Юри­сти Trusted Advisors спіль­но з про­ку­ра­ту­рою по­вер­ну­ли сквер Не­бе­сної со­тні у вла­сність Ки­є­ва

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО | ПІДПРИЄМНИЦТВО НОВИНИ ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

23 трав­ня від­бу­ло­ся су­до­ве за­сі­да­н­ня Ки­їв­сько­го апе­ля­цій­но­го го­спо­дар­сько­го су­ду у спра­ві про по­вер­не­н­ня у дер­жав­ну вла­сність зе­мель­них ді­ля­нок на ву­ли­ці Ми­хай­лів­ській, 26, де гро­мад­ською ор­га­ні­за­ці­єю «Мі­сто-Сад» обла­што­ва­но сквер Не­бе­сної со­тні. Суд від­хи­лив апе­ля­цій­ну скар­гу одно­го з від­по­від­а­чів і за­ли­шив у си­лі рі­ше­н­ня Го­спо­дар­сько­го су­ду Ки­є­ва за по­зо­вом сто­ли­чної про­ку­ра­ту­ри про не­за­кон­ність про­да­жу зем­лі, тим са­мим став­ши на бік по­зи­ва­ча і за­ли­шив­ши сквер Не­бе­сної со­тні у вла­сно­сті мі­ста.

«Свя­тку­ва­ти оста­то­чну пе­ре­мо­гу ще ра­но, адже скла­дний про­цес по­вер­не­н­ня ді­лян­ки у вла­сність мі­ста три­ває з 2014 р. Слід за­зна­чи­ти, що під час пер­шо­го ко­ла роз­гля­ду ці­єї спра­ви усі су­ди ста­ли на бік від­по­від­а­ча, і тіль­ки Вер­хов­ний Суд, ро­зі­брав­шись з до­во­да­ми про­ку­ра­ту­ри, від­пра­вив спра­ву на но­вий роз­гляд. То­му на сьо­го­дні­шній день по­зи­тив­не рі­ше­н­ня – ве­ли­ка пе­ре­мо­га для жи­те­лів Ки­є­ва, адже це один з не­ба­га­тьох ви­пад­ків, ко­ли вда­ло­ся по­вер­ну­ти зем­лю мі­сту, а зво­ро­тних при­кла­дів ма­са. За­по­ру­кою пе­ре­мо­ги у цій спра­ві ста­ла зла­го­дже­на ро­бо­та про­ку­ра­ту­ри, Ки­їв­ської мі­ської адмі­ні­стра­ції та гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Мі­сто-Сад». Рі­ше­н­ня вже всту­пи­ло у за­кон­ну си­лу, про­те ми при­пу­ска­є­мо, що від­по­від­ач оскар­жить йо­го в ка­са­ції, вна­слі­док чо­го бо­роть­ба за сквер про­дов­жи­ться і у ВГСУ», – за­зна­чив пі­сля за­сі­да­н­ня пар­тнер Trusted Advisors Вла­ди­слав Рє­зні­ков.

Ін­те­ре­си гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Мі­сто-Сад» у яко­сті тре­тьої осо­би на сто­ро­ні по­зи­ва­ча пред­став­ля­ла ко­ман­да юри­ди­чної фір­ми Trusted Advisors в осо­бі пар­тне­ра Вла­ди­сла­ва Рє­зні­ко­ва і юри­ста Дар’ї Ко­ро­тчен­ко.

Вла­ди­слав РЄ­ЗНІ­КОВ, пар­тнер Trusted Advisors

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.