Ін­ду­стрі­аль­на спе­ці­а­лі­за­ція – ТМТ

Yurydychna Gazeta - - АКТУ­АЛЬ­НО - Ан­дрій НІ­КО­ЛА­ЄН­КО, адво­кат, па­тен­тний по­ві­ре­ний, стар­ший юрист ЮФ AEQUO

Ін­ду­стрі­аль­на спе­ці­а­лі­за­ція про­дов­жує за­ли­ша­ти­ся одним з основ­них трен­дів юри­ди­чно­го бі­зне­су в Укра­ї­ні. Зро­стає по­пит на юри­стів з гли­бо­кою га­лу­зе­вою екс­пер­ти­зою. Та­ких спе­ці­а­лі­стів ма­ють у сво­є­му роз­по­ря­джен­ні як юри­ди­чні фір­ми пов­но­го ци­клу (у скла­ді ін­ду­стрі­аль­них ко­манд), так і спе­ці­а­лі­зо­ва­ні юри­ди­чні бу­ті­ки, які ча­сто на­да­ють по­слу­ги в одній пра­кти­ці або зо­се­ре­дже­ні на одній ін­ду­стрії.

Тен­ден­цію що­до та­ко­го фо­ку­су­ва­н­ня мо­жна по­ясни­ти ін­те­ре­сом клі­єн­тів до вузь­ко­спе­ці­а­лі­зо­ва­них ін­ду­стрі­аль­них знань та ба­жа­н­ням отри­ма­ти ра­дни­ка, який ро­зу­мів би бі­знес та си­ту­а­цію на рин­ку не гір­ше, ніж са­мі вла­сни­ки бі­зне­су, а у де­яких ви­пад­ках міг би ді­я­ти про­актив­но, на ви­пе­ре­дже­н­ня, ви­рі­шу­ю­чи пи­та­н­ня клі­єн­тів ще до їх ви­ни­кне­н­ня. Га­лу­зе­вий до­свід, гли­бо­ке ро­зу­мі­н­ня бі­зне­су і на­пра­цьо­ва­ні кон­та­кти до­зво­ля­ють кон­суль­тан­там про­по­ну­ва­ти ком­пле­ксні ін­но­ва­цій­ні стра­те­гії та ефе­ктив­ні рі­ше­н­ня най­більш скла­дних пи­тань, з яки­ми на­віть до­свід­че­ним юри­стам «не з га­лу­зі» бу­ло б про­бле­ма­ти­чно впо­ра­тись.

Ри­нок

Те­ле­ко­му­ні­ка­ції, ме­діа та те­хно­ло­гії (ТМТ) на сьо­го­дні­шній день є одні­єю з най­при­ва­бли­ві­ших ін­ду­стрій для юри­ди­чних кон­суль­тан­тів. Згі­дно з остан­нім до­слі­дже­н­ням «50 про­від­них юри­ди­чних фірм Укра­ї­ни», ін­ду­стрі­аль­ний зріз рин­ку юри­ди­чних по­слуг ви­гля­дає до­сить ці­ка­во. До­ля ТМТ, якщо по­єд­на­ти по­ка­зни­ки трьох окре­мо за­зна­че­них га­лу­зей (IT – 5,1%, те­ле­ко­му­ні­ка­ції – 3,5%, ме­діа та ре­кла­ма – 1,6%) су­ку­пно скла­дає 10,2% рин­ку. Біль­шу при­су­тність на рин­ку ма­ють ли­ше ін­ду­стрії бан­ків­сько­го се­кто­ру та фі­нан­со­вих уста­нов – 18,9%, а та­кож сіль­сько­го го­спо­дар­ства та хар­чо­вої про­ми­сло­во­сті – 10,9%.

Та­ка сут­тє­ва до­ля юри­ди­чно­го рин­ку пов’ яза­на, оче­ви­дно, з до­сить ста­біль­ним, а у де­яких ви­пад­ках на­віть стрім­ким роз­ви­тком га­лу­зей ви­со­ких те­хно­ло­гій, те­ле­ко­му­ні­ка­цій, роз­ваг та ЗМІ всу­пе­реч скла­дній еко­но­мі­чній си­ту­а­ції в кра­ї­ні. ТМТ – це ін­те­ле­кту­аль­но єм­на та ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чна га­лузь, яка в ці­ло­му де­мон­струє твор­чий та ін­те­ле­кту­аль­ний по­тен­ці­ал кра­ї­ни і по­тре­бує зна­чної під­трим­ки, в т.ч. юри­ди­чної.

Жва­вий ін­те­рес юри­ди­чної спіль­но­ти до ін­ду­стрії ТМТ мо­жна бу­ло спо­сте­рі­га­ти і на пер­шо­му у сво­є­му ро­ді про­філь­но­му за­хо­ді Technology. Media. Telecommunications Legal Forum, який від­був­ся на­при­кін­ці 2016 р. у Ки­є­ві та зі­брав ве­ли­ку ау­ди­то­рію екс­пер­тів, ство­рив ефе­ктив­ний май­дан­чик для ши­ро­ко­го обго­во­ре­н­ня про­блем­них та го­стрих пи­тань у цій сфе­рі.

Га­лузь

Га­лузь ТМТ, бе­зу­мов­но, має свою спе­ци­фі­ку. Її се­кто­ри одно­ча­сно і схо­жі, і сут­тє­во рі­зня­ться між со­бою. Для при­кла­ду, до те­ле­ко­му­ні­ка­цій мо­жна від­не­сти ін­тер­нет, мо­біль­ний зв’язок, ме­ре­жі пе­ре­да­чі да­них (без­дро­то­ві, опто­во­ло­кон­ні і т.д.), су­пу­тни­ко­ві си­сте­ми зв’яз­ку, ци­фро­ве і ана­ло­го­ве те­ле­ба­че­н­ня, те­ле­фон­ний зв’язок, еле­ктрон­ний бан­кінг то­що, до ме­діа – те­ле­ба­че­н­ня, ра­діо, пре­су, но­сії зов­ні­шньої ре­кла­ми та ін., до IT – оброб­ку, збе­рі­га­н­ня і пе­ре­да­чу да­них, про­гра­му­ва­н­ня, комп’ютер­ні те­хно­ло­гії то­що.

Але най­біль­ша від­мін­ність цих на­прям­ків від­чу­ва­є­ться у роз­рі­зі пра­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня. Так, га­лузь те­ле­ко­му­ні­ка­цій з то­чки зору пра­ва є су­во­ро ре­гла­мен­то­ва­ною, і її смі­ли­во мо­жна від­не­сти до ре­гу­ля­тор­ної пра­кти­ки.

IT, нав­па­ки, фа­кти­чно не за­ре­гу­льо­ва­ний се­ктор, про­те він по­тре­бує пра­кти­чно пов­ної де­ре­гу­ля­ції, щоб дер­жа­ва не за­ва­жа­ла, да­ла бі­зне­су мо­жли­вість роз­ви­ва­ти­ся, а ін­ко­ли й са­мо­ви­зна­ча­тись. Ме­діа ж сут­тє­во за­ле­жить від змін ре­гу­ля­тор­ної по­лі­ти­ки, бі­знес-се­ре­до­ви­ща, по­лі­ти­чних про­це­сів і, як по­ка­зує до­свід, на­віть зов­ні­шніх ви­кли­ків кра­ї­ни. Усі за­зна­че­ні га­лу­зі в су­ча­сних умо­вах є до­сить ка­пі­та­ло­міс­тки­ми й пер­спе­ктив­ни­ми, про­те IT, з огля­ду на стрім­кий ріст у остан­ні ро­ки, тут мо­жна ви­ді­ли­ти окре­мо.

По сво­їй су­ті усі три се­кто­ри є над­зви­чай­но те­хно­ло­гі­чни­ми, з яскра­во ви­ра­же­ною ін­те­ле­кту­аль­ною скла­до­вою, ду­же ди­на­мі­чно роз­ви­ва­ю­ться та змі­ню­ю­ться. Від­так і юрист, який пра­кти­кує у да­ній га­лу­зі або пра­цює in-house, по­ви­нен пов­ні­стю від­по­від­а­ти тим же кри­те­рі­ям, бу­ти над­зви­чай­но про­гре­сив­ним, ро­зу­мі­ти по­тре­би бі­зне­су і без­по­се­ре­дньо са­мі про­ду­кти ін­ду­стрії.

Ко­ман­да і пра­кти­ки

У по­рів­нян­ні з ін­ши­ми га­лу­зя­ми ТМТ, по су­ті, є уні­каль­ною. У роз­рі­зі ін­ду­стрі­аль­ної юри­ди­чної спе­ці­а­лі­за­ції, ма­буть, бу­де важ­ко зна­йти ін­ду­стрію, в якій бу­ли б за­ді­я­ні юри­сти та­кої ве­ли­кої кіль­ко­сті га­лу­зей пра­ва. Ін­те­ле­кту­аль­на вла­сність, кор­по­ра­тив­не пра­во та M&A, ан­ти­мо­но­поль­не та по­да­тко­ве пра­во, кри­мі­наль­не пра­во, су­до­ва пра­кти­ка та ар­бі­траж – це ли­ше не­пов­ний пе­ре­лік га­лу­зей пра­ва, орі­єн­ту­ва­ти­ся у яких не­об­хі­дно юри­стам ко­манд ТМТ.

На рин­ку є рі­зні під­хо­ди до фор­му­ва­н­ня ін­ду­стрі­аль­них ко­манд юри­стів. Якщо го­во­ри­ти про ТМТ-гру­пи у рам­ках се­ре­дніх та ве­ли­кий юри­ди­чних фірм, то це, як пра­ви­ло, прое­кт­но-орі­єн­то­ва­ні ін­те­гро­ва­ні ко­ман­ди, які мо­жуть скла­да­ти­ся з 5–10 юри­стів, що во­ло­ді­ють до­сві­дом прое­кт­ної ро­бо­ти у кон­кре­тно­му се­кто­рі, цін­ни­ми кон­та­кта­ми і гли­бо­ки­ми га­лу­зе­ви­ми зна­н­ня­ми у де­кіль­кох пра­кти­ках. Та­кі юри­сти ма­ють бу­ти зда­тні по­ри­ну­ти у бі­знес-про­це­си кон­кре­тно­го клі­єн­та і зро­зу­мі­ти йо­го спе­ци­фі­ку з са­мо­го по­ча­тку спів­пра­ці. При цьо­му га­лу­зе­ва ко­ман­да ТМТ по­вин­на зна­ти спе­ци­фі­ку усі­єї га­лу­зі та, ба­жа­но, ма­ти ве­ли­кий до­свід ро­бо­ти у ко­жно­му її се­гмен­ті, ду­же ува­жно та ре­тель­но сте­жи­ти за но­ви­на­ми та змі­на­ми бі­знес-се­ре­до­ви­ща та опе­ра­тив­но на них ре­а­гу­ва­ти.

По­слу­ги

Ви­зна­чи­ти ти­по­ві по­слу­ги, які на­да­ва­ли­ся б юри­ди­чни­ми фір­ма­ми для ТМТ-ком­па­ній, до­сить важ­ко. Ін­ду­стрі­аль­на екс­пер­ти­за, а та­кож пра­кти­чний до­свід юри­ди­чно­го су­про­во­дже­н­ня про­е­ктів у цій га­лу­зі по­вин­ні до­по­ма­га­ти юри­стам зна­хо­ди­ти для клі­єн­тів ефе­ктив­ні рі­ше­н­ня для ши­ро­ко­го спе­ктру скла­дних пра­во­вих, ре­гу­ля­тор­них, фі­нан­со­вих, до­го­вір­них і су­до­вих пи­тань, по­чи­на­ю­чи з роз­роб­ки стра­те­гії до­три­ма­н­ня нор­ма­тив­но-пра­во­вих ви­мог і за­кін­чу­ю­чи ком­пле­ксни­ми па­тен­тни­ми спо­ра­ми та транскор­дон­ни­ми уго­да­ми M&A.

Те­ле­ко­му­ні­ка­цій­ні ком­па­нії, як пра­ви­ло, по­тре­бу­ють юри­ди­чних по­рад з пи­тань лі­цен­зу­ва­н­ня, ре­гу­лю­ва­н­ня те­ле­ра­діо­мов­ле­н­ня та ви­ко­ри­ста­н­ня ра­діо­ча­стот; ство­ре­н­ня та спіль­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня ін­фра­стру­кту­ри та ме­реж; ан­ти­мо­но­поль­но­го пра­ва та кон­ку­рен­ції, а та­кож су­про­во­ду в ін­фра­стру­ктур­них про­е­ктах (уго­ди M&A та уго­ди за уча­стю ін­ве­сти­цій­них фон­дів) то­що. У ме­діа не­об­хі­дні підтримка у пи­та­н­нях, пов’яза­них зі ство­ре­н­ням кон­тен­ту (ви­дав­ни­ча спра­ва, те­ле­ба­че­н­ня, кі­но­ін­ду­стрія, ігри, му­зи­ка та ін­ші ау­діо­ві­зу­аль­ні про­ду­кти); на­бу­т­тя ав­тор­ських прав і роз­по­всю­дже­н­ня кон­тен­ту (те­ле- та ра­діо­мов­ле­н­ня, он­лайн-ко­му­ні­ка­ції, фі­ксо­ва­ний дро­то­вий та без­дро­то­вий зв’язок) та, зви­чай­но ж, ство­ре­н­ня й ви­ко­ри­ста­н­ня об’єктів ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті (ІВ) та ре­кла­ми. У се­кто­рі ІТ на пер­шо­му пла­ні – пи­та­н­ня укла­де­н­ня до­го­во­рів у сфе­рі про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня, уго­ди на роз­роб­ку, лі­цен­зій­ні до­го­во­ри та до­го­во­ри на те­хні­чне об­слу­го­ву­ва­н­ня; ре­гу­лю­ва­н­ня еле­ктрон­ної ко­мер­ції; пи­та­н­ня ІВ та кон­ку­рен­ції; за­хист да­них та ін­фор­ма­цій­на без­пе­ка; стра­те­гі­чні ін­ве­сти­ції та уго­ди з ін­ве­сти­цій­ни­ми фон­да­ми; опо­дат- ку­ва­н­ня при ау­тсор­син­гу; ре­ло­ка­ція бі­зне­су та су­про­во­дже­н­ня т.з. whitecollar crime справ, ну і, зви­чай­но ж, ви­рі­ше­н­ня спо­рів, а та­кож ба­га­то ін­ших пи­тань.

Про­гно­зи

Згі­дно з екс­пер­тни­ми про­гно­за­ми, ри­нок юри­ди­чних по­слуг у най­ближ­чий час мо­же за­зна­ти пев­них

До­ля ТМТ, якщо по­єд­на­ти по­ка­зни­ки IT, те­ле­ко­му­ні­ка­ції, ме­діа та ре­кла­ми, су­ку­пно скла­дає 10,2% рин­ку

змін, що об­умов­лю­ю­ться, у пер­шу чер­гу, впро­ва­дже­н­ням су­до­вої ре­фор­ми, вве­де­н­ням «адво­кат­ської мо­но­по­лії», єв­ро­ін­те­гра­цій­ним кур­сом і зо­бов’яза­н­ня­ми Укра­ї­ни пе­ред між­на­ро­дною спіль­но­тою, які мо­жуть спри­чи­ни­ти змі­ни у ре­гу­ля­тор­ній сфе­рі. У най­ближ­чі ро­ки є під­ста­ви для стри­ма­но­го опти­мі­зму що­до подаль­шо­го зро­ста­н­ня се­гмен­ту ТМТ. Є очі­ку­ва­н­ня, що ін­ду­стрі­аль­на спе­ці­а­лі­за­ція бу­де по­гли­блю­ва­тись, і по­тре­ба у ком­пле­ксній га­лу­зе­вій екс­пер­ти­зі бу­де зро­ста­ти, що не­об­хі­дно вра­хо­ву­ва­ти в умо­вах жорс­ткої кон­ку­рен­тної бо­роть­би на юри­ди­чно­му рин­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.