Но­ва­ції кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня дер­жав­них під­при­ємств

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ан­на БУКВИЧ, стар­ший юрист ЮФ Лав­ри­но­вич і Пар­тне­ри

Основ­ним до­ку­мен­том, який був роз­ро­бле­ний з ме­тою ре­фор­му­ва­н­ня кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня у дер­жав­них під­при­єм­ствах та го­спо­дар­ських то­ва­ри­ствах, у ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі яких біль­ше 50% акцій (ча­сток) на­ле­жить дер­жа­ві (да­лі – дер­жав­не під­при­єм­ство або під­при­єм­ство), є Стра­те­гія під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті ді­яль­но­сті суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня дер­жав­но­го се­кто­ру еко­но­мі­ки (по­ста­но­ва Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів Укра­ї­ни №662-р від 27.05.2015 «Про схва­ле­н­ня Стра­те­гії під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті ді­яль­но­сті суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня дер­жав­но­го се­кто­ру еко­но­мі­ки»).

Основ­ною ме­тою ре­фор­ми є під­ви­ще­н­ня рів­ня кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня у дер­жав­них під­при­єм­ствах, що бу­де до­ся­гну­те че­рез по­си­ле­н­ня бю­дже­тно­го на­гля­ду, роз­роб­ку основ­них за­сад дер­жав­ної по­лі­ти­ки управ­лі­н­ня суб’єкта­ми го­спо­да­рю­ва­н­ня, удо­ско­на­ле­н­ня їх кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня та їх ре­стру­кту­ри­за­цію та ре­ор­га­ні­за­цію. У від­по­від­но­сті до Стра­те­гії був роз­ро­бле­ний і про­ект основ­них прин­ци­пів (за­сад) дер­жав­ної по­лі­ти­ки кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня.

Ор­га­ни управ­лі­н­ня дер­жав­но­го під­при­єм­ства

З ме­тою ре­фор­му­ва­н­ня кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня у Го­спо­дар- ський ко­декс Укра­ї­ни бу­ло вне­се­но ряд змін, що сто­су­ю­ться ство­ре­н­ня та фун­кціо­ну­ва­н­ня на­гля­до­вих рад дер­жав­них під­при­ємств. Так, бу­ло змі­не­но ст. 73 Го­спо­дар­сько­го ко­де­ксу, від­по­від­но до якої ор­га­на­ми управ­лі­н­ня дер­жав­но­го уні­тар­но­го під­при­єм­ства є ке­рів­ник та на­гля­до­ва ра­да (у ра­зі її утво­ре­н­ня). Якщо на під­при­єм­стві від­по­від­но до кри­те­рі­їв, що ви­зна­че­ні по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів, обов’яз­ко­во має бу­ти ство­ре­на на­гля­до­ва ра­да, са­ме во­на оби­рає ке­рів­ни­ка під­при­єм­ства, кон­тро­лює та ре­гу­лює йо­го ді­яль­ність. У ін­шо­му ви­пад­ку ке­рів­ник дер­жав­но­го під­при­єм­ства при­зна­ча­є­ться (оби­ра­є­ться) суб’єктом управ­лі­н­ня об’єкта­ми дер­жав­ної вла­сно­сті, що здій­снює фун­кції управ­лі­н­ня дер­жав­ним під­при­єм­ством.

Ана­ло­гі­чні змі­ни бу­ли вне­се­ні у ст. 11- 2 За­ко­ну № 185-V від 21.09.2006 «Про управ­лі­н­ня об’єкта­ми дер­жав­ної вла­сно­сті» (в ча­сти­ні осо­бли­во­стей управ­лі­н­ня дер­жав­ни­ми під­при­єм­ства­ми та пов­но­ва­жень Фон­ду дер­жав­но­го май­на Укра­ї­ни).

10.03.2017 Ка­бі­нет мі­ні­стрів ухва­лив по­ста­но­ву «Де­я­кі пи­та­н­ня управ­лі­н­ня дер­жав­ни­ми уні­тар­ни­ми під­при­єм­ства­ми та го­спо­дар­ськи­ми то­ва­ри­ства­ми, у ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі яких біль­ше 50 від­со­тків акцій (ча­сток) на­ле­жать дер­жа­ві». Нею ви­зна­че­но кри­те­рії що­до обов’яз­ко­во­го утво­ре­н­ня на­гля­до­вої ра­ди у дер­жав­них під­при­єм­ствах, а та­кож по­ря­док її утво­ре­н­ня, ор- га­ні­за­ції ді­яль­но­сті та лі­кві­да­ції, по­ря­док про­ве­де­н­ня кон­кур­сно­го від­бо­ру кан­ди­да­тів на по­са­ду не­за­ле­жно­го чле­на на­гля­до­вої ра­ди та ви­мо­ги до них.

Ком­пе­тен­ція упов­но­ва­же­них ор­га­нів управ­лі­н­ня

Від­по­від­но до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про управ­лі­н­ня об’єкта­ми дер­жав­ної вла­сно­сті», упов­но­ва­же­ні ор­га­ни управ­лі­н­ня ма­ють на­сту­пні пов­но­ва­же­н­ня:

• при­зна­ча­ють та звіль­ня­ють з по­са­ди ке­рів­ни­ків дер­жав­них уні­тар­них під­при­ємств, у яких не ство­ре­но на­гля­до­ву ра­ду;

• за­без­пе­чу­ють при­зна­че­н­ня (обра­н­ня) не­за­ле­жних чле­нів на­гля­до­вих рад дер­жав­них уні­тар­них під­при­ємств та го­спо­дар­ських то­ва­риств;

• при­йма­ють рі­ше­н­ня про вчи­не­н­ня пра­во­чи­нів, що­до яких є за­ці­кав­ле­ність, та зна­чних пра­во­чи­нів;

• за­без­пе­чу­ють про­ве­де­н­ня що­рі­чних не­за­ле­жних ау­ди­тор­ських пе­ре­ві­рок фі­нан­со­вої зві­тно­сті; ви­зна­ча­ють кан­ди­да­ту­ри не­за­ле­жних чле­нів на­гля­до­вих рад і осіб, які пред­став­ля­ють ін­те­ре­си дер­жа­ви на за­галь­них збо­рах та у на­гля­до­вих ра­дах.

До­пов­не­ні та­кож пов­но­ва­же­н­ня Фон­ду дер­жав­но­го май­на Укра­ї­ни що­до об­ся­гу ін­фор­ма­ції, яка має по­да­ва­ти­ся цен­траль­но­му ор­га­ну ви­ко­нав­чої вла­ди.

Пе­ре­вір­ка фі­нан­со­вої зві­тно­сті та роз­кри­т­тя ін­фор­ма­ції

Ва­жли­ві змі­ни бу­ли вне­се­ні та­кож у ча­сти­ні пе­ре­вір­ки фі­нан­со­вої зві­тно­сті дер­жав­но­го під­при­єм- ства не­за­ле­жним ау­ди­то­ром. Ст. 90 Го­спо­дар­сько­го ко­де­ксу Укра­ї­ни №436-IV від 16.01.2003 за­крі­пле­но, що рі­чна фі­нан­со­ва зві­тність дер­жав­но­го під­при­єм­ства мо­же під­ля­га­ти обов’яз­ко­вій пе­ре­вір­ці не­за­ле­жним ау­ди­то­ром. Кри­те­рії від­бо­ру та­ко­го ау­ди­то­ра та від­не­се­н­ня го­спо­дар­ських то­ва­риств

У ГК Укра­ї­ни бу­ло вне­се­но ряд змін, що сто­су­ю­ться ство­ре­н­ня та фун­кціо­ну­ва­н­ня на­гля­до­вих рад держ­під­при­ємств

до та­ких, фі­нан­со­ва зві­тність яких під­ля­гає обов’яз­ко­вій пе­ре­вір­ці, ви­зна­ча­ю­ться Ка­бі­не­том мі­ні­стрів Укра­ї­ни за­ле­жно від ба­лан­со­вої вар­то­сті акти­вів го­спо­дар­сько­го то­ва­ри­ства.

При цьо­му дер­жав­не під­при­єм­ство опри­лю­днює ін­фор­ма­цію про свою ді­яль­ність (крім ви­пад­ків, вста­нов­ле­них за­ко­ном) шля­хом роз­мі­ще­н­ня її на вла­сній веб-сто­рін­ці або на офі­цій­но­му веб-сай­ті суб’єкта управ­лі­н­ня об’єкта­ми дер­жав­ної вла­сно­сті. До­ступ до та­ких сто­рі­нок має бу­ти від­кри­тий та без­ко­штов­ний. Опри­лю­днен­ню під­ля­гає та­ка ін­фор­ма­ція: ці­лі ді­яль­но­сті та стан їх до­ся­гне­н­ня; квар­таль­на та рі­чна фі­нан­со­ва зві­тність за остан­ні 3 ро­ки; ау­ди­тор­ські ви­снов­ки що­до рі­чної фі­нан­со­вої зві­тно­сті; рі­чні зві­ти на­гля­до­вої ра­ди та ке­рів­ни­ка дер­жав­но­го під­при­єм­ства; рі­ше­н­ня суб’єкта управ­лі­н­ня що­до дер­жав­но­го уні­тар­но­го під­при­єм­ства; опис істо­тних пе­ред­ба­чу­ва­них фа­кто­рів ри­зи­ку, що мо­жуть впли­ну­ти на ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті під­при­єм­ства; ві­до­мо­сті про до­го­во­ри; ін­фор­ма­ція про зо­бов’яза­н­ня. Та­кож під­ля­гає роз­кри­т­тю ін­фор­ма­ція про стру­кту­ру, прин­ци­пи фор­му­ва­н­ня і роз­мір ви­на­го­ро­ди ке­рів­ни­ка та чле­нів на­гля­до­вої ра­ди дер­жав­но­го уні­тар­но­го під­при­єм­ства, вклю­ча­ю­чи будь-які бо­ну­си, пре­мії та ком­пен­са­ції.

Го­спо­дар­ське зо­бов’яза­н­ня, що­до яко­го є за­ці­кав­ле­ність

Най­більш про­гре­сив­ною та ва­жли­вою змі­ною у ді­яль­но­сті дер­жав­них під­при­ємств є вре­гу­лю­ва­н­ня укла­де­н­ня до­го­во­рів, що­до яких є за­ці­кав­ле­ність. Пе­ред­ба­че­но, що го­спо­дар­ське зо­бов’яза­н­ня із за­ці­кав­ле­ні­стю під­ля­гає по­го­джен­ню на­гля­до­вою ра­дою дер­жав­но­го під­при­єм­ства або ор­га­ном, до сфе­ри управ­лі­н­ня яко­го во­но на­ле­жить. При прийнят­ті від­по­від­но­го рі­ше­н­ня на­гля­до­ва ра­да мо­же за­лу­ча­ти суб’єкта оці­но­чної ді­яль­но­сті. Рі­ше­н­ня про на­да­н­ня зго­ди на вчи­не­н­ня зо­бов’яза­н­ня та­кож мо­же пе­ре­да­ва­ти­ся на роз­гляд ор­га­ну управ­лі­н­ня у та­ких ви­пад­ках:

• на­гля­до­ва ра­да не бу­ла ство­ре­на;

• на­гля­до­ва ра­да ухва­ли­ла рі­ше­н­ня про пе­ре­да­чу пи­та­н­ня на роз­гляд ор­га­ну управ­лі­н­ня;

• біль­шість чле­нів на­гля­до­вої ра­ди за­ці­кав­ле­ні у вчи­нен­ні пра­во­чи­ну;

• ба­лан­со­ва вар­тість май­на або по­слуг пе­ре­ви­щує 10% вар­то­сті акти­вів за да­ни­ми остан­ньої фі­нан­со­вої зві­тно­сті;

• пре­дме­том до­го­во­ру є не­ру­хо­ме або ін­ше май­но, ре­жим яко­го ре­гу­лю­є­ться спе­ці­аль­ним за­ко­но­дав­ством.

Окре­мо ви­зна­че­ні дії осіб, у яких є за­ці­кав­ле­ність у вчи­нен­ні пра­во­чи­ну, та об­сяг ін­фор­ма­ції, що має по­да­ва­ти­ся на­гля­до­вій ра­ді для йо­го по­го­дже­н­ня. Та­кож змі­на­ми за­крі­пле­ні ви­мо­ги до пре­дме­ту зо­бов’я- за­н­ня, яке укла­да­є­ться з осо­бою, що за­ці­кав­ле­на у йо­го вчи­нен­ні, на­при­клад, що­до ба­лан­со­вої вар­то­сті май­на, що від­чу­жу­є­ться, при­дба­ва­є­ться, пе­ре­да­є­ться або отри­му­є­ться в орен­ду.

Зна­чні го­спо­дар­ські зо­бов’яза­н­ня

Окрім пра­во­чи­нів, що­до яких є за­ці­кав­ле­ність, ви­зна­че­но та­кож по­ря­док прийня­т­тя рі­шень що­до зна­чних го­спо­дар­ських зо­бов’ язань дер­жав­но­го під­при­єм­ства. Зна­чним ви­зна­є­ться го­спо­дар­ське зо­бов’яза­н­ня, якщо рин­ко­ва вар­тість май­на, ро­біт, по­слуг, що є йо­го пре­дме­том, ста­но­вить 10% і біль­ше вар­то­сті акти­вів дер­жав­но­го під­при­єм­ства. При цьо­му ста­ту­том та­ко­го під­при­єм­ства мо­жуть бу­ти ви­зна­че­ні до­да­тко­ві кри­те­рії для ви­зна­че­н­ня зо­бов’яза­н­ня зна­чним.

Про­гре­сив­ним кро­ком є пря­ма за­бо­ро­на ді­ли­ти пре­дмет го­спо­дар­сько­го зо­бов’яза­н­ня з ме­тою ухи­ле­н­ня від ви­зна­че­но­го за­ко­ном по­ряд­ку прийня­т­тя рі­шень про вчи­не­н­ня зна­чно­го го­спо­дар­сько­го зо­бов’яза­н­ня.

Окре­мі ви­мо­ги ви­зна­че­ні для здій­сне­н­ня ко­му­наль­ни­ми під­при­єм­ства­ми, дер­жав­ни­ми під­при­єм­ства­ми та го­спо­дар­ськи­ми то­ва­ри­ства­ми дер­жав­них за­ку­пі­вель. Так, якщо вар­тість пре­дме­та за­ку­пів­лі до­рів­нює або пе­ре­ви­щує ме­жі, вста­нов­ле­ні За­ко­ном «Про пу­блі­чні за­ку­пів­лі», дер­жав­ні під­при­єм­ства опри­лю­дню­ють на веб-пор­та­лі упов­но­ва­же­но­го ор­га­ну звіт про укла­де­н­ня до­го­во­ру про за­ку­пів­лі то­ва­рів, ро­біт і по­слуг та ін­фор­ма­цію про змі­ну йо­го істо­тних умов не пі­зні­ше, ніж че­рез 7 днів з дня укла­де­н­ня до­го­во­ру про за­ку­пів­лю.

За­твер­дже­н­ня фі­нан­со­во­го пла­ну

Одні­єю з най­ва­жли­ві­ших змін є від­мі­на ви­мо­ги що­до за­твер­дже­н­ня фі­нан­со­во­го пла­ну дер­жа­вою. Від­по­від­но до ст. 75 Го­спо­дар­сько­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, фі­нан­со­вий план під­ля­гає за­твер­джен­ню Ка­бі­не­том мі­ні­стрів Укра­ї­ни що­до під­при­ємств, що є суб’єкта­ми мо­но­по­лій, а та­кож ор­га­на­ми, до сфе­ри управ­лі­н­ня яких во­ни на­ле­жать, що­до ін­ших під­при­ємств. За не­своє­ча­сне по­да­н­ня на роз­гляд, по­го­дже­н­ня або за­твер­дже­н­ня рі­чно­го фі­нан­со­во­го пла­ну та зві­ту про йо­го ви­ко­на­н­ня по­са­до­ві осо­би дер­жав­но­го під­при­єм­ства не­суть адмі­ні­стра­тив­ну від­по­від­аль­ність, яка пе­ред­ба­че­на за­ко­ном.

Та­ким чи­ном, усі за­зна­че­ні змі­ни кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня дер­жав­них під­при­ємств спря­мо­ва­ні на під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті їх ді­яль­но­сті, по­кра­ще­н­ня управ­лі­н­ня ни­ми та отри­ма­н­ня при­бу­тку, що мо­же бу­ти до­ся­гну­то че­рез по­бу­до­ву ефе­ктив­ної кор­по­ра­тив­ної стру­кту­ри, ство­ре­н­ня та ефе­ктив­не фун­кціо­ну­ва­н­ня на­гля­до­вої ра­ди та пра­виль­ний роз­по­діл пов­но­ва­жень ор­га­нів управ­лі­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.