КО­МЕН­ТАР

Yurydychna Gazeta - - ПОДІЯ БАНКРУТСТВО -

Укра­ї­на впер­ше про­во­дить та­кий мас­шта­бний за­хід з ці­єї те­ма­ти­ки. І ми ба­чи­мо, що він є акту­аль­ним не ли­ше для фа­хів­ців, але й для су­спіль­ства в ці­ло­му. Окрім то­го, вже кіль­ка ро­ків пи­та­н­ня ре­стру­кту­ри­за­ції та бан­крут­ства активно дис­ку­ту­ю­ться прав­ни­ка­ми й ар­бі­тра­жни­ми ке­ру­ю­чи­ми. Оче­ви­дно, що про­бле­ма кон­кур­сно­го пра­ва в ці­ло­му та бан­крут­ства зокре­ма ви­ма­гає істо­тних змін на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні.

Юлі­ан ХОРУНЖИЙ, член Прав­лі­н­ня АПУ, пар­тнер «Ario Capital Group»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.