Ви­ко­на­н­ня гро­шо­во­го обов’яз­ку бор­жни­ка ін­шою осо­бою

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

На пра­кти­ці до­сить роз­по­всю­дже­ною є си­ту­а­ція, ко­ли за­мість бор­жни­ка кредит спла­чує ін­ша осо­ба, без оформ­ле­н­ня для цьо­го до­го­вір­них від­но­син з бор­жни­ком.

Пра­во­ві на­слід­ки ви­ко­на­н­ня гро­шо­во­го зо­бов’яза­н­ня бор­жни­ка ін­шою осо­бою ви­зна­че­ні у Ци­віль­но­му ко­де­ксі Укра­ї­ни, про­те на пра­кти­ці зу­стрі­ча­ю­ться про­ти­ле­жні дум­ки суд­дів з цьо­го при­во­ду.

Від­по­від­но до ч. 1 ст. 528 Ци­віль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни ви­ко­на­н­ня обов’яз­ку мо­же бу­ти по­кла­де­но бор­жни­ком на ін­шу осо­бу, якщо з умов до­го­во­ру, ви­мог Ци­віль­но­го ко­де­ксу, ін­ших актів ци­віль­но­го за­ко­но­дав­ства або су­ті зо­бов’яза­н­ня не ви­пли­ває обов’язок бор­жни­ка ви­ко­на­ти зо­бов’яза­н­ня осо­би­сто. У цьо­му ра­зі кре­ди­тор зо­бов’яза­ний прийня­ти ви­ко­на­н­ня, за­про­по­но­ва­не за бор­жни­ка ін­шою осо­бою.

За змі­стом за­зна­че­ної нор­ми зо­бов’яза­н­ня бор­жни­ка мо­же бу­ти ним по­кла­де­но на ін­шу осо­бу, пе­ре­до­ру­че­н­ня ви­ко­на­н­ня не тя­гне за со­бою за­мі­ну бор­жни­ка у зо­бов’язан­ні. При цьо­му бор­жник збе­рі­гає свій пра­во­вий статус, по­кла­да­ю­чи на тре­тю осо­бу тіль­ки обов’язок ви­ко­на­ти фа­кти­чні дії. Під­ста­вою для та­ко­го по­кла­де­н­ня мо­жуть бу­ти як по­ло­же­н­ня за­ко­ну, так і пев­ні від­но­си­ни між бор­жни­ком та тре­тьою осо­бою, на­при­клад, вна­слі­док осо­би­стої сим­па­тії або ро­дин­них чи дру­жніх зв’яз­ків.

Таке по­кла­де­н­ня ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань від­по­від­но до ч. 1 ст. 528 ЦК Укра­ї­ни є обов’язковим для прийня­т­тя кре­ди­то­ром як на­ле­жно­го ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань.

Якщо зо­бов’яза­н­ня по­кла­да­є­ться бор­жни­ком на тре­тю осо­бу, кре­ди­тор не впра­ві від­мо­ви­ти­ся від йо­го прийня­т­тя, оскіль­ки пре­зю­му­є­ться, що кре­ди­то­ро­ві бай­ду­же, хто ви­ко­нає зо­бов’яза­н­ня на йо­го ко­ристь.

Са­ме та­ким чи­ном суди за­сто­со­ву­ють по­ло­же­н­ня ст. 528 ЦК Укра­ї­ни, за­зна­ча­ю­чи про те, що під­ста­вою для ви­ко­на­н­ня тре­тьою осо­бою зо­бов’язань за бор­жни­ка є по­кла­де­н­ня на цю осо­бу та­ко­го зо­бов’яза­н­ня бор­жни­ком як за вла­сною іні­ці­а­ти­вою, так і за по­пе­ре­дньою до­мов­ле­ні­стю ці­єї осо­би з бор­жни­ком.

Та­ку по­зи­цію суди об­ґрун­то­ву­ють та­кож і по­ло­же­н­ня­ми ч. 2 ст. 1068 ЦК Укра­ї­ни, згі­дно з якою банк зо­бов’яза­ний за­чи­сли­ти гро­шо­ві ко­шти, що на­ді­йшли на ра­ху­нок клі­єн­та в день над­хо­дже­н­ня до банку від­по­від­но­го роз­ра­хун­ко­во­го до­ку­мен­та, якщо ін­ший строк не вста­нов­ле­ний до­го­во­ром бан­ків­сько­го ра­хун­ка або за­ко­ном. А то­му, у ра­зі пра­виль­но­го за­зна­че­н­ня ре­кві­зи­тів пла­ті­жних до­ку­мен­тів, в то­му чи­слі при­зна­че­н­ня пла­те­жу, під­ста­ви для за­сто­су­ва­н­ня ст. 1212 ЦК Укра­ї­ни від­су­тні.

Ра­зом з тим є не­по­оди­но­кі ви­пад­ки, ко­ли в ана­ло­гі­чних спра­вах су­д­дя­ми бу­ли ви­слов­ле­ні ін­ші дум­ки з цьо­го при­во­ду, а са­ме: про пра­во­мір­ність за­сто­су­ва­н­ня по­ло­жень ст. 1212 ЦК Укра­ї­ни, яка вста­нов­лює, що осо­ба, яка на­бу­ла май­но або збе­ре­гла йо­го у се­бе зав­дя­ки ін­шій осо­бі (по­тер­пі­ло­му) без до­ста­тньої пра­во­вої під­ста­ви, зо­бов’яза­на по­вер­ну­ти по­тер­пі­ло­му це май­но. При цьо­му по­ло­же­н­ня гл. 83 ЦК Укра­ї­ни, яка ре­гу­лює зо­бов’яза­н­ня у зв’яз­ку з на­бу­т­тям, збе­ре­же­н­ням май­на без до­ста­тньої пра­во­вої під­ста­ви, за­сто­со­ву­ю­ться не­за­ле­жно від то­го, чи без­під­став­не на­бу­т­тя або збе­ре­же­н­ня май­на бу­ло ре­зуль­та­том по­ве­дін­ки на­бу­ва­ча май­на, по­тер­пі­ло­го, осіб чи на­слід­ком по­дії.

Так, у справі №6-38945ск-14, за об­ста­ви­на­ми якої тре­тьою осо­бою, з ме­тою по­га­ше­н­ня кре­ди­ту за бор­жни­ка, бу­ли спла­че­ні гро­шо­ві ко­шти на ко­ристь ПАТ «Акціо­нер­ний ко­мер­цій­ний про­ми­сло­во-ін­ве­сти­цій­ний банк». По­зи­вач об­ґрун­то­ву­вав свою по­зи­цію тим, що ПАТ «Акціо­нер­ний ко­мер­цій­ний про­ми­сло­во-ін­ве­сти­цій­ний банк» не ма­ло пра­во отри­му­ва­ти від ньо­го за­зна­че­ні гро­шо­ві ко­шти, оскіль­ки між ни­ми від­су­тні будь-які до­го­вір­ні від­но­си­ни, а то­му гро­шо­ві ко­шти бу­ли отри­ма­ні бан­ків­ською уста­но­вою без­під­став­но та не­за­кон­но.

Ця спра­ва про­тя­гом 2012–2015 рр. не­о­дно­ра­зо­во пе­ре­гля­да­ла­ся су­да­ми апе­ля­цій­ної та ка­са­цій­ної ін­стан­цій. Апе­ля­цій­ний суд м. Ки­є­ва у рі­шен­ні від 24.09.2014, з ви­снов­ка­ми яко­го по­го­див­ся Ви­щий спе­ці­а­лі­зо­ва­ний суд Укра­ї­ни з роз­гля­ду ци­віль­них і кри­мі­наль­них справ, згі­дно з Ухва­лою від 16.10.2014, ви­хо­див з то­го, що за від­су­тно­сті пи­сьмо­во­го до­го­во­ру що­до за­без­пе­че­н­ня ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань за до­го­во­ром кре­ди­тор не мав пра­ва отри­му­ва­ти ко­шти від ін­ших осіб, окрім по­зи­чаль­ни­ка, а то­му та­кі ко­шти під­ля­га­ють по­вер­нен­ню, як без­під­став­но на­бу­ті. Оскіль­ки бан­ків­ською уста­но­вою без на­ле­жних за­кон­них під­став бу­ло отри­ма­но гро­шо­ві ко­шти від осо­би, яка здій­сни­ла пла­тіж на ви­ко­на­н­ня кре­ди­тних зо­бов’язань ін­шої осо­би, то­му пе­ре­ра­хо­ва­ні ко­шти під­ля­га­ють стя­гнен­ню на під­ста­ві ст. 1212 ЦК Укра­ї­ни.

Ана­ло­гі­чним є ви­сно­вок апе­ля­цій­но­го су­ду Львів­ської обла­сті від 23.03.2015 у справі №6-16752св15, який вста­но­вив на­сту­пне: «За­ле­жно від пра­во­вих на­слід­ків ви­ко­на­н­ня ін­шою осо­бою обов’яз­ку бор­жни­ка, во­но по­ді­ля­є­ться на таке, що від­бу­ва­є­ться без на­бу­т­тя ін­шою осо­бою прав кре­ди­то­ра (ч. 1 ст. 528 ЦК Укра­ї­ни). У та­ко­му ви­пад­ку мо­жли­ве пе­ре­до­ру­че­н­ня, тоб­то по­кла­де­н­ня бор­жни­ком ви­ко­на­н­ня сво­го обов’яз­ку на ін­шу осо­бу, яка не є сто­ро­ною зо­бов’яза­н­ня. Ви­пад­ки, ко­ли мо­жли­ве ви­ко­на­н­ня зо­бов’яза­н­ня тре­тьою осо­бою без зго­ди бор­жни­ка, пе­ре­дба­че­ні ч. 3 ст. 528 ЦК Укра­ї­ни, а са­ме у ра­зі не­без­пе­ки втра­ти­ти пра­во на май­но бор­жни­ка (пра­во орен­ди, пра­во за­ста­ви то­що) вна­слі­док звер­не­н­ня кре­ди­то­ром стя­гне­н­ня на це май­но. Таке ви­ко­на­н­ня є одним із ви­пад­ків су­бро­га­ції. При ви­ко­нан­ні обов’яз­ку ін­шою осо­бою без зго­ди бор­жни­ка від­бу­ва­є­ться пе­ре­хід прав кре­ди­то­ра у зо­бов’язан­ні». Апе­ля­цій­ний суд Львів­ської обла­сті вка­зав, що оскіль­ки по­зи­вач у жо­дних до­го­вір­них від­но­си­нах з ПАТ КБ «На­дра» не пе­ре­бу­вав, то ПАТ КБ «На­дра» не мав пра­ва на отри­ма­н­ня від по­зи­ва­ча гро­шо­вих ко­штів, че­рез те, що між по­зи­ва­чем та від­по­від­а­чем не бу­ло до­го­вір­них від­но­син, як це пе­ред­ба­че­но ст. 208, 547 ЦК Укра­ї­ни, а то­му від­по­від­ач ПАТ КБ «На­дра» без­під­став­но та не­за­кон­но отри­мав від по­зи­ва­ча гро­шо­ві ко­шти, чим по­ру­шив йо­го пра­ва та за­кон­ні ін­те­ре­си.

Про­те оста­то­чної ви­зна­че­но­сті в су­до­вій пра­кти­ці у пи­тан­ні ви­ко­на­н­ня гро­шо­во­го зо­бов’яза­н­ня за бор­жни­ка ін­шою осо­бою на­ра­зі не­має, оскіль­ки за­зна­че­ні спра­ви бу­ли на­прав­ле­ні на но­вий роз­гляд.

Але по­ки су­да­ми бу­де вста­нов­ле­на пра­во­ва ви­зна­че­ність що­до цьо­го пи­та­н­ня, з ме­тою уни­кне­н­ня ри­зи­ку пред’яв­ле­н­ня по­зо­ву до кре­ди­то­ра з ви­мо­гою по­вер­не­н­ня без­під­став­но отри­ма­них ко­штів, кре­ди­то­ру до­ціль­но пе­ре­свід­чу­ва­ти­ся в осо­би, яка здій­снює пла­тіж з ме­тою по­га­ше­н­ня кре­ди­ту за бор­жни­ка, пра­во­ві під­ста­ви здій­сне­н­ня та­кої опла­ти (до­ві­ре­ність на вчи­не­н­ня від­по­від­них дій, до­го­вір до­ру­че­н­ня, за умо­ва­ми яко­го до­ві­ри­тель до­ру­чає, а по­ві­ре­ний бе­ре на се­бе зо­бов’яза­н­ня від іме­ні та ко­шта­ми до­ві­ри­те­ля здій­сню­ва­ти від­по­від­ні роз­ра­хун­ки за кре­ди­тним до­го­во­ром) та обов’яз­ко­во звер­та­ти ува­гу на пра­виль­ність за­пов­не­н­ня ре­кві­зи­тів пла­ті­жно­го до­ку­мен­ту, зокре­ма на при­зна­че­н­ня пла­те­жу. Оскіль­ки у ра­зі не­пра­виль­но­го за­зна­че­н­ня у пла­ті­жних до­ку­мен­тах но­ме­ру кре­ди­тно­го до­го­во­ру, ці пла­ті­жні до­ку­мен­ти мо­жуть бу­ти ви­зна­ні су­дом та­ки­ми, що не свід­чать про по­га­ше­н­ня за­бор­го­ва­но­сті за кре­ди­тним до­го­во­ром, а це, від­по­від­но, має свої пра­во­ві на­слід­ки.

На­та­лія ГРІШИНА, стар­ший юрист «PLP Law Group»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.