Чим є ін­ве­сти­ції для дер­жа­ви. Сьо­го­де­н­ня

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | ІНВЕСТИЦІЇ -

Спад­ко­є­ми­ця ра­дян­ської си­сте­ми ре­гу­лю­ва­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті, Укра­ї­на, як і біль­шість кра­їн, що здо­бу­ли не­за­ле­жність у 90-ті ро­ки ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя, ду­же по­віль­но здій­снює де­ре­гу­ля­цію про­це­дур у сфе­рі ін­ве­сти­цій­ної ді­яль­но­сті, в т.ч. для іно­зем­но­го бі­зне­су. Осо­бли­во чу­тли­ва на­ша еко­но­мі­ка до іно­зем­них ін­ве­сти­цій пі­сля кіль­кох кри­зо­вих пе­рі­о­дів у сфе­рі бу­дів­ни­цтва та фі­нан­со­вих по­слуг. Ще біль­ше ускла­дни­ла­ся си­ту­а­ція з по­ча­тком зброй­но­го кон­флі­кту на Схо­ді та Пів­дні кра­ї­ни, де бу­ли скон­цен­тро­ва­ні віль­ні еко­но­мі­чні зо­ни, які ма­ли більш спри­я­тли­вий клі­мат для ін­ве­сту­ва­н­ня, оскіль­ки за­ко­ном там га­ран­то­ва­но піль­го­ві ми­тні, ва­лю­тно-фі­нан­со­ві, по­да­тко­ві та ін­ші умо­ви еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті укра­їн­ських та іно­зем­них юри­ди­чних і фі­зи­чних осіб.

За­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій – фо­кус вла­ди

Ор­га­ном, що опі­ку­є­ться ста­ном ін­ве­сту­ва­н­ня на рів­ні дер­жа­ви, ви­зна­че­но Мі­ні­стер­ство еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Укра­ї­ни. Йо­му до­ру­че­но здій­сню­ва­ти мо­ні­то­ринг ста­ну еко­но­мі­чно­го і со­ці­аль­но­го роз­ви­тку кра­ї­ни, вра­хо­ву­ю­чи си­ту­а­цію в ра­йо­ні про­ве­де­н­ня ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції і мо­жли­во­сті від­нов­ле­н­ня еко­но­мі­чно­го по­тен­ці­а­лу від­по­від­них те­ри­то­рій. За ре­зуль­та­та­ми та­ко­го мо­ні­то­рин­гу Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку у ра­зі по­тре­би ра­зом з Мі­ні­стер­ством фі­нан­сів та Мі­ні­стер­ством юсти­ції по­дає Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів про­по­зи­ції що­до уто­чне­н­ня про­гно­зу еко­но­мі­чно­го і со­ці­аль­но­го роз­ви­тку Укра­ї­ни на ко­жен рік та основ­ні ма­кро­по­ка­зни­ки еко­но­мі­чно­го і со­ці­аль­но­го роз­ви­тку Укра­ї­ни на кіль­ка ро­ків на­пе­ред.

Вар­то за­зна­чи­ти, що для пе­ре­сі­чно­го гро­ма­дя­ни­на ла­ко­ні­чний ви­клад на­прям­ків еко­но­мі­чно­го і, го­лов­не, со­ці­аль­но­го роз­ви­тку у фор­мі ко­ло­нок і стов­пчи­ків «су­хих цифр», як у до­да­тках 1 і 2 до по­ста­но­ви Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів Укра­ї­ни №399 від 01.07.2016 «Про схва­ле­н­ня про­гно­зу еко­но­мі­чно­го і со­ці­аль­но­го роз­ви­тку Укра­ї­ни на 2017 рік та основ­них ма­кро­по­ка­зни­ків еко­но­мі­чно­го і со­ці­аль­но­го роз­ви­тку Укра­ї­ни на 2018 і 2019 ро­ки» – ві­дір­ва­ний від жи­т­тя до­ку­мент. Ре­аль­ний стан еко­но­мі­чно­го і со­ці­аль­но­го роз­ви­тку, як і ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту, ми від­чу­ва­є­мо за ку­пі­вель­ною спро­мо­жні­стю на­се­ле­н­ня, а та­кож мо­жли­во­стя­ми віль­но­го пе­ре­мі­ще­н­ня то­ва­рів і тру­до­вих ре­сур­сів, які­сно­го отри­ма­н­ня фі­нан­со­вих по­слуг, а та­кож за про­сто­тою й до­сту­пні­стю так зва­но­го doing business.

А чим є для дер­жа­ви ін­ве­сти­ції? Мо­жли­во, зна­йде­мо від­по­відь на це за­пи­та­н­ня у нор­мах по­да­тко­во­го та ін­ве­сти­цій­но­го за­ко­но­дав­ства? Адже обмін ма­те­рі­аль­ни­ми бла­га­ми між гро­ма­дя­на­ми та під­при­єм­ця­ми ці­ка­вий, у пер­шу чер­гу, сво­їм впли­вом на ва­ло­вий вну­трі­шній про­дукт дер­жа­ви і її спро­мо­жність ви­ко­ну­ва­ти зов­ні­шні та вну­трі­шні зо­бов’яза­н­ня.

Вив­ча­ю­чи за­ко­но­дав­чі нор­ми, мо­жна зро­би­ти ви­сно­вок, що від ча­су на­бу­т­тя не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ною ін­ве­сти­ці­я­ми вва­жа­ли­ся усі ви­ди май­но­вих та ін­те­ле­кту­аль­них цін­но­стей, що вкла­да­ю­ться у об’єкти під­при­єм­ни­цької та ін­ших ви­дів ді­яль­но­сті, в ре­зуль­та­ті якої ство­рю­є­ться при­бу­ток (до­ход) та/або до­ся­га­є­ться со­ці­аль­ний та еко­ло­гі­чний ефект.

бю­дже­ту по­да­ток з до­хо­дів фі­зи­чних осіб із за­ро­бі­тної пла­ти та ін­ших ви­на­го­род і ви­плат, на­ра­хо­ва­них (ви­пла­че­них) у вста­нов­ле­но­му по­ряд­ку. При цьо­му ін­ве­стор-ре­зи­дент чи не­ре­зи­дент (йо­го по­стій­не пред­став­ни­цтво) зо­бов’яза­ний за­ре­є­стру­ва­ти уго­ду про роз­по­діл про­ду­кції за сво­їм мі­сце­зна­хо­дже­н­ням як пла­тни­ка по­да­тків. А на до­да­чу існує ще низ­ка ви­мог що­до роз­ра­хун­ків у іно­зем­ній ва­лю­ті. На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни, від­по­від­но до ви­зна­че­них спе­ці­аль­ним за­ко­ном пов­но­ва­жень, здій­снює ва­лю­тне ре­гу­лю­ва­н­ня, ви­зна­чає по­ря­док здій­сне­н­ня опе­ра­цій у іно­зем­ній ва­лю­ті, а та­кож ор­га­ні­зує і здій­снює ва­лю­тний кон­троль за бан­ка­ми та ін­ши­ми фі­нан­со­ви­ми уста­но­ва­ми, які отри­ма­ли від ньо­го від­по­від­ні лі­цен­зії.

От­же, жо­дних осо­бли­вих по­да­тко­вих пільг чи спро­щень для ін­ве­сти­цій­ної ді­яль­но­сті дер­жа­ва не на­дає, а щоб до­ско­наль­но ро­зі­бра­ти­ся у всіх ню­ан­сах та осо­бли­во­стях та­кої ді­яль­но­сті, ін­ве­сто­ру, на­віть укра­їн­сько­му, до­во­ди­ться за­лу­ча­ти спе­ці­а­лі­стів, оскіль­ки за­хо­дів для ор­га­ні­за­ції та­ко­го бі­зне­су біль­ше, ніж за­зви­чай.

Хі­ба що за­ко­но­да­вець «ще­дро» вста­но­вив, що не є об’єктом опо­да­тку­ва­н­ня по­да­тком на при­бу­ток під­при­ємств ко­шти та/або вар­тість май­на, пе­ре­ра­хо­ва­ні (пе­ре­да­ні) ін­ве­сто­ром-не­ре­зи­ден­том йо­го по­стій­но­му пред­став­ни­цтву для фі­нан­су­ва­н­ня й за­без­пе­че­н­ня ді­яль­но­сті за уго­дою про роз­по­діл про­ду­кції від­по­від­но до про­гра­ми ро­біт та ко­што­ри­су ви­трат, а при ви­ве­зен­ні май­на за ме­жі ми­тної те­ри­то­рії Укра­ї­ни для ви­ко­на­н­ня уго­ди вста­нов­ле­на ну­льо­ва став­ка по­да­тку на до­да­ну вар­тість.

При цьо­му умо­ви дер­жав­но­го на­гля­ду й кон­тро­лю за до­три­ма­н­ням по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства ін­ве­сто­ра­ми до­сить су­во­рі – зві­ти ін­ве­сто­ра про ді­яль­ність, пов’яза­ну з ви­ко­на­н­ням уго­ди про роз­по­діл про­ду­кції, під­ля­га­ють обов’яз­ко­вій що­рі­чній ау­ди­тор­ській пе­ре­вір­ці. З ме­тою по­да­тко­во­го кон­тро­лю ін­ве­стор, який спла­чує по­да­тки та збо­ри під час ви­ко­на­н­ня уго­ди про роз­по­діл про­ду­кції, зо­бов’яза­ний збе­рі­га­ти пер­вин­ні до­ку­мен­ти, пов’яза­ні з на­ра­ху­ва­н­ням і спла­тою по­да­тків, про­тя­гом стро­ку, пе­ред­ба­че­но­го за­ко­но­дав­ством.

Якщо го­во­ри­ти про дер­жав­ну під­трим­ку ін­ве­сти­цій­ної ді­яль­но­сті, то во­на по­чи­на­є­ться з ін­фор­му­ва­н­ня Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку на вла­сно­му офі­цій­но­му сай­ті про ви­мо­ги та фор­ми та­кої ді­яль­но­сті. Так, від­по­від­но до ст. 12-1 За­ко­ну «Про ін­ве­сти­цій­ну ді­яль­ність», дер­жав­на під­трим­ка мо­же на­да­ва­ти­ся на ста­дії роз­роб­ки ін­ве­сти­цій­но­го про­е­кту шля­хом пов­но­го або час­тко­во фі­нан­су­ва­н­ня за ра­ху­нок ко­штів дер­жав­но­го або мі­сце­вих бю­дже­тів. На ста­дії ж ре­а­лі­за­ції та­ких про­е­ктів дер­жа­ва обі­цяє:

• фі­нан­су­ва­н­ня ре­а­лі­за­ції про­е­ктів за ра­ху­нок ко­штів дер­жав­но­го або мі­сце­вих бю­дже­тів;

• спів­фі­нан­су­ва­н­ня з дер­жав­но­го та мі­сце­вих бю­дже­тів;

• на­да­н­ня дер­жав­них і мі­сце­вих га­ран­тій з ме­тою за­без­пе­че­н­ня ви­ко­на­н­ня бор­го­вих зо­бов’язань за за­по­зи­че­н­ня­ми суб’єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня;

• кре­ди­ту­ва­н­ня за ра­ху­нок ко­штів дер­жав­но­го або мі­сце­вих бю­дже­тів;

• пов­ну або час­тко­ву ком­пен­са­цію за ра­ху­нок ко­штів дер­жав­но­го або мі­сце­вих бю­дже­тів від­со­тків за кре­ди­та­ми суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня для ре­а­лі­за­ції ін­ве­сти­цій­них про­е­ктів.

Про­те щоб на­віть гі­по­те­ти­чно пре­тен­ду­ва­ти на та­ку під­трим­ку, суб’єкт ін­ве­сти­цій­ної ді­яль­но­сті (ре­зи­дент чи не­ре­зи­дент) вчи­няє та­ку низ­ку за­хо­дів, що ця про­це­ду­ра три­ває кіль­ка ро­ків, тож ко­ли во­на по­за­ду і від­бу­ва­є­ться-та­ки старт про­е­кту, кон­це­пція з пла­но­ви­ми роз­ра­хун­ка­ми йо­го при­бу­тко­во­сті по­тре­бує ко­ри­гу­ва­н­ня. Зокре­ма, ін­ве­стор про­хо­дить та­кі ета­пи:

• роз­ро­бляє ін­ве­сти­цій­ний про­ект за фор­мою (на­каз Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку №724 від 19.06.2012) із

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.