В обі­ймах те­хні­чно­го про­гре­су

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА РЕДАКТОРА | АВТОРИ НОМЕРА -

У су­ча­сно­му сві­ті те­хно­ло­гії та за­ко­ни ста­ють все біль­ше вза­є­мо­пов’яза­ни­ми. Ме­та та­ко­го сим­біо­зу – спро­щу­ва­ти та по­кра­щу­ва­ти жи­т­тя лю­дей. Те­хні­чний про­грес впли­ває на ці­лі га­лу­зі пра­ва, і вже спе­ці­а­лі­стам не ли­ше з пра­ва, але й з ін­ших сфер до­во­ди­ться спів­пра­цю­ва­ти, щоб до­сяг­ти ба­жа­но­го ре­зуль­та­ту. 17 трав­ня – все­сві­тній день ін­фор­ма­цій­но­го су­спіль­ства. Та­ким йо­го ого­ло­си­ла у 2006 р. Ге­на­сам­блея ООН. З ко­жним ро­ком Укра­ї­на по­тро­ху на­бли­жа­є­ться до кра­їн, у яких те­хно­ло­гії змі­ню­ють су­спіль­ство та еко­но­мі­ку. От­же, цей но­мер – про вплив те­хно­ло­гій на пра­во та су­спіль­ні від­но­си­ни.

На­пе­ре­до­дні пер­шої між­на­ро­дної кон­фе­рен­ції, при­свя­че­ної пос­ткон­флі­ктно­му пра­во­суд­дю, «ЮГ» по­спіл­ку­ва­ла­ся із про­фе­со­ром Оле­гом Мар­ти­нен­ком про те, що та­ке тран­зи­тив­не пра­во­су­д­дя, яким кра­ї­нам вда­ло­ся до­сяг­ти успі­ху на шля­ху при­ми­ре­н­ня, і які пер­спе­кти­ви що­до ре­а­лі­за­ції пос­ткон­флі­ктно­го пра­во­су­д­дя має Укра­ї­на.

На жаль, адво­ка­ти асо­ці­ю­ю­ться з ко­ру­пці­єю не мен­ше, ніж дер­жав­ні слу­жбов­ці чи суд­ді. Але те­ма їх «облі­ко мо­ра­лє» на­бу­ває для про­фе­сій­но­го се­ре­до­ви­ща но­вої акту­аль­но­сті. НААУ го­тує змі­ни до Пра­вил адво­кат­ської ети­ки, і що з то­го ви­йде, по­ка­же час. «Про ко­ру­пцію важ­ко на­пи­са­ти щось ори­гі­наль­не чи но­ве. Во­на дав­но пе­ре­тво­ри­ла­ся на на­стіль­ну гру, пра­ви­ла ко­трої знає на­віть ди­ти­на. Не має зна­че­н­ня, хто пер­ший за­пу­стить вов­чок – гра все одно роз­по­чне­ться», – з цих слів роз­по­чи­нає свою ста­т­тю тре­нер­ка про­гра­ми «Адво­кат Май­бу­тньо­го» Ла­ри­са Де­ни­сен­ко і за­ува­жує, що не мо­жна допу­сти­ти, щоб адво­ка­ти пе­ре­тво­ри­ли­ся на атри­бу­ти пра­во­су­д­дя. ЇЇ по­ра­да – не со­ці­а­лі­зу­ва­ти зло. Єгор ЖЕЛТУХІН, го­лов­ний ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.