DLA Piper кон­суль­тує Сrown Аgents

Yurydychna Gazeta - - НОВИНИ ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

DLA Piper Укра­ї­на на­да­ла юри­ди­чні кон­суль­та­ції бри­тан­ській ком­па­нії Crown Agents що­до уго­ди на су­му 750 млн грн з Мі­ні­стер­ством охо­ро­ни здо­ров’я Укра­ї­ни про за­ку­пів­лю лі­кар­ських за­со­бів за спе­ці­аль­ною дер­жав­ною про­гра­мою «За­без­пе­че­н­ня ме­ди­чних за­хо­дів окре­мих дер­жав­них про­грам та ком­пле­ксних за­хо­дів про­грам­но­го ха­ра­кте­ру» (КПКВК 23014100). Crown Agents бу­ло ви­зна­че­но за­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни про дер­жав­ні за­ку­пів­лі як одну зі спе­ці­а­лі­зо­ва­них ор­га­ні­за­цій, що мо­жуть бу­ти за­лу­че­ні Мі­ні­стер­ством охо­ро­ни здо­ров’я для здій­сне­н­ня дер­жав­них за­ку­пі­вель лі­кар­ських за­со­бів та ви­ро­бів ме­ди­чно­го при­зна­че­н­ня за за­твер­дже­ни­ми про­гра­ма­ми.

Ко­ман­да DLA Piper на­да­ла Crown Agents юри­ди­чну під­трим­ку – від по­ча­тко­вої ста­дії пе­ре­го­во­рів до під­пи­са­н­ня уго­ди. По­слу­ги вклю­ча­ли під­го­тов­ку до­го­во­ру про здій­сне­н­ня за­ку­пі­вель, су­про­від у ве­ден­ні пе­ре­го­во­рів, а та­кож кон­суль­та­ції з рі­зних ре­гу­ля­тор­них, ко­мер­цій­них і по­да­тко­вих пи­тань.

Про­ект ве­ли Ал­ла Ко­за­чен­ко, юри­ди­чний ди­ре­ктор (Пра­кти­ка кор­по­ра­тив­но­го пра­ва та M&A) та Іл­ля Свер­длов, юри­ди­чний ди­ре­ктор (По­да­тко­ва пра­кти­ка), за клю­чо­вої уча­сті юри­ста Те­тя­ни За­ме­дян­ської (Пра­кти­ка кор­по­ра­тив­но­го пра­ва та M&A), під ке­рів­ни­цтвом Мар­га­ри­ти Кар­пен­ко, ке­ру­ю­чо­го пар­тне­ра та ке­рів­ни­ка Пра­кти­ки кор­по­ра­тив­но­го пра­ва та M&A.

Мар­га­ри­та Кар­пен­ко за­зна­чи­ла: «Ми ду­же ра­ді, що до­по­мо­гли Crown Agents під­пи­са­ти та­ку ва­жли­ву уго­ду і впев­не­ні в то­му, що їхні зна­н­ня пе­ре­до­вих сві­то­вих пра­ктик під­ні­муть про­це­ду­ру дер­жав­них за­ку­пі­вель в Укра­ї­ні на но­вий рі­вень».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.