Interlegal про­дов­жує по­зи­тив­ну пра­кти­ку стя­гне­н­ня бор­гів зі спла­ти при­чаль­но­го збо­ру

Yurydychna Gazeta - - АРГУМЕНТ. ПОЗИЦІЯ. ІДЕЯ | НОВИНИ | ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕ -

Су­дно­бу­дів­не під­при­єм­ство звер­ну­ло­ся до ком­па­нії Interlegal із за­пи­том що­до стя­гне­н­ня за­бор­го­ва­но­сті зі спла­ти при­чаль­но­го збо­ру з су­дна за­кор­дон­но­го пла­ва­н­ня. За­бор­го­ва­ність сфор­му­ва­ла­ся вна­слі­док сто­ян­ки су­дна бі­ля при­ча­лу під­при­єм­ства пі­сля йо­го пе­ре­да­чі бор­жни­ку на пра­ві го­спо­дар­сько­го ві­да­н­ня. Ра­ху­нок був ви­став­ле­ний від­по­від­но до ви­мог за­ко­ну, про­те спла­та не бу­ла здій­сне­на. За за­хи­стом сво­їх за­кон­них прав клі­єнт був зму­ше­ний звер­ну­ти­ся до су­ду.

Пев­ну скла­дність при за­хи­сті ін­те­ре­сів клі­єн­та ста­но­ви­ло те, що між сто­ро­на­ми спо­ру був від­су­тній під­пи­са­ний до­го­вір на­да­н­ня по­слуг, а са­ме пер­віс- не під­при­єм­ство- су­дно­вла­сник бу­ло ре­ор­га­ні­зо­ва­не. Йо­го пра­во­на­сту­пник-від­по­від­ач ствер­джу­вав, що з йо­го бо­ку від­су­тні зо­бов’ яза­н­ня спла­чу­ва­ти при­чаль­ний збір та ком­пен­су­ва­ти ви­тра­ти на еле­ктро­енер­гію. До­да­тко­во від­по­від­ач оскар­жу­вав ста­тус са­мо­го су­дна та за­сто­со­ва­ну став­ку при­чаль­но­го збо­ру.

У про­це­сі роз­гля­ду спра­ви ек­спер­ти Interlegal до­ве­ли ста­тус су­дна за­кор­дон­но­го пла­ва­н­ня, за­кон­ність ви­мог клі­єн­та як ко­ри­сту­ва­ча при­ча­лів та без­умов­не зо­бов’яза­н­ня від­по­від­а­ча як пра­во­на­сту­пни­ка та фа­кти­чно­го су­дно­вла­сни­ка спла­ти­ти при­чаль­ний збір та до­да­тко­ві ви­тра­ти. По­зов у роз­мі­рі по­над 1 250 тис. грн був за­до­во­ле­ний су­дом на ко­ристь клі­єн­та у пов­но­му роз­мі­рі.

Спра­ву су­про­во­джу­ва­ли ек­спер­ти Interlegal стар­ший юрист Ка­ри­на Го­ро­ва та юрист Оле­на Пта­шен­чук.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.