­ськи­ми ви­мо­га- ми. То­му він має пра­во обра­ти то­го чи ін­шо­го (най­більш ефе­ктив­но­го) кри­зо­во­го ме­не­дже­ра. І це нор­маль­не яви­ще в усьо­му сві­ті», – за­пев­няє екс­перт.

Пан Мо­і­се­єв та­кож на­го­ло­шує на не­об­хі­дно­сті за­ко­но­дав­чо­го вре­гу­лю­ва­н­ня пи­та­н­ня збо­рів кре­ди­то­рів. Екс­перт впев­не­ний, що за­ко­но­да­вець по­ви­нен на­да­ти мо­жли­вість збо­рам кре­ди­то­рів са­мим ви­зна­ча­ти мі­сце їх про­ве­де­н­ня. «Це бу­ло б до­сить ро­зум­но й ефе­ктив­но та при­ско­ри­ло б про­це­ду­ру бан­крут­ства», – ре­зю­мує він.

Ви­ко­нав­ців мо­дер­ні­зу­ють…

У свою чер­гу, ди­ре­ктор Де­пар­та­мен­ту Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни з пи­тань су­до­вої ро­бо­ти та бан­крут­ства Оле­ксандр Олійник окре­слив до­ся­гне­н­ня ві­дом­ства у за­ко­но­твор­чій ро­бо­ті у цій сфе­рі. За сло­ва­ми експерта, Мі­ні­стер­ство юсти­ції спіль­но з між­на­ро­дни­ми екс­пер­та­ми активно пра­цює у на­прям­ку про­блем­них пи­тань бан­крут­ства, зокре­ма у пла­ні за­ко­но­прое­кт­ної ро­бо­ти. «Якщо го­во­ри­ти про ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень, без­пе­ре­чно, це ду­же ва­жли­ва сфе­ра жи­т­тя, оскіль­ки без на­ле­жно­го ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень, уся су­до­ва ро­бо­та зво­ди­ться фа­кти­чно на­ні­вець. На це звер­та­ють ува­гу і на­ші іно­зем­ні пар­тне­ри та на­ціо­наль­ний бі­знес. На жаль, у сфе­рі дер­жав­но­го ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень є сут­тє­ві про­бле­ми, пов’яза­ні з тим, що рі­ше­н­ня ви­ко­ну­ю­ться ду­же дов­го, а з бор­жни­ків пра­кти­чно не­мо­жли­во стя­гну­ти

за­бор­го­ва­ність. Вла­сне, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи успі­шний до­свід єв­ро­пей­ських кра­їн у цій сфе­рі, до Вер­хов­ної Ра­ди бу­ло вне­се­но про­ект За­ко­ну «Про ор­га­ни та осіб, які здій­сню­ють при­му­со­ве ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень і рі­шень ін­ших ор­га­нів» (№2506а) та про­ект За­ко­ну «Про ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня» (№2507а). Ці за­ко­но­про­е­кти про­йшли пер­ше чи­та­н­ня та го­ту­ю­ться до прийня­т­тя в ці­ло­му у дру­го­му чи­тан­ні», – за­зна­чив пан Олійник. Ра­зом з цим він до­дає, що прийня­т­тя вка­за­них за­ко­но­про­е­ктів до кін­ця по­то­чно­го ро­ку пе­ред­ба­че­но зо­бов’яза­н­ня­ми Укра­ї­ни пе­ред Між­на­ро­дним ва­лю­тним фон­дом.

Так, за­ко­но­про­е­ктом №2506а про­по­ну­є­ться вне­сти змі­ни до низ­ки за­ко­но­дав­чих актів з ме­тою впро­ва­дже­н­ня змі­ша­ної си­сте­ми ви­ко­на­н­ня рі­шень, зокре­ма шля­хом мо­дер­ні­за­ції ор­га­нів дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби, а та­кож за­про­ва­дже­н­ня ін­сти­ту­ту при­ва­тних ви­ко­нав­ців. До­ку­мен­том ви­зна­че­но прин­ци­пи ді­яль­но­сті дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби, по­си­ле­но пра­во­вий за­хист та га­ран­тії здій­сне­н­ня ді­яль­но­сті дер­жав­них ви­ко­нав­ців, а та­кож вста­нов­ле­но ви­мо­ги до їх про­фе­сій­ної ети­ки. З ме­тою вдо­ско­на­ле­н­ня фун­кціо­ну­ва­н­ня дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби під­ви­ще­но ви­мо­ги до осіб, які здій­сню­ють при­му­со­ве ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень і рі­шень ін­ших ор­га­нів.

Ме­тою за­ко­но­про­е­кту №2507а є під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті ді­яль­но­сті ор­га­нів та осіб, які здій­сню­ють при­му­со­ве ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень і рі­шень ін­ших ор­га­нів та за­без­пе­че­н­ня на­ле­жної ре­а­лі­за­ції за­вер­шаль­ної ста­дії су­до­во­го роз­гля­ду, – при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня рі­шень.

При цьо­му за­ко­но­про­е­ктом ви­зна­че­но пе­ре­лік рі­шень, що не мо­жуть ви­ко­ну­ва­ти­ся при­ва­тни­ми ви­ко­нав­ця­ми (за якими бор­жни­ком є дер­жа­ва, дер­жав­ні ор­га­ни, ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, їх по­са­до­ві осо­би, дер­жав­ні та ко­му­наль­ні під­при­єм­ства, уста­но­ви, ор­га­ні­за­ції, юри­ди­чні осо­би, які фі­нан­су­ю­ться ви­клю­чно за ко­шти дер­жав­но­го або/та мі­сце­во­го бю­дже­тів, або час­тка дер­жа­ви в ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі яких пе­ре­ви­щує 25%; за якими стя­гу­ва­ча­ми є дер­жа­ва, дер­жав­ні ор­га­ни; рі­ше­н­ня, які пе­ред­ба­ча­ють вчи­не­н­ня дій що­до май­на дер­жав­ної чи ко­му­наль­ної власності, рі­ше­н­ня про все­ле­н­ня і ви­се­ле­н­ня фі­зи­чних осіб та ін­ші).

Ви­на­го­ро­ду ви­зна­чи­ли!

На­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни Сер­гій Алє­ксє­єв пре­зен­ту­вав при­су­тнім про­ект За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ре­стру­кту­ри­за­цію бор­гів фі­зи­чної осо­би або ви­зна­н­ня її бан­кру­том», який вста­нов­лює умо­ви та по­ря­док ре­стру­кту­ри­за­ції бор­гів фі­зи­чної осо­би чи ви­зна­н­ня її бан­кру­том та за­сто­су­ва­н­ня про­це­ду­ри за­до­во­ле­н­ня ви­мог кре­ди­то­рів.

Так, згі­дно з до­ку­мен­том, у ра­зі усу­не­н­ня ар­бі­тра­жно­го ке­ру­ю­чо­го від ви­ко­на­н­ня пов­но­ва­жень, уста­но­ви бан­ків, у яких від­кри­то спе­ці­аль­ний ра­ху­нок для роз­ра­хун­ків з кре­ди­то­ра­ми, зо­бов’яза­ні пе­ре­ка­за­ти ко­шти з та­ко­го ра­хун­ку на ра­ху­нок но­во­го ар­бі­тра­жно­го ке­ру­ю­чо­го, при­зна­че­но­го го­спо­дар­ським су­дом для ви­ко­на­н­ня пов­но­ва­жень ке­ру­ю­чо­го ре­стру­кту­ри­за­ці­єю або ке­ру­ю­чо­го ре­а­лі­за­ці­єю.

Основ­на гро­шо­ва ви­на­го­ро­да ар­бі­тра­жно­го ке­ру­ю­чо­го у справі про бан­крут­ство ви­зна­ча­є­ться у роз­мі­рі 5-ти мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат за про­ве­де­н­ня про­це­ду­ри ре­стру­кту­ри­за­ції бор­гів бор­жни­ка та 3-х мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат за про­ве­де­н­ня про­це­ду­ри по­га­ше­н­ня ви­мог кре­ди­то­рів; 5% від стя­гну­тих з тре­тіх осіб на ко­ристь бор­жни­ка гро­шо­вих ко­штів та 3% від вар­то­сті ре­а­лі­зо­ва­но­го май­на у про­це­ду­рі ре­стру­кту­ри­за­ції бор­гів бор­жни­ка або по­га­ше­н­ня ви­мог кре­ди­то­рів. Крім то­го, кре­ди­то­ри ма­ють пра­во вла­сним ко­штом вста­но­ви­ти ар­бі­тра­жно­му ке­ру­ю­чо­му до­да­тко­ву ви­на­го­ро­ду.

Ст. 15 до­ку­мен­ту ре­гу­лює ви­ще­зга­да­не пи­та­н­ня збо­рів кре­ди­то­рів. Так, про­тя­гом 3-х ро­бо­чих днів пі­сля ви­не­се­н­ня ухва­ли про ви­зна­н­ня ви­мог кре­ди­то­рів, ар­бі­тра­жний ке­ру­ю­чий пи­сьмо­во по­ві­дом­ляє кре­ди­то­рів про мі­сце і час про­ве­де­н­ня збо­рів кре­ди­то­рів та ор­га­ні­зо­вує їх про­ве­де­н­ня.

Уча­сни­ка­ми збо­рів кре­ди­то­рів бор­жни­ка з пра­вом ви­рі­шаль­но­го го­ло­су є кре­ди­то­ри, ви­мо­ги яких ви­зна­ні го­спо­дар­ським су­дом. У збо­рах кре­ди­то­рів бор­жни­ка з пра­вом до­рад­чо­го го­ло­су та­кож мо­же бра­ти участь ар­бі­тра­жний ке­ру­ю­чий та бор­жник. Кре­ди­то­ри ма­ють на збо­рах кре­ди­то­рів кіль­кість го­ло­сів, про­пор­цій­ну су­мі ви­зна­них су­дом ви­мог кре­ди­то­ра та кра­тну 1 тис. грн.

Спра­ви про бан­крут­ство фі­зи­чної осо­би, від­по­від­но до за­про­по­но­ва­но­го за­ко­но­про­е­кту, ма­ють роз­гля­да­ти­ся го­спо­дар­ським су­дом за мі­сцем про­жи­ва­н­ня фі­зи­чної осо­би, що на­дасть мо­жли­вість за­без­пе­чи­ти про­фе­сій­ний роз­гляд та­кої спе­ци- фі­чної ка­те­го­рії справ, про що свід­чить ві­тчи­зня­ний до­свід.

Ав­то­ра­ми за­ко­но­про­е­кту про­по­ну­є­ться впро­ва­дже­н­ня 2-х ти­пів про­це­дур – су­до­вих та до­су­до­вих, що на­дасть біль­ше мо­жли­во­стей для уча­сни­ків та­ких пра­во­від­но­син обра­ти най­кра­щу фор­му вре­гу­лю­ва­н­ня за­бор­го­ва­но­сті фі­зи­чної осо­би. Пе­ред­ба­че­но 2 су­до­ві про­це­ду­ри: реструктуризація бор­гів бор­жни­ка та за­до­во­ле­н­ня ви­мог кре­ди­то­рів. Ми­ро­ва уго­да пред­став­ле­на у за­ко­но­про­е­кті як ін­сти­тут про­це­су­аль­но­го пра­ва, ме­тою якої є при­пи­не­н­ня су­до­во­го роз­гля­ду спра­ви шля­хом до­ся­гне­н­ня до­мов­ле­но­сті сто­ро­на­ми спра­ви.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.