Ін­ве­сти­ції як фо­кус вла­ди у 2014–2017 рр.

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | ІНВЕСТИЦІЇ - Ан­на БУКВИЧ, к.ю.н.

Ука­зом Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни від 12.01.2015, яким за­твер­джу­є­ться стра­те­гія ста­ло­го роз­ви­тку «Укра­ї­на-2020» (да­лі – Стра­те­гія), ви­зна­че­ні прі­о­ри­те­тні ці­лі, які ма­ють бу­ти до­ся­гну­ті до кін­ця 2020 р. Стра­те­гія пе­ред­ба­чає 4 ве­кто­ри роз­ви­тку та ре­а­лі­за­цію 62 ре­форм, се­ред яких на­зва­на й роз­роб­ка про­гра­ми за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій.

У ча­сти­ні за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій основ­ни­ми ці­ля­ми є фор­му­ва­н­ня до­ві­ри до Укра­ї­ни у сві­ті та про­су­ва­н­ня ін­те­ре­сів Укра­ї­ни у сві­то­во­му ін­фор­ма­цій­но­му про­сто­рі, по­зи­ціо­ну­ва­н­ня Укра­ї­ни на ко­ристь її по­лі­ти­чним та еко­но­мі­чним ін­те­ре­сам. Клю­чо­вим зав­да­н­ням ре­форм є фор­му­ва­н­ня по­зи­тив­но­го імі­джу Укра­ї­ни як єв­ро­пей­ської, де­мо­кра­ти­чної, кон­ку­рен­то­зда­тної дер­жа­ви із спри­я­тли­вим бі­знес-клі­ма­том, зі сво­їм уні­каль­ним мі­сцем у сві­то­во­му роз­по­ді­лі пра­ці та ін­те­гро­ва­ної у гло­баль­ні лан­цю­ги ство­ре­н­ня до­да­ної вар­то­сті. Се­ред го­лов­них зав­дань Стра­те­гі­єю пе­ред­ба­че­ні на­сту­пні:

• у рей­тин­гу Сві­то­во­го бан­ку Doing Business Укра­ї­на має по­сі­сти мі­сце се­ред пер­ших 30 по­зи­цій;

• кре­ди­тний рей­тинг Укра­ї­ни по­ви­нен бу­ти не ниж­че ін­ве­сти­цій­ної ка­те­го­рії BBB;

• за гло­баль­ним ін­де­ксом кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті, який роз­ра­хо­ву­є­ться Все­сві­тнім еко­но­мі­чним фо­ру­мом, Укра­ї­на має увійти до 40 кра­щих дер­жав сві­ту;

• чи­сті над­хо­дже­н­ня пря­мих ін­ве­сти­цій за пе­рі­од 2015–2020 рр. за да­ни­ми Сві­то­во­го бан­ку ма­ють скла­сти по­над $40 млрд.

На­ра­зі ре­а­лі­за­ція цих ці­лей ви­гля­дає ма­ло­ймо­вір­ною з огля­ду на ряд оче­ви­дних чин­ни­ків. На­при­клад, по­чи­на­ю­чи з 2014 р. ін­ве­сти­ції різ­ко ско­ро­ти­ли­ся, і від­нов­ле­н­ня рів­ня ін­ве­сти­цій­ної при­ва­бли­во­сті Укра­ї­ни фа­кти­чно не­мо­жли­ве, на­віть по­при ряд кро­ків по по­кра­щен­ню ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту. Це зу­мов­ле­но існу­ю­чи­ми обме­же­н­ня­ми ді­ю­чо­го за­ко­но­дав­ства, су­спіль­но-по­лі­ти­чною не­ста­біль­ні­стю та за­гро­за­ми на­ціо­наль­ній без­пе­ці Укра­ї­ни.

Не тре­ба за­бу­ва­ти і про той факт, що зна­чну ча­сти­ну ін­ве­сти­цій в Укра­ї­ні ста­но­ви­ли над­хо­дже­н­ня з офшор­них ком­па­ній. Так, в стру­кту­рі пря­мих іно­зем­них ін­ве­сти­цій ста­ном на 2014 р. пе­ре­ва­жа­ли ін­ве­сти­ції по­хо­дже­н­ням з Кі­пру (при­бли­зно 32,7%), а над­хо­дже­н­ня із кра­їн «чор­но­го» та «сі­ро­го» спи­сків скла­да­ли май­же 30%. Та­кі ін­ве­сти­ції, як ві­до­мо, фа­кти­чно є укра­їн­ським ка­пі­та­лом, і їх не мо­жна вра­хо­ву­ва­ти при ви­зна­чен­ні ре­аль­но­го об­ся­гу ін­ве­сту­ва­н­ня. На­сту­пни­ми кра­ї­на­ми за об­ся­гом ін­ве­сти­цій є, як пра­ви­ло, Ні­дер­лан­ди та Швей­ца­рія – юрис­ди­кції, що за­зви­чай ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться для ство­ре­н­ня хол­дин­гів че­рез спри­я­тли­ві по­да­тко­ві та ін­ве­сти­цій­ні умо­ви.

То­му, на­пев­не, вар­то го­во­ри­ти не про від­нов­ле­н­ня по­пе­ре­дньо­го рів­ня ін­ве­сту­ва­н­ня, а про змі­ну яко­сті ін­ве­сти­цій та їх стру­кту­ри. Ре­а­лі­за­ція ін­ве­сти­цій­них про­е­ктів, роз­ви­ток ме­ха­ні­зму дер­жав­но-при­ва­тно­го пар­тнер­ства, ство­ре­н­ня пред­став­ництв іно­зем­них ком­па­ній, збіль­ше­н­ня ча­сток іно­зем­них ін­ве­сто­рів у ка­пі­та­лі укра­їн­ських ком­па­ній, отри­ма­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня іно­зем­них бан­ків, роз­ви­ток екс­порт­но­го фі­нан­су­ва­н­ня, до­ступ іно­зем­них ін­ве­сто­рів до рин­ку ка­пі­та­лу в Укра­ї­ні – са­ме ці по­ка­зни­ки ма­ють ста­ти ін­ди­ка­то­ра­ми під­ви­ще­н­ня рів­ня ін­ве­сти­цій­ної при­ва­бли­во­сті Укра­ї­ни.

Вар­то за­зна­чи­ти, що по­чи­на­ю­чи з 2014 р. бу­ло здій­сне­но ряд кро­ків, які по­зи­тив­но від­обра­зи­ли­ся на за­ко­но­дав­чо­му під­ґрун­ті для подаль­шо­го за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій, але важ­ко про­ве­сти за 2–3 ро­ки та­кі ре­фор­ми, щоб від­ра­зу був по­мі­тний ре­зуль­тат. Ниж­че роз­гля­не­мо ме­ха­ні­зми, які бу­ли роз­ро­бле­ні на рів­ні за­ко­но­дав­ства та у май­бу­тньо­му ма­ють сут­тє­во по­кра­щать ін­ве­сти­цій­ний клі­мат в Укра­ї­ні.

Ін­сти­ту­ції по за­лу­чен­ню ін­ве­сти­цій

На­ціо­наль­на ін­ве­сти­цій­на ра­да бу­ла ство­ре­на ука­зом Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни від 29.08.2016, яким за­твер­дже­но По­ло­же­н­ня про На­ціо­наль­ну ін­ве­сти­цій­ну ра­ду. Від­по­від­но до цьо­го до­ку­мен­ту, основ­ни­ми зав­да­н­ня­ми Ін­ве­сти­цій­ної ра­ди є:

1) роз­роб­ка про­по­зи­цій що­до сти­му­лю­ва­н­ня та роз­ви­тку ін­ве­сти­цій­ної ді­яль­но­сті, фор­му­ва­н­ня при­ва­бли­во­го ін­ве­сти­цій­но­го імі­джу Укра­ї­ни, спри­я­н­ня фор­му­ван­ню основ­них на­прям­ків дер­жав­ної по­лі­ти­ки що­до по­лі­пше­н­ня ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту в Укра­ї­ні;

2) на­пра­цю­ва­н­ня про­по­зи­цій що­до стра­те­гі­чних на­прям­ків роз­ви­тку ін­ве­сти­цій­но­го по­тен­ці­а­лу Укра­ї­ни та сти­му­лю­ва­н­ня іно­зем­них ін­ве­сти­цій;

3) ви­вче­н­ня іні­ці­а­тив та по­тен­цій­них про­по­зи­цій що­до ін­ве­сти­цій­них про­е­ктів;

4) ана­ліз та уза­галь­не­н­ня про­блем, які пе­ре­шко­джа­ють ін­ве­сту­ва­ти в еко­но­мі­ку Укра­ї­ни;

5) участь у опра­цю­ван­ні про­е­ктів актів за­ко­но­дав­ства з пи­тань ін­ве­сти­цій­ної ді­яль­но­сті.

На да­ний час На­ціо­наль­на ін­ве­сти­цій­на ра­да актив­но пра­цює над за­лу­че­н­ням ін­ве­сти­цій, про­ве­де­н­ням діа­ло­гу з іно­зем­ни­ми ін­ве­сто­ра­ми, іні­ці­ює та під­три­мує змі­ни до за­ко­но­дав­ства, що не­об­хі­дні для до­сту­пу іно­зем­но­го ін­ве­сто­ра. Фа­кти­чно ство­ре­н­ня На­ціо­наль­ної ін­ве­сти­цій­ної ра­ди є хо­ро­шим імі­дже­вим про­е­ктом, по­ка­зни­ком то­го, що на іно­зем­но­го ін­ве­сто­ра че­ка­ють. Не мо­жна не від­зна­чи­ти і ви­со­ку актив­ність На­ціо­наль­ної ін­ве­сти­цій­ної ра­ди по за­лу­чен­ню ін­ве­сти­цій та іні­ці­ю­ван­ню змін до за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни. Офіс із за­лу­че­н­ня та під­трим­ки

ін­ве­сти­цій є тим­ча­со­вим кон­суль­та­тив­но-до­рад­чим ор­га­ном Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів Укра­ї­ни, ді­яль­ність яко­го ко­ор­ди­ну­є­ться уря­до­вим упов­но­ва­же­ним з пи­тань ін­ве­сти­цій (да­лі – Уря

до­вий упов­но­ва­же­ний). Офіс утво­ре­но по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів №740 від 19.10.2016 «Про утво­ре­н­ня Офі­су із за­лу­че­н­ня та під­трим­ки ін­ве­сти­цій» з ме­тою спри­я­н­ня вза­є­мо­дії ін­ве­сто­рів з дер­жав­ни­ми ор­га­на­ми та ор­га­на­ми мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, від­по­від­ни­ми суб’єкта­ми го­спо­да­рю­ва­н­ня під час під­го­тов­ки і ре­а­лі­за­ції ін­ве­сти­цій­них про­е­ктів із за­лу­че­н­ням пря­мих іно­зем­них ін­ве­сти­цій. Основ­ни­ми зав­да­н­ня­ми Офі­су є:

1) ство­ре­н­ня ме­ха­ні­зму під­го­тов­ки та ре­а­лі­за­ції ін­ве­сти­цій­них про­е­ктів за прин­ци­пом «єди­но­го ві­кна» для за­без­пе­че­н­ня ефе­ктив­ної вза­є­мо­дії з ін­ве­сто­ра­ми, які ді­ють в Укра­ї­ні, та актив­но­го за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій;

2) спри­я­н­ня за­без­пе­чен­ню ко­ор­ди­на­ції дій ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди з ме­тою ви­рі­ше­н­ня про­блем­них пи­тань, що ви­ни­ка­ють під час здій­сне­н­ня ін­ве­сти­цій;

3) під­го­тов­ка про­по­зи­цій що­до фор­му­ва­н­ня і ре­а­лі­за­ції ін­ве­сти­цій­но­го по­тен­ці­а­лу Укра­ї­ни, під­трим­ка прі­о­ри­те­тних про­е­ктів, по­лі­пше­н­ня ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту в Укра­ї­ні, за­без­пе­че­н­ня за­хи­сту прав ін­ве­сто­рів;

4) мо­ні­то­ринг си­ту­а­ції що­до за­хи­сту ін­ве­сти­цій у ре­гіо­нах Укра­ї­ни, тоб­то до­слі­дже­н­ня си­ту­а­ції із за­хи­стом ін­ве­сти­цій на мі­сцях.

Го­лов­не зав­да­н­ня Офі­су – всі­ля­ко спри­я­ти вза­є­мо­від­но­си­нам ін­ве­сто­рів та дер­жав­них ор­га­нів. Він пра­цює за пев­ни­ми на­прям­ка­ми ін­ве­сту­ва­н­ня: агро­бі­знес, енер­ге­ти­ка, аль­тер­на­тив­на енер­ге­ти­ка, ін­фор­ма­цій­ні те­хно­ло­гії, ін­фра­стру­кту­ра та ви­ро­бни­цтво. Одним із ін­стру­мен­тів Офі­су для ви­яв­ле­н­ня ви­пад­ків здій­сне­н­ня ти­ску на бі­знес має ста­ти про­ект під на­звою «Ін­ве­сти­цій­ний мо­ні­тор», який бу­де за­ді­я­но най­ближ­чим ча­сом. Він до­зво­ляє до­слі­ди­ти та про-

ана­лі­зу­ва­ти став­ле­н­ня дер­жав­них ор­га­нів (фі­скаль­ної слу­жби, мі­сце­вих адмі­ні­стра­цій та до­звіль­них ор­га­нів) до суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня у ко­жно­му ре­гіо­ні.

У пла­нах Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів та­кож – ство­ре­н­ня при ко­жно­му мі­ні­стер­стві по­са­ди за­сту­пни­ка мі­ні­стра, який бу­де від­по­від­а­ти за за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій.

Ра­да бі­знес-ом­буд­сме­на бу­ла ство­ре­на з ме­тою за­без­пе­че­н­ня про­зо­ро­сті ді­яль­но­сті ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди, спри­я­н­ня зни­жен­ню рів­ня ко­ру­пції та за­по­бі­га­н­ня не­до­бро­со­ві­сній по­ве­дін­ці сто­сов­но суб’єктів під­при­єм­ни­цтва в Укра­ї­ні та є по­стій­но ді­ю­чим кон­суль­та­тив­но-до­рад­чим ор­га­ном Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів Укра­ї­ни. Во­на роз­гля­дає скар­ги суб’єктів під­при­єм­ни­цтва що­до вчи­не­н­ня ко­ру­пцій­них ді­янь та/або ін­ших по­ру­шень їх за­кон­них ін­те­ре­сів; звер­та­є­ться із за­пи­та­ми до ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди і мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня та/ або суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня сто­сов­но вжи­т­тя за­хо­дів що­до ре­а­лі­за­ції її ре­ко­мен­да­цій; зби­рає, опра­цьо­вує та си­сте­ма­ти­зує ін­фор­ма­цію що­до справ, які ви­вча­ю­ться нею у зв’яз­ку з роз­гля­дом скарг; по­дає у ра­зі по­тре­би Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів Укра­ї­ни про­по­зи­ції що­до вне­се­н­ня змін до актів за­ко­но­дав­ства з ме­тою за­хи­сту за­кон­них ін­те­ре­сів суб’єктів під­при­єм­ни­цтва.

Скар­га до Ра­ди бі­знес-ом­буд­сме­на має від­по­від­а­ти на­сту­пним кри­те­рі­ям:

• по­вин­на по­да­ва­ти­ся на ор­ган дер­жав­ної вла­ди;

• по спра­ві не по­вин­но бу­ти ви­не­се­не рі­ше­н­ня су­до­вої або ар­бі­тра­жної уста­но­ви;

• має по­да­ва­ти­ся у строк до ро­ку з да­ти не­до­бро­со­ві­сної по­ве­дін­ки;

• має бу­ти ви­ко­ри­ста­на мо­жли­вість адмі­ні­стра­тив­но­го оскар­же­н­ня хо­ча б до одні­єї ін­стан­ції.

Зі ство­ре­н­ням Ра­ди бі­знес-ом­буд­сме­на суб’єкти го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті отри­ма­ли мо­жли­вість за­хи­сти­ти свої пра­ва та за­кон­ні ін­те­ре­си, якщо ор­ган дер­жав­ної вла­ди по­ру­шує їх. Однак слід вра­хо­ву­ва­ти, що скар­га бу­де роз­гля­ну­та ли­ше за умо­ви її від­по­від­но­сті на­ве­де­ним ви­ще кри­те­рі­ям.

Та­ким чи­ном, в Укра­ї­ні на рі­зних рів­нях ство­рен­ні ді­є­ві ін­сти­ту­ції та ме­ха­ні­зми з ме­тою за­хи­сту існу­ю­чих ін­ве­сто­рів, по­кра­ще­н­ня бі­знес-клі­ма­ту та за­лу­че­н­ня но­вих ін­ве­сти­цій. Ва­жли­во, що та­кі ме­ха­ні­зми ді­ють як на мі­сце­во­му, так і на дер­жав­но­му рів­нях.

Вне­се­н­ня змін до за­ко­но­дав­ства

По­чи­на­ю­чи з 2014 р., бу­ло прийня­то над­зви­чай­но ве­ли­кий ма­сив нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів, які у за­ле­жно­сті від сфе­ри ре­гу­лю­ва­н­ня по­лег­шу­ють до­ступ або по­кра­щу­ють ді­яль­ність іно­зем­но­го ін­ве­сто­ра. На мою дум­ку, їх вар­то роз­ді­ли­ти на та­кі бло­ки:

1. Ре­є­стра­цій­ні та до­звіль­ні про­це­ду­ри: За­кон Укра­ї­ни №1404-VIII від 02.06.2016 «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до спро­ще­н­ня умов ве­де­н­ня бі­зне­су (де­ре­гу­ля­ція)»; За­кон Укра­ї­ни №222-VIII від 02.03.2015 «Про лі­цен­зу­ва­н­ня ви­дів го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті»; За­кон Укра­ї­ни від 06.10.2016 «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до вдо­ско­на­ле­н­ня дер­жав­ної ре­є­стра­ції прав на не­ру­хо­ме май­но та за­хи­сту прав вла­сно­сті».

2. Кор­по­ра­тив­не управ­лі­н­ня. Вар­то за­зна­чи­ти, що будь-який іно­зем­ний ін­ве­стор че­кає на ство­ре­н­ня в Укра­ї­ні тих умов управ­лі­н­ня акти­ва­ми, до яких він звик при ве­ден­ні бі­зне­су за кор­до­ном. У той же час, в Укра­ї­ні пи­та­н­ня кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня дов­гий час не під­ні­ма­лось вза­га­лі або обме­жу­ва­лось за­ста­рі­ли­ми нор­ма­ми, що за­ли­ши­ли­ся у спа­док від за­ко­но­дав­ства, прийня­то­го ще у 90-х ро­ках.

Іно­зем­но­го ін­ве­сто­ра ча­сто ля­ка­ли за­ре­гу­льо­ва­ність укра­їн­сько­го кор­по­ра­тив­но­го за­ко­но­дав­ства та ве­ли­ка кіль­кість ім­пе­ра­тив­них норм. Са­ме то­му вва­жаю ре­фор­му кор­по­ра­тив­но­го за­ко­но­дав­ства одні­єю з най­більш не­об­хі­дних для за­лу­че­н­ня іно­зем­но­го ін­ве­сто­ра та ство­ре­н­ня умов для йо­го ком­фор­тної ді­яль­но­сті в Укра­ї­ні. Осно­ву май­бу­тньо­го ефе­ктив­но­го управ­лі­н­ня ін­ве­сти­ці­я­ми ство­рю­ють на­сту­пні акти:

• за­ко­но­про­ект №2302а-д «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до під­ви­ще­н­ня рів­ня кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня в акціо­нер­них то­ва­ри­ствах» (прийня­тий 23.03.2017 і на­прав­ле­ний на під­пис Пре­зи­ден­ту);

• за­ко­но­про­ект №4470 «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до кор­по­ра­тив­них до­го­во­рів (прийня­тий 23.03.2017 і на­прав­ле­ний на під­пис Пре­зи­ден­ту);

• за­ко­но­про­ект №4666 «Про то­ва­ри­ства з обме­же­ною та до­да­тко­вою від­по­від­аль­ні­стю (прийня­тий у пер­шо­му чи­тан­ні). 3. За­хист прав ін­ве­сто­рів: За­кон №344-VIII від 21.04.2015 «Про вне­се­н­ня змін до стат­ті 69 По­да­тко­во­го ко- де­ксу Укра­ї­ни що­до спро­ще­н­ня умов ве­де­н­ня бі­зне­су», За­кон №289-VIII від 07.04.2015 «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до за­хи­сту прав ін­ве­сто­рів», За­кон №1414-VIII від 14.06.2016 «Про фі­нан­со­ву ре­стру­кту­ри­за­цію», За­кон №1005-VIII від 16.12.2016 «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­нів Укра­ї­ни що­до вдо­ско­на­ле­н­ня про­це­су при­ва­ти­за­ції», За­кон №1724-VIII від 03.11.2016 «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­нів Укра­ї­ни що­до усу­не­н­ня адмі­ні­стра­тив­них бар’єрів для екс­пор­ту по­слуг», За­кон №1989-VIII від 23.03.2017 «Про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни що­до по­кра­ще­н­ня ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту в Укра­ї­ні»; За­кон №935-VIII від 28.01.2016 «Про вне­се­н­ня змін до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­хист еко­но­мі­чної кон­ку­рен­ції» що­до під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті си­сте­ми кон­тро­лю за еко­но­мі­чни­ми кон­цен­тра­ці­я­ми»; по­ста­но­ва Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів №28 від 18.01.2017 «Про вне­се­н­ня змін до По­ряд­ку ви­да­чі, про­дов­же­н­ня дії та ану­лю­ва­н­ня до­зво­лу на за­сто­су­ва­н­ня пра­ці іно­зем­ців та осіб без гро­ма­дян­ства», роз­по­ря­дже­н­ня №615-р від 23.08.2016 «Про за­твер­дже­н­ня пла­ну за­хо­дів що­до де­ре­гу­ля­ції го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті та ви­зна­н­ня та­ки­ми, що втра­ти­ли чин­ність, де­яких роз­по­ря­джень Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів Укра­ї­ни; за­ко­но­про­ект №6010 від 23.03.2014 «Про спро­ще­н­ня про­це­дур ка­пі­та­лі­за­ції та ре­ор­га­ні­за­ції бан­ків».

Ада­пта­ція Уго­ди про асо­ці­а­цію

Слід від­зна­чи­ти та­кож ва­жли­вість ре­форм, що пов’яза­ні з ада­пта­ці­єю Уго­ди про асо­ці­а­цію. За­ко­ни, що бу­ли прийня­ті у рам­ках ада­пта­ції, бе­зу­мов­но, ві­ді­гра­ють ва­жли­ву роль у за­лу­чен­ні ін­ве­сти­цій. По­зи­тив­ні змі­ни сто­су­ю­ться та­ких сфер, як енер­ге­ти­ка, до­ступ то­ва­рів на рин­ки, фі­нан­со­ві по­слу­ги, пра­во ком­па­ній та дер­жав­ні за­ку­пів­лі.

На­при­клад, якщо роз­гля­ну­ти сфе­ру енер­ге­ти­ки, ва­жли­вим для ство­ре­н­ня кон­ку­рен­ції та за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій є прийня­т­тя за­ко­нів №2250 від 9.04.2015 «Про ри­нок при­ро­дно­го га­зу», «Про ри­нок еле­ктри­чної енер- гії» від 13.04.2017, №1540-VIII від 22.09.2016 «Про На­ціо­наль­ну ко­мі­сію, що здій­снює дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рах енер­ге­ти­ки та ко­му­наль­них по­слуг» та №327 від 9.04.2015 «Про за­про­ва­дже­н­ня но­вих ін­ве­сти­цій­них мо­жли­во­стей, га­ран­ту­ва­н­ня прав та за­кон­них ін­те­ре­сів суб’єктів під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті для про­ве­де­н­ня мас­шта­бної енер­го­мо­дер­ні­за­ції».

Ці за­ко­ни ство­рю­ють мо­жли­во­сті для за­лу­че­н­ня іно­зем­но­го ін­ве­сто­ра та на­да­ють йо­му зро­зумі­лі пра­ви­ла ве­де­н­ня ді­яль­но­сті в Укра­ї­ні.

Огляд ОЕСР що­до ін­ве­сти­цій­ної по­лі­ти­ки в Укра­ї­ні

Ор­га­ні­за­ція еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва та роз­ви­тку (ОЕСР) у 2016 р. опри­лю­дни­ла звіт по огля­ду ін­ве­сти­цій­ної по­лі­ти­ки в Укра­ї­ні, який, по-пер­ше, си­сте­ма­ти­зує змі­ни у ін­ве­сти­цій­ній по­лі­ти­ці, а по-дру­ге, до­по­ма­гає іно­зем­ним ін­ве­сто­рам орі­єн­ту­ва­ти­ся у осо­бли­во­стях на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки (да­лі – Огляд). Цей Огляд є ін­ди­ка­то­ром зда­тно­сті Укра­ї­ни до­три­му­ва­ти­ся прин­ци­пів від­кри­то­сті, про­зо­ро­сті та не­дис­кри­мі­на­ції, її по­лі­ти­ки збли­же­н­ня з Де­кла­ра­ці­єю ОЕСР про між­на­ро­дні ін­ве­сти­ції і ба­га­то­на­ціо­наль­ність під­при­єм­ни­цтва, вклю­ча­ю­чи від­по­від­ні пра­кти­ки ве­де­н­ня бі­зне­су. У ньо­му на­да­но не ли­ше ана­ліз по­зи­тив­них зру­шень з 2014 р., а й огляд змін, які ма­ють бу­ти ре­а­лі­зо­ва­ні з ме­тою по­кра­ще­н­ня ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту. Зокре­ма, Огляд мі­стить на­сту­пні ре­ко­мен­да­ції:

• кон­со­лі­да­ція за­ко­но­дав­ства у ча­сти­ні по­кра­ще­н­ня ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту;

• ви­зна­че­н­ня стра­те­гі­чних се­кто­рів для ре­фор­му­ва­н­ня з ме­тою за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій під кон­кре­тний про­ект;

• ви­зна­че­н­ня се­кто­рів, у яких здій­сне­н­ня ін­ве­сти­цій до­зво­ля­є­ться;

• за­без­пе­че­н­ня прин­ци­пів не­дис­кри­мі­на­ції, про­пор­цій­но­сті, транс­па­рен­тно­сті та від­кри­то­сті;

• роз­роб­ка за­ко­но­дав­ства, що сто­су­є­ться ро­бо­ти еле­ктрон­них сер­ві­сів;

• про­дов­же­н­ня ро­бо­ти над по­лег­ше­н­ням ве­де­н­ня бі­зне­су, осо­бли­во у ча­сти­ні на­да­н­ня до­звіль­ної до­ку­мен­та­ції;

• при­пи­не­н­ня мо­ра­то­рію на про­даж зе­мель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня та при­ско­ре­н­ня ство­ре­н­ня єди­но­го ре­є­стру зем­лі та не­ру­хо­мо­сті;

• за­без­пе­че­н­ня ме­ха­ні­зму, від­по­від­но до яко­го ре­ко­мен­да­ції Ра­ди бі­знес-ом­буд­сме­на при­йма­ю­ться до ува­ги та ефе­ктив­но ви­ко­ну­ю­ться;

• роз­роб­ка де­таль­ної стра­те­гії та пла­ну по за­лу­чен­ню ін­ве­сти­цій, за­без­пе­че­н­ня ство­ре­н­ня ор­га­ну, який бу­де від­по­від­аль­ний за за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій, з чі­тко ви­зна­че­ни­ми фун­кці­я­ми;

• по­кра­ще­н­ня ме­ха­ні­змів адмі­ні­стру­ва­н­ня ПДВ, як пе­ред­ба­че­но уго­дою з МВФ та пла­ном уря­ду;

• роз­роб­ка нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів для вті­ле­н­ня ме­ха­ні­змів ре­а­лі­за­ції про­е­ктів ДПП, по­кра­ще­н­ня нор­ма­тив­но-пра­во­вої ба­зи по ДПП від­по­від­но до ре­ко­мен­да­цій та між­на­ро­дних стан­дар­тів; по­си­ле­н­ня ін­сти­ту­цій­ної спро­мо­жно­сті де­пар­та­мен­ту Мі­ні­стер­ства еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі, який від­по­від­ає за ре­а­лі­за­цію про­е­ктів ДПП в Укра­ї­ні;

• вста­нов­ле­н­ня єди­но­го ме­ха­ні­зму до­сту­пу до фі­нан­су­ва­н­ня ма­лих та се­ре­дніх під­при­ємств від­по­від­но до уста­ле­ної пра­кти­ки кра­їн с пе­ре­хі­дною еко­но­мі­кою.

Та­ким чи­ном, вар­то за­зна­чи­ти зна­чний про­грес, який від­був­ся у ча­сти­ні ре­фор­му­ва­н­ня за­ко­но­дав­ства для ство­ре­н­ня спри­я­тли­во­го бі­знес-клі­ма­ту в Укра­ї­ні. Між­на­ро­дні пар­тне­ри, як пра­ви­ло, від­зна­ча­ють про­грес у спро­щен­ні про­це­дур отри­ма­н­ня до­зво­лів і до­сту­пі до ін­фор­ма­ції, збіль­ше­н­ня транс­па­рен­тно­сті про­це­су дер­жа­них за­ку­пі­вель та по­кра­ще­н­ня ме­ха­ні­зму при­ва­ти­за­ції. Про­те на пра­кти­ці юри­сти сти­ка­ю­ться з ря­дом про­блем­них пи­тань, які пов’яза­ні з не­ло­гі­чні­стю здій­сне­н­ня ре­форм або їх фра­гмен­тар­ні­стю. То­му, не­зва­жа­ю­чи на зна­чний про­грес у по­кра­щен­ні ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту, по­пе­ре­ду ще зна­чна ро­бо­та по си­сте­ма­ти­за­ції та уні­фі­ка­ції ре­форм, що сто­су­ю­ться за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій та подаль­шої ро­бо­ти по удо­ско­на­лен­ню за­ко­но­дав­ства.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.