За­про­ва­дже­н­ня кор­по­ра­тив­них до­го­во­рів: які змі­ни для бі­зне­су?

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА - Дми­тро СИМБІРЬОВ, юрист AVELLUM За­ко­но­про­ект), Ви­рі­ше­н­ня без­ви­хі­дних си­ту­а­цій (deadlock resolution) По­ря­док від­чу­же­н­ня акцій Но­вий ме­ха­нізм за­без­пе­че­н­ня ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань Узго­дже­не го­ло­су­ва­н­ня До­го­во­ри опціо­ну

Укра­їн­ський бі­знес уже дав­но очі­ку­вав на одно­зна­чну від­по­відь на пи­та­н­ня, чи мо­жуть уча­сни­ки та акціо­не­ри го­спо­дар­ських то­ва­риств укла­да­ти між со­бою кор­по­ра­тив­ні до­го­во­ри ( shareholders’ agreements). Про­ект за­ко­ну «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до кор­по­ра­тив­них до­го­во­рів», прийня­тий Вер­хов­ною Ра­дою у дру­го­му чи­тан­ні та в ці­ло­му 23 бе­ре­зня 2017 р. (да­лі –

дає на це за­пи­та­н­ня ствер­дну від­по­відь, пе­ред­ба­ча­ю­чи пра­во як уча­сни­ків то­ва­ри­ства з обме­же­ною від­по­від­аль­ні­стю, так і акціо­не­рів акціо­нер­но­го то­ва­ри­ства укла­да­ти кор­по­ра­тив­ні до­го­во­ри. На да­ту під­го­тов­ки ці­єї стат­ті За­ко­но­про­ект на­прав­ле­но на під­пис Пре­зи­ден­ту Укра­ї­ни.

Істо­ри­чні пе­ре­шко­ди укла­ден­ню кор­по­ра­тив­них до­го­во­рів

До прийня­т­тя За­ко­но­про­е­кту ані уча­сни­ки то­ва­риств з обме­же­ною від­по­від­аль­ні­стю, ані акціо­не­ри акціо­нер­них то­ва­риств не ба­жа­ли бра­ти на се­бе ри­зик укла­да­ти кор­по­ра­тив­ні до­го­во­ри на укра­їн­сько­му рів­ні. При­чи­ною цьо­го бу­ла по­зи­ція ви­щих су­дів, від­обра­же­на у від­по­від­них роз’ясне­н­нях. Від­по­від­но до ці­єї по­зи­ції, уго­ди між акціо­не­ра­ми (уча­сни­ка­ми го­спо­дар­ських то­ва­риств) не мо­жуть змі­ню­ва­ти нор­ми за­ко­ну та ста­ту­ту то­ва­ри­ства, обме­жу­ва­ти пра­ва ін­ших акціо­не­рів (уча­сни­ків) то­ва­ри­ства. Крім то­го, уго­да про під­по­ряд­ку­ва­н­ня від­но­син між акціо­не­ра­ми, а та­кож між акціо­не­ра­ми та акціо­нер­ним то­ва­ри­ством що­до ді­яль­но­сті то­ва­ри­ства іно­зем­но­му пра­ву ви­зна­ва­ла­ся ні­кчем­ною, оскіль­ки по­ру­шу­ва­ла пу­блі­чний по­ря­док.

По­зи­ція, ви­слов­ле­на у роз’ясне­н­нях, бу­ла під­три­ма­на го­спо­дар­ськи­ми судами, які роз­гля­да­ли спо­ри що­до кор­по­ра­тив­них угод, укла­де­них між уча­сни­ка­ми укра­їн­ських го­спо­дар­ських то­ва­риств. Як при­клад мо­жна на­ве­сти спра­ви ком­па­нії МАУ (рі­ше­н­ня Го­спо­дар­сько­го су­ду Ки­є­ва у спра­ві №5011-62/81012012 від 29.05.2014) та VAB бан­ку (рі­ше­н­ня Го­спо­дар­сько­го су­ду Ки­є­ва у спра­ві №910/21992/13 від 29.09.2015).

Ре­це­пція за­хі­дних ін­стру­мен­тів кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня

Змі­ни, що вно­ся­ться За­ко­но­про­е­ктом, на­да­ють уча­сни­кам та акціо­не­рам укра­їн­ських го­спо­дар­ських то­ва­риств мо­жли­вість ві­ді­йти від ім­пе­ра­тив­них норм укра­їн­сько­го кор­по­ра­тив­но­го за­ко­но­дав­ства та вре­гу­лю­ва­ти кор­по­ра­тив­ні від­но­си­ни за до­по­мо­гою ін­стру­мен­тів, які вже дав­но успі­шно ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться у більш роз­ви­не­них з то­чки зо­ру кор­по­ра­тив­но­го пра­ва іно­зем­них юрис­ди­кці­ях.

За за­галь­ним пра­ви­лом, пре­дме­том кор­по­ра­тив­но­го до­го­во­ру між уча­сни­ка­ми або акціо­не­ра­ми є по­ря­док ре­а­лі­за­ції прав, що на­да­ю­ться уча­сни­кам (за­снов­ни­кам) або акціо­не­рам, та/або утри­ма­н­ня від ре­а­лі­за­ції та­ких прав у спо­сіб, пе­ред­ба­че­ний кор­по­ра­тив­ним до­го­во­ром.

Сто­ро­ни кор­по­ра­тив­но­го до­го­во­ру змо­жуть пе­ред­ба­чи­ти по­ря­док ви­рі­ше­н­ня т.з. без­ви­хі­дних си­ту­а­цій, ко­ли жо­ден з уча­сни­ків чи акціо­не­рів то­ва­ри­ства не має до­ста­тньої кіль­ко­сті го­ло­сів, щоб ухва­ли­ти не­об­хі­дне рі­ше­н­ня без спри­я­н­ня з бо­ку ін­ших уча­сни­ків чи акціо­не­рів. У ан­глій­сько­му пра­ві, яко­му істо­ри­чно під­по­ряд­ко­ву­ва­ла­ся зна­чна кіль­кість кор- по­ра­тив­них до­го­во­рів сто­сов­но укра­їн­сько­го бі­зне­су, ві­до­мі, зокре­ма, та­кі ме­ха­ні­зми ви­рі­ше­н­ня без­ви­хі­дних си­ту­а­цій, як «ро­сій­ська ру­ле­тка», «те­ха­ська (ме­кси­кан­ська) пе­ре­стріл­ка», спіль­ний про­даж, пут/кол-опціо­ни то­що. Від­по­від­но, сто­ро­ни кор­по­ра­тив­но­го до­го­во­ру змо­жуть обра­ти будь-які із за­зна­че­них ме­ха­ні­змів для ви­рі­ше­н­ня без­ви­хі­дних си­ту­а­цій, які мо­жуть ви­ни­кну­ти у май­бу­тньо­му.

У кор­по­ра­тив­но­му до­го­во­рі мо­жна бу­де вре­гу­лю­ва­ти, зокре­ма, та­кі пи­та­н­ня, пов’яза­ні з від­чу­же­н­ням ча­сток/акцій, як:

• ви­пад­ки при­му­со­вої пе­ре­да­чі ча­сток/акцій (involuntary transfer event). Обов’язок пе­ре­да­ти ін­шій сто­ро­ні кор­по­ра­тив­но­го до­го­во­ру час­тки або акції за­зви­чай ви­ни­кає у ви­пад­ку істо­тно­го по­ру­ше­н­ня умов та­ко­го до­го­во­ру або при­пи­не­н­ня існу­ва­н­ня сто­ро­ни до­го­во­ру вна­слі­док іні­ці­йо­ва­ної про­це­ду­ри лі­кві­да­ції або бан­крут­ства;

• строк, про­тя­гом яко­го сто­ро­ни кор­по­ра­тив­но­го до­го­во­ру не ма­ють пра­ва від­чу­жу­ва­ти час­тки/акції на ко­ристь тре­тіх осіб (lock-up period), та/або пе­ре­лік осіб, на ко­ристь яких від­чу­же­н­ня ча­сток/акцій за­бо­ро­ня­є­ться; та

• ме­ха­ні­зми за­хи­сту ін­те­ре­сів уча­сни­ків/акціо­не­рів при від­чу­жен­ні ча­сток/акцій на ко­ристь тре­тіх осіб. Це, зокре­ма, рі­зно­ма­ні­тні пе­ре­ва­жні пра­ва ку­пів­лі – пра­во пер­шої про­по­зи­ції (right of first offer), пра­во пер­шої від­мо­ви (right of first refusal), пра­во при­єд­на­ти­ся до про­да­жу (tag along) та пра­во зму­си­ти про­да­ти (drag along).

Для ефе­ктив­ної ре­а­лі­за­ції до­мов­ле­но­сті про го­ло­су­ва­н­ня пев­ним чи­ном, де­яких ме­ха­ні­змів ви­рі­ше­н­ня без­ви­хі­дних си­ту­а­цій, а та­кож обов’яз­ку від­чу­жи­ти час­тки/акції у ме­жах про­це­ду­ри ре­а­лі­за­ції пра­ва пер­шої від­мо­ви та пра­ва зму­си­ти про­да­ти За­ко­но­про­ект за­про­ва­джує ін­сти­тут без­від­кли­чної до­ві­ре­но­сті з кор­по­ра­тив­них прав. Та­ка до­ві­ре­ність до­зво­ляє уча­сни­ку/акціо­не­ру, на ко­ристь яко­го ма­ють бу­ти від­чу­же­ні час­тки/акції, здій­сни­ти від іме­ні ін­шо­го уча­сни­ка/акціо­не­ра-до­ві­ри­те­ля всі дії, не­об­хі­дні для та­ко­го від­чу­же­н­ня.

Від­по­від­но до За­ко­но­про­е­кту, без­від­кли­чна до­ві­ре­ність з кор­по­ра­тив­них прав під­ля­га­ти­ме но­та­рі­аль­но­му по­свід­чен­ню та ав­то­ма­ти­чно при­пи­ня­ти­ме­ться у ра­зі при­пи­не­н­ня зо­бов’яза­н­ня, для ви­ко­на­н­ня або за­без­пе­че­н­ня ви­ко­на­н­ня яко­го во­на бу­ла ви­да­на.

За­ко­но­про­ект на­дає мо­жли­вість сто­ро­нам кор­по­ра­тив­но­го до­го­во­ру ви­зна­чи­ти ко­ло пи­тань сто­сов­но то­ва­ри­ства, рі­ше­н­ня що­до яких мо­жуть при­йма­ти­ся ли­ше за одно­стай­но­го го­ло­су­ва­н­ня усіх сто­рін до­го­во­ру (reserved matters). Цей ме­ха­нізм спря­мо­ва­ний, пе­ред­усім, на за­хист мі­но­ри­тар­но­го уча­сни­ка/ акціо­не­ра, оскіль­ки зму­шує більш силь­но­го уча­сни­ка/акціо­не­ра за­ру­ча­ти­ся під­трим­кою мі­но­ри­та­рі­їв для прийня­т­тя клю­чо­вих рі­шень що­до пи­тань кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня та здій­сне­н­ня бі­зне­су.

На жаль, з фі­наль­но­го текс­ту за­ко­но­про­е­кту бу­ла ви­клю­че­на ста­т­тя, яка без­по­се­ре­дньо ре­гу­лю­ва­ла укла­де­н­ня до­го­во­рів опціо­ну. Однак опо­се­ред­ко­ва­но про­ект адре­сує це пи­та­н­ня, на­да­ю­чи пра­во об­умов­лю­ва­ти ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань, ре­а­лі­за­цію, змі­ну та при­пи­не­н­ня пев­них прав у до­го­вір­но­му зо­бов’язан­ні на­ста­н­ням об­ста­вин, які за­ле­жать від во­лі сто­ро­ни до­го­во­ру, тоб­то ма­ють суб’єктив­ний ха­ра­ктер. У зв’яз­ці з прин­ци­пом сво­бо­ду до­го­во­ру, який за­крі­пле­ний Ци­віль­ним ко­де­ксом Укра­ї­ни, пра­во сто­рін до­го­во­ру об­умов­лю­ва­ти ви­ко­на­н­ня до­го­вір­них зо­бов’язань суб’єктив­ни­ми від­кла­даль­ни­ми об­ста­ви­на­ми ство­рює пра­во­ві під­ста­ви для укла­да­н­ня до­го­во­рів опціо­ну.

За­ко­но­про­ект на­ре­шті на­дасть уча­сни­кам та акціо­не­рам укра­їн­ських то­ва­риств гну­чкість у пи­та­н­нях вре­гу­лю­ва­н­ня кор­по­ра­тив­них від­но­син та ство­рить пе­ред­умо­ви для пря­мих ін­ве­сти­цій в укра­їн­ські ком­па­нії з бо­ку іно­зем­них ін­ве­сто­рів без не­об­хі­дно­сті ство­ре­н­ня іно­зем­них хол­дин­го­вих стру­ктур.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.