Interlegal вда­ло за­хи­стив ін­те­ре­си екс­пор­те­ра у МКАС при ТПП Укра­ї­ни

Yurydychna Gazeta - - НОВИНИ | ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

Ком­па­нія-екс­пор­тер укла­ла зов­ні­шньо­еко­но­мі­чний кон­тракт на по­став­ку біль­ше 3 тис. Мт агро­про­ду­кції на умо­вах СРТ/порт Укра­ї­ни. У про­це­сі ви­ко­на­н­ня цьо­го кон­тра­кту то­вар був прийня­тий та час­тко­во опла­че­ний по­ку­пцем. З узго­дже­но­го об­ся­гу бу­ло прийня­то ли­ше 2 тис. Мт, які у подаль­шо­му бу­ли від­ван­та­же­ні на су­дно на ко­ристь тре­тіх осіб та ви­ве­зе­ні по­за ме­жі Укра­ї­ни. При цьо­му ча­сти­на прийня­то­го та ви­ве­зе­но­го то­ва­ру так і за­ли­ши­ла­ся не­о­пла­че­ною. Про­да­вець не­о­дно­ра­зо­во звер­тав­ся до по­ку­пця з ви­мо­га­ми по­га­си­ти за­бор­го­ва­ність без подаль­шої за­трим­ки та у пов­но­му об­ся­зі, про­те по­ку­пець ігно­ру­вав усі спро­би вре­гу­лю­ва­ти спір мир­ним шля­хом і від­мо­вив­ся ви­ко­ну­ва­ти свої кон­тра­ктні зо­бов’яза­н­ня, мо­ти­ву­ю­чи це по­не­се­ни­ми зби­тка­ми. Як ре­зуль­тат, ви­ни­кли ри­зи­ки не­по­вер­не­н­ня ва­лю­тної ви­ру­чки.

Про­да­вець звер­нув­ся за за­хи­стом сво­їх ін­те­ре­сів та до­по­мо­гою до Interlegal. Екс­пер­ти про­ана­лі­зу­ва­ли фа­кти­чні об­ста­ви­ни спра­ви, за­кон­ність та обґрун- то­ва­ність зу­стрі­чних ви­мог по­ку­пця, оці­ни­ли стро­ки, роз­ро­би­ли та­кти­чний план дій, зі­бра­ли не­об­хі­дний па­кет до­ку­мен­тів та іні­ці­ю­ва­ли ар­бі­тра­жне про­ва­дже­н­ня у МКАС при ТПП Укра­ї­ни. По­ку­пці взя­ли актив­ну участь у ар­бі­тра­жно­му про­це­сі і на­да­ли свої за­пе­ре­че­н­ня. Згі­дно з по­зи­ці­єю, ви­кла­де­ною у відзи­ві, по­ку­пець ствер­джу­вав, що у про­це­сі ви­ко­на­н­ня кон­тра­кту про­да­вець по­ру­шив узя­ті на се­бе зо­бов’яза­н­ня у ча­сти­ні за­сто­су­ва­н­ня умов про пе­ре­д­опла­ту; по­ста­ча­н­ня то­ва­ру не­узго­дже­ної яко­сті; не­на­да­н­ня гра­фі­ку від­ван­та­жень; не­фор­му­ва­н­ня су­дно­вої пар­тії; не­до­по­ста­ча­н­ня пов­но­го об­ся­гу пар­тії. Ці об­ста­ви­ни, на дум­ку по­ку­пця, яки­мось чи­ном за­ле­жа­ли від про­дав­ця, і їх по­ру­ше­н­ня спри­чи­ни­ло зна­чні зби­тки.

Юри­сти Interlegal пі­дго­ту­ва­ли ряд по­яснень з контр­ар­гу­мен­та­ми на за­хист по­зи­ції про­дав­ця та від­по­від­ни­ми до­ка­за­ми, які спро­сто­ву­ва­ли на­да­ні по­ку­пцем за­пе­ре­че­н­ня. МКАС при ТПП Укра­ї­ни прийняв рі­ше­н­ня на ко­ристь клі­єн­та – по­зов був за­до­во­ле­ний у пов­но­му об­ся­зі.

Спра­ву су­про­во­джу­ва­ли екс­пер­ти Interlegal стар­ший юрист Ка­ри­на Го­ро­ва та юрист Оле­на Пта­шен­чук.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.