КО­МЕН­ТАР

Yurydychna Gazeta - - ПОДІЯ БАНКРУТСТВО -

Мін’юст спіль­но з екс­пер­та­ми, в то­му чи­слі й між­на­ро­дни­ми, активно пра­цює у на­прям­ку за­ко­но­прое­кт­ної ро­бо­ти. Усі по­да­ні на роз­гляд пар­ла­мен­ту за­ко­но­про­е­кти фа­кти­чно спря­мо­ва­ні на змен­ше­н­ня стро­ків про­ва­дже­н­ня у про­це­ду­рі бан­крут­ства. Ми від­кри­ті до спів­пра­ці. Ми хо­че­мо по­чу­ти всі дум­ки пра­кти­ків і по­ба­чи­ти всі про­блем­ні ве­кто­ри у цих пи­та­н­нях, аби ви­бу­ду­ва­ти ефе­ктив­ну си­сте­му пра­во­су­д­дя.

Оле­ксандр ОЛІЙНИК, ди­ре­ктор Де­пар­та­мен­ту Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни з пи­тань су­до­вої ро­бо­ти та бан­крут­ства

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.