Ін­ве­сти­ції в Укра­ї­ну:

всу­пе­реч всьо­му про­гноз по­зи­тив­ний

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | ІНВЕСТИЦІЇ - Оль­га ЛЯБАХ, стар­ший юрист пра­кти­ки ви­рі­ше­н­ня спо­рів та дер­жав­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня бі­зне­су DLA Piper в Укра­ї­ні

У ми­ну­ло­му ро­ці еко­но­мі­ка Укра­ї­ни на­ре­шті пе­ре­йшла у ста­дію по­сту­по­во­го зро­ста­н­ня. На дум­ку ба­га­тьох екс­пер­тів, при­чи­на­ми цьо­го є ви­клю­чно при­ро­дні про­це­си, адже па­ді­н­ня ниж­че ну­льо­вої від­мі­тки не­мо­жли­ве – не­ми­ну­че від­бу­ва­є­ться змі­на тра­є­кто­рії ру­ху. За при­ро­дни­ми за­ко­на­ми ви­віль­не­ні рин­ки обов’яз­ко­во бу­дуть за­пов­не­ні но­ви­ми грав­ця­ми та ка­пі­та­ла­ми. Ва­жли­вим є ли­ше пи­та­н­ня, яки­ми тем­па­ми від­бу­ва­ти­ме­ться це за­пов­не­н­ня. За да­ни­ми Держ­ста­ту, у 2016 р. в еко­но­мі­ку Укра­ї­ни іно­зем­ни­ми ін­ве­сто­ра­ми вкла­де­но $4405,8 пря­мих ін­ве­сти­цій (акціо­нер­но­го ка­пі­та­лу) про­ти $3763,7 у 2015 р.

Ра­зом з тим, основ­ні ін­ве­сти­ції в Укра­ї­ну на­ді­йшли з Кі­пру і є, на пе­ре­ко­на­н­ня ба­га­тьох екс­пер­тів, ка­пі­та­лом укра­їн­сько­го по­хо­дже­н­ня, що був ви­ве­де­ний з кра­ї­ни з ме­тою за­без­пе­че­н­ня на­дій­но­го збе­ре­же­н­ня чи пе­ре­хо­ву­ва­н­ня. На сьо­го­дні кра­ї­на по­тре­бує по­вер­не­н­ня ви­ве­де­них акти­вів та за­лу­че­н­ня но­вих ін­ве­сти­цій, що мо­жли­во ли­ше за під­трим­ки уря­ду. За­крі­пле­н­ня на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні га­ран­тій віль­ної ре­па­трі­а­ції ви­ве­де­но­го з кра­ї­ни ка­пі­та­лу сти­му­лю­ва­ти­ме по­вер­не­н­ня в Укра­ї­ну зна­чних фі­нан­со­вих ре­сур­сів.

Най­го­лов­ні­ши­ми чин­ни­ка­ми, що впли­ва­ють на тем­пи роз­ви­тку еко­но­мі­ки, є про­гра­ми та га­ран­тії уря­ду, а та­кож стан су­до­вої та пра­во­охо­рон­ної си­стем. Ре­фор­ми у пра­во­охо­рон­них ор­га­нах бу­ли за­по­ча­тко­ва­ні у 2015 р., але, як ви­яви­ло­ся, зна­чні зру­ше­н­ня у цій га­лу­зі не мо­гли від­бу­тись без змін у су­до­вій си­сте­мі Укра­ї­ни. На­ре­шті во­се­ни 2016 р. актив­но стар­ту­ва­ла су­до­ва ре­фор­ма, на впро­ва­дже­н­ня якої по­кла­да­ю­ться ве­ли­кі на­дії не ли­ше все­ре­ди­ні кра­ї­ни, але й з бо­ку іно­зем­них пар­тне­рів.

Ре­зуль­та­ти цих ре­форм ма­ють бу­ти по­мі­тні за кіль­ка ро­ків, а тим­ча­сом кра­ї­ною ши­ря­ться все но­ві істо­рії не­дру­жньо­го по­гли­на­н­ня ком­па­ній. Тер­мін «рей­дер­ство», на­пев­не, увій­де в істо­рію як не­від’єм­на ха­ра­кте­ри­сти­ка су­ча­сно­го пе­рі­о­ду жи­т­тя кра­ї­ни. Са­ме рей­дер­ство є най­більш жа­ха­ю­чим фа­кто­ром, що най­ча­сті­ше зму­шує іно­зем­них ін­ве­сто­рів за­бу­ти про на­мі­ри вкла­сти гро­ші в еко­но­мі­ку Укра­ї­ни. У ві­тчи­зня­них ре­а­лі­ях це яви­ще на­бу­ло ста­лих ха­ра­кте­ри­стик та скла­да­є­ться з основ­них ста­дій: юри­ди­чно­го оформ­ле­н­ня та вста­нов­ле­н­ня кон­тро­лю. Між ци­ми ста­ді­я­ми мо­же бу­ти зна­чний ча­со­вий про­мі­жок, та у осо­бли­во ви­зна­чних ви­пад­ках ре­а­лі­за­ція зло­чин­но­го за­ми­слу за­ймає усьо­го кіль­ка днів.

Ре­фор­ма ре­є­стра­цій­ної слу­жби та від­кри­тість дер­жав­них ре­є­стрів прав вла­сно­сті ма­ли зна­чний по­зи­тив­ний вплив у бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю, однак у онов­ле­ній си­сте­мі ре­є­стра­ції ви­яви­ли­ся зна­чні не­до­лі­ки й ри­зи­ки. Зокре­ма, сьо­го­дні ре­єстр прав вла­сно­сті на не­ру­хо­мість мі­стить зна­чну кіль­кість по­двій­них ре­є­стра­цій на один об’єкт. Тоб­то не ви­клю­че­на мо­жли­вість ре­є­стра­ції одно­го об’єкту не­ру­хо­мо­сті кіль­ка ра­зів з при­сво­є­н­ням рі­зних ре­є­стра­цій­них но­ме­рів. Че­рез це ри­нок не­ру­хо­мо­сті охо­пи­ла па­ні­ка – під­го­тов­ка будь-якої уго­ди ку­пів­лі-про­да­жу при­мі­ще­н­ня чи бу­дин­ку су­про­во­джу­є­ться май­же де­те­ктив­ним роз­слі­ду­ва­н­ням істо­рії об’єкту, ви­вче­н­ням змі­сту ре­є­стрів та по­шу­ком «бли­зню­ків».

Тра­пля­ю­ться ви­пад­ки, ко­ли вла­сник об’єкту по­втор­но ре­є­струє йо­го як но­во­бу­до­ву. При­кла­дом по­ді­бних ма­хі­на­цій мо­же слу­гу­ва­ти ви­па­док, що мав мі­сце у Хмель­ни­цькій обла­сті. Під­при­є­мець, що пе­ре­дав май­но­вий ком­плекс кре­ди­то­ру в ра­ху­нок по­га­ше­н­ня бор­гу, че­рез кіль­ка мі­ся­ців за­ре­є­стру­вав пра­во вла­сно­сті на ні­би­то ре­кон­стру­йо­ва­ний об’єкт на тій же зе­мель­ній ді­лян­ці за но­ви­ми лі­те­ра­ми. Ма­ю­чи на ру­ках акту­аль­ні пра­вов­ста­нов­лю­ю­чі до­ку­мен­ти, він вста­но­вив по­си­ле­ну охо­ро­ну і не до­пу­скав на те­ри­то­рію но­во­го вла­сни­ка, який і до­сі во­ло­діє об’єктом ли­ше на па­пе­рі.

Тра­пля­ю­ться й більш ори­гі­наль­ні ви­пад­ки, ко­ли ли­ше на па­пе­рі існу­ють об’єкти, під фі­нан­су­ва­н­ня яких за­лу­ча­ли­ся зов­ні­шні ін­ве­сти­ції. З по­ді­бною ма­хі­на­ці­єю не­що­дав­но зі­ткнув­ся іно­зем­ний ав­то­ви­ро­бник. Він за­знав міль­йон­них зби­тків че­рез дії укра­їн­сько­го ди­ле­ра, який пе­ре­дав у за­ста­ву бу­дів­лі, яких на­справ­ді не існує. Як ви­яви­ло­ся під час кри­мі­наль­но­го роз­слі­ду­ва­н­ня, жер­тва­ми ша­храя ста­ли ще кіль­ка бан­ків­ських уста­нов, які на­да­ли кре­ди­ти під не­і­сну­ю­чий об’єкт.

За остан­ні пів­то­ра ро­ку з’ясу­ва­ло­ся, що ді­яль­ність так зва­них чор­них но­та­рі­у­сів но­сить си­стем­ний та ор­га­ні­зо­ва­ний ха­ра­ктер. Де­які з них вза­га­лі не здій­сню­ють но­та­рі­аль­ну ді­яль­ність, про­те ні­би­то ви­пад­ко­во раз за ра­зом опи­ня­ю­ться у цен­трі чер­го­во­го скан­да­лу, пов’яза­но­го із за­хо­пле­н­ням об’єктів. У 2016 р. ува­га ба­га­тьох ін­ве­сто­рів бу­ла при­ку­та до ба­та­лій ве­ли­кої бан­ків­ської уста­но­ви з ком­па­ні­єю, яка не здій­снює жо­дної го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті, про­те дві­чі за рік ста­ва­ла вла­сни­ком сто­ли­чно­го бі­знес-цен­тру, яким банк во­ло­діє біль­ше 4 ро­ків. Об­ста­ви­ни цьо­го за­хо­пле­н­ня бу­ли на­стіль­ки по­ка­зо­ви­ми, що на­віть зби­ра­ли прес-кон­фе­рен­ції та ста­ва­ли пре­дме­том чи­слен­них жур­на­ліст­ських ре­пор­та­жів. Так, за одну ніч при­ва­тний но­та­рі­ус Обу­хів­сько­го но­та­рі­аль­но­го окру­гу по­зба­вив банк вла­сно­сті на об’єкт та здій­снив по­над 30 ре­є­стра­цій­них дій що­до бі­знес-цен­тру, по­ді­лив­ши йо­го на чи­слен­ні окре­мі при­мі­ще­н­ня. Бан­ку вда­ло­ся від­но­ви­ти втра­че­ний ти­тул на об’єкт, але ця про­це­ду­ра зайня­ла май­же 3 мі­ся­ці.

Зви­чай­но ж, банк не­від­кла­дно оскар­жив дії но­та­рі­у­са. Для та­ких ви­пад­ків ство­ре­но адмі­ні­стра­тив­ну ко­мі­сію при Мі­ню­сті, яка роз­гля­дає скар­ги під­при­ємств, що від­слід­ко­ву­ють змі­ни у ре­є­стрі. За ре­зуль­та­та­ми роз­гля­ду скар­ги ко­мі­сія на­віть від­клю­чи­ла но­та­рі­у­са від ре­є­стру прав вла­сно­сті на 3 мі­ся­ці, але вже на на­сту­пний день пі­сля 3 мі­ся­ців від­клю­че­н­ня той са­мий но­та­рі­ус зно­ву за­ли­шив банк без май­на. При цьо­му за день бі­знес-центр устиг по­тра­пи­ти в іпо­те­ку і був пе­ре­да­ний у ра­ху­нок по­га­ше­н­ня бор­гу тре­тій осо­бі. Це, на­пев­не, хре­сто­ма­тій­ний при­клад рей­дер­сько­го за­хо­пле­н­ня.

Цей ви­па­док ви­крив най­більш про­блем­ні мі­сця у ро­бо­ті ре­є­стра­то­рів та став осно­вою для прийня­т­тя ан­ти­рей­дер­сько­го за­ко­ну. Він час­тко­во по­кра­щив си­ту­а­цію, зокре­ма, про­дов­жив­ши стро­ки оскар­же­н­ня ре­є­стра­цій­них дій та за­про­ва­див­ши ре­є­стра­цію за мі­сцем зна­хо­дже­н­ня май­на. Ре­є­стра­то­рів та но­та­рі­у­сів бу­ло зо­бов’яза­но пе­ре­ві­ря­ти на­да­ні їм до­ку­мен­ти за до­по­мо­гою дер­жав­них ре­є­стрів. Ця ви­мо­га ско­ро­ти­ла кіль­кість ви­пад­ків ре­є­стра­цій­них дій, про­ве­де­них на під­ста­ві су­до­вих рі­шень, що не на­бра­ли за­кон­ної си­ли або бу­ли на­да­лі ска­со­ва­ні. Крім то­го, вла­сни­кам не­ру­хо­мо­сті ре­ко­мен­до­ва­но під­клю­чи­тись до си­сте­ми SMS-опо­ві­ще­н­ня про вчи­не­ні ре­є­стра­цій­ні дії що­до на­ле­жно­го їм

ЄБРР в 2016 р. змен­шив роз­мір ін­ве­сти­цій в Укра­ї­ну на 41,73% у по­рів­нян­ні з 2015 р.

май­на. Однак цей сер­віс про­бле­му не ви­рі­шує, а ли­ше по­ві­дом­ляє про змі­ни у ре­є­стрі для не­від­кла­дно­го оскар­же­н­ня та­ких дій.

На­сту­пни­ми ді­я­ми рей­де­ра за­зви­чай є бло­ку­ва­н­ня змін у ре­є­стрі. Для цьо­го іні­ці­ю­є­ться шту­чний су­до­вий спір, у рам­ках яко­го суд ви­но­сить ухва­лу, якою за­бо­ро­няє усім осо­бам, що ви­ко­ну­ють фун­кції ре­є­стра­то­ра, про­во­ди­ти будь-які ре­є­стра­цій­ні дії. На цьо­му за­вер­шу­є­ться ста­дія юри­ди­чно­го оформ­ле­н­ня рей­дер­ства. На­сту­пні дії спря­мо­ва­ні на вста­нов­ле­н­ня та утри­ма­н­ня кон­тро­лю над об’єктом. Най­ча­сті­ше ці дії ре­а­лі­зу­ю­ться із за­лу­че­н­ням пра­во­охо­рон­них ор­га­нів.

Рей­дер­ські схе­ми за­хо­пле­н­ня під­при­ємств най­ча­сті­ше про­во­дя­ться шля­хом ле­га­лі­за­ції у су­до­во­му по­ряд­ку не­за­кон­них кор­по­ра­тив­них рі­шень. Одним з та­ких при­кла­дів є ре­а­лі­за­ція агре­сив­ної схе­ми сто­сов­но іно­зем­но­го під­при­єм­ства – лі­де­ра у га­лу­зі об­слу­го­ву­ва­н­ня авіа­пе­ре­ве­зень. Ком­па­нія зму­ше­на бу­ла за­ли­ши­ти укра­їн­ський ри­нок під ти­ском укра­їн­сько­го пар­тне­ра. У цій спра­ві го­спо­дар­ські су­ди ви­зна­ли укла­де­ним до­го­вір ку­пів­лі-про­да­жу час­тки ком­па­нії по­за во­лею уча­сни­ка, що мав 70% у ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі. Сві­то­вий лі­дер, ко­трий успі­шно пра­цює у 48 кра­ї­нах сві­ту, не зміг ви­три­ма­ти на­тиск і пі­шов з укра­їн­сько­го рин­ку, за­ли­шив­ши мі­сце на­ціо­наль­ній ком­па­нії.

Усі пе­ре­лі­че­ні дії бу­ло б не­мо­жли­во ре­а­лі­зу­ва­ти у кра­ї­ні з низь­ким рів­нем ко­ру­пції. Адже мо­ва йде про гру­бе й ци­ні­чне не­хту­ва­н­ня осно­во­по­ло­жни­ми прин­ци­па­ми та за­ко­на­ми з бо­ку су­до­вої си­сте­ми та пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, що за­сно­ва­но на ко­ру­пцій­ній осно­ві. То­му ко­ру­пція за­ли­ша­є­ться основ­ною пе­ре­шко­дою для еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня Укра­ї­ни та го­лов­ною за­гро­зою для ін­ве­сто­рів. За да­ни­ми Transparency International, Укра­ї­на по­сі­дає 131-е мі­сце з 176 у рей­тин­гу сприйня­т­тя ко­ру­пції.

Де­кла­ро­ва­ні уря­дом ре­фор­ми, спря­мо­ва­ні на при­ско­ре­н­ня та спро­ще­н­ня про­це­дур ре­є­стра­ції бі­зне­су та май­на, не від­по­від­а­ють очі­ку­ва­н­ням ін­ве­сто­рів що­до га­ран­тій без­пе­ки їх вкла­дів. Як на­слі­док, біль­шість ін­ве­сто­рів не вва­жа­ють вка­за­ні ри­зи­ки прийня­тни­ми та пе­ре­гля­да­ють пла­ни спів­ро­бі­тни­цтва з укра­їн­ськи­ми пар­тне­ра­ми. Так, Єв­ро­пей­ський банк ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку в 2016 р. змен­шив роз­мір ін­ве­сти­цій в Укра­ї­ну на 41,73% у по­рів­нян­ні з 2015 р.

Ще одним не­га­тив­ним фа­кто­ром, що стри­мує за­лу­че­н­ня в Укра­ї­ну іно­зем­них ін­ве­сти­цій, є пе­ре­пле­те­ність по­лі­ти­чних та бі­знес-ін­те­ре­сів. Остан­нім яскра­вим при­кла­дом цьо­го, що на­був ши­ро­ко­го роз­го­ло­су, ста­ла си­ту­а­ція, у якій опи­нив­ся Єв­ро­пей­ський банк ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку під час звер­не­н­ня стя­гне­н­ня на за­став­не май­но ТОВ «Ін­тер­лі­зин­гін­вест». Як за­зна­чив ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту кор­по­ра­тив­ної ре­стру­кту­ри­за­ції Ка­мєн За­ха­рі­єв на прес-кон­фе­рен­ції ін­фор­ма­цій­но­го агент­ства «Ін­тер­факс Укра­ї­на», по­ка­зо­вою для Укра­ї­ни є то­кси­чність сти­ра­н­ня лі­нії між бі­зне­сом та по­лі­ти­кою, що на при­кла­ді вка­за­но­го кре­ди­ту при­зве­ло до де­фол­ту кре­ди­тних зо­бов’язань. Кре­дит при­ва­тній ком­па­нії на­справ­ді ви­явив­ся кре­ди­том мі­ні­стру, а стрім­ке за­вер­ше­н­ня по­лі­ти­чної кар’єри при­зве­ло до зу­пин­ки бі­зне­су по­зи­чаль­ни­ка.

Ра­зом з тим, в укра­їн­сько­му су­спіль­стві спо­сте­рі­га­ю­ться й по­зи­тив­ні змі­ни. Так, 19 трав­ня 2017 р. Ра­да бі­знес-ом­буд­сме­на за під­трим­ки Єв­ро­пей­сько­го бан­ку ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку і Ор­га­ні­за­ції еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва пред­ста­ви­ла Все­укра­їн­ську ме­ре­жу до­бро­че­сно­сті і ком­пла­єн­су. Вже 46 укра­їн­ських та між­на­ро­дних ком­па­ній під­пи­са­ли де­кла­ра­цію про до­бро­че­сність. Як за­зна­ча­ють ор­га­ні­за­то­ри, ме­тою ство­ре­н­ня ме­ре­жі є про­су­ва­н­ня ідеї ети­чно­го та від­по­від­аль­но­го ве­де­н­ня бі­зне­су. Ком­па­нії-уча­сни­ки по­го­ди­ли­ся під­три­му­ва­ти до­бру ді­ло­ву ре­пу­та­цію та по­стій­но удо­ско­на­лю­ва­ти вла­сні стан­дар­ти до­бро­че­сно­сті від­по­від­но до кра­щих між­на­ро­дних пра­ктик.

Від­по­від­аль­ність, за­кла­де­на в осно­ву ді­яль­но­сті ком­па­ній, до­по­мо­же про­ти­ді­я­ти ко­ру­пції, по­сла­би­ти ре­гу­ля­тор­ний тиск, по­лег­шить до­ступ до кре­ди­ту­ва­н­ня, а та­кож спри­я­ти­ме ви­хо­ду укра­їн­ських ком­па­ній на між­на­ро­дні рин­ки. Як не див­но на пер­ший по­гляд, але са­ме від­кри­тість бі­зне­су та про­зо­рі бі­знес-про­це­си ро­блять ком­па­нії більш за­хи­ще­ни­ми від рей­дер­ських атак.

За­про­ва­дже­н­ня си­сте­ми кор­по­ра­тив­но­го ком­пла­єн­су та про­грам про­ве­де­н­ня вну­трі­шніх роз­слі­ду­вань є обов’яз­ко­вим пра­ви­лом ро­бо­ти ве­ли­ких між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій. Ра­зом з тим, най­кра­щі та ді­є­ві тра­ди­ції ве­де­н­ня бі­зне­су гло­баль­них кор­по­ра­цій усе ча­сті­ше впро­ва­джу­ють у вла­сних пра­кти­ках пе­ре­до­ві ві­тчи­зня­ні ком­па­нії.

Най­ча­сті­ше клі­єн­ти звер­та­ю­ться до нас з ме­тою отри­ма­н­ня кон­суль­та­цій та про­ве­де­н­ня роз­слі­ду­вань за фа­кта­ми по­ру­ше­н­ня ком­пла­єнс-про­це­дур, що вже ста­ли­ся, і з ме­тою усу­не­н­ня на­слід­ків та­ких по­ру­шень. Ре­зуль­та­том та­кої ро­бо­ти є не тіль­ки мі­ні­мі­за­ція мо­жли­вих ри­зи­ків вна­слі­док допу­ще­них по­ру­шень, але й роз­роб­ка ре­ко­мен­да­цій що­до уни­кне­н­ня по­ді­бних си­ту­а­цій на май­бу­тнє. Як по­ка­зує пра­кти­ка, біль­шість зов­ні­шніх про­блем та кон­флі­ктів бі­зне­су пов’яза­ні з йо­го вну­трі­шні­ми про­бле­ма­ми. Усу­не­н­ня за­зна­че­них фа­кто­рів мо­жли­ве че­рез впро­ва­дже­н­ня ефе­ктив­них про­це­дур пе­ре­вір­ки клі­єн­тів та кон­тр­аген­тів, ан­ти­ко­ру­пцій­них по­лі­тик та про­це­дур, ком­пла­єнс-ді­а­гно­сти­ки кор­по­ра­тив­них ри­зи­ків, про­ве­де­н­ня тре­нін­гів для пер­со­на­лу ком­па­нії.

Успі­шні ін­ве­сти­цій­ні про­е­кти бу­ду­ю­ться на чі­тких пра­ви­лах та стан­дар­тах ве­де­н­ня бі­зне­су, де вну­трі­шньо­му ана­лі­зу мо­жли­вих ри­зи­ків при­ді­ля­є­ться осо­бли­ва ува­га, адже тіль­ки без­пе­чний та про­гно­зо­ва­ний бі­знес є ін­ве­сти­цій­но при­ва­бли­вим.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.