Пе­ре­вір­ки бі­зне­су мо­жна бу­де від­сте­жу­ва­ти он­лайн

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО | ПІДПРИЄМНИЦТВО НОВИНИ ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

Про це по­ві­дом­ляє прес-слу­жба Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку, по­си­ла­ю­чись на по­ві­дом­ле­н­ня пер­шо­го за­сту­пни­ка мі­ні­стра еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Ма­кси­ма Не­фьо­до­ва. За йо­го сло­ва­ми, про­ект ре­а­лі­зу­є­ться Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку ра­зом з Дер­жав­ною ре­гу­ля­тор­ною слу­жбою, яка, згі­дно із за­ко­ном, має від­по­від­а­ти за цей пор­тал. «Я спо­ді­ва­ю­ся вже цьо­го ро­ку за­пу­сти­ти сам пор­тал в екс­плу­а­та­цію», – на­го­ло­сив за­сту­пник мі­ні­стра. Що змі­ни­ться для бі­зне­су? 1. Кон­тро­лю­ю­чі ор­га­ни пе­ре­ві­ря­ти­муть бі­знес не один за одним, а одно­ча­сно – ком­пле­ксно.

2. З’яв­ля­ться кри­те­рії, за яки­ми ви­зна­ча­ти­ме­ться сту­пінь ри­зи­ку від про­ва­дже­н­ня то­го чи ін­шо­го бі­зне­су і, від­по­від­но, фі­ксо­ва­на ча­сто­та пе­ре­ві­рок цьо­го бі­зне­су.

3. Кіль­кість кон­та­ктів кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів та бі­зне­су змен­ши­ться на 15–30%.

4. З’яви­ться ін­те­гро­ва­на ав­то­ма­ти­зо­ва­на си­сте­ма, де до 17 жов­тня ко­жно­го ро­ку пу­блі­ку­ва­ти­ме­ться про­ект пла­ну ком­пле­ксних пе­ре­ві­рок бі­зне­су.

5. Під­при­єм­ство мо­же іні­ці­ю­ва­ти участь Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку та Дер­жав­ної ре­гу­ля­тор­ної слу­жби Украї- ни у пе­ре­вір­ці, щоб за­хи­сти­тись від кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів.

6. По­да­ю­чи до­ку­мен­ти до ор­га­ну лі­цен­зу­ва­н­ня в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді, біль­ше не по­трі­бно ду­блю­ва­ти їх у па­пе­ро­вій фор­мі.

7. Мін­ре­гіон від­криє до­ступ до ін­фор­ма­ції про мі­сто­бу­дів­ну до­ку­мен­та­цію 29,5 тис на­се­ле­них пун­ктів (че­рез окре­мий веб-сер­віс на сво­є­му сай­ті).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.