Ан­то­ні на ПАХАРЕНКОАНДЕРСОН: «Спіль­на спра­ва»

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

У кві­тні в Ки­є­ві від­бу­ла­ся зна­ко­ва по­дія у га­лу­зі ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті – ІІ Між­на­ро­дний фо­рум «Кон­тра­факт і пі­рат­ство – за­гро­за на­ціо­наль­ній без­пе­ці та еко­но­мі­ці», який зі­брав про­від­них укра­їн­ських та між­на­ро­дних екс­пер­тів у сфе­рі за­хи­сту прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті. Іні­ці­а­то­ром за­хо­ду став Укра­їн­ський альянс по бо­роть­бі з під­роб­ка­ми та пі­рат­ством ( УАПП). «Юри­ди­чна Га­зе­та» по­спіл­ку­ва­ла­ся з пре­зи­ден­том УАПП та ге­не­раль­ним ди­ре­кто­ром фір­ми «Па­ха­рен­ко і пар­тне­ри», ві­це-пре­зи­ден­том з пи­тань ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті Укра­їн­сько­го на­ціо­наль­но­го ко­мі­те­ту Між­на­ро­дної тор­го­вої па­ла­ти (ICC Ukraine), ко­ор­ди­на­то­ром бі­знес-іні­ці­а­ти­ви ICC що­до зу­пи­не­н­ня під­ро­бок і пі­рат­ства (BASCAP) в Укра­ї­ні Ан­то­ні­ною ПА­ХА­РЕН­КО-АНДЕРСОН

– Ан­то­ні­но Пав­лів­но, роз­ка­жіть про Укра­їн­ський альянс по бо­роть­бі з під­роб­ка­ми та пі­рат­ством (УАПП). Що це за ор­га­ні­за­ція? Для чо­го во­на ство­ре­на і чим за­йма­є­ться?

– УАПП був ство­ре­ний у ли­пні 2003 р. як не­дер­жав­не не­при­бу­тко­ве до­бро­віль­не са­мов­ря­дне до­го­вір­не об’єд­на­н­ня юри­ди­чних осіб, які ве­дуть бо­роть­бу з кон­тра­фа­ктною і пі­рат­ською про­ду­кці­єю. Пре­дме­том йо­го ді­яль­но­сті є про­ве­де­н­ня ці­ле­спря­мо­ва­ної пра­во­вої, про­сві­тни­цької та до­слі­дни­цької ро­бо­ти зі ство­ре­н­ня та під­трим­ки ді­є­вої си­сте­ми за­хи­сту прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті в Укра­ї­ні та за­без­пе­че­н­ня ма­кси­маль­но ви­со­ко­го рів­ня обі­зна­но­сті укра­їн­ців що­до прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, ри­зи­ків і на­слід­ків при­дба­н­ня кон­тра­фа­ктних і пі­рат­ських то­ва­рів.

– УАПП ре­гу­ляр­но про­во­дить в Укра­ї­ні про­сві­тни­цькі акції, спря­мо­ва­ні на ін­фор­му­ва­н­ня спо­жи­ва­чів і ско­ро­че­н­ня об­ся­гів при­дба­н­ня кон­тра­фа­ктних то­ва­рів. Чим ви­кли­ка­на та­ка актив­ність?

– На­ра­зі існує на­галь­на по­тре­ба у під­ви­щен­ні рів­ня обі­зна­но­сті су­спіль­ства що­до мас­шта­бів про­бле­ми ви­ро­бни­цтва та про­да­жу кон­тра­фа­ктних то­ва­рів. То­му на­ве­сні 2012 р. УАПП до­лу­чив­ся до про­ве­де­н­ня між­на­ро­дної про­сві­тни­цької кам­па­нії «Все­сві­тній день бо­роть­би з під­роб­ка­ми» (за­сно­ва­на Все­сві­тньою гру­пою по бо­роть­бі з під­роб­ка­ми (GACG Network) у 1998 р.) і за­по­ча­тку­вав спіль­но з Дер­жав­ною слу­жбою ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті Укра­ї­ни, Дер­жав­ною ми­тною слу­жбою, Мі­ні­стер­ством вну­трі­шніх справ та ICC Ukraine без­стро­ко­ву про­сві­тни­цьку кам­па­нію «Дні бо- роть­би з під­роб­ка­ми і пі­рат­ством в Укра­ї­ні». Во­на про­хо­дить під га­сла­ми «Я ку­пую справ­жнє!», «Я не ку­пую під­ро­бок!» і спря­мо­ва­на на пе­ре­ко­на­н­ня спо­жи­ва­чів у сер­йо­зно­сті ці­єї про­бле­ми. Спе­ці­а­лі­сти роз­по­від­а­ють гро­ма­дя­нам про ри­зи­ки й втра­ти, пов’яза­ні з при­дба­н­ням під­ро­бок. У ме­жах кам­па­нії від­бу­ва­ю­ться ре­гу­ляр­ні за­хо­ди се­ред сту­ден­тів, шко­ля­рів, жур­на­лі­стів, пред­став­ни­ків дер­жор­га­нів та бі­зне­су.

До ре­чі, ро­бо­та УАПП не про­йшла повз ува­гу сві­то­вих ор­га­ні­за­цій – 8 черв­ня 2016 р. у Па­ри­жі в ме­жах свя­тку­ва­н­ня Все­сві­тньо­го дня бо­роть­би з під­роб­ка­ми УАПП отри­мав на­го­ро­ду в но­мі­на­ції «Асо­ці­а­ції» за на­да­н­ня зна­чної під­трим­ки у бо­роть­бі з під­роб­ка­ми в Укра­ї­ні та за її ме­жа­ми, за ор­га­ні­за­цію мас­шта­бних про­сві­тни­цьких за­хо­дів, ді­яль­ність що­до ко­ор­ди­на­ції дій між дер­жав­ним і при­ва­тним се­кто­ра­ми та під­ви­ще­н­ня обі­зна­но­сті гро­мад­сько­сті. – По­вер­ні­мо­ся до фо­ру­му. Як вза­га­лі ви­ни­кла ідея про­ве­де­н­ня та­ко­го мас­шта­бно­го за­хо­ду? – Ця ідея на­ро­ди­ла­ся дав­но. Пер­ший Між­на­ро­дний фо­рум по бо­роть­бі з під­роб­ка­ми та пі­рат­ством від­був­ся у 2015 р. Йо­го про­ве­де­н­ня за­ду­му­ва­лось за­для зі­бра­н­ня на одно­му май­дан­чи­ку не тіль­ки про­філь­них фа­хів­ців з усьо­го сві­ту та пред­став­ни­ків дер­жав­них ор­га­нів, а й ви­ро­бни­ків рі­зних ка­те­го­рій то­ва­рів, ке­рів­ни­ків най­біль­ших сві­то­вих ком­па­ній-пра­во­вла­сни­ків і пе­ре­сі­чних спо­жи­ва­чів. Са­ме у та­ко­му се­ре­до­ви­щі мо­жна най­про­ду­ктив­ні­ше обго­во­ри­ти акту­аль­ні пи­та­н­ня бо­роть­би з кон­тра­фа­кці­єю і пі­рат­ством, спіль­но ви­ро­би­ти ре­ко­мен­да­ції що­до вдо­ско­на­ле­н­ня укра­їн­ської стра­те­гії й та­кти­ки розв’яза­н­ня ці­єї

про­бле­ми, ре­а­лі­за­ції ре­фор­ми за­хи­сту ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті і си­сте­ми за­хо­дів про­ти­дії ви­ро­бни­цтву й роз­по­всю­джен­ню під­ро­бок, фор­му­ва­н­ня ци­ві­лі­зо­ва­но­го укра­їн­сько­го то­вар­но­го рин­ку та спри­я­тли­во­го ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту в дер­жа­ві. – Роз­ка­жіть де­таль­ні­ше про цьо­го­рі­чний фо­рум. Чим, на Ва­шу дум­ку, він ви­рі­зняв­ся з-по­між ба­га­тьох схо­жих за­хо­дів? – Наш фо­рум від­рі­зняє від ін­ших, на­сам­пе­ред, те, що усі без ви­ня­тку дис­ку­сій­ні па­не­лі бу­ли при­свя­че­ні те­мі бо­роть­би з кон­тра­фа­ктною про­ду­кці­єю та за­хи­сту прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті. До­свід­че­ні спі­ке­ри, що ви­сту­па­ли на фо­ру­мі, зумі­ли роз­ши­ри­ти цей, на пер­ший по­гляд, до­сить вузь­кий на­пря­мок юри­спру­ден­ції до мас­шта­бів дво­ден­но­го за­сі­да­н­ня – з са­мо­го ран­ку й аж до­пі­зна, пе­ре­ри­ва­ю­чись ли­ше на обід. Ви­со­ко­кла­сні фа­хів­ці з Укра­ї­ни й ін­ших дер­жав ви­сві­тлю­ва­ли най­рі­зно­ма­ні­тні­ші аспе­кти одні­єї з най­го­стрі­ших у су­ча­сно­му сві­ті про­блем – кон­тра­фа­кції та пі­рат­ства, бо­роть­би з цим украй не­га­тив­ним яви­щем, акцен­ту­ю­чи ува­гу на фор­му­ван­ні ра­ціо­наль­ної мо­де­лі спо­жи­ва­н­ня та під­ви­щен­ні рів­ня обі­зна­но­сті спо­жи­ва­чів що­до ри­зи­ків і на­слід­ків при­дба­н­ня під­ро­бок. При цьо­му упро­довж май­же 48-го­дин­но­го ма­ра­фо­ну по бо­роть­бі з кон- тра­фа­ктом і пі­рат­ством, озву­чу­ю­чи акту­аль­ні про­бле­ми, став­ля­чи бе­зліч на­бо­лі­лих пи­тань та спіль­но шу­ка­ю­чи від­по­віді на них, на­да­ю­чи по­ра­ди й про­по­зи­ції, фа­хо­ва спіль­но­та жо­дно­го ра­зу не по­вто­ри­ла­ся, не зу­пи­ни­ла­ся над яко­юсь одні­єю те­мою, не за­ли­ши­ла жо­дне пи­та­н­ня від­кри­тим. Основ­ний ме­седж, який ви­ніс із за­ли ко­жен уча­сник фо­ру­му – ли­ше спіль­но, об’єд­нав­ши зу­си­л­ля і ра­зом пра­цю­ю­чи над розв’яза­н­ням про­блем, вда­сться по­до­ла­ти бі­ду під на­звою «кон­тра­фа­ктна про­ду­кція».

Цьо­го­рі­чний за­хід, на від­мі­ну від фо­ру­му 2015 р., про­хо­див два дні, йо­го уча­сни­ка­ми ста­ли по­над 300 осіб, се­ред яких бу­ли пред­став­ни­ки дер­жав­них ор­га­нів (зокре­ма, РНБО Укра­ї­ни, Мін’юсту, ДФС Укра­ї­ни, Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку, На­ціо­наль­ної по­лі­ції Укра­ї­ни, Дер­жав­ної слу­жби з пи­тань без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів та за­хи­сту спо­жи­ва­чів, су­до­вих ін­стан­цій) та бі­знес-гро­мад­сько­сті – ві­тчи­зня­ні й іно­зем­ні пра­во­вла­сни­ки, ме­не­дже­ри юри­ди­чних ком­па­ній, па­тен­тні по­ві­ре­ні, на­у­ков­ці та ін­ші за­ці­кав­ле­ні осо­би.

На­пра­цьо­ва­ні сві­то­вою спіль­но­тою шля­хи розв’яза­н­ня про­бле­ми бо­роть­би з кон­тра­фа­ктною і пі­рат­ською про­ду­кці­єю ви­сві­тли­ли пред­став­ни­ки Все­сві­тньої ор­га­ні­за­ції ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті (WIPO), BASCAP, Єв­ро­пей­сько­го по­лі­цей­сько­го управ­лі­н­ня (EUROPOL), GACG Network, На­ціо­наль­но­го ко­ор­ди­на­цій­но­го цен­тру з охо­ро­ни прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті США, Іспан­ської на­ціо­наль­ної асо­ці­а­ції із за­хи­сту тор­гов­них ма­рок (ANDEMA), Азій­ської ко­а­лі­ції по бо­роть­бі з під­роб­ка­ми і пі­рат­ством (АСАСАР), Між­на­ро­дної на­сін­нє­вої фе­де­ра­ції (ISF), Між­на­ро­дної асо­ці­а­ції се­ле­кціо­не­рів сор­тів де­ко­ра­тив­них та пло­до­вих куль­тур, отри­ма­них ве­ге­та­тив­ним спосо­бом (CIOPORA), про­е­кту ЄС/ФАО (ООН), УАПП та ба­га­тьох ін­ших між­на­ро­дних і ві­тчи­зня­них ор­га­ні­за­цій.

Дво­ден­ний за­хід вклю­чав 6 кру­глих сто­лів: «За­гро­зи, які не­суть у со­бі кон­тра­фа­кція і пі­рат­ство», «Пра­кти­чні аспе­кти бо­роть­би з під­роб­ка­ми та пі­рат­ством», «Без­пе­ка май­бу­тньо­го: фар­ма­цев­ти­ка», «Без­пе­ка май­бу­тньо­го: за­со­би за­хи­сту ро­слин і сор­ти ро­слин (на­сі­н­ня та ро­сли­ни)», «Ін­тер­нет-про­даж кон­тра­фа­кту – бі­знес чи ша­храй­ство?» та «Від­по­від­аль­ний спо­жи­вач».

Се­ред озву­че­них пи­тань: вплив кон­тра­фа­кту та пі­рат­ства на роз­ви­ток ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва, впро­ва­дже­н­ня ін­но­ва­цій­них ви­ро­бництв і еко­но­мі­чний роз­ви­ток дер­жа­ви; огляд су­до­вої ре­фор­ми в Укра­ї­ні та мі­сце су­до­вої екс­пер­ти­зи пі­сля ре­фор­ми про­це­су­аль­но­го за­ко­но­дав­ства; ми­тні за­хо­ди про­ти­дії за­гро­зам, які не­суть у со­бі кон­тра­фа­кція і пі­рат­ство; кон­троль лан­цю­гів по­ста­вок та за­про­ва­дже­н­ня від­по­від­аль­но­сті по­се­ре­дни­ків; зв’язок між під­роб­ка­ми та ор­га­ні­зо­ва­ною зло­чин­ні­стю; пра­во­за­сто­су­ва­н­ня но­вел Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни та Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни що­до справ про по­ру­ше­н­ня прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті; спосо­би ре­зуль­та­тив­но­го і зба­лан­со­ва­но­го роз­слі­ду­ва­н­ня зло­чи­нів

Існує на­галь­на по­тре­ба у під­ви­щен­ні рів­ня обі­зна­но­сті су­спіль­ства що­до мас­шта­бів про­бле­ми кон­тра­фа­ктних то­ва­рів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.