Ана­ста­сія МАКАРЧУК,

мо­лод­ший юрист ЮК Jurimex

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | ІНВЕСТИЦІЇ -

«Ро­зро­бник про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня і сер­ві­сів для ци­фро­вої кар­то­гра­фії Pear Technologies спро­бу­вав за­ре­є­стру­ва­ти у EUIPO тор­го­ву мар­ку для 9, 35 і 42 кла­сів із зо­бра­же­н­ням гру­ші. Та не су­ди­ло­ся. Пред­став­ни­ки Apple оскар­жи­ли за­яв­ку, мо­ти­ву­ю­чи тим, що Pear Technologies ви­ко­ри­сто­вує «аб­стра­ктну сти­лі­за­цію» під ра­ні­ше за­ре­є­стро­ва­ний знак Apple для ана­ло­гі­чних кла­сів за до­по­мо­гою «глад­ко­го окру­гло­го си­лу­е­ту фру­кту». Ар­гу­мен­та­ція за­яв­ни­ка про те, що йо­го знак не має «над­ку­ше­но­го» еле­мен­та, від­рі­зня­є­ться як за ко­льо­ром, так і за фор­мою, а та­кож мі­стить на­пис «Pear», не до­по­мо­гла. EUIPO ста­ло на за­хист Apple, за­зна­чив­ши, що на­яв­ні від­мін­но­сті у по­зна­че­н­нях є не­зна­чни­ми, а са­ме сло­во «Pear» під­си­лює схо­жість з тор­го­вою мар­кою Apple. Ди­во­ви­жно, але факт – EUIPO за­до­воль­ни­ло скар­гу, за­бо­ро­нив­ши ре­є­стра­цію по­зна­че­н­ня.

Зго­дом Pear Technologies на­ма­га­ла­ся за­ре­є­стру­ва­ти ще один знак – вже з ви­до­змі­не­ним зо­бра­же­н­ням гру­ші (аб­стра­ктною сти­лі­за­ці­єю, що скла­да­є­ться з пря­мо­ку­тни­ків із за­о­кру­гле­ни­ми кра­я­ми), та зно­ву отри­ма­ла від­мо­ву з ана­ло­гі­чним об­ґрун­ту­ва­н­ням.

Важ­ко уяви­ти, щоб ви­ко­ри­ста­н­ня та­ко­го зна­ку спри­чи­ни­ло сер­йо­зні фі­нан­со­ві чи ре­пу­та­цій­ні зби­тки для Apple. Біль­ше схо­же на те, що «яблу­чно­му гі­ган­то­ві» за­хо­ті­ло­ся «втер­ти но­са» менш ві­до­мо­му кон­ку­рен­ту. До то­го ж, не впер­ше. Та го­лов­не, що це рі­ше­н­ня мо­же «за­да­ти мо­ду», утво­рю­ю­чи до­сить не­о­дно­зна­чну пра­кти­ку з да­но­го пи­та­н­ня».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.