КО­МЕН­ТАР

Yurydychna Gazeta - - ПОДІЯ БАНКРУТСТВО -

Ми як уча­сни­ки рин­ку чу­до­во ро­зу­мі­є­мо си­ту­а­цію, яка сьо­го­дні існує у сфе­рі бан­крут­ства. За­хи­ща­ю­чи ін­те­ре­си кре­ди­то­рів, ми обов’яз­ко­во по­вин­ні вра­хо­ву­ва­ти й ін­те­ре­си спо­жи­ва­чів. То­му сьо­го­дні, в пер­шу чер­гу, тре­ба шукати ви­хід і зна­хо­ди­ти то­чки до­ти­ку. Роз­роб­ка спіль­них по­зи­цій сто­сов­но вне­се­н­ня змін до чин­но­го за­ко­но­дав­ства про бан­крут­ство – основ­на ме­та І Фо­ру­му з кон­кур­сно­го пра­ва.

Сер­гій ПАНОВ, за­сту­пник го­ло­ви прав­лі­н­ня ПАТ «УкрСиббанк», член прав­лі­н­ня НАБУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.