На­та­лія ЄФАНОВА,

стар­ший юрист ЮК Prove P Group G

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО | ПІДПРИЄМНИЦТВО НОВИНИ ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

«Остан­нім ча­сом в Укра­ї­ні спо­сте­рі­га­є­ться тен­ден­ція до по­лег­ше­н­ня умов ве­де­н­ня бі­зне­су. Це ціл­ком об­ґрун­то­ва­но, оскіль­ки з ура­ху­ва­н­ням еко­но­мі­чної та по­лі­ти­чної кри­зи в Укра­ї­ні бі­знес по­тре­бує кар­ди­наль­них за­хо­дів, які зро­блять йо­го більш за­хи­ще­ним, без­пе­чним та вза­га­лі до­ціль­ним.

При впро­ва­джен­ні за­зна­че­них ре­сур­сів слід ке­ру­ва­ти­ся тим, що в ре­зуль­та­ті має ре­аль­но по­кра­щи­ти­ся бі­знес-клі­мат, а не ство­ре­на ілю­зія йо­го по­кра­ще­н­ня. Тож пер­шо­чер­го­вим зав­да­н­ням ре­а­лі­за­ції та­ко­го про­е­кту є зов­сім не те, щоб будь- яка осо­ба мо­гла по­ба­чи­ти ін­фор­ма­цію що­до про­ве­де­н­ня пе­ре­ві­рок – ва­жли­во, що са­ме по­ба­чить та­ка осо­ба. Ро­змі­ще­на ін­фор­ма­ція має бу­ти до­сто­вір­ною, вка­зу­ва­ти на об’єктив­ність та не­упе­ре­дже­ність дій кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів, їх по­слі­дов­ність та зла­го­дже­ність. Адже якщо су­спіль­ство бу­де ба­чи­ти, що дії кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів спря­мо­ва­ні на про­ве­де­н­ня пе­ре­ві­рок ли­ше пев­них суб’єктів го- спо­да­рю­ва­н­ня, та­ка ін­фор­ма­ція по­тя­гне не­га­тив­ні на­слід­ки, та­кі як обго­во­ре­н­ня у ЗМІ, ма­со­ві акції про­те­сту, за­галь­на озло­бле­ність на­ро­ду.

Має до­три­му­ва­тись ді­є­вий ме­ха­нізм про­ве­де­н­ня са­мих пе­ре­ві­рок, у т.ч. одно­ча­сно кіль­ко­ма кон­тро­лю­ю­чи­ми ор­га­на­ми, обов’ яз­ко­во на за­кон­них, а не фор­маль­них під­ста­вах. До то­го ж, вва­жаю, що за ре­зуль­та­та­ми огля­ду ін­фор­ма­ції що­до про­ве­де­н­ня пе­ре­ві­рок су­спіль­ство на­ма­га­ти­ме­ться по­ба­чи­ти їх ре­зуль­та­ти, а то­му кон­тро­лю­ю­чі ор­га­ни ма­ють бу­ти го­то­ві, що до­ве­де­ться пра­цю­ва­ти не на кіль­кість, а на якість.

Ра­ціо­наль­ною, зокре­ма, є ідея впро­ва­дже­н­ня ін­те­гро­ва­ної ав­то­ма­ти­зо­ва­ної си­сте­ми, де до 17 жов­тня ко­жно­го ро­ку бу­де пу­блі­ку­ва­ти­ся про­ект пла­ну ком­пле­ксних пе­ре­ві­рок бі­зне­су. Ра­зом з тим, зро­зумі­ло, що по­за­пла­но­ві пе­ре­вір­ки ні­ку­ди не ді­ну­ться, тож суб’єкти го­спо­да­рю­ва­н­ня бу­дуть, як і ра­ні­ше, по­стій­но зна­хо­ди­тись у ста­ні очі­ку­ва­н­ня.

Ці­ка­вою є й ідея іні­ці­ю­ва­н­ня суб’ єкта­ми бі­зне­су уча­сті Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку та Дер­жав­ної ре­гу­ля­тор­ної слу­жби у пе­ре­вір­ках з ме­тою за­хи­сту від не­за­кон­них дій кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів. Ра­зом з тим, має бу­ти впро­ва­дже­ний ме­ха­нізм за­лу­че­н­ня вка­за­них ор­га­нів до уча­сті у пе­ре­вір­ках, пев­ні стро­ки, а по­са­до­ві осо­би ма­ють не тіль­ки бу­ти ком­пе­тен­тни­ми у про­це­дур­них мо­мен­тах про­ве­де­н­ня пе­ре­ві­рок, а й ро­зу­мі­ти тон­ко­щі за­ко­но­дав­ства, яке пе­ре­ві­ря­є­ться, по­за­як пе­ре­вір­ка мо­же бу­ти ор­га­ні­зо­ва­на на­ле­жним чи­ном, з до­три­ма­н­ням усіх ви­мог за­ко­но­дав­ства, а її ре­зуль­та­ти мо­жуть бу­ти не­об’єктив­ни­ми та та­ки­ми, що не від­по­від­а­ють дій­сним об­ста­ви­нам та до­ку­мен­там.

Тоб­то мо­жна ска­за­ти, що ідея ство­ре­н­ня он­лайн-пор­та­лу пе­ре­ві­рок бі­зне­су кон­тро­лю­ю­чи­ми ор­га­на­ми є ці­ка­вою та до­ціль­ною. Однак про­ду­ктив­ність та об­ґрун­то­ва­ність та­ких ін­тер­нет-ре­сур­сів на­пря­му за­ле­жать від ре­а­лі­за­ції та­кої ідеї.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.