Дру­ге ди­ха­н­ня ін­ду­стрі­аль­них пар­ків

По­ря­док ство­ре­н­ня та осо­бли­во­сті дер­жав­но­го сти­му­лю­ва­н­ня ін­ду­стрі­аль­них пар­ків

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | ІНВЕСТИЦІЇ - Оль­га ТЕРСІНА, юрист AVELLUM

Ін­ве­сти­цій­на ді­яль­ність в Укра­ї­ні має ба­га­то по­зи­тив­них на­слід­ків – по­ява но­вих під­при­ємств, мо­дер­ні­за­ція ін­фра­стру­кту­ри, роз­ви­ток ін­ду­стрі­аль­них і те­хно­ло­гі­чних пар­ків.

Ін­ду­стрі­аль­ні пар­ки – но­ве по­ня­т­тя для укра­їн­сько­го за­ко­но­дав­ства, яке ре­гу­лює спе­ці­аль­ний за­кон Укра­ї­ни №5018-VI від 21.06.2012 «Про ін­ду­стрі­аль­ні пар­ки» (да­лі – За­кон) із остан­ні­ми змі­на­ми від 24.11.2015. Цей за­кон ви­зна­чає по­ня­т­тя ін­ду­стрі­аль­но­го пар­ку, осо­бли­во­сті йо­го ство­ре­н­ня та фун­кціо­ну­ва­н­ня, а та­кож йо­го суб’єктів.

Осо­бли­во­сті ство­ре­н­ня ін­ду­стрі­аль­них пар­ків

Від­по­від­но до За­ко­ну, ін­ду­стрі­аль­ний (про­ми­сло­вий) парк – це ви­зна­че­на іні­ці­а­то­ром ство­ре­н­ня ін­ду­стрі­аль­но­го пар­ку від­по­від­но до мі­сто­бу­дів­ної до­ку­мен­та­ції обла­што­ва­на від­по­від­ною ін­фра­стру­кту­рою те­ри­то­рія, у ме­жах якої уча­сни­ки мо­жуть здій­сню­ва­ти го­спо­дар­ську ді­яль­ність у сфе­рі пе­ре­ро­бної про­ми­сло­во­сті, ін­фор­ма­ції і те­ле­ко­му­ні­ка­цій, а та­кож на­у­ко­во-до­слі­дну ді­яль­ність на умо­вах, ви­зна­че­них За­ко­ном та від­по­від­ним до­го­во­ром.

Основ­ни­ми суб’єкта­ми ін­ду­стрі­аль­но­го пар­ку є іні­ці­а­тор йо­го ство­ре­н­ня (да­лі – іні­ці­а­тор), ке­ру­ю­ча ком­па­нія та уча­сни­ки. Іні­ці­а­тор – це осо­ба, яка при­ймає рі­ше­н­ня про ство­ре­н­ня ін­ду­стрі­аль­но­го пар­ку. Ке­ру­ю­ча ком­па­нія здій­снює обла­шту­ва­н­ня пар­ку та за­лу­чає одно­го або біль­ше уча­сни­ків до йо­го фун­кціо­ну­ва­н­ня. Уча­сни­ки здій­сню­ють го­спо­дар­ську ді­яль­ність, пе­ред­ба­че­ну до­го­во­ром, у ме­жах пар­ку.

Ство­рю­є­ться парк на зе­мель­ній ді­лян­ці, яка на­ле­жить іні­ці­а­то­ру на пра­ві вла­сно­сті або орен­ди. По­чи­на­є­ться все з то­го, що іні­ці­а­тор при­ймає рі­ше­н­ня про ство­ре­н­ня ін­ду­стрі­аль­но­го пар­ку. На­сту­пним кро­ком він оби­рає ке­ру­ю­чу ком­па­нію та укла­дає з нею до­го­вір про ство­ре­н­ня та фун­кціо­ну­ва­н­ня ін­ду­стрі­аль­но­го пар­ку. А да­лі вже ке­ру­ю­ча ком­па­нія укла­дає з суб’єкта­ми го­спо­да­рю­ва­н­ня, які хо­чуть на­бу­ти ста­ту­су уча­сни­ків пар­ку, до­го­во­ри про здій­сне­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті у йо­го ме­жах.

Ви­мо­ги до суб’єктів

Іні­ці­а­тор ство­ре­н­ня ін­ду­стрі­аль­но­го пар­ку має від­по­від­а­ти та­ким ви­мо­гам:

• бу­ти ор­га­ном дер­жав­ної вла­ди/ мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня чи юри­ди­чною або фі­зи­чною осо­бою;

• ма­ти пра­ва вла­сно­сті на зем­лю і пов­но­ва­же­н­ня роз­по­ря­джа­ти­ся нею (у ра­зі, якщо це ор­ган дер­жав­ної вла­ди чи мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня) або бу­ти вла­сни­ком чи орен­да­рем зе­мель­ної ді­лян­ки (у ра­зі, якщо це юри­ди­чна чи фі­зи­чна осо­ба);

• ма­ти мо­жли­вість ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти та­ку зе­мель­ну ді­лян­ку для ство­ре­н­ня ін­ду­стрі­аль­но­го пар­ку.

Ке­ру­ю­ча ком­па­нія має бу­ти юри­ди­чною осо­бою-ре­зи­ден­том і по­вин­на укла­сти з іні­ці­а­то­ром до­го­вір про ство­ре­н­ня та фун­кціо­ну­ва­н­ня ін­ду­стрі­аль­но­го пар­ку.

Уча­сни­ком мо­же ста­ти суб’єкт го­спо­да­рю­ва­н­ня будь-якої фор­ми вла­сно­сті, який за­ре­є­стро­ва­ний на те­ри­то­рії адмі­ні­стра­тив­но-те­ри­то­рі­аль­ної оди­ни­ці Укра­ї­ни (область, ра­йон, мі­сто, ра­йон у мі­сті, се­ли­ще, се­ло), у ме­жах якої роз­та­шо­ва­ний ін­ду­стрі­аль­ний парк, на­був пра­ва на зе­мель­ну ді­лян­ку та/або ін­ший об’єкт (ча­сти­ну об’єкта) не­ру­хо­мо­го май­на у ме­жах пар­ку і уклав з ке­ру­ю­чою ком­па­ні­єю до­го­вір про здій­сне­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті.

Одні­єю з обов’яз­ко­вих ви­мог до іні­ці­а­то­ра є во­ло­ді­н­ня на пра­ві вла­сно­сті або орен­ди зе­мель­ною ді­лян­кою для ство­ре­н­ня та фун­кціо­ну­ва­н­ня ін­ду­стрі­аль­но­го пар­ку. Та­ка ді­лян­ка по­вин­на від­по­від­а­ти та­ким ви­мо­гам:

• на­ле­жа­ти до зе­мель про­ми­сло­во­сті;

• бу­ти при­да­тною для про­ми­сло­во­го ви­ко­ри­ста­н­ня; • ма­ти пло­щу від 15 до 700 га. До зе­мель­них ді­ля­нок дер­жав­ної чи ко­му­наль­ної вла­сно­сті є ще дві до­да­тко­ві ви­мо­ги: строк їх ви­ко­ри­ста­н­ня має ста­но­ви­ти не мен­ше 30 ро­ків з дня прийня­т­тя рі­ше­н­ня про ство­ре­н­ня ін­ду­стрі­аль­но­го пар­ку, і та­ке ви­ко­ри­ста­н­ня має від­по­від­а­ти са­ні­тар­но-епі­де­міо­ло­гі­чним та еко­ло­гі­чним ви­мо­гам.

У біль­шо­сті ви­пад­ків при ство­рен­ні ін­ду­стрі­аль­них пар­ків в Укра­ї­ні (на­при­клад, «Сла­ву­та», «Фа­стін­да­стрі») іні­ці­а­тор як вла­сник пе­ре­дає зе­мель­ну ді­лян­ку в орен­ду ке­ру­ю­чій ком­па­нії, а та, у свою чер­гу – в су­б­орен­ду уча­сни­кам.

Ета­пи ство­ре­н­ня Пер­ший етап: прийня­т­тя іні­ці­а­то­ром рі­ше­н­ня

Іні­ці­а­тор роз­ро­бляє та за­твер­джує кон­це­пцію ін­ду­стрі­аль­но­го пар­ку (да­лі – Кон­це­пція), на осно­ві якої при­ймає рі­ше­н­ня про йо­го ство­ре­н­ня. Кон­це­пція вклю­чає основ­ні ві­до­мо­сті про ін­ду­стрі­аль­ний парк:

• йо­го на­зву, іні­ці­а­то­ра, ме­ту, зав­да­н­ня, фун­кціо­наль­не при­зна­че­н­ня та строк, на який він ство­рю­є­ться;

• мі­сце роз­та­шу­ва­н­ня та роз­мір зе­мель­ної ді­лян­ки; • ви­мо­ги до уча­сни­ків; • ін­фор­ма­цію про орі­єн­тов­ні су­мар­ні об­ся­ги спо­жи­ва­н­ня енер­го­ре­сур­сів, во­ди, а та­кож про транс­порт­ну ін­фра­стру­кту­ру та план за­без­пе­че­н­ня від­по­від­ни­ми ре­сур­са­ми;

• план роз­ви­тку та орі­єн­тов­ні не­об­хі­дні ре­сур­си, очі­ку­ва­ні дже­ре­ла їх за­лу­че­н­ня;

• ор­га­ні­за­цій­ну мо­дель та очі­ку­ва­ні ре­зуль­та­ти фун­кціо­ну­ва­н­ня пар­ку та

• ін­ші ві­до­мо­сті на роз­суд іні­ці­а­то­ра.

Іні­ці­а­тор зо­бов’яза­ний по­да­ти кон­це­пцію та рі­ше­н­ня про ство­ре­н­ня ін­ду­стрі­аль­но­го пар­ку до Мі­ні­стер­ства еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Укра­ї­ни, яке роз­мі­щує ін­фор­ма­цію про но­вий ін­ду­стрі­аль­ний парк на сво­є­му офі­цій­но­му веб-сай­ті (http://www.me.gov.ua/). При цьо­му парк мо­же, а для отри­ма­н­ня дер­жав­ної під­трим­ки по­ви­нен бу­ти вклю­че­ний до ре­є­стру ін­ду­стрі­аль­них пар­ків (да­лі – Ре­єстр) за за­явою іні­ці­а­то­ра. Це мо­жли­во, якщо на мо­мент вклю­че­н­ня до Ре­є­стру у ме­жах ін­ду­стрі­аль­но­го пар­ку від­су­тній ці­лі­сний май­но­вий ком­плекс, що дає змо­гу здій­сню­ва­ти ви­ро­бни­цтво про­ду­кції.

Дру­гий етап: ви­бір ке­ру­ю­чої ком­па­нії та укла­де­н­ня до­го­во­ру про ство­ре­н­ня та фун­кціо­ну­ва­н­ня пар­ку

Рі­ше­н­ня іні­ці­а­то­ра є під­ста­вою для ви­бо­ру ке­ру­ю­чої ком­па­нії. По­ря­док здій­сне­н­ня та­ко­го ви­бо­ру за­ле­жить від пра­во­вої фор­ми зе­мель­ної ді­лян­ки. Якщо це ді­лян­ка дер­жав­ної чи ко­му­наль­ної вла­сно­сті, іні­ці­а­тор ор­га­ні­зує та про­во­дить від­кри­тий кон­курс на кон­ку­рен­тних за­са­дах, якщо при­ва­тної вла­сно­сті – ви­зна­чає ке­ру­ю­чу ком­па­нію са­мо­стій­но, а якщо на­ле­жить іні­ці­а­то­ру на пра­ві орен­ди – сам оби­рає ке­ру­ю­чу ком­па­нію і по­ві­дом­ляє про це орен­до­дав­ця.

Обра­на юри­ди­чна осо­ба на­бу­ває ста­ту­су ке­ру­ю­чої ком­па­нії ли­ше пі­сля під­пи­са­н­ня з іні­ці­а­то­ром до­го­во­ру про ство­ре­н­ня та фун­кціо­ну­ва­н­ня ін­ду­стрі­аль­но­го пар­ку, який обов’яз­ко­во мі­стить істо­тні умо­ви, пе­ред­ба­че­ні ст. 22 За­ко­ну. Про на­бу­т­тя юри­ди­чною осо­бою ста­ту­су ке­ру­ю­чої ком­па­нії іні­ці­а­тор пи­сьмо­во по­ві­дом­ляє Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку.

Тре­тій етап: за­лу­че­н­ня уча­сни­ків та укла­де­н­ня до­го­во­рів з ни­ми

Суб’єкт го­спо­да­рю­ва­н­ня на­бу­ває ста­ту­су уча­сни­ка ін­ду­стрі­аль­но­го пар­ку з мо­мен­ту укла­де­н­ня з ке­ру­ю­чою ком­па­ні­єю до­го­во­ру про здій­сне­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті, істо­тні умо­ви яко­го пе­ред­ба­че­ні ст. 30 За­ко­ну, та на­бу­т­тя пра­ва на зе­мель­ну ді­лян­ку та/або ін­ший об’єкт (ча­сти­ну об’єкту) не­ру­хо­мо­го май­на у ме­жах пар­ку. Ке­ру­ю­ча ком­па­нія пи­сьмо­во по­ві­дом­ляє Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку про на­бу­т­тя осо­бою ста­ту­су уча­сни­ка та ро­бить від­по­від­ний за­пис у пе­ре­лі­ку уча­сни­ків.

Дер­жав­не сти­му­лю­ва­н­ня ін­ду­стрі­аль­них пар­ків

Іні­ці­а­тор, ке­ру­ю­ча ком­па­нія та уча­сни­ки ін­ду­стрі­аль­но­го пар­ку отри­му­ють дер­жав­ну під­трим­ку ли­ше у ви­пад­ку вклю­че­н­ня пар­ку до Ре­є­стру. Основ­ні за­со­би та­кої дер­жав­ної під­трим­ки ви­зна­че­ні у роз­ді­лі VIII За­ко­ну, Ми­тно­му та Бю­дже­тно­му ко­де­ксах Укра­ї­ни, а та­кож у Дер­жав­ній стра­те­гії ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку на пе­рі­од до 2020 р., за­твер­дже­ній по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів Укра­ї­ни №385 від 6.08.2014. На сьо­го­дні во­ни є та­ки­ми:

1) у ра­зі бу­дів­ни­цтва об’єктів у ме­жах ін­ду­стрі­аль­них пар­ків іні­ці­а­то­ри, ке­ру­ю­чі ком­па­нії та уча­сни­ки не за­лу­ча­ю­ться до па­йо­вої уча­сті у роз­ви­тку ін­фра­стру­кту­ри на­се­ле­но­го пун­кту (роз­мір якої мо­же ста­но­ви­ти до 10% за­галь­ної ко­што­ри­сної вар­то­сті бу­дів­ни­цтва не­жи­тло­вої та до 4% – жи­тло­вої бу­дів­лі);

2) за­кон про Дер­жав­ний бю­джет Укра­ї­ни на від­по­від­ний рік мо­же пе­ред­ба­ча­ти на­да­н­ня іні­ці­а­то­рам та ке­ру­ю­чим ком­па­ні­ям без­від­со­тко­вих кре­ди­тів (по­зик), ці­льо­во­го фі­нан­су­ва­н­ня на без­по­во­ро­тній осно­ві для обла­шту­ва­н­ня ін­ду­стрі­аль­них пар­ків (але За­кон про Дер­жбю­джет на 2017 р. фі­нан­со­вої під­трим­ки для ін­ду­стрі­аль­них пар­ків не вста­нов­лює);

3) вве­зе­н­ня на ми­тну те­ри­то­рію Укра­ї­ни уста­тку­ва­н­ня, обла­дна­н­ня та ком­пле­кту­ю­чих, ма­те­рі­а­лів, що не ви­ро­бля­ю­ться в Укра­ї­ні та не є під­акци­зни­ми то­ва­ра­ми (да­лі – уста­тку

ва­н­ня), іні­ці­а­то­ра­ми та ке­ру­ю­чи­ми ком­па­ні­я­ми для обла­шту­ва­н­ня ін­ду­стрі­аль­них пар­ків і уча­сни­ка­ми для здій­сне­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті у їх ме­жах звіль­ня­є­ться від опо­да­тку­ва­н­ня ми­том;

4) спря­му­ва­н­ня ко­штів дер­жав­но­го фон­ду ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, ство­ре­но­го у скла­ді Дер­жав­но­го бю­дже­ту, на ви­ко­на­н­ня ін­ве­сти­цій­них про­грам і про­е­ктів, що ма­ють на ме­ті ство­ре­н­ня ін­фра­стру­кту­ри ін­ду­стрі­аль­них пар­ків (за умо­ви спів­фі­нан­су­ва­н­ня з мі­сце­вих бю­дже­тів на рів­ні 10%) та

5) ство­ре­н­ня ре­гіо­наль­ної ме­ре­жі ін­ду­стрі­аль­них пар­ків та на­да­н­ня дер­жав­ної під­трим­ки суб’єктам го­спо­да­рю­ва­н­ня, що їх ство­рю­ють.

Крім то­го, у Вер­хов­ній Ра­ді за­ре­є­стро­ва­но 3 за­ко­но­про­е­кти сто­сов­но удо­ско­на­ле­н­ня ме­ха­ні­зму на­да­н­ня дер­жав­них та вве­де­н­ня по­да­тко­вих пільг для ефе­ктив­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня ін­ду­стрі­аль­них пар­ків:

1. Про­ект за­ко­ну №2554а-д від 25.04.2016 про вне­се­н­ня змін до роз­ді­лу ХХ «Пе­ре­хі­дні по­ло­же­н­ня» По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни що­до роз­ви­тку ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва шля­хом сти­му­лю­ва­н­ня за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій у ре­аль­ний се­ктор еко­но­мі­ки че­рез ін­ду­стрі­аль­ні пар­ки, який го­ту­є­ться на дру­ге чи­та­н­ня, про­по­нує:

а) звіль­ни­ти від опо­да­тку­ва­н­ня при­бу­ток уча­сни­ка (який від­по­від­ає кри­те­рі­ям, ви­зна­че­ним По­да­тко­вим ко­де­ксом Укра­ї­ни), отри­ма­ний від ді­яль­но­сті у ме­жах ін­ду­стрі­аль­но­го пар­ку, стро­ком на 5 ро­ків, а на­сту­пні 5 ро­ків здій­сню­ва­ти опо­да­тку­ва­н­ня за став­кою, вдві­чі мен­шою за ба­зо­ву (тоб­то, ви­хо­дя­чи з ді­ю­чої став­ки, 9%);

б) здій­сни­ти роз­стро­чку спла­ти по­да­тку на до­да­ну вар­тість що­до уста­тку­ва­н­ня для ін­ду­стрі­аль­но­го пар­ку на строк до 5 ро­ків (без на­ра­ху­ва­н­ня про­цен­тів та пе­ні);

в) на­да­ти мо­жли­вість ор­га­нам мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня вста­нов­лю­ва­ти для іні­ці­а­то­рів, ке­ру­ю­чих ком­па­ній та уча­сни­ків ін­ду­стрі­аль­них пар­ків став­ки та піль­ги що­до спла­ти по­да­тку на не­ру­хо­ме май­но, від­мін­не від зе­мель­ної ді­лян­ки, за об’єкти не­жи­тло­вої не­ру­хо­мо­сті, зе­мель- но­го по­да­тку та орен­дної пла­ти за ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­ною ді­лян­кою дер­жав­ної чи ко­му­наль­ної вла­сно­сті.

2. Про­ект за­ко­ну №2555а-д від 25.04.2016 про вне­се­н­ня змін до Ми­тно­го ко­де­ксу Укра­ї­ни що­до роз­ви­тку ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва шля­хом сти­му­лю­ва­н­ня за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій у ре­аль­ний се­ктор еко­но­мі­ки че­рез ін­ду­стрі­аль­ні пар­ки, який го­ту­є­ться на дру­ге чи­та­н­ня, про­по­нує:

а) ви­зна­чи­ти ви­клю­чний пе­ре­лік уста­тку­ва­н­ня та до­ку­мен­ти, які не­об­хі­дно по­да­ти під час ми­тно­го оформ­ле­н­ня при йо­го вве­зен­ні для отри­ма­н­ня пільг зі спла­ти ми­та: • рі­ше­н­ня – для іні­ці­а­то­ра; • до­го­вір про ство­ре­н­ня та фун­кціо­ну­ва­н­ня – для ке­ру­ю­чої ком­па­нії;

• до­го­вір про здій­сне­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті – для уча­сни­ка.

3. Про­ект за­ко­ну № 6201 від 16.03.2017 про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни що­до про­ве­де­н­ня по­да­тко­вої ре­фор­ми та під­ви­ще­н­ня ін­ве­сти­цій­ної при­ва­бли­во­сті Укра­ї­ни, який опра­цьо­ву­є­ться в ко­мі­те­ті, про­по­нує:

а) про­тя­гом 5 ро­ків, на­сту­пних за ро­ком укла­де­н­ня з ке­ру­ю­чою ком­па­ні­єю до­го­во­ру про здій­сне­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті:

• звіль­ни­ти від опо­да­тку­ва­н­ня при­бу­ток уча­сни­ка, отри­ма­ний в ре­зуль­та­ті здій­сне­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті у ме­жах ін­ду­стрі­аль­но­го пар­ку;

• уча­сни­кам-ФОП не вклю­ча­ти до скла­ду за­галь­но­го мі­ся­чно­го (рі­чно­го) опо­да­тко­ву­ва­но­го до­хо­ду до­хід від ре­а­лі­за­ції то­ва­рів вла­сно­го ви­ро­бни­цтва, ви­го­тов­ле­них у ме­жах ін­ду­стрі­аль­но­го пар­ку, а на­сту­пні 5 ро­ків опо­да­тко­ву­ва­ти чи­стий рі­чний опо­да­тко­ву­ва­ний до­хід у по­ло­вин­но­му роз­мі­рі основ­ної став­ки (тоб­то, ви­хо­дя­чи з ді­ю­чої став­ки, 9%);

• звіль­ни­ти уча­сни­ка від спла­ти вій­сько­во­го збо­ру;

б) звіль­ни­ти уста­тку­ва­н­ня від опо­да­тку­ва­н­ня по­да­тком на до­да­ну вар­тість;

в) про­тя­гом 10 ро­ків, на­сту­пних за ро­ком укла­де­н­ня до­го­во­ру про ство­ре­н­ня та фун­кціо­ну­ва­н­ня ін­ду­стрі­аль­но­го пар­ку, звіль­ни­ти жи­тло­ву та не­жи­тло­ву не­ру­хо­мість на йо­го те­ри­то­рії, яка пе­ре­бу­ває у вла­сно­сті уча­сни­ка, іні­ці­а­то­ра та/або ке­ру­ю­чої ком­па­нії, від опо­да­тку­ва­н­ня по­да­тком на не­ру­хо­ме май­но, від­мін­не від зе­мель­ної ді­лян­ки.

Ви­сно­вок

Укра­їн­ське за­ко­но­дав­ство ру­ха­є­ться у на­прям­ку на­да­н­ня пре­фе­рен­цій та по­да­тко­вих пільг ін­ду­стрі­аль­ним пар­кам, їх іні­ці­а­то­рам, ке­ру­ю­чим ком­па­ні­ям та уча­сни­кам, що під­твер­джу­є­ться нор­ма­ми ді­ю­чих нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів та за­ре­є­стро­ва­ни­ми у Вер­хов­ній Ра­ді за­ко­но­про­е­кта­ми. То­му ство­ре­н­ня, фун­кціо­ну­ва­н­ня та участь у ін­ду­стрі­аль­них пар­ках на­бу­ва­ють при­ва­бли­во­сті для ін­ве­сто­рів, які пра­гнуть ма­ти на­дій­не дже­ре­ло при­бу­тку та мі­ні­мум ви­трат у ви­гля­ді спла­ти по­да­тків, ми­та та ін­ших обов’яз­ко­вих пла­те­жів.

Ін­ду­стрі­аль­ні пар­ки – но­ве по­ня­т­тя для укра­їн­сько­го за­ко­но­дав­ства

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.