Но­та­рі­у­си ма­ють пе­рі­о­ди­чно про­хо­ди­ти під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції

Ка­те­ри­на ЧИЖМАРЬ, д.ю.н., ке­рів­ник Цен­тру пе­ре­пі­дго­тов­ки та під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції пра­ців­ни­ків юсти­ції, роз­по­ві­ла «Юри­ди­чній га­зе­ті» про клю­чо­ві осо­бли­во­сті на­вча­н­ня та під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції но­та­рі­у­сів

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Під­го­ту­ва­ла Хри­сти­на ВЕНГРИНЯК, го­лов­ний редактор «Юри­ди­чної га­зе­ти»

– Па­ні Ка­те­ри­но, які фун­кції сьо­го­дні по­кла­де­ні на ін­сти­тут під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції у на­вчаль­но­му за­кла­ді пі­сля­ди­плом­ної осві­ти Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни?

– Вар­то від­зна­чи­ти, що під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції у на­вчаль­но­му за­кла­ді пі­сля­ди­плом­ної осві­ти має три основ­ні фун­кції.

Пер­ша фун­кція – на­вчаль­на. Ор­га­ні­зо­вує на­вчаль­ний про­цес та за­без­пе­чує йо­го від­по­від­аль­ни­ми пра­ців­ни­ка­ми Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни, ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­ни­ми фа­хів­ця­ми ін­ших ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди, за­лу­чає до спів­пра­ці на­у­ков­ців ака­де­мі­чних уста­нов АН Укра­ї­ни та про­від­них вче­них ви­щих на­вчаль­них за­кла­дів.

Дру­га фун­кція – на­у­ко­ва. Роз­ро­бляє та за­со­ба­ми ко­му­ні­ка­тив­но­го зв’яз­ку, у то­му чи­слі за до­по­мо­гою Ін­тер­нет-пор­та­лу, по­ши­рює на­у­ко­ві на­пра­цю­ва­н­ня що­до акту­аль­них про­блем ді­яль­но­сті Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни та її стру­ктур­них під­роз­ді­лів як у цен­трі, так і на місцях.

Тре­тя фун­кція – ре­ко­мен­да­цій­на. Спри­яє удо­ско­на­лен­ню та опти­мі­за­ції про­фе­сій­ної ді­яль­но­сті, уза­галь­нює пе­ре­до­вий до­свід і ре­ко­мен­дує за­сто­со­ву­ва­ти йо­го у пра­кти­чній ді­яль­но­сті пра­ців­ни­ка­ми те­ри­то­рі­аль­них ор­га­нів та уста­нов юсти­ції.

Від­по­від­но до сво­їх основ­них фун­кцій Центр спіль­но з Мін’юстом, го­лов­ни­ми те­ри­то­рі­аль­ни­ми управ­лі­н­ня­ми юсти­ції в обла­стях, мі­стах Ки­є­ві та Се­ва­сто­по­лі ви­зна­чає по­тре­бу й основ­ні на­пря­ми пе­ре­пі­дго­тов­ки та під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції пра­ців­ни­ків юсти­ції; ви­зна­чає зміст, фор­ми, ме­то­ди, за­со­би під­ви­ще­н­ня про­фе­сій­но­го рів­ня та під­ви­ще­н­ня

ква­лі­фі­ка­ції пра­ців­ни­ків юсти­ції та ін­ших слу­ха­чів; про­во­дить до­слі­дже­н­ня та ана­ліз (ді­а­гно­сти­ку) пра­кти­чних умінь і на­ви­чок слу­ха­чів з ме­тою на­да­н­ня рі­зно­пла­но­вої адре­сної ме­то­ди­чної й кон­суль­та­тив­ної до­по­мо­ги; роз­ро­бляє і го­тує до ви­да­н­ня на­вчаль­но-ме­то­ди­чну лі­те­ра­ту­ру; ство­рює на­ле­жні умо­ви для на­вча­н­ня, про­жи­ва­н­ня, по­бу­то­во­го об­слу­го­ву­ва­н­ня слу­ха­чів у гур­то­жи­тку Цен­тру; укла­дає до­го­во­ри про спів­ро­бі­тни­цтво у сфе­рах на­у­ко­вої, ме­то­ди­чної, го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті з ін­ши­ми уста­но­ва­ми, ор­га­ні­за­ці­я­ми, під­при­єм­ства­ми, юри­ди­чни­ми та фі­зи­чни­ми осо­ба­ми, у то­му чи­слі й з іно­зем­ни­ми; іні­ці­ює, ор­га­ні­зо­вує і про­во­дить на­у­ко­во-те­о­ре­ти­чні, на­у­ко­во-ме­то­ди­чні кон­фе­рен­ції, се­мі­на­ри за уча­стю на­ціо­наль­них та між­на­ро­дних ор­га­нів, уста­нов, ор­га­ні­за­цій та на­прав­ляє сво­їх пред­став­ни­ків для уча­сті у від­по­від­них за­хо­дах; здій­снює ін­шу ді­яль­ність, яка не су­пе­ре­чить чин­но­му за­ко­но­дав­ству Укра­ї­ни.

– Які ка­те­го­рії слу­ха­чів на­вча­ю­ться у Цен­трі пе­ре­пі­дго­тов­ки та під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції пра­ців­ни­ків юсти­ції?

– У цен­трі пе­ре­пі­дго­тов­ки та під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції пра­ців­ни­ків юсти­ції слу­ха­ча­ми є: дер­жав­ні слу­жбов­ці цен­траль­но­го апа­ра­ту Мі­ні­стер­ства юсти­ції; дер­жав­ні слу­жбов­ці те­ри­то­рі­аль­них ор­га­нів юсти­ції; дер­жав­ні слу­жбов­ці дер­жав­них служб (цен­траль­них ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди), ді­яль­ність яких спря­мо­ву­є­ться і ко­ор­ди­ну­є­ться Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів Укра­ї­ни че­рез Мі­ні­стра юсти­ції Укра­ї­ни; ке­рів­ни­ки та спе­ці­а­лі­сти юри­ди­чних служб мі­ні­стерств, ін­ших цен­траль­них ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди; но­та­рі­у­си, кон­суль­тан­ти дер­жав­них но­та­рі­аль­них кон­тор, дер­жав­них но­та­рі­аль­них ар­хі­вів, по­мі­чни­ки при­ва­тних но­та­рі­у­сів; ар­бі­тра­жні ке­ру­ю­чі.

Згі­дно з роз­по­ря­дже­н­ням Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни від 21.01.2015 №42-р до Цен­тру при­єд­на­но дер­жав­ний за­клад пі­сля­ди­плом­ної осві­ти «Центр під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції ке­рів­них пра­ців­ни­ків та спе­ці­а­лі­стів про­ми­сло­во­сті». У зв’яз­ку з роз­ши­ре­н­ням на­вчаль­ної ба­зи Цен­тру роз­ро­бле­но но­ві під­хо­ди до на­вча­н­ня та роз­ши­ре­но ко­ло слу­ха­чів за від­по­від­ни­ми на­вчаль­ни­ми про­гра­ма­ми.

У зв’яз­ку з цим ми та­кож пла­ну­є­мо на­вча­н­ня ке­рів­ни­ків та спе­ці­а­лі­стів ді­ло­во­дних служб мі­ні­стерств, ін­ших цен­траль­них ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди, а та­кож під­при­ємств, уста­нов і ор­га­ні­за­цій усіх форм власності; ке­рів­ни­ків та спе­ці­а­лі­стів служб охо­ро­ни пра­ці, чле­нів ко­мі­сії з пе­ре­вір­ки знань що­до пи­тань охо­ро­ни пра­ці, ін­ших пра­ців­ни­ків під­при­ємств, уста­нов, ор­га­ні­за­цій; по­са­до­вих осіб ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, упов­но­ва­же­них на вчи­не­н­ня но­та­рі­аль­них дій та здій­сне­н­ня дер­жав­ної ре­є­стра­ції актів ци­віль­но­го ста­ну; пра­ців­ни­ків ар­хів­них уста­нов.

– Яким чи­ном здій­сню­є­ться під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції у Цен­трі, який Ви очо­лю­є­те?

– Під­ви­ще­н­ня у цен­трі пе­ре­пі­дго­тов­ки та під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції пра­ців­ни­ків юсти­ції здій­сню­є­ться шля­хом на­вча­н­ня за про­фе­сій­ни­ми про­гра­ма­ми під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції (кур­си); уча­сті у ци­клі ко­ро­тко­стро­ко­вих се­мі­на­рів з усіх тем, що вхо­дять до про­фе­сій­ної про­гра­ми (дво­ден­ні ко­ро­тко­тер­мі­но­ві се­мі­на­ри).

Та­кож пла­ну­є­ться, що слу­ха­чі ма­ти­муть змо­гу на­вча­ти­ся за до­по­мо­гою за­со­бів те­ле­ко­му­ні­ка­цій­но­го зв’яз­ку, зокре­ма шля­хом уча­сті у ве­бі­на­рах, ві­део-кон­фе­рен­ці­ях, до­сту­пу до ци­клу ле­кцій та збі­рок ме­то­ди­чних ма­те­рі­а­лів че­рез веб-пор­тал на­вчаль­но­го за­кла­ду Мін’юсту. За та­ким же прин­ци­пом бу­де по­бу­до­ва­ний під­сум­ко­вий кон­троль знань. Під­сум­ко­вий за­лік мо­жна бу­де скла­сти зна­хо­дя­чись на сво­є­му ро­бо­чо­му мі­сці у ре­жи­мі ві­део­кон­фе­рен­ції або прой­ти те­сту­ва­н­ня на веб-пор­та­лі.

За на­слід­ка­ми під­сум­ко­во­го кон­тро­лю за­сво­є­н­ня на­вчаль­но­го ма­те­рі­а­лу до­ку­мен­том, який під­твер­джує під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції, яв­ля­є­ться сві­до­цтво про під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції дер­жав­но­го зраз­ка, за­твер­дже­но­го по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни від 12.11.1997 №1260 «Про до­ку­мен­ти про осві­ту та вче­ні зва­н­ня».

– Яка рі­зни­ця між під­ви­ще­н­ням про­фе­сій­но­го рів­ня осо­би та під­ви­ще­н­ням її ква­лі­фі­ка­ції?

– Під­ви­ще­н­ня про­фе­сій­но­го рів­ня – це онов­ле­н­ня, поглиблення та роз­ши­ре­н­ня про­фе­сій­них знань, умінь і на­ви­чок вузь­кої те­ма­ти­ки, обра­ної но­та­рі­у­сом за йо­го впо­до­ба­н­ням чи по­тре­ба­ми. Під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції – це ком­пле­ксне по­кра­ще­н­ня знань, умінь і пра­кти­чних на­ви­чок до рів­ня, що від­по­від­ає су­ча­сним ви­мо­гам, за про­фе­сій­ною про­гра­мою у на­вчаль­но­му за­кла­ді, який на­дає осві­тні по­слу­ги згі­дно з ви­мо­га­ми чин­но­го за­ко­но­дав­ства.

Під­ви­ще­н­ня про­фе­сій­но­го рів­ня здій­сню­є­ться шля­хом уча­сті в ко­ро­тко­стро­ко­вих се­мі­на­рах, між­на­ро­дних се­мі­на­рах, сим­по­зі­у­мах, на­у­ко­во-пра­кти­чних кон­фе­рен­ці­ях з пи­тань ді­яль­но­сті но­та­рі­а­ту, що про­во­дя­ться від­по­від­но до По­ряд­ку під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції но­та­рі­у­сів, кон­суль­тан­тів дер­жав­них но­та­рі­аль­них кон­тор, дер­жав­них но­та­рі­аль­них ар­хі­вів, по­мі­чни­ків при­ва­тних но­та­рі­у­сів, за­твер­дже­но­го на­ка­зом Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни від 28.08.2014 №1422/5; са­мо­осві­ти за до­по­мо­гою ін­но­ва­цій­них ме­то­дів на­вча­н­ня, зокре­ма уча­сті у ве­бі­на­рах; під­го­тов­ки в за­кла­дах тре­тьо­го та на­у­ко­во­го рів­ня ви­щої осві­ти (на­вча­н­ня в аспі­ран­ту­рі, до­кто­ран­ту­рі); пу­блі­ка­цій на­у­ко­во-пра­кти­чних ста­тей з пи­тань но­та­рі­а­ту у фа­хо­вих дру­ко­ва­них ви­да­н­нях Укра­ї­ни.

– У чо­му по­ля­гає осо­бли­вість під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції та під­ви­ще­н­ня про­фе­сій­но­го рів­ня но­та­рі­у­сів?

– На ви­ко­на­н­ня ст. 5, 13 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про но­та­рі­ат» та в ме­жах пов­но­ва­жень, ви­зна­че­них ст. 2-1 вка­за­но­го За­ко­ну та пп. 69 п. 4 По­ло­же­н­ня про Мі­ні­стер­ство юсти­ції Укра­ї­ни, за­твер­дже­но­го по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни від 02.07.2014 №228, Мі­ні­стер­ством юсти­ції Укра­ї­ни був ви­да­ний на­каз від 13.03.2015 №81/7 «Про за­твер­дже­н­ня Пла­ну-гра­фі­ка під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції но­та­рі­у­сів, кон­суль­тан­тів дер­жав­них но­та­рі­аль­них кон­тор, дер­жав­них но­та­рі­аль­них ар­хі­вів, по­мі­чни­ків при­ва­тних но­та­рі­у­сів на кві­тень-гру­день 2015 р.», що про­во­ди­ти­ме­ться Цен­тром пе­ре­пі­дго­тов­ки та під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції пра­ців­ни­ків юсти­ції – на­вчаль­ним за­кла­дом пі­сля­ди­плом­ної осві­ти, який на­ле­жить до сфе­ри управ­лі­н­ня Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни.

Згі­дно з офі­цій­ни­ми ста­ти­сти­чни­ми да­ни­ми, на 01.01.2015 в Укра­ї­ні пра­цю­ва­ли 1236 дер­жав­них но­та­рі­у­сів, 710 кон­суль­тан­тів дер­жав­них но­та­рі­аль­них кон­тор, дер­жав­них но­та­рі­аль­них ар­хі­вів, 5708 при­ва­тних но­та­рі­у­сів, якими утри­му­ва­лось до­да­тко­во 3825 ро­бо­чих місць, тре­ти­на з яких (1275) – по­са­ди по­мі­чни­ків при­ва­тних но­та­рі­у­сів. Та­ким чи­ном за­галь­на кіль­кість пра­ців­ни­ків уста­нов но­та­рі­а­ту, які зо­бов’яза­ні по­стій­но під­ви­щу­ва­ти свій про­фе­сій­ний рі­вень, на по­ча­ток ро­ку скла­да­ла май­же 9 тис. осіб.

Ви­ще­вка­за­ним на­ка­зом пе­ред­ба­че­но на­прав­ле­н­ня го­лов­ни­ми те­ри­то­рі­аль­ни­ми управ­лі­н­ня­ми юсти­ції на на­вча­н­ня до Цен­тру пе­ре­пі­дго­тов­ки та під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції пра­ців­ни­ків юсти­ції про­тя­гом 9 мі­ся­ців 2015 р. 2100 слу­ха­чів – но­та­рі­у­сів, кон­суль­тан­тів дер­жав- них но­та­рі­аль­них кон­тор, дер­жав­них но­та­рі­аль­них ар­хі­вів, по­мі­чни­ків при­ва­тних но­та­рі­у­сів (при­бли­зно чверть від їх за­галь­ної кіль­ко­сті на по­ча­ток ро­ку).

Від­по­від­но до ст. 5 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про но­та­рі­ат» но­та­рі­у­си зо­бов’яза­ні по­стій­но під­ви­щу­ва­ти свій про­фе­сій­ний рі­вень, а у ви­пад­ках, пе­ред­ба­че­них п. 3 ч. 1 ст. 29-1 цьо­го За­ко­ну (по­ру­ше­н­ня при­ва­тним но­та­рі­у­сом пра­вил ве­де­н­ня но­та­рі­аль­но­го ді­ло­вод­ства), про­хо­ди­ти під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції.

Ви­хо­дя­чи з ре­а­лій сьо­го­де­н­ня (ча­сті змі­ни за­ко­но­дав­ства, існу­ва­н­ня рі­зної но­та­рі­аль­ної та су­до­вої пра­кти­ки), а та­кож із про­стої ло­гі­ки ре­чей, для успі­шно­го ви­ко­на­н­ня про­фе­сій­них обов’яз­ків но­та­рі­у­си, кон­суль­тан­ти дер­жав­них но­та­рі­аль­них кон­тор та ар­хі­вів, по­мі­чни­ки при­ва­тних но­та­рі­у­сів ма­ють пе­рі­о­ди­чно про­хо­ди­ти під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції (ком­пле­ксне на­вча­н­ня за про­фе­сій­ною про­гра­мою). Опти­маль­ним пе­рі­о­дом між остан­нім та на­сту­пним під­ви­ще­н­ням ква­лі­фі­ка­ції вва­жа­є­ться не біль­ше ніж 4 ро­ки (за при­кла­дом дер­жав­них слу­жбов­ців та ін­ших фа­хів­ців).

Для то­го, щоб зро­би­ти про­цес під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції зру­чним для слу­ха­чів, Цен­тром пе­ре­пі­дго­тов­ки та під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції пра­ців­ни­ків юсти­ції про­по­ну­є­ться 2 ва­рі­ан­ти під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції:

1) В один етап – шля­хом про­хо­дже­н­ня кур­сів під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції (за про­фе­сій­ною про­гра­мою) та отри­ма­н­ня за на­слід­ка­ми під­сум­ко­во­го кон­тро­лю знань сві­до­цтва про під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції дер­жав­но­го зраз­ка, за­твер­дже­но­го по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни від 12.11.1997 №1260 «Про до­ку­мен­ти про осві­ту та вче­ні зва­н­ня».

2) По­ета­пне – шля­хом від­ві­ду­ва­н­ня те­ма­ти­чних ко­ро­тко­стро­ко­вих се­мі­на­рів з мо­жли­ві­стю отри­ма­н­ня сві­до­цтва про під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції пі­сля про­слу­хо­ву­ва­н­ня се­мі­на­рів на усі те­ми про­фе­сій­ної про­гра­ми та про­хо­дже­н­ня під­сум­ко­во­го кон­тро­лю знань як без­по­се­ре­дньо у Цен­трі, так і ди­стан­цій­но­го те­сту­ва­н­ня за до­по­мо­гою те­ле­ко­му­ні­ка­цій­них за­со­бів.

Пе­ре­ва­гою по­ета­пно­го під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції є те, що но­та­рі­ус від­су­тній на ро­бо­чо­му мі­сці ко­ро­ткий час, він не втра­чає сво­їх клі­єн­тів, від­по­від­но, й до­хо­дів від про­фе­сій­ної ді­яль­но­сті.

З ме­тою впро­ва­дже­н­ня мо­де­лі по­ета­пно­го під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції Мі­ні­стер­ством юсти­ції Укра­ї­ни на­ка­зом від 13.03.2015 №81/7 був за­твер­дже­ний План-гра­фік під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції но­та­рі­у­сів, кон­суль­тан­тів дер­жав­них но­та­рі­аль­них кон­тор, дер­жав­них но­та­рі­аль­них ар­хі­вів, по­мі­чни­ків при­ва­тних но­та­рі­у­сів на кві­тень-гру­день 2015 р.

Під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції – це ком­пле­ксне по­кра­ще­н­ня знань, умінь і пра­кти­чних на­ви­чок до рів­ня, що від­по­від­ає

су­ча­сним ви­мо­гам

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.